Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: francouzština
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Belgie

Obsah zajišťuje
Belgie

Mohu podat opravný prostředek?

Mohu podat opravný prostředek proti rozsudku vynesenému v soudním řízení proti trestu?

Rozsudek vynesený ve vaší nepřítomnosti, případně když vás nezastupoval advokát, je vydán v nepřítomnosti. Existuje zvláštní opravný prostředek, a to odpor, který lze vždy použít. Také existuje možnost odvolání.

Pokud byl rozsudek vynesen ve vaší přítomnosti, rozhodnutí je kontradiktorní. Opravným prostředkem je odvolání a použije se pouze tehdy, když rozhodnutí bylo vyneseno soudem (tribunal). Odvolat se tedy nelze proti rozsudkům odvolacího soudu a porotního soudu (la cour d'appel a la cour d'assises).

Jak? U koho?

Pokud jste ve vazbě, odpor a odvolání lze podat v podatelně věznice. Pokud jste na svobodě, odpor se podává prostřednictvím soudního úředníka, zatímco odvolání je třeba podat v podatelně soudu, který vydal rozhodnutí.

V jaké lhůtě?

Opravný prostředek musí být podán do 15 dnů.

  • Lhůta pro odpor začíná běžet den po soudním doručení písemného rozhodnutí.
  • Lhůta pro odvolání začíná běžet ode dne následujícího po slyšení, na němž byl rozsudek vynesen.

Jaká jsou odvolací důvody?

Nesouhlas se zjištěnými skutečnostmi nebo právním posouzením.

Co se stane, když podám opravný prostředek?

Co se stane, když jsem při podání opravného prostředku ve vězení?

Pokud se opravný prostředek týká věci, kvůli níž jste ve vazbě a byl vám uložen trest odnětí svobody, pak až do vynesení nového rozsudku zůstanete ve vězení. V průběhu nového soudního řízení může být podána žádost o dočasné propuštění na svobodu.

Pokud jste zadržen kvůli jinému skutku, opravný prostředek nebude mít na vaše uvěznění vliv.

Za jak dlouho bude opravný prostředek projednán?

Protistrana je předvolána ke slyšení do 15 dnů od podání opravného prostředku, pokud jste na svobodě, nebo do 3 dnů, pokud jste ve vazbě. Rozhodnutí bude vyneseno nejpozději do 60 dnů od podání opravného prostředku.

Budu moci při podání opravného prostředku předložit nové důkazy?

Ano.

Jaká platí pravidla?

Stejná jako před prvním soudem (viz přehled 3).

Jak bude probíhat projednávání opravného prostředku?

Soudce nejdříve přezkoumá, zda byl opravný prostředek podán včas, pak znovu posoudí předkládané skutečnosti a případný výrok o trestu.

Jak bude moci soud / soudní dvůr rozhodnout?

Co se stane, pokud bude opravnému prostředku vyhověno, nebo je zamítnut?

Pokud dojde k vyhovění odporu nebo odvolání, pak existují dvě možnosti:

  • nepřípustnost stíhání nebo osvobození, což má v případě vazby za následek vaše neprodlené propuštění na svobodu;
  • bude uložen nižší trest.

Pokud je opravný prostředek zamítnut:

  • v důsledku odporu: odsouzení bude potvrzeno, nikdy však nebude uložen přísnější trest;
  • v důsledku odvolání: odsouzení bude možno potvrdit nebo uložit přísnější trest.

Lze podat opravný prostředek proti vyšší instanci / jiné instanci?

Opravný prostředek proti rozhodnutí soudu o odporu je možné u odvolacího soudu. Do 15 dnů lze u Kasačního soudu podat dovolání (kasační stížnost) proti rozhodnutí o odvolání, a to prostřednictvím soudní podatelny odvolacího soudu. Neodkládá se tím výkon rozsudku.

Za jakých okolností?

Kasační stížnost je oprávněná pouze v případě porušení práva nebo pravidel řízení.

Budu odškodněn, jestliže první rozhodnutí bylo chybné?

Ano, pokud jste v této věci byl ve vazbě.

V jaké výši?

Částkou odškodňující škod vzniklé v důsledku uvěznění.

Jak?

Na základě písemné žádosti Federální veřejné službě Soudnictví (Service public fédéral Justice).

V případě vyhovění opravnému prostředku zůstane moje odsouzení zaznamenáno v mém trestním rejstříku?

Ne.

Kdy je odsouzení pravomocné?

Když do 15 dnů od úředního oznámení o odsouzení v nepřítomnosti není podána žádná námitka.

Když do 25 dnů od vynesení rozsudku nebyl podán žádný opravný prostředek, a to ani z vašeho podnětu ani z podnětu státního zastupitelství.

Jsem-li státním příslušníkem jiného členského státu, mohu být po soudním řízení konaném v Belgii předán zpět?

