Defendants (criminal proceedings)

Словакия

These factsheets explain the procedure of law enforcement authorities if you are suspected of or accused of a crime.

Съдържание, предоставено от
Словакия

Summary of the criminal process

The following is a summary of the normal stages in the criminal process in the Slovak Republic.

The pre-trial process consists of the following stages:

  • steps prior to initiation of criminal prosecution;
  • pre-trial preparations (investigation).

The trial process consists of the following stages:

  • examination and preliminary hearing of the indictment;
  • main trial;
  • appeal process (ordinary appeal [odvolanie] to a higher-instance court, further appeal [dovolanie] to the Supreme Court of the Slovak Republic [Najvyšší súd Slovenskej Republiky], reopening of the case);
  • enforcement process, carrying out the sentence and protective measures.

Click on the links below to find the information that you need

My rights during the investigation

My rights during trial

My rights after trial

Last update: 02/03/2022

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Моите права по време на разследването

A) Ако съм чужденец, това има ли значение за разследването?

Ако в качеството на обвиняем заявите, че не говорите езика, на който се провежда производството, имате право на устен и писмен преводач.

Б) Какви са етапите на разследването?

i) Етап на събиране на доказателства / Правомощия на разследващите

Наказателният процес започва с подготвителни стъпки преди наказателното преследване, състоящи се предимно от получаване на сигнали за извършено престъпление или други сигнали, които след това се проверяват и се взема решение за по-нататъшни действия.

Ако трябва да дадете показания като лице, за което въз основа на определени констатации се твърди, че е извършило престъпление, имате право да запазите мълчание, както и да получите правна помощ.

Ако са налице основания за започване на наказателно преследване, наказателният процес преминава към досъдебните действия. В зависимост от тежестта на престъплението досъдебните действия може да бъдат под формата на разследване, съкратено разследване или така нареченото „свръхускорено“ разследване.

Впоследствие срещу Вас може да бъдат повдигнати обвинения. Трябва да бъдете уведомен за това незабавно и като обвиняем може да подадете жалба срещу тези обвинения в рамките на три работни дни.

Когато срещу Вас бъдат повдигнати обвинения, в качеството на обвиняем имате някои права, включително правото да давате показания относно всички обвинения и съответните доказателства, но също така имате право да запазите мълчание. Може да посочвате факти, да предлагате, представяте или събирате доказателства във Ваша защита, както и да внасяте искания, молби и жалби.

Имате право да изберете и да се консултирате с адвокат, включително по време на процесуалните действия, провеждани от правоприлагащите органи или от съд. По време на разпита обаче не можете да се консултирате със защитника относно това как да отговорите на въпрос, който Ви задават. Можете да поискате Вашият адвокат да присъства по време на разпита и защитникът да участва и в други процесуални действия, които са част от досъдебните действия.

Можете да упражнявате правата си лично или чрез Вашия защитник.

Ако не можете да си позволите защитник, имате право на безплатна защита или на защита на по-ниска цена. Трябва обаче да докажете, че имате право на такава безплатна защита или на защита на по-ниска цена.

Правоприлагащите органи и съдът трябва винаги да Ви уведомяват за правата Ви, включително за значението на самопризнанието, и да гарантират, че можете пълноценно да упражнявате правата си.

ii) Полицейско задържане

Полицейското задържане е процесуално действие, включващо краткосрочно ограничаване на свободата на лице, обвинено в престъпление.

Като обвиняемо лице можете да бъдете задържан като част от наказателния процес, ако се прилага някое от основанията за задържане под стража в досъдебното производство и ако поради неотложния характер на проблема решението за задържане не може да бъде взето предварително. Ще бъдете задържан от полицейски служител, който трябва незабавно да Ви уведоми за причините за задържането и да Ви разпита.

Ако след това трябва да бъдете задържан под стража в досъдебното производство, искането трябва да бъде внесено от прокурора в рамките на 48 часа (или 96 часа в случай на терористично престъпление). Впоследствие съдът трябва да вземе решение в рамките на 48 часа или 72 часа в случаи на особено тежки престъпления.

iii) Разпит

По време на разпита не може да бъдете принуждаван да правите самопризнания по какъвто и да било незаконен начин.

