Obvinění (trestní řízení)

Dánsko

Obsah zajišťuje
Dánsko

Jaké fáze má vyšetřování trestného činu?

Trestní věci vyšetřuje policie. Policie obvykle zahájí vyšetřování skutku na základě oznámení, že určitá osoba se stala obětí násilí nebo krádeže nebo protože policie, případně občan, určitou osobu při páchání trestného činu zadrželi.

Předběžné obvinění

Policie se bude nejprve snažit zjistit, zda došlo ke spáchání trestného činu a zda lze určitou osobu nebo osoby označit za osoby podezřelé ze spáchání tohoto trestného činu. V této souvislosti bude policie obvykle chtít podezřelého vyslechnout.

Zatčení

Policie může podezřelého zadržet.

Předběžné slyšení a zadržení v přípravném řízení (včetně evropského zatýkacího rozkazu)

Pokud má policie v úmyslu podezřelého zadržet, aby nedošlo k maření policejního vyšetřování nebo z nějakého jiného důvodu, musí být podezřelý předveden před soud ve lhůtě 24 hodin od okamžiku jeho zatčení, tak aby mohla být předmětná záležitost předložena soudci.

Zajišťovací opatření

Kromě výslechu podezřelého a potenciálních svědků může policie v průběhu vyšetřování získávat informace též prostřednictvím zajišťovacích opatření, jakými jsou prohlídky, sledování telekomunikačního provozu, odposlouchávání telefonu apod. Většina zajišťovacích opatření musí být před realizací schválena soudem.

Rozhodnutí o tom, zda bude proti podezřelému vzneseno obvinění nebo nikoli

Účelem policejního vyšetřování je získat informace, na základě kterých bude státní zástupce moci rozhodnout o tom, zda proti podezřelému vznese obvinění nebo nikoli. Pokud důkazy nasvědčující tomu, že podezřelý spáchal trestný čin, nejsou dostatečné, státní zastupitelství věc odloží.

Na místní úrovni podléhají policie a státní zastupitelství stejnému řízení, takže státní zastupitelství se bude v řadě případů věci účastnit již od samého počátku, včetně plánování vyšetřování.

Příprava obhajoby na hlavní líčení

Více informací o vašem právu být informován o vyšetřování a o možnosti do něj zasahovat naleznete zde.

Má práva v průběhu vyšetřování

Pro více informací o vašich právech v každé fázi řízení klikněte na některý z následujících odkazů.

Předběžné obvinění, včetně výslechu (1)

Proč jsem byl obviněn?

Byl jste obviněn, protože policie má vážné podezření, že jste spáchal trestný čin; policejní vyšetřování se od tohoto okamžiku zaměří na vás, nikoli na jinou osobu.

Co to znamená, že jsem byl obviněn?

To znamená, že vám bude sděleno, jaký trestný čin jste dle přesvědčení policie spáchal. Policie vám musí sdělit, jaké ustanovení zákona jste podle nich porušil. Máte právo sledovat průběh vyšetřování prostřednictvím svého advokáta a v případě závažných trestných činů máte právo na to, aby vám advokáta ustanovil soud.

Proč mne chce policie vyslýchat?

Policie vás chce vyslýchat, aby zjistila, zda je její podezření, že jste spáchal určitý trestný čin, správné nebo nikoli. Policie vaši výpověď použije v dalším vyšetřování. Později vaší výpovědi využije státní zástupce, aby rozhodl, zda by měl být případ projednán jako věc s doznáním viny.

Kde a kdy mne může policie vyslýchat?

Neplatí žádná zvláštní pravidla ohledně toho, kde a kdy vás může policie vyslýchat. Výslech musí být veden tak, aby nebylo protiprávně zasahováno do vašich práv. V zásadě platí, že policie není oprávněna kontaktovat vás na vašem pracovišti. Policie vám obvykle začne klást otázky na místě, kde ke spáchání činu došlo. V řadě případů vás policie požádá, abyste se dostavil na policejní stanici pro účely podrobnějšího výslechu.

Co když nehovořím úředním jazykem?

Pokud nehovoříte místním jazykem, máte právo na tlumočníka, který pro vás bude do vašeho vlastního jazyka tlumočit. Policie vám tlumočníka poskytne a vy nemusíte říkat nic, dokud tlumočník nedorazí.

Jsme povinen na policii vypovídat?