Ano.

Dochází k předání automaticky?

Ne, podmínkou je vždy příslušná smlouva mezi Belgií a dalším členským státem.

Za jakých okolností?

  • 1. případ: pro výkon rozsudku vyneseného v Belgii, který nepodléhá opravným prostředkům, ve vaší zemi původu, s trestem odnětí svobody v trvání od 6 měsíců (viz rovněž: Soudnictví od A do Z)

a) s vaším souhlasem, pouze pokud máte povolení k pobytu v Belgii. Viz evropská úmluva;

b) bez vašeho souhlasu, pokud nemáte nebo už nemáte povolení k pobytu v Belgii (viz evropská úmluva), nebo pokud na vás byl v Belgii vydán evropský zatýkací rozkaz s garancí návratu do země původu.

  • 2. případ: bez vašeho souhlasu, abyste byl souzen ve své zemi původu na základě evropského zatýkacího rozkazu, který vydala země, jejímž jste státním příslušníkem. Pokud ještě musíte vykonat svůj trest zde, Belgie může počkat na ukončení vašeho trestu a předat vás do vaší země původu, případně vás může dočasně předat, abyste byl souzen s garancí návratu a následně si vykonal svůj belgický trest v Belgii. Máte-li své obvyklé bydliště zde, můžete požádat Belgii, aby vás předala s podmínkou návratu, abyste mohl vykonat svůj zahraniční trest v Belgii.
  • 3. případ: bez vašeho souhlasu, abyste vykonal ve své zemi původu trest vydaný na základě evropského zatýkacího rozkazu, který vydala země, jejímž jste státním příslušníkem. Pokud ještě musíte vykonat svůj trest zde, Belgie počká na ukončení vašeho trestu a pak vás předá do vaší země původu. Máte-li své obvyklé bydliště zde, můžete požádat Belgii, aby odmítla provedení rozkazu, umožnila vám tím vykonat trest v Belgii, a nikoliv ve vaší zemi původu.

Mohu proti rozhodnutí o svém vydání podat opravný prostředek?

Ano, pokud se nejedná o dobrovolné předání, které vám bylo poskytnuto.

V případě návratu za účelem vykonání trestu vyneseného v Belgii ve vaší zemi původu (1. případ) mohou být žádosti o zrušení a odklad vykonatelnosti podány do 60 dnů u Státní rady, stejně jako žádosti o soudní přezkoumání u soudce majícího právo vyslovit naléhavá prozatímní rozhodnutí (juge des référés).

V případě vykonání evropského zatýkacího rozkazu vydaného ve vaší zemi původu (2. a 3. případ), provede vyšetřující soudce první ověření a v 15 dnech od zatčení je kontrolován poradním senátem. Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 24 hodin od vynesení usnesení poradního senátu u obžalovacího senátu (viz přehled 3). Do 24 hodin od vynesení usnesení obžalovacího senátu lze dále podat kasační opravný prostředek u Kasačního soudu.

Jsem-li odsouzen v Belgii, mohu být znovu souzen za stejný trestný čin?

Ne.

Informace o bodech obžaloby/odsouzení

Budou do mého trestního rejstříku zaneseny informace o odsouzení a souvisejících bodech obžaloby?

Ano.

Jak a kde budou tyto informace uchovány?

Jsou uchovány v databance s názvem „Centrální trestní rejstřík“, kterou spravuje Federální veřejná služba soudnictví.

Jak dlouho budou uchovány?

Odsouzení za policejní tresty (1 až 7 dnů vězení, 1 až 25 EUR pokuty, 20 až 45 hodin trestu obecně prospěšných prací) se ve výpisu z trestního rejstříku zahladí po 3 letech.

Další odsouzení zůstávají zaznamenána trvale. Je však možné dosáhnout jejich zahlazení v rehabilitačním řízení.

Mohou tyto informace být uchovány bez mého souhlasu?

Ano.

Mohu se proti uchování těchto informací ohradit?

Ne.

Kdo má do mého rejstříku přístup?

Neomezený přístup tam mají soudní a policejní orgány.

Trestní rejstřík nesmí být zaměňován s výpisem z trestního rejstříku, který požadují některé orgány veřejné správy nebo některé soukromé osoby (zaměstnavatelé…) a který neuvádí veškeré informace v rejstříku vedené. Například prostá prohlášení o vině, uvěznění do šesti měsíců a peněžité tresty do 500 EUR nebo rozhodnutí v rámci zákona o silničním provozu bez odebrání oprávnění k řízení motorových vozidel na více než 3 roky tam již po 3 letech a 25 dnech od jejich vynesení nebudou uváděny. Odklad odsouzení, podmínečný trest, prostý nebo se zvláštními podmínkami, se ve výpisu neuvádí již nikdy.

Poslední aktualizace: 12/04/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.