Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница шведски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Швеция

Съдържание, предоставено от
Швеция

Къде ще се проведе процесът и кой има право да присъства?

Процесът обикновено се провежда в районния съд по района на извършване на престъплението. Процесът ще бъде публичен, освен в някои случаи на сексуални престъпления, в случаите, когато заподозреният е непълнолетен, както и в случай на престъпление срещу националната сигурност. В определени случаи целият процес или части от него могат да се проведат при закрити врата. Всеки, който прекъсва процеса или влияе на свидетелите, може да бъде отстранен от съдебната зала.

Кой ще решава делото?

Съдебният състав обикновено се състои от председателстващ съдия, който е юрист, и трима непрофесионални съдии. Непрофесионалните съдии не са правоспособни юристи, а се назначават от общинския съвет в териториалната юрисдикция на районния съд. Освен това има секретар-протоколчик от съда. Служителите от районния съд седят на една маса, прокурорът — на друга, а вие и вашият защитник — на трета. Свидетелите, ако има такива, седят на отделна маса.

Какво ще се случи, ако в хода на процеса се появи нова информация?

При възникване на нови обстоятелства в хода на изслушването, прокурорът може да промени обвинителния акт. Ако се признаете за виновен по някои от обвиненията, това може да означава, че няма да бъде необходимо прокурорът да представя подробни доказателства срещу вас по тези пунктове на обвинението. Няма да можете обаче да се договорите с прокурора за по-лека присъда, ако се признаете за виновен.

Трябва ли да присъствам на процеса?

При по-леки престъпления, за които сте се признали за виновен, делото може да бъде решено, без да присъствате. Като правило, обаче, трябва да присъствате лично. Ако не присъствате на изслушването, съдът може да ви осъди да платите условна глоба или да определи, че трябва да бъдете отведен от полицията. Условната глоба е предварително определена парична сума, която трябва да платите.

Имам ли право на преводач?

Ако не разбирате шведски, имате право на преводач на ваше разположение, който ще ви превежда всичко казано по време на процеса. В такъв случай е важно достатъчно време преди процеса да информирате районния съд, че се нуждаете от преводач. Обикновено преводачът присъства в съдебната зала, но е възможно да се предлага и превод по телефона.

Имам ли право на адвокат и трябва ли да имам адвокат?

Не съществува задължение за назначаване на адвокат, а вие имате право да се защитавате сам. Ако имате право на обществен защитник и не сте възразили срещу назначаването на такъв, съдът ще назначи адвокат, който да действа като ваш обществен защитник. Ако желаете определен адвокат, необходимо е предварително да уведомите съда за това. Ако не сте доволен от адвоката си, при определени условия е възможно да смените вашия обществен защитник.

Мога ли да говоря на процеса и какво ще се случи, ако не говоря?

Обвиняемият винаги има право да говори по време на процеса. От друга страна, не сте длъжен да говорите. Дали е във ваша полза да говорите или да запазите мълчание, зависи от конкретния случай. Обвиняемият не полага клетва и не е длъжен да каже истината. Ако не кажете истината и това бъде установено от прокурора или от съда, възможно е това да повлияе на достоверността на всичко друго казано от вас.

Какво ще се случи по отношение на доказателствата?

Преди да започне изслушването имате право да проучите прокурорските доказателства. Свидетелите, които ще бъдат разпитани по време на процеса, трябва да са разпитани и по време на разследването на престъплението, а показанията им трябва да бъдат цитирани изцяло в полицейското разследване. Имате право да задавате въпроси на прокурорските свидетели чрез вашия адвокат и да оспорите предоставената от тях информация.

Ако желаете да представите свои доказателства, имате право на това. Това се отнася както за свидетели, така и за документи и др. Вашите свидетели също трябва да бъдат разпитани от полицията по време на разследването на престъплението. Ако не са били разпитани предварително, прокурорът може да поиска първо да бъдат разпитани от полицията, което означава, че заседанието може да бъде отложено и да се проведе в друг ден. Вашият адвокат ще започне изслушването с вашите свидетели, но както прокурорът, така и съдът имат право да задават въпроси на свидетелите.

Съдът има право да отхвърли доказателства, които нямат отношение към делото. Доказателствата, че сте почтен и други доказателства за характера ви обикновено нямат никаква или почти никаква доказателствена стойност.