Musíte policii sdělit své jméno, adresu a datum narození. Nic dalšího říkat nemusíte. Nemusíte mluvit pravdu. Policie je povinna vás o těchto právech poučit před zahájením výslechu. Záleží na daném případu a na závažnosti obvinění, zda bude pro vás výhodnější na policii vypovídat. Pokud si nejste jist, zda byste měl na otázky odpovídat, měl byste se poradit se svým advokátem.

Budu moci mluvit s advokátem?

Máte právo hovořit s vámi zvoleným advokátem předtím, než se rozhodnete, zda budete souhlasit s policejním výslechem. Pokud žádného advokáta neznáte, policie vám nějakého zajistí.

Váš advokát má právo být v průběhu výslechu přítomen, ale nesmí vám radit, jak odpovídat na konkrétní otázky.

Mohu si zkontrolovat, zda policie mé výpovědi správně rozuměla?

Policie musí vaši výpověď zapsat. Máte právo si protokol přečíst nebo si jej nechat přečíst a následně se k němu vyjádřit. Rozhodnutí, zda protokol podepíšete nebo ne, je na vás. Řada advokátů vám poradí, abyste protokol nepodepisovali, pokud jazyku, v němž je sepsán, nerozumíte.

 

Co se stane, když řeknu něco, co mi přitěžuje?

Pokud jste řekl něco, co by vám mohlo přitížit, může policie tyto informace použít ve svém vyšetřování. Obecně platí, že policejní protokol není důkazem a nemůže být bez dalšího proti vám použit u hlavního líčení. Státní zástupce může klást otázky týkající se podrobností uvedených v protokolu. Změna vaší výpovědi může oslabit vaši věrohodnost.

Zatčení (2)

Proč jsem byl zatčen?

Zatčen můžete být v případě, že má policie důvod podezřívat vás ze spáchání trestného činu, je-li zatčení nezbytné pro to, aby vám bylo zabráněno ve spáchání jiných trestných činů, popřípadě je to nutné k zajištění vaší přítomnosti nebo k zajištění toho, abyste se nedomlouval s dalšími osobami. Rovněž můžete být zatčen na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného jiným členským státem EU.

Může mne policie zatknout v jakémkoli druhu případu?

Nebudete zatčen, pokud by zatčení bylo nepřiměřené vzhledem k závažnosti trestného činu, z jehož spáchání jste obviněn. Například je velmi nepravděpodobné, že budete zatčen v případě, že jste podezřelý ze spáchání trestného činu, za který lze jako maximální trest uložit pouze menší peněžitý trest.

Kde bude zatčení provedeno?

Zatčení bude obvykle provedeno na místní policejní stanici. Zpravidla budete umístěn do cely předběžného zadržení, dokud vás policie nevyslechne (viz Předběžné obvinění, včetně výslechu (1)).

Mohu požádat o lékaře, budu-li jej potřebovat?

Jste-li nemocen, zraněn nebo pod velkým vlivem alkoholu nebo drog, máte právo na lékaře. O tom, že potřebujete lékaře, byste měl policii informovat též v případě, že potřebujete speciální léky.

Mohu kontaktovat advokáta?

Pokud jste byl zatčen, máte právo kontaktovat advokáta dle svého vlastního výběru předtím, než se rozhodnete, zda budete souhlasit s policejním výslechem. V některých případech vám může policie právo na konkrétního advokáta upřít. Proti tomu můžete podat stížnost k soudu.

Policie i váš advokát vám musí vysvětlit, že můžete mít soudem ustanoveného advokáta a kdo bude povinen jej zaplatit.

Mohu kontaktovat velvyslanectví své země, pokud jsem cizinec?

Jste-li cizím státním občanem, máte právo obrátit se na velvyslanectví své země. Policie vám může s kontaktováním velvyslanectví pomoci.

Mohu kontaktovat svou rodinu?

Máte právo vyrozumět svou rodinu nebo zaměstnavatele o tom, že jste byl zatčen. Policie může vaši žádost o kontaktování těchto osob odmítnout, pokud má za to, že by takový kontakt negativně zasahoval do případu. Policie může alternativně informovat vaši rodinu za vás.

 

Jak dlouho mohu být zadržován?

Musíte být propuštěn ihned, jakmile pominou důvody pro vaše zatčení. Pokud jste nebyl propuštěn do 24 hodin, musíte být předveden před soud (předběžné slyšení), aby mohl soudce rozhodnout o tom, zda budete propuštěn, zda bude vaše zadržení prodlouženo (což je možné nejvýše na dobu třikrát 24 hodin) nebo zda budete vzat do vazby (Předběžné slyšení a vazba (3)).

