Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: francouzštinanizozemština
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Belgie

Tyto informační přehledy vysvětlují postup, pokud je někdo podezřelý nebo obviněný z trestného činu, který je předmětem soudního řízení. Pro získání informací o méně závažných trestných činech, jako jsou například dopravní přestupky, které se běžně trestají pevně stanoveným trestem, jako je například pokuta, viz informační přehled 5. Pokud jste obětí trestného činu, veškeré informace o svých právech naleznete zde.

Obsah zajišťuje
Belgie

Shrnutí trestního řízení

Níže naleznete shrnutí obvyklých stadií trestního řízení.

Vyšetřující soudy

Vyšetřujícími soudy jsou poradní a obžalovací senát (odvolací). Ověřují dodržování pravidel zatýkacího rozkazu, vyslovují se k uvalení vazby, zajišťují dozor nad vyšetřování a rozhodují o případném předání věci příslušnému soudu.

Řízení před poradním senátem:

 • předvolání doporučeným dopisem;
 • nahlédnutí do spisu v soudní kanceláři;
 • žádost o splnění dodatečných povinností před líčením;
 • předběžné projednání obžaloby;
 • převzetí věci k poradě soudu a stanovení dne vynesení usnesení;
 • vynesení předkládacího rozhodnutí. Kromě zákonem stanovené výjimky nemá obviněný právo proti tomuto usnesení podat odvolání.

Trestní senáty

Pokud jste obviněn z přečinu (trestného činu, za který lze uložit pokutu od 26 EUR a/nebo odnětí svobody od osmi dnů do 5 let) budete postaven před trestní soud projednávající přečiny, který rozhodne o vaší vině v projednávané věci, rozhodne o osvobození nebo odsouzení a případně přizná poškozeným náhradu škody a úroky. Trestní soud může uložit trest odnětí svobody až na 20 let za trestný čin překvalifikovaný jako přečin.

Řízení před soudy projednávajícími přečiny:

 • předvolání soudním vykonavatelem;
 • nahlédnutí do spisu v soudní kanceláři;
 • jednání před soudem;
 • porada soudu po dobu jednoho měsíce;
 • vynesení rozsudku;
 • právo na odvolání.

Porotní soud

Pokud jste obviněn ze zločinu (trestného činu, za který lze uložit až trest odnětí svobody na doživotí), budete postaven před porotní soud. Porota složená z 12 porotců vybraných z řad obyvatel rozhodne, zda jste vinný ze spáchání skutků, které jsou vám přičítány. Společně se soudem, který tvoří tři soudci, tito porotci rozhodnou, jste-li prohlášen vinným, o uložení trestu. O výši náhrady škody poškozeným, kteří to požadují, je však oprávněn rozhodnout výhradně soud.

Řízení před porotním soudem:

 • předkládací usnesení obžalovacího senátu a obsílka soudního vykonavatele;
 • nahlédnutí do spisu v soudní kanceláři (bezplatná kopie na požádání);
 • předběžné řízení: sepsání seznamu svědků k vyslechnutí a poroty losováním;
 • ústní pokyn řízení;
 • rozprava o vině, dále případně o trestu a občanskoprávních nárocích;
 • bez odvolání (možnost podání kasačního opravného prostředku).

Podrobnosti o všech těchto stadiích řízení a svých právech naleznete v informačních přehledech. Tyto informace nenahrazují právní poradenství a jsou určeny pouze pro orientaci.

Úloha Evropské komise

Vezměte prosím na vědomí, že Evropská komise nehraje v trestních řízeních v členských státech žádnou úlohu a nemůže vám pomoci, pokud si chcete stěžovat. Tyto informační přehledy popisují, jakým způsobem a u koho můžete stížnost podat.

Kliknutím na níže uvedené odkazy naleznete požadované informace

1 – Konzultace u advokáta

2 – Moje práva během vyšetřování

 • Policejní zadržení a výslech
 • Spis u vyšetřování
 • Spis u soudního vyšetřování
 • Zvláštní případ: vyšetřovací vazba
 • Ukončení vyšetřování

3 – Moje práva během soudního řízení

4 – Moje práva po soudním řízení

5 – Dopravní přestupky a další méně závažné trestné činy

Poslední aktualizace: 12/04/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.