Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko

Mohu se odvolat?

Obžalovaný se může proti odsuzujícímu rozsudku odvolat k soudu vyšší instance. V případě rozsudků okresních soudů a samosoudců u zemských soudů je možné podat odvolání v plném rozsahu. Jeho účelem je zpochybnit jak výrok o vině, tak o trestu. V tomto řízení můžete také požádat o provedení nových důkazů, nebo můžete nové důkazy předložit sami

V případě rozhodnutí soudů s přísedícími nebo porotních soudů se můžete odvolat pouze proti výroku o trestu, ale nikoli proti výroku o vině. Tato rozhodnutí můžete napadnout prostřednictvím žaloby pro zmatečnost, ve které můžete poukázat na chyby v řízení, v odůvodnění rozhodnutí a chyby v zákoně.

Nemůžete napadnout to, jak soudce důkazy posuzoval. Nemůžete předkládat nové důkazy.

Záměr odvolat se proti rozsudku musíte oznámit okamžitě po vynesení rozsudku nebo maximálně do tří dnů. Poté soud vydá rozsudek písemně a doručí jej vám nebo vašemu obhájci. Váš obhájce pak musí podat odvolání písemně do čtyř týdnů.

Žalobce má stejné právo podat odvolání.

Jaké jsou kroky v odvolacím řízení?

Druhá strana řízení (obžalovaný nebo žalobce) má právo na odvolání odpovědět. Soud poté předá spis odvolacímu soudu. O žalobách pro zmatečnost rozhoduje vždy Nejvyšší soud.

Po ústním jednání bude vynesen rozsudek. Nejvyšší soud může o žalobách pro zmatečnost rozhodovat i bez nařízení jednání.

Jestliže Nejvyšší soud žalobu pro zmatečnost uzná, zpravidla zruší napadaný rozsudek a vrátí záležitost soudu první instance. V případě odvolání proti výrokům o vině si může odvolací soud nejdříve vyžádat důkazy, které považuje za nezbytné, a poté ve věci rozhodnout.

Oznámení a podání odvolání nebo žaloby pro zmatečnost má odkladný účinek a rozsudek, který je tímto napadán, nemůže být vykonán. Nicméně pokud jste ve vyšetřovací vazbě, nebude na základě podaného odvolání vazba zrušena.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu se nelze podat další opravný prostředek.

Co se stane po skončení odvolacího řízení?

Pokud soud vašemu odvolání vyhoví (částečně nebo zcela), může se konat nový soudní proces před soudem první instance. Odvolací soud může také na základě vašich argumentů učinit vlastní rozhodnutí.

Jestliže soud odvolání zamítne nebo rozsudek odvolacího soudu odsouzení potvrdí, musí být rozsudek vykonán, jakmile se stane pravomocným a vykonatelným.

Pokud vám není udělen podmíněný trest, obdržíte pokyny, abyste buď zaplatili pokutu, nebo nastoupili výkon trestu odnětí svobody do vězení.

Pokud vás soud zprostí viny za skutky uvedené v obžalobě a pokud jste během procesu byli zadržováni ve vyšetřovací vazbě, máte nárok na odškodnění za čas strávený ve vazbě v souladu s zákonem o odškodnění v souvislosti s trestním řízením.

Mohu trest vykonat v členském státě, ze kterého pocházím?

To je možné, pokud si to přejete nebo pokud s tím souhlasíte. Příslušná pravidla najdete v Úmluvě o předávání odsouzených osob (zejména článek 3).

Zanese se mé odsouzení do rejstříku trestů?

Federální policejní ředitelství ve Vídni vede trestní rejstřík pro celé Rakousko. Obsahuje zejména tyto informace:

  • všechny pravomocné rozsudky rakouských trestních soudů;
  • všechny pravomocné rozsudky zahraničních soudů, které se týkají rakouských občanů a osob, které mají trvalé nebo přechodné bydliště v Rakousku, i
  • všechna rozhodnutí národních a zahraničních trestních soudů, která se k těmto rozsudkům vztahují.

Proti záznamu v trestním rejstříku není možné se jakkoli odvolat. V závislosti na závažnosti trestného činu se záznamy z trestního rejstříku po určité době zahlazují.

Poslední aktualizace: 22/06/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.