V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Obvinění (trestní řízení)

Anglie a Wales

Obsah zajišťuje
Anglie a Wales

Kde se bude proces konat?

Všechny trestní případy začínají u soudu – Magistrates' Court. Případ se může vyvíjet třemi různými způsoby.

U méně závažných trestných činů se proces uskuteční před nižším soudem buď s třemi laickými smírčími soudci, nebo okresním soudcem.

V případě závažnějších trestných činů se proces může konat před nižším soudem nebo Korunním soudem (Crown Court) se soudcem a 12členou porotou.

Když smírčí soudci nebo okresní soudce vyslechnou vašeho právního zástupce, posoudí, který typ procesu je pro váš případ nejvhodnější. V případě, že je to vhodné, projedná váš případ nižší soud, pokud ne nebo pokud na tom budete trvat, bude se proces konat před Korunním soudem. Všechny soudní procesy dospělých jsou veřejné.

Jestliže jste mladší 18 let a trestný čin není klasifikován jako velmi závažný, bude se proces konat před soudem pro mladistvé se soudcem a třemi speciálně vyškolenými smírčími soudci. Veřejnost nebude mít přístup povolen.

Může být obvinění v obžalobě během procesu změněno?

Body obžalobx lze změnit při předběžném slyšení, ale obvykle ne, jakmile soud začne posuzovat důkazy. Obžaloba u méně závažných trestných činů musí být předložena do šesti měsíců od spáchání trestného činu. Můžete přiznat vinu některých nebo všech bodech obžaloby. Žalobce může přistoupit na vaše přiznání viny z méně závažného trestného činu, než z kterého jste byli obžalováni.

Musím být při procesu přítomen?

Pokud se nedostavíte k soudu v požadovaný okamžik, jedná se o trestný čin. Případ se navíc může dále řešit ve vaší nepřítomnosti. U méně závažných trestných činů může postačit přítomnost právního zástupce, nebo zaslání přiznání poštou, nebo je možné získat povolení, aby proces probíhal bez vaší přítomnosti. U Korunního soudu zpravidla není možné vést proces bez vaší přítomnosti. Pokud narušujete řízení nebo uprchnete, může proces pokračovat bez vás. Pokud se nedostavíte (bez řádného důvodu), jedná se o trestný čin.

Mohu se procesu účastnit prostřednictvím video přenosu?

Obvykle to není možné, přestože některá slyšení mohou být přenášena z věznice nebo policejní stanice video přenosem. Smírčí soudci nebo soudce a žalobce jsou přítomni u soudu. Váš právní zástupce může být buď na policejní stanici, nebo u soudu a bude vás vidět a slyšet ve video přenosu.

Budu mít k dispozici tlumočníka, pokud nerozumím úřednímu jazyku?

Pokud nerozumíte anglicky, poskytne vám soud tlumočníka.

Budu mít právníka?

Obecně není povinné, aby s vámi právník byl u soudu, ale důrazně se to doporučuje. U některých procesů je přítomnost právníka povinná, například případy znásilnění nebo případy s mladistvými svědky.

Mohu právníka změnit?

Ano, viz Přehled 1.

Musím u soudu vypovídat?

U soudu vypovídat můžete, ale nemusíte. Váš právní zástupce vám poradí, jestli byste měli nebo ne. Pokud nebudete vypovídat bez dobrého důvodu, může to být použito proti vám, ale nemůžete být odsouzeni jen proto, že jste u soudu nevypovídali.

Jaká mám práva v souvislosti se svědectvím proti mně?

Pokud souhlasíte, může být svědectví přečteno nebo shrnuto. Jestliže svědectví zpochybníte, bude se obvykle svědek muset dostavit k soudu a svědčit přímo tam, abyste mohli jeho svědectví napadnout a klást mu otázky. Jestliže obžaloba používá důkazy ve formě dokumentů, musí to vašemu právnímu zástupci před procesem oznámit. Váš právní zástupce může dokument zpochybnit. Může rovněž klást otázky jakémukoli svědkovi, který svědčí proti vám, aby jeho výpověď zpochybnil.

Mohu předložit vlastní důkazy?

Ano. Důkazy mohou být ve formě dokumentů nebo fyzických důkazů. Rovněž můžete navrhnout svědky, aby svědčili ve váš prospěch, a soudce je může předvolat k soudu. Váš obhájce a obžaloba jim budou klást otázky.

