Обвиняеми (наказателни производства)

Испания

В тези информационни документи се обяснява какво се случва, когато дадено лице бъде заподозряно или обвинено в престъпление, което е предмет на съдебен процес.

Съдържание, предоставено от
Испания

Испанската Конституция признава достойнството на хората, техните неприкосновени права, свободното развитие на личността, зачитането на закона и на правата на другите.

В самата Конституция са залегнали основните права и свободи на човека, като текстът ѝ отразява Всеобщата декларация за правата на човека и ратифицираните от Испания международни договори и споразумения в областта на правата на човека.

Залегналите в испанската Конституция общи основни права са развити в националното право.

Правата на страната, която е обект на разследването/обвиняемия в наказателното производство са изрично посочени в испанския Наказателно-процесуален кодекс (Ley de Enjuiciamiento Criminal), в който:

 1. се използва терминът „страна, която е обект на разследването“ (investigado), за да се обозначи лицето, срещу което се води разследване за връзката му с престъпление;
 2. се използва терминът „подсъдим“ (encausado), за да се обозначи по принцип лице, което след приключване на разследването по делото е официално обвинено от съдебния орган в участие в извършването на конкретно престъпление;
 3. продължават да се използват испанските термини acusado [обикновено лицето, привлечено като обвиняем в устно производство] и procesado [обикновено лицето, привлечено като обвиняем в специален вид наказателно производство], като и двата могат да бъдат преведени на български език като „обвиняем“/„подсъдим“ и да се използват взаимозаменяемо с испанския термин encausado на съответните фази от производството.

Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите подробна информация за правата си тук.

Кратко представяне на наказателния процес

Начало

Производството може да бъде образувано:

 • чрез подаване на жалба до компетентния орган (полиция, прокуратура или дежурен съд);
 • чрез жалба, подадена от всяко лице, независимо дали то е било жертвата на престъплението;
 • чрез полицейско постановление;
 • служебно от съдия-следователя.

Фаза на разследването

След образуването на наказателното производство започва „досъдебна“ фаза на разследване, в рамките на която се извършват подготвителните действия за съдебния процес, като се разследва и доказва извършването на всякакви евентуални престъпления, с всички обстоятелства, които могат да повлияят на тяхната квалификация и на вината на извършителите, като се предприемат обезпечителни мерки спрямо извършителите и техните парични задължения.

Край на разследването

Приключването на „досъдебното“ разследване може да доведе до следното:

 • прекратяване на производството, ако липсват доказателства за извършено престъпление или няма известен извършител;
 • продължаване на производството чрез навлизане в т.нар. „междинна фаза“, целта на която е да се определи дали разследването е пълно и дали е уместно да се повдигне обвинение;
 • след представянето, когато е приложимо, на съответния обвинителен акт и писмена защита страните се призовават да се явят на съдебния процес.

Съдебен процес

Съдебният процес, който е публичен (с някои изключения), се провежда пред съдия или съд, различни от тези, които са провели разследването, и приключва с решение, което може да бъде:

 • решение срещу подсъдимия (осъдителна присъда);
 • решение в полза на подсъдимия (оправдателна присъда).

И в двата случая всяка от страните може да обжалва решението пред висшестоящ съд.

Информационни документи

Подробна информация за всички тези фази от процеса, както и за Вашите права можете да намерите в информационните документи. Тази информация не замества правните консултации и предназначението ѝ е само да Ви насочи.

Роля на Европейската комисия

Моля, обърнете внимание, че Европейската комисия няма никаква роля в наказателното производство в държавите членки и не може да Ви съдейства, ако имате оплакване. В тези информационни документи се съдържа информация за това как да подадете оплакване и до кого.

Щракнете върху връзките по-долу, за да намерите необходимата информация

1 — Моите права по време на разследването

2 — Моите права по време на съдебния процес

3 — Моите права след съдебния процес

Последна актуализация: 17/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.