Obvinění (trestní řízení)

Česká republika

Obsah zajišťuje
Česká republika

Mohu se odvolat?

Ano, proti rozsudku ve vaší věci se můžete odvolat pro nesprávnost výroku, který se vás přímo týká. Můžete se odvolat do výroku o vině, o trestu a/nebo o přiznané náhradě škody, nebo se můžete odvolat do všech výroků soudu prvního stupně. Odvolání musíte podat:

 • písemně;
 • u soudu, který rozsudek vydal;
 • ve lhůtě osmi dnů ode dne doručení opisu rozsudku (pokud je opis rozsudku doručován vám i vašemu obhájci, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno později).

Ve svém odvolání musíte uvést, do kterých výroků rozsudku se odvoláváte; dále musíte označit konkrétní vady rozsudku a/nebo předcházejícího řízení. Rovněž se můžete odvolat bez uvedení konkrétních důvodů, a to podáním návrhu předsedovi senátu soudu prvního stupně, v němž jej požádáte o prodloužení lhůty pro specifikaci konkrétních důvodů.

Jaké jsou odvolací důvody?

Odvolání můžete podat pro nesprávnost vad výroku, který se vás přímo týká, nebo proto, že určitý výrok v rozsudku chybí. Své odvolání rovněž můžete založit na nových skutečnostech a důkazech.

Co se stane, pokud se odvolám?

Do okamžiku vydání rozhodnutí odvolacím soudem rozsudek nenabude právní moci a/nebo se nestane vykonatelným. Jste-li ve vazbě, nebudete propuštěn automaticky pouze z toho důvodu, že jste podal odvolání.

Co se bude dít při odvolacím jednání?

Soud prvního stupně zjistí, zda vaše odvolání obsahuje všechny potřebné informace. Pokud tomu tak není, soud vás a vašeho obhájce vyzve k opravě těchto vad ve lhůtě pěti dnů (osmi dnů, pokud nemáte obhájce, a předseda senátu poskytne poučení přímo vám).

Stejnopis odvolání a jeho odůvodnění budou doručeny ostatním stranám zúčastněným na případu a celý spis bude předložen odvolacímu soudu.

O odvolání proti rozsudku okresního soudu rozhoduje nadřízený krajský soud a o odvolání proti rozsudku krajského soudu rozhoduje Nejvyšší soud.

Po zahájení řízení u odvolacího soudu bude přednesen napadený rozsudek a bude předložena zpráva o případu.

Následně přednesete vy své odvolání společně s odůvodněním. Pokud nebudete přítomen vy ani váš obhájce, učiní tento přednes předseda senátu.

Následně státní zástupce a kdokoli, kdo může být přímo dotčen rozhodnutím odvolacího soudu, přednesou svou argumentaci.

Jakmile budou předneseny návrhy, odvolací soud provede důkazy nezbytné pro vydání rozhodnutí o odvolání, ledaže by důkazní přezkum byl natolik rozsáhlý, že by to znamenalo opětovné provádění předchozí práce soudu prvního stupně.

Odvolací soud může:

 • odvolání zamítnout (pokud odvolání není důvodné, pokud bylo podáno opožděně, pokud bylo podáno neoprávněnou osobou nebo z obdobných důvodů), nicméně to činí odvolací soud vždy ve veřejném zasedání;
 • odvolání odmítnout (pokud odvolání nesplňuje náležitosti obsahu odvolání);
 • přerušit trestní stíhání;
 • zrušit napadený rozsudek nebo jeho část a;
 • rozhodnout o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti soudu;
 • postoupit věc jinému orgánu;
 • zastavit trestní stíhání (pokud tak měl učinit již soud prvního stupně);
 • přerušit trestní stíhání (pokud tak měl učinit již soud prvního stupně);

Odvolací soud může rovněž zrušit napadený rozsudek pro podstatné vady řízení;

 • pro vady rozsudku (nejasnost, neúplnost skutkových zjištění);
 • pro pochybnosti o správnosti skutkových zjištění ve věci nebo pokud je potřeba opakovat důkazy;
 • pro porušení ustanovení trestního řádu;
 • pro nepřiměřenost uloženého trestu;
 • pro nesprávnost rozhodnutí o nároku poškozeného.

