Obvinění (trestní řízení)

Bulharsko

Je velmi důležité zajistit si nezávislé právní poradenství v okamžiku, kdy se nějakým způsobem stanete účastníkem trestního řízení. V těchto přehledech se dozvíte, kdy a za jakých okolností máte nárok na zastupování advokátem. Rovněž se dozvíte, co pro vás může advokát udělat. V těchto obecných přehledech se dozvíte, jak advokáta najít a jakým způsobem budou hrazeny náklady na advokáta, pokud si je nemůžete dovolit zaplatit.

Obsah zajišťuje
Bulharsko

Vyhledání advokáta

Pokud se domníváte, že potřebujete advokáta, ale žádného neznáte, můžete si vybrat z advokátů působících u okresního soudu v oblasti, kde bydlíte. Na webové stránce Nejvyšší advokátní komory naleznete rovněž kontaktní údaje 27 advokátních komor, které v Bulharsku působí. Jste-li zatčeni, máte právo na advokáta od okamžiku zatčení. Jelikož po zatčení máte rovněž právo kontaktovat příbuzného nebo přítele, můžete o zajištění advokáta požádat je.

Zaplacení advokáta

Pokud si zvolíte advokáta, zaplatíte za jeho služby v souladu s písemnou smlouvou podepsanou mezi vámi a tímto advokátem.

Nemůžete-li si advokáta dovolit, ale přejete-li si jej, přičemž je v zájmu spravedlnosti, abyste advokáta měli, máte právo na bezplatnou právní pomoc. Advokát vám může být přidělen buď na vaši žádost, nebo ze zákona, jsou-li dány podmínky nutné obhajoby. V závislosti na dané fázi řízení (viz Přehled 1) je toto rozhodnutí učiněno buď státním zástupcem (přípravné řízení), nebo soudem (v průběhu řízení u soudu), a to po posouzení vaší majetkové situace.

Pokud je nutné, aby vám byla zajištěna právní pomoc, zašle státní zástupce, resp. soud své rozhodnutí bezodkladně Radě příslušné Advokátní komory, aby vám advokáta přidělila. Je potřeba mít na paměti, že pokud budete za spáchání trestného činu odsouzeni, budete povinni nahradit částku, která byla vašemu přidělenému advokátovi zaplacena.

Související odkazy

Zákon o advokacii

Zákon o právní pomoci

Trestní řád

Národní úřad pro právní služby

Nejvyšší advokátní komora

Poslední aktualizace: 20/07/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.