Като обвиняем преди разпита трябва да бъдете уведомен за Вашето право да дадете показания или да запазите мълчание. Трябва да бъдете уведомен, че никой не може да Ви принуди да направите самопризнания. Също така трябва да бъдете уведомен относно възможността да изберете защитник или да поискате да Ви бъде назначен такъв и той да присъства по време на разпита.

Трябва да Ви бъде дадена възможност да представите подробен отговор на повдигнатите срещу Вас обвинения и да представите доказателства за Вашите показания.

Може да Ви бъдат зададени въпроси, допълващи Вашите показания, или от Вас да бъде поискано да изясните пропуски, неясноти и несъответствия. Въпросите трябва да се задават по внимателен и разбираем начин. Не може да Ви бъдат задавани насочващи въпроси, заблуждаващи въпроси или въпроси, съдържащи факти, които трябва да бъдат установени въз основа на Вашите показания. Въпросите не трябва да нарушават неправомерно неприкосновеността на личния Ви живот, освен с цел установяване на мотивите за извършеното деяние.

iv) Задържане под стража в досъдебното производство

Може да бъдете задържан под стража в досъдебното производство само ако срещу Вас са повдигнати обвинения, при условие че фактическите констатации предполагат, че сте извършили престъпно деяние и за Вас се прилага едно от основанията за задържане под стража в досъдебното производство. Тези основания включват риска от укриване или бягство, риска да се опитате да повлияете на свидетели или съучастници и др., или риска да продължите извършването на престъплението.

Трябва да бъдете разпитан, преди да бъде взето решението за задържане под стража в досъдебното производство. Можете да подадете жалба срещу решението за задържане, която ще бъде разгледана от по-висша инстанция.

Имате право да поискате да бъдете освободен. Може да подадете ново искане за освобождаване 30 дни след издаването на окончателно решение за задържане.

По време на досъдебните действия може да бъдете задържан под стража в досъдебното производство за най-много 7 месеца (ако срещу Вас е повдигнато обвинение за леко престъпление), 19 месеца (ако срещу Вас е повдигнато обвинение за престъпление) или 25 месеца (ако срещу Вас е повдигнато обвинение за особено тежко престъпление).

В) Какви са правата ми по време на разследването?

i) Какви са правата ми по отношение на устните и писмените преводи?

Имате право на устен преводач, ако не говорите езика, на който се провежда производството. По време на наказателното производство имате право да използвате език, който разбирате. Ако е необходим превод на важни документи, записи или решения, в производството ще вземе участие и писмен преводач.

ii) Какви са правата ми по отношение на информацията и достъпа до преписката по делото?

След като разследването или съкратеното разследване приключи, Вие и Вашият адвокат имате право да разгледате цялата преписка. След това може да подадете искане за допълнително разследване.

По време на досъдебните действия и на съдебния процес Вие и Вашият защитник имате право да се запознаете с преписката, както и да получавате извлечения, да водите записки и да правите копия.

iii) Какви са правата ми по отношение на достъпа до адвокат и информирането на трето лице за моето положение?

Ако сте били задържан или арестуван, имате право да проведете 20-минутен телефонен разговор с посочено от Вас лице.

Имате право да изберете защитник и да се консултирате с него по време на отделните етапи на наказателния процес. Не може обаче да питате адвоката как да отговорите на даден въпрос. Имате право да поискате Вашият адвокат да присъства по време на разпита и други процесуални действия.

Ако сте задържан под стража в досъдебното производство или излежавате присъдата си, имате право да говорите със защитника си в отсъствието на други лица.

iv) Какви са правата ми по отношение на правната помощ?

Може да си наемете защитник на свои разноски. В някои случаи имате право да Ви бъде осигурен защитник.

v) Какво е важно да знаете за:

а. презумпцията за невиновност

Всяко лице, срещу което се води наказателно производство, се счита за невинно, докато не бъде осъдено от съд с окончателна присъда.

б. правото да запазите мълчание и да не се самоуличавате

Освен правото да давате показания по време на производството, имате също така право да запазите мълчание. Никой не може да Ви принуди да дадете показания или да направите самопризнания.

в. тежестта на доказване

Правоприлагащите органи са длъжни да събират доказателства. От друга страна, Вие като обвиняем имате право да събирате доказателства, но не сте длъжен да го правите.

