Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Bulharsko

V těchto přehledech je vysvětleno, co se stane, je-li určitá osoba podezřelá ze spáchání trestného činu nebo je-li obviněna, pokud jde o trestné činy, které projednává soud. Informace týkající se dopravních přestupků, za které je obvykle ukládána pevně stanovená sankce, například pokuta, jsou obsaženy v Přehledu 5. Pokud jste se stali obětí trestného činu, najdete veškeré informace o vašich právech zde.

Obsah zajišťuje
Bulharsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Shrnutí trestního řízení

Trestní řízení v Bulharsku má dvě fáze – přípravné řízení a řízení před soudem.

 • Účelem přípravného řízení je shromáždit prostřednictvím vyšetřování důkazy, které potvrzují nebo naopak vyvracejí domněnku, že určitá osoba spáchala určitý trestný čin. Vyšetřování provádějí vyšetřující soudci, popřípadě vyšetřující policejní orgány, pod vedením státního zástupce. Cílem je připravit pro státního zástupce podklady a poskytnout mu součinnost při rozhodování o tom, zda podat a odůvodnit obžalobu proti obviněnému u soudu, nebo zda řízení zastavit.
 • Řízení před soudem začíná podáním obžaloby státním zástupcem u soudu proti určité osobě pro trestný čin spáchaný touto osobou. Účastníky soudního řízení jsou protistrany, přičemž státní zástupce, obžalovaný a obhájce mají rovná procesní práva. Soud provádí důkazy předložené státním zástupcem, ale na návrh stran nebo z vlastní iniciativy může soud při hledání pravdy shromažďovat a provádět i nové důkazy.

Soudní řízení končí vynesením rozsudku, kterým je obžalovaný buď shledán vinným a je mu uložen trest, nebo kterým je obžalovaný obžaloby zproštěn.

Podrobnosti ohledně všech těchto fází trestního řízení, jakož i podrobné informace o vašich právech, naleznete v těchto přehledech. Tyto informace nenahrazují právní poradenství a jsou určeny pouze pro orientaci.

Úloha Evropské komise

Vezměte prosím na vědomí, že Evropská komise se žádným způsobem neúčastní trestních řízení vedených v členských státech a nemůže vám proto s žádnou případnou stížností pomoci. V těchto přehledech naleznete informace o tom, jak a komu případné stížnosti podávat.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se zobrazí informace, které potřebujete

1 – Jak získat právní pomoc

2 – Má práva v průběhu vyšetřování trestného činu

 • Vyšetřování (včetně sdělení obvinění a výslechů)
 • Zatčení (včetně evropského zatýkacího rozkazu)
 • První jednání u soudu
 • Zadržení nebo propuštění
 • Příprava obžaloby na hlavní líčení
 • Příprava obhajoby na hlavní líčení
 • Opatření proti vyhýbání se trestnímu stíhání
 • Zákaz vycestování z Bulharska

3 – Má práva v průběhu hlavního líčení

 • Výslech chráněného svědka

4 - Má práva po skončení hlavního líčení

5 – Dopravní přestupky

Související odkazy

Trestní řád

Poslední aktualizace: 20/07/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.