Bude přihlédnuto k informacím o záznamech v mém trestním rejstříku?

Před soudním procesem si obžaloba zjistí, jestli máte záznam v trestním rejstříku. Sem mohou patřit odsouzení v jiných státech. V určitých situacích budou tyto informace zmíněny u soudu, ale váš obhájce bude mít možnost jejich uvedení napadnout. I když soud vezme na vědomí váš záznam v trestním rejstříku, nebudete odsouzeni jen na základě skutečnosti, že již máte záznam v trestním rejstříku.

Co se stane na konci hlavního líčení?

Po předložení všech důkazů, soud rozhodne o vaší vině či nevině. U nižšího soudu o verdiktu rozhodují smírčí soudci. U Korunního soudu o verdiktu rozhoduje pouze porota. Pokud verdikt zní nevinen (jste osvobozeni), případ je uzavřen. Pokud proti vám neexistují žádná jiná obvinění v obžalobě, můžete od soudu odejít. Pokud verdikt zní vinen (jste odsouzeni), mohou právní zástupci předložit podání soudu ohledně trestu. Může se uskutečnit samostatné soudní slyšení týkající se trestu.

Jaký trest dostanu?

Výše a druh trestu se odvíjí od stupně závažnosti trestného činu. Soud se bude řídit národními pokyny. Pro každý trestný čin je stanovena maximální sazba a pro některé trestné činy je stanovena i minimální sazba.

Více informací o možných sankcích najdete zde. Patří k nim:

  • odnětí svobody. Může se jednat o doživotí nebo konkrétní dobu. Soud vám vysvětlí, jak velkou část z takového trestu nejpravděpodobněji strávíte ve věznici. Tresty kratší než 12 měsíců mohou být odloženy (můžete si je odpykat v komunitě za pevně stanovených podmínek). Čas, který jste strávili ve vazbě před procesem, se obvykle do trestu započítává.
  • veřejně prospěšné práce (sem může patřit několik podmínek, například neplacená práce pro místní komunitu)
  • pokuta (peněžitý trest)
  • odškodnění (peněžní částka uhrazená oběti)
  • vyhoštění (návrat do vaší vlasti pouze v případě závažného trestného činu)
  • zákaz činnosti (například řízení motorových vozidel).

Jaká je role oběti během procesu?

Oběť nepředstavuje stranu v rámci řízení, ale může u soudu vypovídat. Při rozhodování o trestu soudce přihlédne k prohlášení oběti ohledně následků trestného činu. Soudce nemůže přiznat občanskoprávní náhradu škody, ale může nařídit odškodnění. Oběť vás také může sama žalovat.

Související odkazy

Předvolání k soudu

Soudní proces

Předstoupení před soud pomocí video přenosu

Pokyny k postihování trestných činů

Linka pomoci pro rodiny vězňů

Život ve vězení

Zákon o dětech a mladistvých z roku 1933 (Children and Young Persons Act 1933) (ve znění pozdějších předpisů)

Zákon o nižších soudech z roku 1980 (Magistrates Courts Act 1980) (ve znění pozdějších předpisů)

Zákon o trestním soudnictví a veřejném pořádku z roku 1994 (Criminal Justice and Public Order Act 1994) (ve znění pozdějších předpisů)

Zákon o trestním řízení a vyšetřování trestných činů z roku 1996 (Criminal Procedure and Investigations Act 1996) (ve znění pozdějších předpisů)

Zákon o trestných činech a rušení veřejného pořádku z roku 1998 (Crime and Disorder Act 1998) (ve znění pozdějších předpisů)

Zákon o pravomocích trestních soudů (ukládání trestů) z roku 2000 (Powers of Criminal Courts (Sentencing ) Act 2000) (ve znění pozdějších předpisů)

Zákon o trestním soudnictví z roku 2003 (Criminal Justice Act 2003) (ve znění pozdějších předpisů)

Zákon o hranicích Spojeného království z roku 2007 (UK Borders Act 2007) (ve znění pozdějších předpisů)

Zákon o trestním soudnictví a přistěhovalectví z roku 2008 (Criminal Justice and Immigration Act 2008) (ve znění pozdějších předpisů)

Zákon o práci koronerů a soudnictví z roku 2009 (Coroners and Justice Act 2009) (ve znění pozdějších předpisů)

Poslední aktualizace: 01/12/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.