Правоприлагащите органи трябва да изяснят както фактите срещу Вас, така и фактите, които са във Ваша полза.

vi) Какви са специалните гаранции за децата?

Наказателното преследване не може да започне или не може да продължи и трябва да бъде прекратено, ако обвиняемият е лице, което не може да бъде подведено под наказателна отговорност, тъй като не е навършило пълнолетие.

Процесуалният представител на ненавършилото пълнолетие лице може да предприема действия от негово име, като например избор на адвокат и подаване на искания, молби и жалби. Процесуалният представител има право да присъства по време на всички процесуални действия, в които участва обвиняемият.

След като бъде повдигнато обвинение срещу ненавършило пълнолетие лице, то трябва да има защитник и ако не може да си избере адвокат само́, такъв ще му бъде назначен.

При ненавършили пълнолетие лица, които по време на извършване на деянието са били на възраст под петнадесет години, винаги трябва да се проверява способността им да разбират неправомерността на деянието и да ръководят поведението си. Ако горепосочените условия не са изпълнени, ненавършилото пълнолетие лице не може да бъде подведено под наказателна отговорност.

Дори ако са налице правни основания, ненавършилото пълнолетие лице може да бъде задържано единствено ако целта на задържането не може да бъде постигната по друг начин.

Компетентният съд може да прехвърли делото на съд, в чийто съдебен район пребивава ненавършилото пълнолетие лице, или на друг съд, за който е вероятно да постигне целта на производството по най-добрия начин.

vii) Какви са специалните гаранции за уязвимите заподозрени лица?

Уязвими лица в контекста на наказателното производство са лицата, които поради възрастта си, психическото или физическото си състояние не са в състояние да разбират наказателното производство и не могат ефективно да участват в такова производство.

Те не могат да бъдат дискриминирани по какъвто и да било начин при упражняването на процесуалните си права.

Лицата с тежки психически или физически/сетивни увреждания по презумпция трябва да се считат за уязвими.

Уязвимите лица и техните процесуални представители (например техните настойници или попечители, определени от съда) или подходящи възрастни (например роднини) трябва да бъдат информирани за всички специални процесуални права.

По време на полицейския разпит трябва да се правят видео и аудио записи.

До лишаване от свобода на уязвими лица преди осъждането трябва да се прибягва само в краен случай. Лишаването от свобода следва да бъде пропорционално и да се извършва при условия, които са съобразени с техните специални нужди.

По време на цялото наказателно производство трябва да се защитават неприкосновеността на личния живот, личната неприкосновеност и личните данни на тези лица.

Г) Какви са законовите срокове по време на разследването?

Имате право делото Ви да бъде разгледано в разумен срок.

Разследването следва да приключи в рамките на два, четири или шест месеца съответно в случай на леко престъпление, престъпление или особено тежко престъпление. Спазването на тези срокове обаче не е правно обвързващо.

Може да подадете жалба до прокурора с искане за преразглеждане на действията на полицията и за отстраняване на забавянията при разследването. Прокурорът трябва да Ви уведоми за резултатите от това преразглеждане.

Д) Какви са досъдебните действия, включително алтернативите на задържането под стража в досъдебното производство и възможностите за предаване на държавата по произход (европейска заповед за надзор)?

Досъдебните действия са част от наказателния процес, която продължава от началото на наказателното преследване до внасянето на обвинителен акт, предлагането на споразумение за решаване на делото или произнасянето от страна на правоприлагащ орган по окончателно решение по същество.

Досъдебните действия включват основно събиране и обезпечаване на доказателства и подготовка на материали, служещи като основа за по-нататъшно вземане на решения.

Наказателното преследване започва или с издаване на заповед за започване на наказателно преследване, или с изпълнение на операция по обезпечаване, еднократна операция или задължителна операция.

Алтернативите на задържането под стража в досъдебното производство включват гаранция, декларация или надзор. Такива алтернативи са възможни само в случай на задържане, наложено поради риск от бягство, и превантивно задържане. Съдът може да използва тези алтернативи, ако сдружение на граждани или лице с добра репутация гарантира доброто Ви поведение или ако представите писмена декларация, че ще спазвате закона, или ако целта на задържането може да бъде постигната чрез прилагане на мерки за надзор от пробационен служител.