Kdy může být zatčení prodlouženo nad rámec 24 hodin?

Pokud soudce, který věc projednává v předběžném slyšení, zjistí, že předložené důkazy nestačí pro rozhodnutí o tom, zda byste měl být vzat do vazby, může být vaše zatčení prodlouženo na dobu třikrát 24 hodin od okamžiku, kdy první slyšení skončilo.

Předběžné slyšení a vazba (3)

Proč jsem ve vazbě?

Ve vazbě jste z toho důvodu, že se policie domnívá, že je potřeba vás dočasně nebo po dobu trvání vyšetřování zadržovat. Do vazby můžete být umístěn též z toho důvodu, že je potřeba zajistit, abyste byl k dispozici pro vydání do jiného členského státu na základě evropského zatýkacího rozkazu.

Kdo rozhodne o tom, zda musím být vzat do vazby?

O tom, zda jsou splněny podmínky pro uvalení vazby, rozhoduje soudce. Předtím, než soudce rozhodne o tom, zda je nutné, abyste byl vzat do vazby na žádost policie, se koná slyšení (předběžné slyšení). V průběhu tohoto slyšení státní zástupce přednese náhled na věc, který zastává policie; i vy dostanete příležitost přednést svůj názor. Soudce rozhodne o tom, zda vás vezme do vazby, nikoli však o tom, zda jste vinen z trestných činů uvedených v obvinění.

Mohu být vzat do vazby v jakémkoli druhu případu?

Do vazby můžete být umístěn při splnění následujících podmínek:

 • Policie musí být schopna vysvětlit, proč vás podezřívá ze spáchání trestného činu, za který můžete být odsouzen k trestu odnětí svobody na dobu 18 měsíců či déle.
 • Potenciální trest musí činit nejméně 30 dní trestu odnětí svobody.
 • Policie musí být schopna soudce přesvědčit o tom, že je důležité, abyste nebyl propuštěn na svobodu po dobu trvání policejního vyšetřování, a to z některého z následujících důvodů:
 • Policie se domnívá, že se budete vyhýbat trestu.
 • Je důvodné se domnívat, že budete pokračovat v páchání stejného druhu trestné činnosti.
 • Je důvodné se domnívat, že budete v případě propuštění mařit průběh vyšetřování.
 • Trestný čin je natolik závažný, že by vůči druhým bylo nepřijatelné, abyste byl před konáním hlavního líčení propuštěn na svobodu.

Ve výjimečných případech se můžete vazbě vyhnout, přestože jsou podmínky pro držení ve vazbě splněny; je tomu tak v případě, že by bylo vzhledem k vaší osobní situaci odnětí svobody extrémně tíživé. Je důležité, abyste o takových okolnostech informoval svého advokáta.

Kde se bude předběžné slyšení konat?

Předběžné slyšení se bude konat u místního soudu. Zpravidla budete umístěn do cely předběžného zadržení, dokud nebudete uveden do soudní síně.

Musím v průběhu předběžného slyšení vypovídat?

Nemusíte vypovídat, ani nemusíte mluvit pravdu. Záleží na povaze vašeho případu a na závažnosti obvinění, zda bude pro vás výhodnější u soudu vypovídat. Rozhodnutí o tom, zda pro vás bude lepší vypovídat nebo nevypovídat, byste měl učinit po poradě se svým advokátem.

Budu moci mluvit s advokátem?

Soud vám ustanoví advokáta, který vás bude u soudu zastupovat. Pokud nepožádáte o konkrétního advokáta, soud vám ustanoví advokáta, který má ten den službu. Více informací viz Přehled 1.

Máte právo věc se svým advokátem před slyšením projednat. Pokud vy a váš advokát nehovoříte stejným jazykem, máte právo na pomoc tlumočníka. Váš advokát bude chránit vaše zájmy v průběhu slyšení a rovněž vám může klást otázky.

Mohu si ověřit, že soud správně porozuměl mé výpovědi?

Soudce zapíše podstatné body vaší výpovědi do soudního protokolu. Vaše výpověď bude přečtena nahlas, aby bylo zajištěno, že jí bylo správně porozuměno.

 

Co se stane, když řeknu něco, co mi přitěžuje?

Vaše výpověď u soudu může být ve věci použita jako důkaz.

Jak dlouho mohu být držen ve vazbě?

