Обвиняеми (наказателни производства)

Швеция

В настоящите информационни листове се обяснява какво ще се случи, ако сте заподозрян или обвинен в извършването на престъпление, което е предмет на съдебен процес. За информация относно дребни правонарушения, като например пътни нарушения, за които обикновено се налага фиксирано по размер наказание, като глоба, преминете към информационен лист 5. Ако сте пострадали от престъпление, можете да намерите пълна информация за правата си тук.

Съдържание, предоставено от
Швеция

Кратко представяне на наказателния процес

По-долу накратко са представени обичайните етапи на наказателния процес:

 • съобщаване в полицията за извършено престъпление;
 • наказателно разследване (предварително разследване), което се провежда от полицията; при по-тежки престъпления разследването се води от прокурора;
 • в повечето случаи съществува възможност за назначаване на обществен защитник;
 • при по-тежки престъпления или рецидив прокурорът може да поиска от съда да бъдете задържан под стража. Тогава се провежда специално изслушване по искането за задържане под стража;
 • прокурорът внася обвинителен акт в районния съд;
 • районният съд гледа делото (провежда съдебно заседание по главното производство), за да провери дали е доказано, че сте извършили престъплението и, ако това е така, да определи наказания и др.;
 • при подаване на жалба от някоя от страните, апелативният съд проверява дали присъдата на районния съд следва да бъде потвърдена или променена;
 • в ограничен брой случаи присъдата може да бъде преразгледана и от Върховния съд;
 • присъдата влиза в сила, т.е. става окончателна, а наказанието се привежда в изпълнение при наличие на осъждане.

Информационните листове съдържат подробности за всички етапи на процеса и за вашите права. Тази информация не замества правния съвет, а предназначението ѝ е само да ви упъти. Ако се нуждаете от помощ, винаги се консултирайте с адвокат или друг специалист, за да установите какво е приложимо във вашата ситуация.

Ролята на Европейската комисия

Моля, обърнете внимание, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателното производство в държавите членки и не може да ви помогне, ако имате оплакване. Информационните листове съдържат информация за това, как и до кого да подадете жалба.

За да намерите необходимата ви информация, моля, следвайте връзките по-долу

1 – Получаване на правен съвет

2 – Моите права по време на разследването на престъплението

 • разпит
 • арест
 • задържане под стража
 • продължаващо полицейство разследване
 • подготовка на делото от защитата
 • съдебно преследване

3 – Моите права по време на процеса

4 – Моите права след процеса

5 – Пътни нарушения

Връзки по темата

Шведски съдилища

Шведска прокуратура

Шведска адвокатска колегия

Агенция за обезщетение и подкрепа на пострадали от престъпления

Шведска затворническа и пробационна служба

Последна актуализация: 09/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.