Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Belgie

Obsah zajišťuje
Belgie

Kde se soudní řízení bude konat?

 • Policejní soud (Le tribunal de police) řeší méně závažné skutky (přestupky trestané pokutou 1 až 25 EUR (porušení zemědělského zákoníku…) a všechny dopravní přestupky (smrtelné nehody…);
 • Trestní soud pro přečiny (Le tribunal correctionnel) nebo trestné činy překvalifikované na přečiny (u kterých bylo možno přihlédnout k polehčujícím okolnostem);
 • Porotní soud (La cour d’assises) řeší nejzávažnější trestné činy (u kterých nebylo možno přihlédnout k polehčujícím okolnostem).

Bude soudní řízení veřejné?

Soudní řízení je v zásadě veřejné a koná se v soudní síni, která je přístupná všem (zájemci, novináři), pokud to není v rozporu s bezpečností.

Pokud se vás týká řízení z důvodu mravního deliktu (znásilnění…), můžete požádat soud, aby slyšení probíhalo s vyloučením veřejnosti, tedy aby do soudní síně měly přístup pouze osoby, kterých se soudní řízení týká.

Pokud se projednává internování pachatele, který není odpovědný za činy spáchané ve vážném stavu duševní nerovnováhy, tj. nepříčetnosti, může tato osoba požádat o vyloučení veřejnosti, což státní zastupitelství může napadnout.

Kdo bude případ soudit?

Soudci z povolání u policejního soudu nebo trestního soudu pro přečiny. U porotního soudu však rozhoduje o vině obžalovaného pouze 12 porotců. Následně rozhodují o trestu společně se třemi soudci.

Mohou být během soudního řízení změněny body obžaloby nebo obvinění?

Státní zástupce a soudce mohou vytýkané činy posuzovat různým způsobem. Pokud jste například rozbil okno ve vozidle, státní zástupce vás může stíhat za pokus o krádež, přestože ve skutečnosti jste měl v úmyslu pouze rozbití. Soud může věc kvalifikovat jinak a dospět k závěru, že šlo o poškozování cizí věci. Musí vás však o tom informovat, abyste se v této nové situaci mohl hájit.

Co se stane, když během soudního řízení ve všech nebo některých bodech obžaloby/obvinění uznám svou vinu?

Trest tím nebude automaticky z úřední moci zmírněn.

Jaká mám během soudního řízení práva?

Musím se soudního řízení zúčastnit? Musím být přítomen po celou dobu trvání soudního řízení?

Vždy vás může zastupovat advokát. Výjimečně budete muset předstoupit osobně, pokud o tom soud rozhodne příkazem, který vám doručí před slyšením.

Může se konat beze mne?

Pokud jste nepřítomen nebo zastoupen advokátem, který vás hájí, koná se soudní řízení bez vás a budete souzen v nepřítomnosti.

Žiji v jiném členském státě, mohu se soudního řízení účastnit prostřednictvím videopřenosu?

Ne.

Jestliže nerozumím jazyku soudního řízení, budu mít k dispozici tlumočníka?

Ano.

Musím mít advokáta?

Ne, s výjimkou porotního soudu.

Bude mi advokát přidělen?

Za určitých podmínek ano (viz přehled 1).

Mohu advokáta vyměnit?

Ano, i bez udání důvodů.

Mohu se během soudního řízení vyjádřit?

Ano.

Musím během soudního řízení promluvit?

Není to povinné.

Jaké budou důsledky, jestliže během soudního řízení nebudu pravdivě vypovídat?

Máte právo neobviňovat vlastní osobu a hájit se podle vlastního úsudku. Zahrnuje to také právo nevypovídat.

Jaká jsou moje práva k důkazům vzneseným proti mně?

Mohu zpochybňovat důkazy vznesené proti své osobě?

Ano.

Jak?

Během slyšení můžete soudce požádat o provedení dalších zkoumání.

Proč?

Pro prokázání nepodloženosti obvinění.

Jaký druh důkazů mohu ve svůj prospěch předložit?

Můžete podat jakýkoliv doklad, požadavek revizního znaleckého posudku, vyslechnutí nového svědka …

Mohu v zájmu získání důkazů ve svůj prospěch využít soukromého detektiva?

Ano.

Jsou takové důkazy přípustné?

Ano.

Mohu vyzvat svědky, aby promluvili v můj prospěch?

Ano.

Mohu já nebo můj advokát klást otázky dalším svědkům v řízení?

Ano, prostřednictvím policie nebo soudce.

Mohu já nebo můj advokát zpochybňovat jejich výpověď?

Ano.

Vezmou se v úvahu informace obsažené v mém trestním rejstříku?

Ano.

 • Jaký druh informací?

předchozí odsouzení.

 • Za jakých okolností? V jaké fázi?

Umožňují zdvojnásobit výši maximálního trestu a mohou zabránit použití příznivějších opatření.

 • Vezmou se v úvahu dřívější odsouzení v jiném členském státě?

Ano, mohou být předána soudci.

Co se stane na konci soudního řízení?

K jakým závěrům může soudní řízení dospět?

 • Nepřípustnost stíhání, pokud nebylo dodrženo některé důležité pravidlo. Je však možné uskutečnit další soudní řízení;
 • osvobození, pokud neexistuje dostatek podkladů, které nade všechnu rozumnou pochybnost prokazují vaši vinu;
 • odsouzení.

V případě odsouzení má soudce k dispozici 5 možností, z nichž vybere podle povahy skutku a vašich dřívějších trestních záznamů:

 • trest odnětí svobody;
 • trest veřejně prospěšných prací: uložení práce v trvání jednoho roku pro sdružení a bez nároku na odměnu pod trestem vězení nebo udělení peněžitého trestu;
 • peněžitý trest;
 • odklad odsouzení nebo podmíněný trest se zkušebními podmínkami nebo bez zkušebních podmínek (nespáchat další trestný čin, podrobit se školení, přestat navštěvovat stanovená místa…) po dobu 1 až 5 let;
 • pouhé prohlášení o vině.

Jakou úlohu má během soudního řízení oběť?

Oběť (poškozený) má právo vyjadřovat se ke skutečnostem, které se jí týkají, a požadovat finanční odškodnění.

Jak?

Ústně nebo písemným podáním.

V jaké fázi?

Během slyšení, bezprostředně po vašem výslechu soudcem.

Více informací naleznete v přehledech práva obětí trestných činů.

Související odkazy

Adresy soudů

Internetové stránky ministerstva spravedlnosti

Adresy věznic

Poslední aktualizace: 12/04/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.