Soudce v průběhu slyšení rozhodne, zda budete propuštěn nebo zda budete držen ve vazbě. V některých případech soudce rozhodne, že doba zadržení musí být prodloužena třikrát o 24 hodiny (viz Zatčení (2)).

 

Pokud je na vás uvalena vazba, stanoví soudce maximální lhůtu čtyř týdnů. To znamená, že musíte být propuštěn buď před uplynutím této doby, nebo musí být váš případ znovu předložen soudci, aby bylo zajištěno, že jsou splněny podmínky dalšího setrvání ve vazbě. Není stanovena žádná maximální časová hranice toho, jak dlouho můžete být držen ve vazbě. To záleží na povaze vašeho případu.

Musíte být propuštěn ihned, jakmile důvod pro vaše zatčení pomine.

Co je to samovazba?

V některých případech bude policie požadovat, abyste byl umístěn do samovazby, tak aby bylo zabráněno vašemu kontaktu s ostatními vězni. Spojení s ostatními můžete udržovat pouze písemnou cestou nebo prostřednictvím telefonu, a to pod dohledem policie. O tom, zda budete umístěn do samovazby, rozhoduje soudce.

Mohu se odvolat proti rozhodnutí o vazbě a samovazbě?

Proti rozhodnutí o vazbě nebo samovazbě se můžete odvolat k vrchnímu soudu. Obvykle se tak činí tím způsobem, že řeknete, že se chcete odvolat, již při slyšení, kde je vaše věc projednávána.

Mohu se vyhnout vazbě, pokud odevzdám svůj cestovní pas nebo složím kauci?

Trestní zákon umožňuje, abyste se zadržení vyhnul odevzdáním svého cestovního pasu nebo složením kauce. To se však v praxi děje jen zřídka.

Zajišťovací opatření (4)

V průběhu vyšetřování může policie získávat informace prostřednictvím různých zajišťovacích opatření, z nichž některé jsou popsány níže.

Je policie oprávněna vzít mi otisky prstů a vyfotografovat mě?

Policie vám může vzít otisky prstů a vyfotografovat vás při splnění následujících podmínek:

 • Jste podezřelý ze spáchání trestného činu a toto opatření je nezbytné pro policejní vyšetřování.
 • Policie má důvodné podezření, že jste se dopustil spáchání trestného činu, za který můžete být odsouzen k trestu odnětí svobody na 18 měsíců či déle.

Je policie oprávněna odebrat mi vzorek DNA nebo vzorek krve?

Policie vám může odebrat vzorek DNA nebo vzorek krve při splnění následujících podmínek:

 • Existuje důvodné podezření, že jste se dopustil spáchání trestného činu, za který můžete být odsouzen k trestu odnětí svobody na 18 měsíců či déle, a toto opatření je považováno za velmi důležité pro vyšetřování případu.
 • Vzorek krve může být odebrán v případě, že aspektem trestného činu, z jehož spáchání jste podezřelý, je požití alkoholu nebo drog.

Je policie oprávněna prohledat mě a mé oblečení?

Policie je oprávněna prohledat vaše vnější oblečení za stejných podmínek, jaké platí pro vyfotografování.

Je policie oprávněna zkontrolovat můj mobilní telefon a prohledat můj vůz?

Policie je oprávněna zkontrolovat váš mobilní telefon za účelem zjištění vašeho telefonního čísla a výrobního čísla vašeho telefonu (IMEI) a prohledat váš vůz při splnění následujících podmínek:

 • Policie má důvodné podezření, že jste se dopustil spáchání trestného činu, za který můžete být stíhán.
 • Prohlídka je považována za velmi důležitou pro vyšetřování případu.

 

Je policie oprávněna provést u mne domovní prohlídku?

Policie je oprávněna provést u vás domovní prohlídku při splnění následujících podmínek:

 • Policie má důvodné podezření, že jste se dopustil spáchání trestného činu, za který můžete být stíhán.
 • Prohlídka je považována za velmi důležitou pro vyšetřování případu.
 • Za spáchání daného trestného činu může být uložen trest odnětí svobody.
 • Policie je schopna odůvodnit domněnku, že pravděpodobně nalezne důkazy týkající se daného trestného činu nebo předměty, které by policie měla zabavit z jiných důvodů.

Kdo rozhodne o tom, že má být přijato zajišťovací opatření?

