Обвиняеми (наказателни производства)

Ако сте заподозрян или обвинен в извършването на престъпление, тези информационни листове ще дадат информация за наказателното производство и неговите етапи. В тях се обясняват вашите права и задължения на всеки етап, от досъдебното разследване до приключването на процеса и след него. Информационните листове също предоставят информация относно това как се третират дребни нарушения, като например пътнотранспортни нарушения.

Ако сте заподозрян или обвинен в извършването на престъпление, имате определени законово установени права, които трябва да бъдат спазени. Трябва да знаете какви са те, както и да сте напълно информиран какво се случва по време на различните етапи на наказателното производство.   Информационните листове обхващат ключови области, като посочват кои органи извършват разследването, как да се получи правна помощ, ролите и правата на различните органи и длъжностни лица и информация относно срокове, които могат да се прилагат по време на процеса и по отношение на помощта, която е на ваше разположение. Можете също да намерите информация относно вашите задължения по време на процеса.

Тъй като положението не е еднакво в различните държави-членки, важно е да разберете как протича процесът и да сте напълно наясно с правата и задълженията си. Обърнете внимание на това кой каква роля играе в процеса и какви срокове се прилагат.

Информационните листове ще ви упътят по отношение на най-важните стъпки в наказателното производство на всяка държава-членка, като ви разяснят с какви права разполагате и основните правила, които трябва да следвате, за да можете да упражните тези права.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Тази информация не замества правните консултации и има за цел само да ви упъти. Ако имате нужда от помощ винаги се консултирайте с адвокат или друг експерт, за да разберете какви са приложимите към вас правила в конкретния случай.

Всяко позоваване в информационните листове на лице от мъжки пол се отнася и до лицата от женски пол и обратно, освен ако от контекста не става ясно друго.

Последна актуализация: 09/07/2024

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.