Съдът може да приеме и финансова гаранция (залог) като алтернатива на задържането поради риск от бягство или превантивното задържане. Ако нарушите правилата, финансовата гаранция няма да бъде възстановена от държавата и ще бъдете задържан под стража в досъдебното производство.

Ако Ви бъдат предоставени алтернативи на задържането под стража в досъдебното производство, съдът може да Ви наложи разумни задължения или ограничения (например забрана за напускане на страната, за напускане на определена област, за срещи с определени лица, за управление на превозно средство и т.н.).

Европейската заповед за надзор е насочена към укрепване на защитата на обществото чрез създаване на възможност спрямо лице, пребиваващо в една държава членка, което е субект на наказателно производство във втора държава членка, да се упражнява надзор от органите в държавата, в която то пребивава, до започване на съдебния процес.

Това е алтернатива на задържането, при която мерките за надзор се проследяват от държавата членка на пребиваване. Ако те бъдат нарушени, държавата членка връща лицето в държавата членка на произход.

Въпреки че това решение обхваща всички престъпления и не се ограничава до определени видове или степени престъпления, мерките за надзор по принцип следва да се прилагат в случаи на по-леки престъпления.

Последна актуализация: 02/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моите права по време на съдебния процес

А) Къде ще се проведе съдебният процес?

Главният съдебен процес обикновено се провежда в районен съд. В някои случаи съдебният процес може да се проведе пред Специалния наказателен съд [Špecializovaný trestný súd] или районен съд в регионалната столица.

Делото е подсъдно на съда, в чийто район е извършено престъплението.

Като алтернатива съдебният процес може да се проведе пред съд, в чийто съдебен район обвиняемият живее, работи или обичайно пребивава, или пред съда, в чиято юрисдикция прокурорът е внесъл обвинителния акт.

Б) Може ли обвинението да бъде променено? Ако е възможно, какво право на информация имам в това отношение?

Ако прокурорът желае да преквалифицира деянието като престъпление, различно от определеното от полицията, той трябва да Ви уведоми за този факт преди внасянето на обвинителния акт и да Ви попита дали желаете да допълните разследването.

Ако след започване на главния съдебен процес се установи, че сте извършили друго престъпление, съдът връща делото на прокурора за по-нататъшни досъдебни действия и допълнително разследване, ако прокурорът поиска това.

Ако съдът планира да Ви осъди за престъпление съгласно по-строга законова разпоредба от предложената от прокуратурата, той може да направи това. Съдът обаче трябва да Ви уведоми за тази възможност, преди да обяви етапа на събиране на доказателства за приключен.

Съдът ще Ви предостави срок за подготовка на Вашата защита и ще отложи главния наказателен процес с най-малко 5 работни дни, ако поискате това.

В) Какви са правата ми по време на съдебните заседания?

i) Трябва ли да присъствам в съда? При какви условия мога да отсъствам от съдебното заседание?

Имате право (а не задължение) да присъствате на съдебния процес. Съдът може да разгледа делото и във Ваше отсъствие, ако сте съгласен с това или ако откажете да присъствате, или на други основания, определени в закона. Същото се отнася и за производството по обжалване.

ii) Какви са правата ми по отношение на устните и писмените преводи?

Имате право на устен преводач, ако не говорите езика, на който се провежда производството. Ако трябва да бъдат преведени важни документи, протоколи или решения, в производството ще се включи и писмен преводач.

iii) Имам ли право на адвокат?

По време на целия наказателен процес имате право да бъдете представляван от избран от Вас защитник или от такъв, който Ви е бил назначен.

Трябва да имате защитник от момента на повдигането на обвинение срещу Вас или ако сте задържан, изтърпявате присъда или сте под наблюдение в лечебно заведение, ако дееспособността Ви е била ограничена, ако делото е свързано с особено тежко престъпление, ако сте лице, ненавършило пълнолетие, или ако срещу Вас се води производство като беглец.

Ако нямате защитник в случаите, в които е задължително да имате такъв, ще Ви бъде даден срок, за да си изберете адвокат. Ако не го направите в определения срок, трябва незабавно да Ви бъде назначен защитник.