O tom, zda může být u vás provedena domovní prohlídka, rozhodne soud. Je-li důvod k obavě, že důkazy mohou být v případě, že prohlídka nebude provedena bezodkladně, ztraceny, je policie oprávněna prohlídku provést bez předchozího zajištění příkazu k prohlídce. Provedení prohlídky musí být oznámeno u soudu ve lhůtě 24 hodin od okamžiku, kdy byla provedena. Dáte-li svůj písemný souhlas s domovní prohlídkou, je rozhodnutí o domovní prohlídce oprávněna učinit policie.

Policie rozhodne o tom, zda odebrat vaše otisky prstů, vzorky DNA a krve a zda vás vyfotografovat. Policie má rovněž právo zkontrolovat váš mobilní telefon, prohledat váš vůz apod.

Mohu si stěžovat?

Chcete-li si stěžovat na vyšetřování prováděné policií, můžete takovouto stížnost podat u soudu.

Soudní rozhodnutí týkající se prohlídek a plánování vyšetřování jsou napadnutelná odvoláním k vrchnímu soudu ve lhůtě dvou týdnů ode dne soudního rozhodnutí.

Mohu požadovat, aby policie zničila odebrané otisky prstů, fotografie, stopy DNA a výsledky vzorků krve?

Pokud státní zastupitelství věc odloží nebo budete-li obžaloby zproštěn, je policie povinna zničit vaši fotografii, kterou pořídila. Policie je oprávněna ponechat si vaše otisky prstů a vzorky DNA, po určité době je ale povinna je zničit.

Mohu nárokovat odškodnění?

Pokud jste byl zadržován, ve vazbě nebo podroben zajišťovacím opatřením a následně se ukáže, že toto zadržení, uvěznění nebo zajišťovací opatření bylo nedůvodné, budete mít v zásadě nárok na odškodnění. Ředitel Úřadu Nejvyššího státního zastupitelství vydává každoročně vyhlášku upravující sazby, které mají být při výpočtu tohoto odškodnění používány.

Rozhodnutí o tom, zda proti vám bude podána obžaloba nebo nikoli (5)

Jakmile policie vyšetřování uzavře, bude váš případ odeslán státnímu zastupitelství, které rozhodne o tom, jak bude věc dále pokračovat.

Mohu se doznat ke všem nebo jen k některým obviněním před hlavním líčením?

Pokud jste v rámci policejního vyšetřování doznal, že jste vinen ze spáchání nejzávažnějších trestných činů, z jejichž spáchání jste obviněn, státní zastupitelství se obvykle pokusí projednat váš případ jako věc s doznáním viny.

 

Co je to obžaloba?

Obžaloba je základem pro projednání případu u soudu. V obžalobě musí být specifikována zákonná ustanovení, z jejichž porušení jste obviněn, a musí obsahovat popis jednání, jakým jste se daného trestného činu či trestných činů dopustil. Tento popis musí být natolik přesný, abyste si mohl na jeho základě připravit svou obhajobu.

 

Mohu být obžalován z jiných trestných činů, než z kterých mne obvinila policie?

Obžalobu připravuje státní zastupitelství. Pokud se náhled státního zastupitelství na věc bude lišit od náhledu policie, může obžaloba obsahovat nové nebo jiné body.

Mohou být do obžaloby přidávány nové body?

Státní zastupitelství se musí pokusit shromáždit veškerá obvinění, která proti vám byla vznesena, tak aby bylo možno vydat rozsudek s úhrnným trestem. Obžaloba proto může obsahovat nové body, pokud jste byl obviněn ze spáchání trestných činů při několika příležitostech.

Zvláštní pravidla platí, pokud jste byl do Dánska vydán na základě evropského zatýkacího rozkazu nebo na základě extradiční smlouvy. Pokud jsou v obžalobě uvedeny nové body, měl byste se o nich poradit se svým advokátem.

Může dojít ke změně obžaloby?

Obžaloba může být změněna nebo rozšířena, pokud je vyhotovena a doručena nová obžaloba, přičemž to může být učiněno nejpozději do dne, kdy bude zahájeno soudní řízení.

Pokud se státní zástupce ve věci domnívá, že by trest za některý bod obžaloby měl být přísnější, než je uvedeno v obžalobě, je taková změna možná pouze v případě, že státní zastupitelství bude se změnou obžaloby souhlasit. Pokud ke změně obžaloby dojde, musíte být vyrozuměn ve lhůtě dvou měsíců.

Jakmile je zahájeno řízení u soudu, mohou být v obžalobě prováděny změny pouze ve velmi omezeném rozsahu. Soud rozhoduje o tom, zda bude změna připuštěna.

Mohu být obviněn ze spáchání trestného činu, ze kterého jsem již byl obviněn v jiném členském státě?

