Obvinění (trestní řízení)

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

Co je účelem vyšetřování trestného činu?

Účelem vyšetřování trestného činu je zjistit skutečnosti a okolnosti související s trestným činem.

Vyšetřování zpravidla vede policie. Ve výjimečných případech může Rada ministrů nebo Nejvyšší státní zástupce (Attorney–General) pověřit šetřením znalce. Rozhodnutí zahájit trestní stíhání obvykle přijímá policie na základě obecných pokynů od Nejvyššího státního zástupce. V případě závažných trestních věcí toto rozhodnutí přijímá sám od Nejvyšší státní zástupce.

Vyšetřování je zahájeno v okamžiku, kdy policie získá informaci, že byl spáchán trestný čin (trestné činy).

Policie prohlédne místo spáchání trestného činu a shromáždí příslušné informace a materiály. Provede také výslechy veškerých osob, které mají informace o trestném činu, a shromáždí jejich výpovědi.

Pokud z důkazů vyplývá, že jste se účastnil(a) páchání trestného činu, policie vás může podrobit výslechu před zadržením nebo po zadržení.

Kdy a jak mě může policie požádat o podání informací?

Pokud je policie přesvědčena, že máte užitečné informace týkající se určitého trestného činu, je oprávněna požadovat, abyste se dostavil(a) na policejní stanici a poskytl(a) výpověď nebo předložil(a) jakýkoli doklad, který má význam pro vyšetřování. Odmítnete-li se dostavit, může vás policie obeslat písemnou výzvou. V případě, že na tuto výzvu nebudete reagovat, aniž byste měl(a) přiměřenou omluvu, je vaše jednání kvalifikováno jako trestný čin.

Poučí mě policie před výslechem?

Jste-li podezřelý(á) ze spáchání trestného činu, musíte být před výslechem poučeni v tomto smyslu: „nejste povinen (povinna) vypovídat, pokud nechcete, ale cokoli řeknete, bude písemně zaprotokolováno a může být použito jako důkaz proti vám“. Jste-li osoba nezletilá, musíte být poučeni také o tom, že máte právo být v kontaktu se svým rodičem nebo poručníkem.

Můžete být zadrženi z titulu soudního příkazu k zatčení a za určitých okolností i bez příkazu k zatčení. Viz zde.

Jaké informace mi budou poskytnuty v případě zatčení?

Musíte být informován(a) o důvodech vašeho zatčení, pokud tomu nebrání vaše násilná reakce.

Co se stane po zatčení?

Musíte být do 24 hodin předveden(a) před soudce, pokud nebudete do té doby propuštěn(a).

Co se stane v případě, že byl proti mně vydán evropský zatýkací rozkaz?

Evropský zatýkací rozkaz se řídí procesními předpisy a obsahuje informace zákonem stanovené informace. Musí jej vystavit justiční orgán dožadujícího státu. Podrobnější informace viz zde.

Budu držen(a) ve vazbě nebo propuštěn(a)?

Pokud se policie domnívá, že by na vás měla být uvalena vazba, musí požádat soudce okresního soudu, aby vás vzal do vyšetřovací vazby na dobu maximálně osm dní. Tu lze prodloužit, za předpokladu, že celková doba vazby nepřesáhne tři měsíce.

Soud na vás může uvalit vyšetřovací vazbu, pokud existují důkazy, ze kterých vyplývá, že jste účastnil páchání příslušného trestného činu případně činů. Soud také posoudí, zda je vazba z hlediska vyšetřování nutná a bude se snažit najít rovnováhu mezi potřebami vyšetřování a vaším právem na svobodu.

Mohu se odvolat proti rozhodnutí o uvalení vazby na mou osobu?

Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat. Odvolání musí být podáno do deseti dnů.

Co se stane, pokud odmítnu odpovídat na otázky policie?

Pokud uplatníte své právo nevypovídat, nelze z toho pro vás vyvozovat žádné negativní důsledky.

Policejní výslech nesmí mít formu nátlaku, ani opakovaného dotazování.

Může být výslechu přítomen můj obhájce?

Nejste oprávněn (a) vyžadovat přítomnost vašeho obhájce v průběhu policejního výslechu. Jakmile jste zatčen případně zadržen, máte právo se okamžitě telefonicky v soukromí spojit s obhájcem, kterého si vyberete.

