Obvinění (trestní řízení)

Dánsko

Obsah zajišťuje
Dánsko

Mohu se odvolat?

Soud vydá rozhodnutí při jednání. Můžete se odvolat proti rozsudku, do výroku o vině či trestu, a to k vrchnímu soudu. Můžete požadovat buď zproštění viny, nebo zmírnění trestu, který vám byl uložen. Pokud se domníváte, že v průběhu projednávání vašeho případu u hlavního líčení u okresního soudu došlo k závažným pochybením, můžete požadovat, aby byla věc vrácena zpět okresnímu soudu pro nové projednání a aby byla přidělena novému senátu.

Odvolat se proti odsouzení, výroku o vině či trestu, můžete ústně při jednání, na kterém bylo rozhodnutí vyhlášeno. Můžete se rovněž odvolat písemně, s tím, že odvolání se podává u okresního soudu nebo u státního zastupitelství. Vaše odvolání musí být podáno ve lhůtě dvou týdnů. Máte-li advokáta, je to zpravidla on, kdo se postará o praktické záležitosti související s vaším odvoláním. Pokud vám byl uložen peněžitý trest do výše 3.000,– DKK (včetně), můžete podat odvolání proti takovému rozhodnutí pouze s povolením dánské Rady pro přípustnost odvolání. Žádost Radě pro přípustnost odvolání musí být podána ve lhůtě dvou týdnů od rozhodnutí.

Co se stane, pokud se odvolám?

Pokud se proti rozhodnutí soudu odvoláte, bude případ projednán vrchním soudem. I toto jednání je veřejné. Pro projednání věci vrchním soudem není stanovena žádná lhůta.

Pokud jste byl vzat do vazby, je vrchní soud povinen váš případ projednat přednostně před ostatními věcmi. Vrchní soud musí rovněž rozhodnout, zda budete ve vazbě ponechán do odvolacího řízení a po dobu trvání odvolacího řízení.

Pokud budete v odvolání požadovat zproštění viny, bude váš případ vrchním soudem nově projednán. V takovém případě máte právo předkládat nové důkazy. Se svým advokátem byste měl co nejrychleji prodiskutovat, jaké nové důkazy by měly být v odvolacím řízení navrženy. Jakmile státní zástupce oznámí, na jakých důkazech bude založena jeho argumentace v řízení u vrchního soudu, bude mít váš advokát zpravidla 14 dní na oznámení důkazů navrhovaných vámi. Za určitých podmínek vám může být udělena výjimka z této čtrnáctidenní lhůty.

Pokud budete v odvolání požadovat pouze snížení trestu, vrchní soud posoudí pouze uložený trest. V takových případech strany nepředkládají vrchnímu soudu žádné důkazy, váš advokát je ale oprávněn soud požádat o zajištění dalších informací o vašich osobních poměrech, které jsou relevantní pro určení výše trestu nebo otázku vyhoštění.

Co se bude dít na jednání o odvolání?

Pokud jste v odvolání požadovali zproštění viny, bude váš případ vrchním soudem nově projednán. V praxi vrchní soud často zahajuje řízení přečtením výpovědí, které jste vy a svědci učinili v řízení u okresního soudu. Pokud však vy a váš advokát s takovým postupem nesouhlasíte, musí být výpovědi podány znovu.

Pokud jste v odvolání požadovali snížení trestu, který vám byl uložen, vrchní soud přihlédne k důkazům, které byly předloženy u okresního soudu, a o trestu rozhodne na tomto základě.

Vrchní soud své rozhodnutí vyhlásí při jednání. Vrchní soud může rozhodnout tak, že rozsudek okresního soudu potvrdí, zvýší nebo sníží trest, který vám byl uložen, nebo vás viny zprostí. Pokud jste zproštěn viny nebo pokud je vám uložený trest snížen, budou náklady odvolání hrazeny z veřejných prostředků. Totéž platí, pokud se proti rozsudku odvolalo státní zastupitelství a vrchní soud rozsudek pouze potvrdil. Ve všech ostatních případech je pravděpodobné, že vám bude uložena povinnost zaplatit náklady odvolacího řízení.

