Обвиняеми (наказателни производства)

Швеция

Получаването на независим правен съвет е много важно, когато сте замесен по някакъв начин в наказателен процес. В информационните листове се обяснява кога и при какви обстоятелства имате право да бъдете представляван от адвокат. Обяснява се и какво ще направи адвокатът за вас. Настоящият общ информационен лист ви ориентира как да си намерите адвокат и как ще бъдат покрити разходите за този адвокат, ако не можете да си позволите да му платите.

Съдържание, предоставено от
Швеция

Правото ви на обществен защитник

Ако съдът поиска да бъдете задържан под стража, незабавно ще ви бъде назначен обществен защитник. От друга страна, ако не сте задържан под стража, нямате право на обществен защитник преди да започне наказателното производство. При все това винаги имате право да поискате да ви бъде назначен обществен защитник, ако сте заподозрян в извършването на престъпление, за което е предвидено наказание не по-малко от шест месеца лишаване от свобода. Възможно е да имате право на обществен защитник и в други случаи.

Намиране на адвокат

Ако желаете конкретен адвокат, обикновено имате право да поискате той да ви бъде назначен за обществен защитник. В противен случай районният съд ще ви назначи обществен защитник. При това положение той ще бъде назначен измежду адвокатите, които обикновено поемат работа като обществени защитници към съответния районен съд. Всеки районен съд разполага със списък на местни адвокати, които обикновено поемат работа като обществени защитници.

Можете да потърсите адвокати, които се занимават с наказателни дела и на уебсайта на Шведската адвокатска колегия.

Заплащане на адвокат

Ако ви бъде назначен обществен защитник, разходите за адвоката се поемат от държавата. Ако бъдете признат за виновен за престъплението, в чието извършване сте заподозрян, в зависимост от финансовото ви положение е възможно да се наложи да възстановите всички или част от тези разходи. Това се решава от съда.

Ако желаете адвокат, който не практикува в района на съда, възможно е да се наложи сам да платите пътните разходи на адвоката и за времето, което е прекарал в пътуване.

Можете да си изберете също частен защитник. Тогава ще трябва сам да платите всички разходи. Ако обаче ви оправдаят, възможно е да ви бъдат възстановени всички тези разходи или част от тях.

Връзки по темата

Шведска адвокатска колегия

Национална агенция за правна помощ

Последна актуализация: 09/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.