Neznám úřední jazyk, v němž je vedeno vyšetřování. Mohu požádat o přidělení tlumočníka?

Zákon stanoví, že vám musí být k dispozici tlumočník v jazyce, kterému plně rozumíte a kterým plynně hovoříte.

Mohu sdělit příbuznému nebo příteli, v jaké jsem situaci?

Máte právo kontaktovat příbuzné nebo osobu podle vaší volby. V případě, že jste nezletilý (á), máte rovněž právo být v kontaktu s vaším rodičem nebo opatrovníkem/poručníkem v přítomnosti policie. Policie o vašem zadržení nebo zatčení informuje vaše rodiče nebo vašeho opatrovníka/poručníka.

Možnost spojit se s přáteli a příbuznými vám může být dána až po dvanácti hodinách, pokud existuje důvodné podezření, že uplatnění tohoto práva bezprostředně po zatčení či zadržení:

  • povede ke zničení důkazů,
  • zabrání zadržení jiné osoby (osob) v souvislosti s týmž trestným činem nebo
  • povede k útěku jiného podezřelého (podezřelých) nebo ke spáchání jiného trestného činu.

Jsem občanem jiného členského státu. Mohu se spojit se svým velvyslanectvím?

V případě, že jste občanem jiného státu, máte právo se spojit s vaším velvyslanectvím nebo konzulárním oddělením. Pokud není k dispozici žádný zástupce, máte právo obrátit se na Kancelář ochránce lidských práv nebo na Národní organizaci pro ochranu lidských práv.

Mohu v době vazby vyhledat lékařskou péči?

Pokud v době zadržení, zatčení nebo vazby potřebujete lékařskou péči, policie musí zajistit, aby vás vyšetřil lékař a v případě potřeby vás dopravit do nemocnice. Máte právo si vybrat lékaře podle vlastní volby.

Musím být v době vyšetřování přítomen na Kypru?

Pokud máte trvalý pobyt v zahraničí, nejste z právního hlediska povinen být přítomen průběhu policejního vyšetřování. Zákon doposud nestanoví povinnost, která by vám umožňovala účastnit se vyšetřování prostřednictvím videopřenosu.

Jste oprávněn(a) opustit stát, ve kterém probíhá vyšetřování, pokud na vás nebyl vydán zatýkací rozkaz.

Může být u mě provedena v průběhu vyšetřování domovní prohlídka nebo prohlídka mé kanceláře?

Domovní pohlídka nebo prohlídka vaší kanceláře může být provedena pouze v případě vystavení příkazu k domovní prohlídce, pokud nedáte k prohlídce písemně souhlas.

Může být provedena má osobní prohlídka?

Můžete být rovněž podroben(a) osobní prohlídce osobou téhož pohlaví. Viz zde.

Je policie oprávněna vzít mi otisky prstů, vzorky DNA, atd.?

Jste-li zadržen, policie má v rámci vyšetřování zákonné právo vzít si vaše míry, pořizovat vaše fotografie, sejmout otisky vašich prstů, otisky vaší dlaně, vzít si vzorky vašeho rukopisu, nehtů, vlasů a slin.

Odmítnutí součinnosti je v tomto případě trestným činem, který se trestá odnětím svobody nebo peněžitým trestem. Policie si může také vzít vzorky vaší krve nebo moči, pokud s tím souhlasíte. V případě, že odmítnete, policie má možnost získat soudní příkaz, který ji oprávní k tomu, aby si tyto vzorky vzala pod lékařským dohledem.

Budu povinen (povinna) účastnit se policejní konfrontace?

Je-li na vás v souladu se zákonem uvalena vazba, policie je oprávněna požadovat, abyste se zúčastnil(a) policejní konfrontace.

Mohu si stěžovat na způsob, kterým se mnou policie zachází?

Stížnost na postup policie lze podat Nezávislému úřadu pro vyšetřování obvinění a stížností vůči policii

Co se stane na konci vyšetřování?