Co se stane, pokud bude odvolání úspěšné/neúspěšné?

Rozsudek vrchního soudu nahradí rozsudek okresního soudu a stane se obecně konečným a pravomocným. V mimořádných případech může být podán opravný prostředek k Nejvyššímu soudu, a to s přivolením Rady pro přípustnost odvolání. Toto přivolení bude zpravidla uděleno pouze v případě, že se jedná o principiální věc, tedy modelový případ, nebo z jiných specifických důvodů. Rada uděluje přivolení k předložení věci Nejvyššímu soudu pouze několika málo trestním případům. Váš advokát vám poradí ohledně vašich šancí toto přivolení získat.

Budete-li zproštěn viny a byla-li v průběhu vyšetřování použita zajišťovací opatření jako zatčení, zadržení nebo prohlídka, máte právo žádat náhradu škody. Vaše žádost musí být podána písemně ke krajskému státnímu zástupci, a to nejpozději do dvou měsíců od rozhodnutí soudu. Váš advokát se zpravidla postará o praktické záležitosti související s uplatněním vašeho nároku. Nezapomeňte svému advokátovi sdělit, kde vás může ve vaší zemi zastihnout.

Jsem z jiného členského státu. Mohu být po provedení hlavního líčení předán zpět do své domovské země?

Zpravidla můžete být odeslán do jiného členského státu za účelem výkonu trestu, který vám byl uložen. To se obvykle provádí pouze v případě, že požádáte o předání zpět do vaší vlastní země za účelem výkonu trestu. Žádost o možnost výkonu trestu, který vám byl uložen, ve vaší vlastní zemi musíte zaslat dánskému ministerstvu spravedlnosti.

Jsem-li odsouzen, mohu být souzen opět pro stejný trestný čin?

V Dánsku nemůžete být odsouzen za stejný trestný čin dvakrát. Tentýž princip platí i v dalších evropských zemích. S ohledem na skutečnost, že trestněprávní ustanovení se mohou mezi jednotlivými zeměmi lišit, musíte se na tuto záležitost zeptat v zemi, která by vás pro daný trestný čin mohla rovněž stíhat.

Informace o obvinění/odsouzení

Jakmile bude ve vaší věci rozhodnuto, bude rozhodnutí nahlášeno Ústřednímu rejstříku trestů. Rozhodnutí, která se týkají porušení dánského trestního zákona, budou zapsána do rozsudkové části rejstříku. Rozhodnutí týkající se porušení jiných právních předpisů budou zapsána, pokud vám byl uložen trest odnětí svobody nebo trest spočívající v zákazu určité činnosti (trest, kterým je vám odebráno určité oprávnění). Rozhodnutí bude zapsáno společně s uvedením názvu soudu, který rozsudek vydal, data rozsudku, zákonného ustanovení, které bylo porušeno, a trestu, který byl uložen.

Platí určitá omezení ohledně toho, která rozhodnutí se objeví ve výpisu z trestního rejstříku, jenž může být vydán pro vaši osobní potřebu. Předmětné údaje se uchovávají elektronicky a výmaz těchto údajů záleží na závažnosti trestu, který vám byl uložen. Můžete podat stížnost ohledně chyb v zápisu nebo výmazu, ale ne ohledně samotného zápisu určitého rozhodnutí. Stížnosti týkající se zápisu musí být podány Úřadu Národního komisaře dánské policie, který je orgánem pro zpracování údajů ve vztahu k zápisům v trestním rejstříku.

Související odkazy

Dánský zákon o výkonu soudní moci

Nařízení vlády o zpracování osobních údajů v Ústředním rejstříku trestů

Poslední aktualizace: 13/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.