Ако не разполагате с достатъчно средства за заплащане на възнаграждението на защитника и подадете молба да Ви бъде назначен такъв, съдът трябва да назначи адвокат за Ваш защитник дори в случаите, когато не е задължително да имате такъв. Трябва да докажете, че не разполагате с достатъчно средства.

iv) С какви други процесуални права следва да сe запозная? (напр. представяне на заподозрени лица пред съда)

Когато съдебният процес започне, имате право да се признаете за виновен или да отречете всякаква вина. Ако се признаете за виновен, съдът ще разгледа единствено доказателствата, необходими, за да определи наказанието и/или обезщетението за нанесени вреди.

По време на съдебния процес подсъдимият, свидетелите и вещите лица се разпитват от прокурора. Вие или Вашият защитник също може да задавате въпроси. Вашите свидетели се разпитват от защитника Ви или от Вас. Имате право да възразите срещу начина на разпит.

След като съдът приключи с разглеждането на доказателствата, имате право на заключително изявление. След заключителната реч на прокурора съдът може да даде възможност на пострадалия, на Вашия адвокат и на други лица да се изкажат. Винаги Вие се изказвате последен. Правата Ви включват правото да оспорите обвинителния акт, събраните доказателства и престъплението, в което сте обвинен, да представите смекчаващи вината обстоятелства и да оспорите присъдата. Съдът може да прекъсне заключителното Ви изявление само ако се отклонявате по въпроси, които не се отнасят до делото. След заключителните изявления имате право и на последна дума, по време на която не трябва да бъдете прекъсван.

Г) Възможни наказания

Лишаване от свобода — в зависимост от тежестта на престъплението — до доживотен затвор. Смъртното наказание не е възможно. Ако сте осъден на лишаване от свобода за 2 или 3 години, съдът може да наложи наказание с отложено изпълнение със или без изпитателен срок и да определи период от 1 до 5 години, през който трябва водите законосъобразен живот. Ако нарушите наложените от съда задължения и ограничения, ще трябва да изтърпите присъдата си в затвора.

Домашен арест — до 1 година за леко престъпление. От Вас се изисква да ограничите придвижването си в рамките на мястото Ви на пребиваване, както и да водите законосъобразен живот. Ако нарушите тези условия, ще трябва да изтърпите присъдата си в затвора.

Общественополезен труд — от 40 до 300 часа за леко престъпление, но само с предварително съгласие от Ваша страна. Трябва да се ангажирате безвъзмездно с общественополезен труд в свободното си време. Ако не полагате общественополезен труд в определеното време и в определената степен, съдът ще преобразува всеки 2 часа неположен общественополезен труд в 1 ден лишаване от свобода.

Глоба; конфискация на имущество; наказанието конфискация на вещи се налага от съда за умишлени престъпления, чрез които сте придобили имущество или сте причинили вреди. Размерът на глобата може да варира от 160 EUR до 331 930 EUR. Конфискация на имущество се прилага спрямо всички незаконно придобити активи. Конфискация на вещи може да се наложи, ако сте използвали вещта за извършване на престъплението.

Лишаване от права — от 1 до 10 години — забрана да извършвате определени видове дейности, като например професията, работата, длъжността или друга дейност (като управление на превозно средство), при изпълнението на които сте извършили престъплението.

Забрана за пребиваване — забрана да пребивавате на определено място от 1 до 5 години.

Забрана за участие в обществени прояви — от 1 до 10 години — забрана да участвате в спортните, културните или другите обществени прояви, на които сте извършили престъплението.

Загуба на почетни звания и отличия, при което загубвате отличия и други почетни звания, присъдени по силата на специално законодателство.

Понижаване или загуба на Вашия военен или друг ранг.

Експулсиране от територията на Словашката република. Може да бъдете наказан с експулсиране и забрана за връщане на словашка територия от 1 до 15 години, но не и ако сте словашки гражданин или гражданин на друга държава — членка на ЕС, или гражданин на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или ако Ви е предоставено убежище. Това не се прилага, ако представлявате заплаха за националната сигурност или обществения ред. Не може да бъдете експулсиран в страна, в която личната Ви свобода или живот биха били застрашени въз основа на раса, националност, вероизповедание, политическа принадлежност или други подобни причини.

Последна актуализация: 02/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моите права след съдебния процес

А) Имам ли право да обжалвам решението на съда?

