Обвиняеми (наказателни производства)

Словакия

В тези информационни листове се обяснява процедурата на правоприлагащите органи, ако сте лице, което е заподозряно или обвинено в престъпление.

Съдържание, предоставено от
Словакия

Кратко представяне на наказателния процес

Следва кратко представяне на обичайните етапи на наказателния процес в Словашката република.

Досъдебното производство се състои от следните етапи:

  • стъпки, предхождащи започването на наказателно преследване;
  • досъдебни действия (разследване).

Съдебният процес се състои от следните етапи:

  • разглеждане и предварително изслушване на обвинителния акт;
  • основен процес;
  • производство за обжалване (обжалване по общия ред [odvolanie] пред висшестоящ съд, жалба пред следваща инстанция [dovolanie] пред Върховния съд на Словашката република [Najvyšší súd Slovenskej Republiky], възобновяване на делото);
  • изпълнително производство, изпълнение на присъдата и обезпечителни мерки.

Щракнете върху връзките по-долу, за да намерите необходимата информация:

Моите права по време на разследването

Моите права по време на съдебния процес

Моите права след съдебния процес

Последна актуализация: 02/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.