Обвиняеми (наказателни производства)

Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия

А) Къде ще се проведе съдебният процес?

Главният съдебен процес обикновено се провежда в районен съд. В някои случаи съдебният процес може да се проведе пред Специалния наказателен съд [Špecializovaný trestný súd] или районен съд в регионалната столица.

Делото е подсъдно на съда, в чийто район е извършено престъплението.

Като алтернатива съдебният процес може да се проведе пред съд, в чийто съдебен район обвиняемият живее, работи или обичайно пребивава, или пред съда, в чиято юрисдикция прокурорът е внесъл обвинителния акт.

Б) Може ли обвинението да бъде променено? Ако е възможно, какво право на информация имам в това отношение?

Ако прокурорът желае да преквалифицира деянието като престъпление, различно от определеното от полицията, той трябва да Ви уведоми за този факт преди внасянето на обвинителния акт и да Ви попита дали желаете да допълните разследването.

Ако след започване на главния съдебен процес се установи, че сте извършили друго престъпление, съдът връща делото на прокурора за по-нататъшни досъдебни действия и допълнително разследване, ако прокурорът поиска това.

Ако съдът планира да Ви осъди за престъпление съгласно по-строга законова разпоредба от предложената от прокуратурата, той може да направи това. Съдът обаче трябва да Ви уведоми за тази възможност, преди да обяви етапа на събиране на доказателства за приключен.

Съдът ще Ви предостави срок за подготовка на Вашата защита и ще отложи главния наказателен процес с най-малко 5 работни дни, ако поискате това.

В) Какви са правата ми по време на съдебните заседания?

i) Трябва ли да присъствам в съда? При какви условия мога да отсъствам от съдебното заседание?

Имате право (а не задължение) да присъствате на съдебния процес. Съдът може да разгледа делото и във Ваше отсъствие, ако сте съгласен с това или ако откажете да присъствате, или на други основания, определени в закона. Същото се отнася и за производството по обжалване.

ii) Какви са правата ми по отношение на устните и писмените преводи?

Имате право на устен преводач, ако не говорите езика, на който се провежда производството. Ако трябва да бъдат преведени важни документи, протоколи или решения, в производството ще се включи и писмен преводач.

iii) Имам ли право на адвокат?

По време на целия наказателен процес имате право да бъдете представляван от избран от Вас защитник или от такъв, който Ви е бил назначен.

Трябва да имате защитник от момента на повдигането на обвинение срещу Вас или ако сте задържан, изтърпявате присъда или сте под наблюдение в лечебно заведение, ако дееспособността Ви е била ограничена, ако делото е свързано с особено тежко престъпление, ако сте лице, ненавършило пълнолетие, или ако срещу Вас се води производство като беглец.

Ако нямате защитник в случаите, в които е задължително да имате такъв, ще Ви бъде даден срок, за да си изберете адвокат. Ако не го направите в определения срок, трябва незабавно да Ви бъде назначен защитник.

Ако не разполагате с достатъчно средства за заплащане на възнаграждението на защитника и подадете молба да Ви бъде назначен такъв, съдът трябва да назначи адвокат за Ваш защитник дори в случаите, когато не е задължително да имате такъв. Трябва да докажете, че не разполагате с достатъчно средства.

iv) С какви други процесуални права следва да сe запозная? (напр. представяне на заподозрени лица пред съда)

Когато съдебният процес започне, имате право да се признаете за виновен или да отречете всякаква вина. Ако се признаете за виновен, съдът ще разгледа единствено доказателствата, необходими, за да определи наказанието и/или обезщетението за нанесени вреди.

По време на съдебния процес подсъдимият, свидетелите и вещите лица се разпитват от прокурора. Вие или Вашият защитник също може да задавате въпроси. Вашите свидетели се разпитват от защитника Ви или от Вас. Имате право да възразите срещу начина на разпит.

След като съдът приключи с разглеждането на доказателствата, имате право на заключително изявление. След заключителната реч на прокурора съдът може да даде възможност на пострадалия, на Вашия адвокат и на други лица да се изкажат. Винаги Вие се изказвате последен. Правата Ви включват правото да оспорите обвинителния акт, събраните доказателства и престъплението, в което сте обвинен, да представите смекчаващи вината обстоятелства и да оспорите присъдата. Съдът може да прекъсне заключителното Ви изявление само ако се отклонявате по въпроси, които не се отнасят до делото. След заключителните изявления имате право и на последна дума, по време на която не трябва да бъдете прекъсван.

Г) Възможни наказания

Лишаване от свобода — в зависимост от тежестта на престъплението — до доживотен затвор. Смъртното наказание не е възможно. Ако сте осъден на лишаване от свобода за 2 или 3 години, съдът може да наложи наказание с отложено изпълнение със или без изпитателен срок и да определи период от 1 до 5 години, през който трябва водите законосъобразен живот. Ако нарушите наложените от съда задължения и ограничения, ще трябва да изтърпите присъдата си в затвора.

Домашен арест — до 1 година за леко престъпление. От Вас се изисква да ограничите придвижването си в рамките на мястото Ви на пребиваване, както и да водите законосъобразен живот. Ако нарушите тези условия, ще трябва да изтърпите присъдата си в затвора.

Общественополезен труд — от 40 до 300 часа за леко престъпление, но само с предварително съгласие от Ваша страна. Трябва да се ангажирате безвъзмездно с общественополезен труд в свободното си време. Ако не полагате общественополезен труд в определеното време и в определената степен, съдът ще преобразува всеки 2 часа неположен общественополезен труд в 1 ден лишаване от свобода.

Глоба; конфискация на имущество; наказанието конфискация на вещи се налага от съда за умишлени престъпления, чрез които сте придобили имущество или сте причинили вреди. Размерът на глобата може да варира от 160 EUR до 331 930 EUR. Конфискация на имущество се прилага спрямо всички незаконно придобити активи. Конфискация на вещи може да се наложи, ако сте използвали вещта за извършване на престъплението.

Лишаване от права — от 1 до 10 години — забрана да извършвате определени видове дейности, като например професията, работата, длъжността или друга дейност (като управление на превозно средство), при изпълнението на които сте извършили престъплението.

Забрана за пребиваване — забрана да пребивавате на определено място от 1 до 5 години.

Забрана за участие в обществени прояви — от 1 до 10 години — забрана да участвате в спортните, културните или другите обществени прояви, на които сте извършили престъплението.

Загуба на почетни звания и отличия, при което загубвате отличия и други почетни звания, присъдени по силата на специално законодателство.

Понижаване или загуба на Вашия военен или друг ранг.

Експулсиране от територията на Словашката република. Може да бъдете наказан с експулсиране и забрана за връщане на словашка територия от 1 до 15 години, но не и ако сте словашки гражданин или гражданин на друга държава — членка на ЕС, или гражданин на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или ако Ви е предоставено убежище. Това не се прилага, ако представлявате заплаха за националната сигурност или обществения ред. Не може да бъдете експулсиран в страна, в която личната Ви свобода или живот биха били застрашени въз основа на раса, националност, вероизповедание, политическа принадлежност или други подобни причини.

Последна актуализация: 02/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.