След внасяне на обвинителния акт съдът може да постанови решение под формата на присъда, постановена в опростено наказателно производство, без да бъде провеждан съдебен процес. Ако съдът издаде присъда, постановена в опростено наказателно производство, можете да подадете възражение в рамките на 8 дни от уведомяването. Ако подадете възражение, присъдата, постановена в опростено наказателно производство, се отменя и ще се проведе съдебно заседание.

Можете да обжалвате решението на първоинстанционния съд непосредствено след като присъдата бъде произнесена или в рамките на 15 дни от тази дата. Ако не сте присъствали при постановяването на присъдата, в 15-дневен срок от получаването на съдебното решение трябва да подадете писмена жалба до съда, постановил присъдата. Може да обжалвате присъдата в нейната цялост или само част от нея.

Ако обжалвате, присъдата няма да стане окончателна и да има изпълнителна сила, докато въззивният съд не постанови решение.

Въззивният съд ще отхвърли жалбата Ви, ако я подадете след срока за обжалване, ако сте се отказали от правото си на обжалване или ако прецени, че присъдата на първоинстанционния съд е правилна и законосъобразна. Решението на въззивния съд е окончателно и има изпълнителна сила.

Въззивният съд обаче може да отмени присъдата и да върне делото на по-долната инстанция за по-нататъшно разглеждане или сам да се произнесе по делото.

Б) Какви други възможности имам?

Не може да обжалвате решение на въззивния съд.

Може да подадете жалба пред Върховния съд [dovolanie], да поискате от министъра на правосъдието да подаде жалба пред Върховния съд или да подадете молба за възобновяване на делото. Окончателното решение на въззивния съд обаче остава действително и има изпълнителна сила. Ако сте били осъден на лишаване от свобода без възможност за пробация или условно предсрочно освобождаване, изтърпяването на наложеното Ви наказание трябва да започне.

Може да подадете жалба пред Върховния съд чрез съда, който се е произнесъл на първа инстанция, в срок от 3 години от датата, на която сте получили окончателното решение по делото в писмен вид. Жалба пред Върховния съд може да бъде подадена само на специфичните основания, посочени в Наказателно-процесуалния кодекс.

Може да подадете молба с искане за възобновяване на делото, ако са били узнати нови факти, които не са били известни по време на съдебния процес, и тези нови факти са от такова значение, че биха могли да променят окончателното решение.

В) Какви са последиците, ако бъда осъден?

i) Съдебно досие

Ако сте били признат за виновен, тази информация ще бъде запазена в регистъра за съдимост. Тя може да се изисква от различни държавни органи, например за целите на други наказателни производства. Копието [odpis] от регистъра за съдимост показва всички осъдителни присъди, докато извлечението [výpis] от регистъра за съдимост не показва заличените осъдителни присъди.

v) Изпълнение на присъда, предаване на затворници, пробация и алтернативни наказания

Когато съдебното решение, по силата на което сте осъден на лишаване от свобода, стане изпълнимо, съдът ще разпореди да се явите в затвора, за да изтърпите присъдата си, или ще нареди да бъдете ескортиран до затвора.

Можете да поискате от съда да отложи лишаването от свобода, ако се разболеете сериозно. Ако присъдата Ви лишаване от свобода не надвишава 1 година, съдът може да я отложи за срок до 3 месеца (или за по-дълъг период, при изключителни обстоятелства) по важни причини.

Ако Ви бъде наложено наказание с отложено изпълнение с изпитателен срок, от Вас се изисква да се подложите на надзора на пробационен служител, а съдът ще наблюдава поведението Ви по време на определения изпитателен срок. Съдът може да постанови решение, в което се посочва, че сте изпълнили условията за пробация или че не отговаряте на тези условия, в който случай ще бъдете осъден да изтърпите наказанието си в затвора.

Алтернативните санкции са наказания, които служат като алтернатива на лишаването от свобода. Тяхната цел е да се гарантира защита на обществото, като същевременно се позволи на осъденото лице да остане извън затвора.

Алтернативните наказания са следните: домашен арест, общественополезен труд, глоби, наказание с отложено изпълнение и наказание с отложено изпълнение с изпитателен срок.

Последна актуализация: 02/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.