V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.
Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Anglie a Wales

Vezměte prosím na vědomí, že tyto přehledy se vztahují pouze na Anglii a Wales. Pokud byste se chtěli dovědět něco o svých právech v ostatních částech Spojeného království, přečtěte si přehledy pro Skotsko a Severní Irsko. V těchto přehledech se dozvíte, co se stane, jestliže jste podezřelí nebo obviněni ze spáchání trestného činu, který se projednává v soudním řízení. Informace o méně závažných dopravních přestupcích, které se obvykle řeší pokutou, najdete v Přehledu 5. Pokud jste obětí trestného činu, můžete si přečíst podrobné informace o svých právech zde.

Obsah zajišťuje
Anglie a Wales

Shrnutí trestního řízení

Trestní řízení se obvykle skládá z těchto stadií:

 • Policie vyšetřuje, zda došlo ke spáchání trestného činu a kdo jej spáchal. Při tom shromažďuje důkazy.
 • Když policie identifikuje podezřelého, mohou jej, pokud to pokládají za nezbytné, zatknout a podrobit výslechu v souvislosti s trestným činem.
 • Jestliže se policie domnívá, že podezřelý spáchal trestný čin, obrátí se na Královskou prokuraturu (Crown Prosecution Service, CPS), s nimiž zkonzultují, jestli mají podezřelého obžalovat, tedy vznést formální obvinění, o které bude rozhodovat soud.
 • CPS rozhoduje o obsahu obžaloby a doručuje podezřelému oficiální dokument popisující vytýkaná obvinění.
 • Před soudním hlavním líčením se konají slyšení u soudu, kdy soudce zjišťuje, jak se obžalovaný hodlá hájit, a ověřuje, jestli je případ připraven na to, aby byl projednán v hlavním líčení.
 • Žalobce během hlavního líčení předloží soudu důkazy. Obžalovaný může rovněž uvést důkazy na svoji obhajobu. O závažných trestných činech rozhoduje porota a méně závažné případy řeší smírčí soudci (Magistrates).
 • Po vyslechnutí všech svědectví vynesou smírčí soudci nebo porota rozsudek.
 • Pokud je obžalovaný shledán vinným, stanoví soudce trest.
 • Proti rozsudku je možné se odvolat.

V těchto přehledech najdete podrobnosti o jednotlivých stadiích trestního řízení a vašich právech v nich. Upozorňujeme, že tyto přehledy nenahrazují právní poradenství a jsou určeny pouze pro orientaci.

Role Evropské komise

Vezměte prosím na vědomí, že Evropská komise se žádným způsobem neúčastní trestních řízeních vedených v členských státech a nemůže vám s žádnou případnou stížností pomoci. V těchto přehledech se dozvíte, kde a jakým způsobem podat stížnost.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se zobrazí potřebné informace

1 - Jak získat právní pomoc

2 - Má práva během vyšetřování trestného činu

 • Vyšetřování a zatčení
 • Výslech a obvinění
 • Předvolání k soudu před hlavním líčením
 • Příprava případu před hlavním líčením

3 - Má práva v průběhu soudního procesu

4 - Má práva po skončení soudního procesu

 • Více informací o odvolacích řízeních

5 - Dopravní přestupky

Související odkazy

Královská prokuratura (Crown Prosecution Service)

Liberty Guide to Human Rights (základní práva a svobody)

Poslední aktualizace: 01/12/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.