Как започва процесът?

Процесът започва с изчитане от прокурора на обвиненията, по които смята, че сте виновен. След това адвокатът на пострадалия ще представи иск за вреди. Вашият адвокат ще съобщи на съда дали се признавате за виновен или отричате всякаква вина за престъплението, в което сте обвинен, както и какъв е вашият отговор на иска за вреди.

След това прокурорът ще опише малко по-подробно какво се е случило според него и ще разгледа всички писмени доказателства. Тогава вашият адвокат може да представи своята гледна точка за случилото се и да разгледа писмените доказателства.

Как ще бъдем разпитани аз и пострадалият от престъплението?

След това, ако присъства пострадал (увредена страна), той ще бъде разпитан. Прокурорът ще започне този разпит, но адвокатът на пострадалия, вашият адвокат и съдът също могат да задават въпроси на пострадалия. След като приключи разпитът на пострадалия, е ваш ред да говорите. Имате право да говорите сам, ако желаете, преди прокурорът да започне да ви задава въпроси. Въпроси могат да ви задават и вашият адвокат, адвокатът на пострадалия и съдът.

Как ще бъдат разпитани свидетелите?

След като приключи вашият разпит, идва време за разпит на свидетелите. Първо ще бъдат разпитани прокурорските свидетели, а след това — вашите свидетели. Както прокурорът, така и адвокатите, и съдът имат право да задават въпроси на свидетелите. Изготвя се аудиовизуален запис на всички разпити — на пострадалия, вашия и на свидетелите.

Разглеждане на моите лични обстоятелства

След разглеждането на доказателствата е време да бъдат разгледани вашите лични обстоятелства. Това означава разглеждане на вашето финансово, жилищно и семейно състояние, евентуални проблеми, свързани със злоупотреба с вещества, предишни осъждания в Швеция или други страни. Това се прави с цел да се проучи каква присъда е най-подходяща в рамките на възможното във вашия случай.

Как завършва процесът?

Процесът завършва със заключителните пледоарии на прокурора, пострадалия или адвоката на пострадалия, и накрая — на вашия адвокат. Както прокурорът, така и адвокатите привеждат доводи как съдията следва да реши делото и каква присъда трябва да ви бъде наложена, ако бъдете осъден.

Кога и как ще разбера какво е решил съдът?

Съдът може да произнесе решението си още в същия ден, след кратко разискване, или да го обяви след около седмица. „Произнасяне“ на решението означава, че съдът прочита резюме на решението във ваше присъствие. При обявяване на решението в друг ден, а не в деня на заседанието, не е необходимо да присъствате, а то ще бъде изпратено на вас и на адвоката ви. Решението винаги е в писмена форма.

Какви наказания могат да бъдат наложени?

Лишаване от свобода — за определен период (най-малко 14 дни и не повече от 18 години), или до живот. Присъди „лишаване от свобода“ за срок над шест месеца се изтърпяват в институция. Присъди „лишаване от свобода“ за по-кратък срок могат при определени условия да бъдат изтърпяни чрез електронно маркиране.

Пробация — наблюдение за определен период от време (обикновено една година), следвано от две години изпитателен срок. Това може да бъде съчетано с глоба, до три месеца лишаване от свобода, общественополезен труд и/или лечение при злоупотреба с вещества или заболяване.

Условна присъда — изпитателен срок не по-малко от две години. Условната присъда обикновено се съчетава с глоба или общественополезен труд.

Глоба — глоба с фиксиран размер или глоба според имотния ценз, обвързана с тежестта на престъплението и вашия дневен доход. Минималната фиксирана глоба е 200 шведски крони (около 20 евро), а минималната глоба според имотния ценз е 30-дневна глоба от по 50 шведски крони на ден (около 150 евро).

Общественополезен труд — съчетан с пробация или условна присъда. Това означава определен брой (от 40 до 240) часове неплатен труд в свободното ви време.

Специални грижи — злоупотребяващите с вещества могат да бъдат осъдени на лечение на зависимостта им, а всеки страдащ от тежко психично разстройство може да бъде осъден да получи предписана от съда психиатрична помощ.

За непълнолетни са подходящи и други наказания: общественополезен труд за непълнолетни и настаняване в институция.

Последна актуализация: 09/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.