Obvinění (trestní řízení)

Česká republika

Obsah zajišťuje
Česká republika

Zákon o přestupcích definuje „přestupek“ jako jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo v jiném zákoně.

Definice uvedené shora jsou všechny uvedeny v zákoně o přestupcích a ve správním řádu a tyto předpisy se v řízení o přestupcích používají.

Jakým způsobem se vyřizují přestupky spočívající v nedodržení nejvyšší povolené rychlosti a ve špatném parkování či jiné obdobné přestupky?

Dopravní přestupky projednávají obecní (městské) úřady.

Mezi přestupky a sankce, které mohou být uloženy obecním úřadem, patří:

 • přestupky spočívající v nedodržení nejvyšší povolené rychlosti se obvykle vyřizují uložením pokuty v rozmezí 1.000,– Kč až 10.000,– Kč, v závislosti na závažnosti přestupku. Rovněž může být uložen trest zákazu řízení od jednoho měsíce do jednoho roku.
 • za jiné dopravní přestupky je možno uložit pokuty dle závažnosti těchto přestupků v rozmezí od 1.500,– Kč do 10.000,– Kč, případně zákaz řízení až na dobu jednoho roku;
 • za porušení zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích způsobením dopravní nehody, která má za následek smrt nebo ublížení na zdraví, může být uložena pokuta ve výši 25.000,– Kč až 50.000,– Kč a zákaz řízení po dobu od jednoho do dvou let.

Jakým způsobem se přestupky projednávají?

Blokové řízení

Jedná se o méně závažný přestupek, který byl spolehlivě zjištěn, a nestačí domluva. Jste-li ochoten zaplatit uloženou nižší pokutu, je možno tento přestupek vyřídit u orgánu, v jehož působnosti je dozor nad provozem na pozemních komunikacích (nebo též policejního orgánu), a to uložením blokové pokuty na místě.

Standardní řízení o přestupcích

Přestupky se projednávají z úřední povinnosti. Podkladem pro zahájení řízení o přestupku je oznámení státního orgánu, orgánu policie, orgánu obce nebo právnické osoby či občana o přestupku.

Obecní úřad může věc před zahájením řízení postoupit jinému orgánu. Pokud skutkové okolnosti nasvědčují tomu, že se jedná o trestný čin, je věc postoupena státnímu zástupci.

Vy budete stranou tohoto řízení v postavení obviněného. Poškozený bude rovněž stranou tohoto řízení, bude-li potřeba projednat náhradu škody způsobené přestupkem. Konečně může být stranou řízení též vlastník věci, která byla nebo může být zabrána (například vlastník vozidla).

Obviněným z přestupku se stáváte v okamžiku, kdy je proti vám učiněn první procesní úkon.

Máte právo:

 • vyjádřit se ke všem skutečnostem, které jsou vám kladeny za vinu, a k důkazům o nich;
  • odmítnout vypovídat;
  • zpochybňovat skutečnosti a navrhovat důkazy na svou obhajobu;
  • podávat návrhy;
  • podávat opravné prostředky.

Konají se ústní jednání a obecní úřad vyhotoví protokol o jednání. V průběhu jednání budete vyslýchán a můžete uplatňovat svá práva (viz shora). Tento protokol se stane součástí spisu. Obecní úřad vás před vydáním rozhodnutí vyzve k prostudování listin založených ve spise. Máte právo se k těmto listinám vyjádřit.

Skončení řízení o přestupku:

 • jakmile je řízení zastaveno z důvodů uvedených v zákoně o přestupcích (například proto, že skutek není přestupkem, přestupek jste nespáchal vy, uložená sankce by byla bezvýznamná ve srovnání s trestem, který vám bude uložen za jiný skutek v trestním řízení, a z obdobných důvodů); nebo
 • jakmile je vydáno rozhodnutí, kterým jste shledán vinným z přestupku a kterým je vám za tento přestupek uložena sankce.

Mohou být za tyto přestupky stíháni i občané jiných členských států?

Občané jiných členských států mohou být stíháni stejným způsobem jako čeští občané.

Mohu se odvolat?

Máte právo úplného odvolání. Odvolání však nelze podat proti pokutě uložené v blokovém řízení.

Rozhodnutí napadené odvoláním nelze vykonat, dokud o odvolání nerozhodne nadřízený orgán.

Vaše odvolání musí být podáno u správního orgánu (obvykle obecní úřad) ve lhůtě patnácti dnů ode dne vyrozumění o rozhodnutí.

Budou informace o těchto přestupcích uvedeny v mém trestním rejstříku?

Ne.

Související odkazy

Dopravní přestupky

Poslední aktualizace: 06/04/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.