Обвиняеми (наказателни производства)

Швеция

Съдържание, предоставено от
Швеция

Мога ли да обжалвам решението на районния съд?

Както прокурорът, така и осъденият могат да обжалват решението на районния съд. Има, обаче, изключения, например ако наказанието е само глоба или — по отношение на прокурора — ако сте оправдан за по-леки престъпления. В такъв случай се изисква специално разрешение за разглеждането на жалбата от апелативния съд.

Какви промени мога да искам в решението на районния съд?

Можете да обжалвате и да поискате да бъдете оправдан или да поискате по-лека присъда. Не сте длъжен да давате подробно обяснение защо обжалвате, но понякога това може да е във ваша полза.

Какво ще се случи по отношение на доказателствата в районния съд?

Когато подавате жалба до въззивната инстанция, трябва да посочите кои доказателства искате да бъдат обсъдени от апелативния съд. Имате право също така да представите нови доказателства в апелативния съд. Ще бъде пуснат аудиовизуален запис на разпита на лицата, изслушани в районния съд. По правило при това положение те няма да бъдат разпитвани отново в апелативния съд. Това се отнася и за вашия разпит. Само в изключителни случаи могат да бъдат задавани допълнителни въпроси в апелативния съд.

Какви са сроковете за обжалване?

Въззивната жалба трябва да се подаде в срок от три седмици след датата на постановяване на решението на районния съд. Ако обжалвате в този срок, прокурорът има на разположение една седмица, за да вземе решение дали също иска да обжалва.

Кога ще бъде разгледана жалбата?

Ако сте задържан, когато обжалвате, апелативният съд трябва да започне изслушването в срок от осем седмици след датата на постановяване на решението на районния съд. В противен случай е възможно да изминат от три до дванадесет месеца преди жалбата да бъде изслушана в апелативния съд.

Какво ще се случи по време на разглеждането на жалбата?

Изслушването по главното производство в апелативния съд следва в общи линии процедурата в районния съд. Най-голямата разлика се състои в това, че вие и другите лица, които са били разпитани, няма да бъдете разпитвани отново, а вместо това ще бъде изгледан и изслушан записът от районния съд.

Мога ли да получа по-строга присъда от апелативния съд?

Ако сте единственият, който обжалва, апелативният съд не може да ви наложи по-тежка присъда от постановената от районния съд. Ако прокурорът също е обжалвал, присъдата на апелативния съд може да бъде по-тежка или по-лека.

Какво ще се случи, ако не спечеля в апелативния съд?

Ако не спечелите в апелативния съд, можете да обжалвате пред Върховния съд. Но за да се гледа делото ви от Върховния съд, се изисква жалбата ви да бъде обявена за допустима, което означава, че са необходими специални основания, за да бъде разгледано делото ви.

Имам ли право на обезщетение, ако бъда оправдан?

Ако сте оправдан и присъдата не е обжалвана, имате право на обезщетение за времето, през което сте бил под арест или задържан. Обезщетението покрива пропуснатите доходи и фактическата загуба на свобода. Искът ви за обезщетение ще бъде разгледан от Службата на канцлера на правосъдието. Ако не сте бил лишен от свобода, няма да получите никакво друго обезщетение, освен за разходите, свързани с даването на показания и др.

Ще бъде ли вписано решението?

Осъдителната присъда ще бъде вписана, наред с други места, и в регистъра на съдебните досиета. Докога ще бъде валидно вписването зависи от присъдата, която сте получили. Ако сте оправдан, вписването ще бъде заличено. Не можете сам да влияете на вписването. Достъп до него имате самият вие, както и определени органи в рамките на правосъдната система на Швеция и останалите държави членки.

Кога присъдата става окончателна?

Присъдата става окончателна след като изтече крайният срок за обжалване или след като делото бъде решено от Върховния съд чрез обявяване на жалбата за недопустима или чрез постановяване на присъда. Съществуват и някои възможности за приемане на присъдата преди изтичането на срока за обжалване и съответно за започване изтърпяването на наказанието.

Мога ли да бъда съден отново след като присъдата е станала окончателна?

След като сте бил осъден за престъпление, съдът не може отново да ви съди, освен при много специални обстоятелства. Такива случаи има не повече от веднъж годишно. Като правило, това се отнася също за престъпления, за които сте бил съден в друга държава членка.

Мога ли да получа разрешение за изтърпяване на наказанието в моята страна по произход?

Възможно е да излежите присъдата си във вашата страна по произход, ако желаете. Необходимо е да подадете молба за тази цел до Шведската затворническа и пробационна служба. В противен случай наказанието ще бъде изтърпяно в Швеция.

Връзки по темата

Служба на канцлера на правосъдието

Шведска затворническа и пробационна служба

Последна актуализация: 09/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.