Nelze vyloučit, že budete obžalován ze spáchání trestného činu, ze kterého jste již byl obviněn v jiné zemi. Nemůžete však být shledán vinným ze spáchání trestného činu, za který jste již byl v jiné zemi odsouzen nebo pro který jste již byl v jiné zemi zproštěn obžaloby.

Budu informován o svědcích, kteří vypovídají proti mně?

Státní zástupce je povinen podat obžalobu k soudu společně se seznamem důkazů, včetně uvedení jmen svědků. Váš advokát obdrží opis tohoto seznamu. Zpravidla máte právo totožnost svědků znát.

Příprava obhajoby (6)

Na jakém základě si můžeme já a můj advokát připravit obhajobu?

Váš advokát zpravidla obdrží stejnopisy všech protokolů vyhotovených policií v průběhu vyšetřování. Máte obecné právo tyto dokumenty vidět. Váš advokát vám může poskytnout kopii těchto materiálů pouze v případě, že to policie dovolí.

 

Mám právo vidět veškeré materiály předložené policií?

Policie může vašemu advokátovi nařídit, aby vám určité informace o materiálech týkajících se případu neposkytl, je-li to považováno za nezbytné pro účely ochrany zájmů cizích mocností nebo za účelem poskytnutí důkazů. Takový příkaz může být vydán pouze v závažných věcech a pouze do okamžiku vaší výpovědi u soudu.

Kdo rozhoduje o tom, zda mohu vidět veškeré materiály?

Policie tyto materiály předloží a rozhodne o tom, zda je potřeba vydat ve vztahu k případu nebo části případu takovýto zákaz. Proti rozhodnutí policie se můžete odvolat k soudu, který následně o věci rozhodne.

Mohu se účastnit všech jednání ve věci?

Obecně máte právo být přítomen u všech soudních jednání, při kterých soud rozhoduje o tom, zda je potřeba vzít vás do vazby, nebo v rámci kterých jsou před hlavním líčením vyslýcháni spolupachatelé nebo svědci.

Na žádost policie je soud oprávněn rozhodnout tak, že vám přítomnost u těchto jednání umožněna nebude. V takovém případě máte právo na to, aby vám bylo sděleno, co se u jednání dělo. Soud může rozhodnout tak, že vám tyto informace poskytnuty nebudou. Máte právo na to, aby vám bylo sděleno, co se dělo při jednání, kterého jste se nemohl zúčastnit. Tyto informace vám musí být poskytnuty nejpozději poté, co jste soudu poskytl svou výpověď.

Mohu se můj advokát účastnit všech jednání ve věci?

Váš advokát je oprávněn účastnit se všech jednání ve věci. To platí rovněž pro jednání, na kterých soud rozhoduje o tom, zda bude povolen odposlech místnosti nebo telefonu, prohlídka nebo jiné zajišťovací opatření vyžadující předchozí souhlas soudu.

Může se můj advokát účastnit policejního vyšetřování?

Váš advokát musí být o vyšetřování informován a má právo účastnit se těch vyšetřovacích úkonů, které mohou v řízení sloužit jako důkaz proti vám. Jedná se kupříkladu o rekognici, rekonstrukci apod.

Může můj advokát provádět vlastní vyšetřování?

V případě, že se domníváte, že policie nezískala všechny informace, které by vaší věci mohly napomoci, váš advokát obvykle policii požádá o provedení dalších vyšetřovacích úkonů. Pokud policie provedení těchto dalších vyšetřovacích úkonů odmítne, bude záležitost předána soudu, který může policii provedení příslušných vyšetřovacích úkonů nařídit.

Váš advokát se také může rozhodnout pro vedení vlastního vyšetřování. To se však v praxi děje jen zřídka. Pokud váš advokát vede své vlastní vyšetřování případu, nesmí mařit vyšetřování policejní a musí postupovat v souladu s advokátním etickým kodexem.

Může můj advokát předvolávat svědky k výslechu u soudu?

Váš advokát může požádat o to, aby byly určité osoby předvolány k podání výpovědi u soudu. Pokud státní zastupitelství vznese proti výslechu těchto svědků námitky, soud rozhodne o tom, zda je výslech dotčených svědků relevantní.

Související odkazy

Dánský zákon o výkonu soudní moci

Dánský zákon o vytvoření centrálního registru DNA

Generální státní zástupce

Dánský zákon o vyhoštění

Poslední aktualizace: 13/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.