Po zrušení rozsudku odvolací soud buď:

 • vrátí věc soudu prvního stupně;
 • vydá svůj rozsudek ve věci vždy ve veřejném zasedání.
 • zastaví trestní stíhání

Co se stane, pokud bude odvolání neúspěšné?

Pokud se proti rozsudku neodvolal státní zástupce, odvolací soud nemůže vydat rozhodnutí, které by vaši situaci zhoršilo.

Kdy se odsouzení stane pravomocným?

Pokud odvolací soud nevrátí věc soudu prvního stupně, jeho rozhodnutím případ končí a toto rozhodnutí nabývá právní moci v okamžiku vyhlášení. Rozsudek soudu prvního stupně se rovněž stane pravomocným, ledaže je proti němu včas podáno odvolání.

Jakmile rozsudek nabude právní moci, můžete podat:

 • dovolání;
 • podnět ministru spravedlnosti pro podání stížnosti pro porušení zákona k Nejvyššímu soudu;
 • návrh na povolení obnovy řízení;

Pokud dojde ke zrušení rozsudku soudu prvního stupně, mám nárok na odškodnění?

Můžete podat žádost o odškodnění u Ministerstva spravedlnosti dle Zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou orgánem veřejné moci.

Pokud je mé odvolání úspěšné, bude uchováván záznam o mém odsouzení?

Záznamy o odsouzení se pořizují pouze poté, co se rozsudek stane pravomocným. Jakmile odsuzující rozsudek nabude právní moci, bude proveden záznam do rejstříku trestů. Bude-li mimořádný opravný prostředek úspěšný, bude tento záznam následně smazán.

Jsem z jiného členského státu. Mohu být po provedení soudního řízení předán zpět do své domovské země?

Ano, můžete být předán k výkonu trestu, pokud doba zbývající do konce činí alespoň 4 měsíce.

Příslušný orgán dotčené země musí požádat o vydání a vydání musí být v souladu s ústavními pravidly a závazky a s mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách.

Soud může rovněž nařídit vaše vyhoštění v rámci odsuzujícího rozsudku.

Mohu se odvolat proti rozhodnutí o předání do mé domovské země?

Můžete se proti tomuto rozhodnutí odvolat, jakmile vám bude doručena výzva k výkonu trestu. Můžete se odvolat proti rozsudku o vyhoštění.

Jsem-li odsouzen, mohu být souzen opět pro stejný trestný čin?

Ne, dokonce ani v jiném členském státě, nebude-li dáno povolení k novému otevření případu.

Budou informace o obžalobě a/nebo o odsouzení přidány do mého trestního rejstříku?

Ano, trestní rejstřík vede záznamy o odsouzeních. Soudy mu tyto informace poskytují. Tyto informace se uchovávají po dobu sta let ode dne vašeho narození.

Bude-li odsouzení zahlazeno, informace se v trestním rejstříku neobjeví. Výpis z rejstříku trestů získáte tak, že o něj požádáte. Odsouzení může být zahlazeno ve lhůtách stanovených zákonem v závislosti na závažnosti odsouzení. Tyto lhůty se pohybují v rozmezí jednoho roku až patnácti let ode dne vykonání trestu.

Tyto informace budou uchovávány bez ohledu na to, zda s tím souhlasíte nebo nikoli.

Mohu proti uchovávání těchto informací protestovat?

Můžete podat správní žalobu u Městského soudu v Praze.

Související odkazy

Trestní právo pro širokou veřejnost

Ministerstvo spravedlnosti

Poslední aktualizace: 06/04/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.