Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko

Jak se řeší méně závažné dopravní přestupky?

V Rakousku se méně závažné dopravní přestupky neřeší u soudu. Řeší je správní orgány. Soudy řeší pouze dopravní přestupky, při kterých došlo ke zranění osob (újma na zdraví z nedbalosti).

Dopravní přestupky jsou penalizovány blokovou pokutou (Organstrafverfügung), anonymním trestním příkazem (Anonymstrafverfügung) nebo trestním příkazem (Strafverfügung).

Bloková pokuta ukládá sankci až do výše 36 euro za přestupek (např. špatné parkování). Pokud pokutu nezaplatíte, bude nahlášena správnímu orgánu. V dalším správním řízení vám může být udělena i vyšší pokuta.

Anonymní trestní příkaz se vydává proti konkrétní osobě, ale doručuje se osobě (např. vlastníkovi vozidla), o které se správní orgán domnívá, že pachatele zná nebo jej může snadno identifikovat.

Anonymním trestním příkazem lze uložit pokutu do výše 220 euro (např. malé překročení dovolené rychlosti o 10 až 20 km/h). Jestliže není pokuta uhrazena do čtyř týdnů, pozbývá anonymní trestní příkaz platnosti a proti řidiči vozidla je zahájeno řádné správní řízení podle zákona o správních deliktech.

Pokud oprávněný úředník ohlásí přestupek (např. závažnější přestupek, než je malé překročení dovolené rychlosti), může správní orgán udělit pokutu do výše 365 euro trestním příkazem. Proti trestnímu příkazu můžete do dvou týdnů podat písemnou nebo ústní námitku.

Námitku musíte podat u orgánu, který trestní příkaz vydal.

Dne 1. července 2005 vstoupil v platnost systém evidence dopravních přestupků (opatření proti neukázněným řidičům). Eviduje se 13 druhů velmi nebezpečných přestupků.

Zákaz řízení se v Rakousku ukládá zahraničním řidičům, kteří mají třetí zaevidovaný přestupek.

Dne 1. března 2008 vstoupil v platnost zákon o vymáhání správních sankcí v rámci EU, na základě kterého mohou být sankce za dopravní přestupky vymáhány v celé EU.

Jak se řeší jiné přestupky?

Přestupky jsou obvykle penalizovány ve správním řízení v souladu se zákonem o správních deliktech. Možné typy sankcí jsou následující: pokuta (nejběžnější typ) a odnětí svobody (za určitých okolností). Kompetentní orgán je orgán s místní a věcnou příslušností (instance podle správního práva).

Obecné informace o možné právní ochraně proti rozhodnutí správního orgánu najdete zde.

Zaznamenávají se tyto delikty do trestního rejstříku?

V Rakousku se sankce uvalené v souladu se zákonem o správních deliktech do trestního rejstříku nezaznamenávají.

Poslední aktualizace: 22/06/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.