Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: francouzština
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Belgie

Jestliže se jakýmkoliv způsobem účastníte trestního řízení, je velmi důležité získat nezávislé poradenství od advokáta. V informačních přehledech zjistíte, kdy a za jakých podmínek máte nárok na zastoupení advokátem. Rovněž je tam vysvětleno, jakým způsobem vám advokát může pomoci. Tento obecný informační přehled popisuje, jak advokáta vyhledat a jak pokrýt jeho honorář, pokud si jeho služby nemůžete dovolit.

Obsah zajišťuje
Belgie

Jak vyhledat advokáta?

Každý belgický advokát spadá pod advokátní komoru soudního obvodu, kde se nachází jeho kancelář. V Bruselu ji tvoří dvě asociace. Jedna seskupuje frankofonní advokáty a druhá nizozemsky hovořící advokáty.

Asociaci frankofonních a germanofonních advokátních komor (O.B.F.G) tvoří advokátní komora ve valonské oblasti a francouzská bruselská asociace.

Asociace nizozemsky hovořících advokátů hlavního města a vlámské advokátní komory jsou sdruženy v „Orde van de Vlaamse Balies“ (O.V.B.)

Seznam advokátů lze nalézt telefonních seznamech nebo na internetu (https://avocats.be nebo http://www.advocaat.be/). Můžete vyhledávat podle preferenční oblasti „matière préférentielle“ (v nizozemštině „voorkeurmaterië“), v oddílu trestní právo „droit pénal“ (v nizozemštině („strafrecht“) a najít advokáta, který se zpravidla specializuje na obhajobu osob stíhaných trestními soudy.

Vyhledáním podle obce nebo soudního obvodu rovněž můžete nalézt advokáta v blízkosti svého bydliště.

Seznam těchto advokátů dále můžete získat na sekretariátu každé advokátní komory.

Můžete také elektronicky, poštou nebo telefonicky přímo kontaktovat advokáta, který vám byl doporučen.

Jak zaplatit odměnu advokáta?

Podle pravidel odměnu advokáta platíte vy sami. Před zahájením jakýchkoliv úkonů může právník požadovat zálohu. Zákon neupravuje výši honorářů. Advokát vás však musí informovat, jakým způsobem provede vyúčtování: hodinovou sazbou podle času vynaloženého na vaši obhajobu nebo paušálně za úkon (konzultace, studování spisu, zastupování…).

K tomu se připočítají náklady na jeho kancelář a výlohy hrazené soudní správě.

Pokud na zaplacení odměny advokáta nemáte dostatek prostředků, můžete požádat o bezplatnou právní pomoc v Kanceláři pro právní pomoc, pod kterou váš advokát spadá. Seznam kanceláří v každém okrese je k dispozici na internetu:

Jestliže pobíráte sociální podporu od C.P.A.S. (Veřejné centrum sociální pomoci), zaručený příjem pro starší osoby, sociální příspěvek jako náhradu příjmu zdravotně postižených osob, máte v péči dítě pobírající zaručené rodinné příspěvky, jste nájemce v sociálním bydlení, nezletilá osoba, předlužená osoba (kolektivní nucená správa), uvězněná osoba, písemně předvolaná obviněná osoba nebo duševně nemocná osoba, pak dostanete bezplatnou právní pomoc od advokáta.

Totéž platí, jestliže žijete sám a vaše měsíční příjmy nepřesahují 860 EUR, nebo žijete ve společné domácnosti a celkový příjem s vámi žijících plnoletých osob nepřesahuje 1 104 EUR (plus 145,16 EUR na vyživovanou osobu).

Poslední aktualizace: 12/04/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.