Policie vás může obvinit z trestného činu, pokud na konci vyšetřování existuje dostatek důkazů pro zahájení trestního řízení proti vám. Před tím, než je proti vám vzneseno obvinění, musíte být opět poučeni. Můžete přiznat vinu nebo trvat na své nevině či si vyhradit právo odpovídat až u soudu. Formální obvinění ve formě obžaloby pak bude vzneseno u soudu.

Konkrétní formulace obžaloby se může lišit od původní formulace obvinění.

Mohu být obžalován(a) z trestného činu, ze kterého jsem již byl obžalován(a) v jiném členském státě?

Pokud jste byl zproštěn(a) viny nebo odsouzen(a) v souvislosti s určitým trestným činem, nemůžete být za něj znovu souzen(a). Nemůžete být shledán vinným (vinnou) ze spáchání určitého činu nebo zanedbání, jež nebyly v době spáchání kvalifikovány jako trestný čin.

Neexistuje žádný předpis, který by bránil vznesení trestního obvinění proti vám u soudů ve dvou různých státech. Je to ale nanejvýš neobvyklé a můžete podat námitku proti řízení u kteréhokoli ze soudů.

Co se bude odehrávat u prvního líčení u soudu?

Jakmile jste předvoláni k soudu, máte právo, aby vám byly poskytnuty výpovědi svědků a také dokumenty shromážděné v průběhu policejního vyšetřování, včetně těch, které představují argumentaci obžaloby.

Obžaloba si může k líčení předvolat další svědky, pokud o tom dostatečným způsobem vyrozumí obhajobu.

Budou požadovány informace o záznamech v mém trestním rejstříku?

Důkazy týkající se vašich předchozích odsouzení obvykle nebývají při líčení předkládány.

V případě, že jste odsouzeni za určitý trestný čin, budou při rozhodování o trestu brána v úvahu veškerá obdobná odsouzení (viz Přehled č. 5).

Pravomoci k zatčení a k domovní prohlídce

Policejní pravomoc k zatčení

Kyperská ústava stanoví, že osoba nemůže být ze zákona zatčena, pokud za tímto účelem nebyl vystaven náležitě odůvodněný zatýkací rozkaz. Veškerá ustanovení trestního práva procesního povolující zadržení bez soudního zatýkacího rozkazu je třeba posuzovat z hlediska této ústavní normy.

Policie může požádat soudce okresního soudu o vystavení zatýkacího rozkazu. Policie je povinna předložit čestné prohlášení prokazující, že existují důkazy, ze kterých vyplývá, že jste podezřelý(á) ze spáchání trestného činu a že vaše zadržení je nezbytné pro vyšetřování trestného činu.

Vystavení zatýkacího rozkazu není automatické. Soudce se rozhoduje podle vlastního uvážení a musí najít rovnováhu mezi právem osoby na svobodu na jedné straně a veřejnou bezpečností na straně druhé.

Zatýkací rozkaz zůstává v platnosti, dokud není vykonán nebo zrušen soudcem.

Pravomoc policie k domovní prohlídce

Chce-li policie u vás nebo ve vaší kanceláři provést domovní prohlídku, musí získat příkaz k domovní prohlídce, pokud jí k tomu výslovně neudělíte písemný souhlas. V příkazu k domovní prohlídce musí být uvedeny důvody. Vystavuje jej soudce okresního soudu na základě informací, jež poskytne policie pod přísahou. Soudce musí být přesvědčen, že k vystavení příkazu k domovní prohlídce existují dostatečné důvody. Policista má právo zastavit a prohledat vaše vozidlo:

  • pokud má důvodné podezření, že by mohly být nalezeny omamné prostředky,
  • pokud chce prověřit, zda ve vozidle není výbušnina nebo nezákonně držená zbraň.

Vaši osobní prohlídku musí provádět člen policejního sboru téhož pohlaví. Policista, který má důvodné podezření, že máte v držení omamné látky, má právo vás zastavit a prohledat a v případě, že tyto omamné látky najde, vás zadržet. Proti vydání zatýkacího rozkazu nebo příkazu k domovní prohlídce nemáte právo se odvolat.

Související odkazy

Úřad státního zastupitelství Kyperské republiky (Law Office) Kyperský nejvyšší soud (Supreme Court)

Poslední aktualizace: 16/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.