V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Obvinění (trestní řízení)

Anglie a Wales

Tento přehled a jeho dílčí části popisují, jak probíhá vyšetřování trestného činu a co se děje po skočení vyšetřování a před soudním procesem.

Obsah zajišťuje
Anglie a Wales

Jaká jsou stadia vyšetřování trestného činu?

Policie zahájí vyšetřování, když má podezření, že mohlo dojít ke spáchání trestného činu. Vede vyšetřování a shromažďuje důkazy. V závažných případech se poté, co shromáždí dostatek důkazů, obrátí na Královskou prokuraturu (Crown Prosecution Service) (CPS), která rozhodne o případné obžalobě. CPS si může vyžádat další vyšetřování.

Jestliže vás policie označí za podezřelého, prvním klíčovým stadiem je rozhodnutí o zatčení.

Po nějaké době ve vyšetřovací cele určené k provedení výslechu přichází další důležitý krok, a sice rozhodnutí o obžalování. Pokud policie potřebuje provést další vyšetřování a nemusíte být drženi ve vazbě, musí vás propustit buď bez podání obžaloby, nebo na kauci a požádat vás, abyste se na policejní stanici dostavili později.

Nicméně pokud máte být obžalováni z trestného činu a policie rozhodne, že byste měli zůstat ve vazbě, budete předvedeni před soud, který rozhodne o vašem případném propuštění na kauci do soudního procesu.

Pokud jste vyšetřováni z důvodu podezření ze spáchání teroristického trestného činu, jsou vaše práva a pravomoci policie jiné, než je uvedeno dále (viz zákon o terorismu z roku 2000 (Terrorism Act 2000), který není v těchto přehledech probírán).

Pokud jste mladší 18 let, jste chráněni ještě dalšími právními prostředky. Požádejte svého právního zástupce o vysvětlení.

Více informací o vašich právech před tím, než se případ dostane k soudu, najdete na níže uvedených odkazech:

Vyšetřování a zatčení (1)

Bude mě policie vyslýchat?

Pokud vás policie podezřívá ze spáchání trestného činu nebo se domnívá, že máte o trestném činu nějaké informace, může vám pokládat otázky.

Musím jít na policejní stanici?

Policie má právo vás zastavit, prohledat a klást vám otázky v omezeném rozsahu na ulici nebo jiném veřejném místě. Pokud vás policie vyzve, abyste řekli své jméno a adresu, měli byste odpovědět. Jestliže vás policie podezřívá ze spáchání nějakého trestného činu, mohou vás požádat, abyste s nimi šli dobrovolně na stanici. Mají rovněž pravomoc vás zatknout a odvézt na policejní stanici proti vaší vůli. Musí vám ale sdělit důvod zatčení.

Mohu z policejní stanice odejít?

Jestliže jste na policejní stanici, buď jako podezřelý, nebo jako svědek, a nebyli jste zatčeni, můžete kdykoli odejít.

Co se stane, jsem-li zatčen?

Jestliže vás policie chce na stanici držet, musí vás zatknout. Musí vám sdělit důvody pro zatčení, přičemž zatčení musí být nezbytné. Policie vás poté může prohledat, může vám vzít otisky prstů a vzorek DNA a provést další fyzické prohlídky, které jsou popsané zde.

Co když nemluvím úředním jazykem?

Pokud nemluvíte anglicky, musí vám policie zdarma zajistit tlumočníka. Nemohou vás vyslýchat bez přítomnosti tlumočníka.

Mohu mít právníka?

Pokud jste zatčeni, máte právo na poradu s právníkem. Jestliže žádného právníka neznáte, zkontaktuje policie obhájce ustanoveného v rámci státního programu právní pomoci (duty solicitor). Viz Přehled 1.

Co když jsem mladší 17 let nebo zranitelná dospělá osoba?

Pokud jste mladší 17 let nebo jste zranitelná dospělá osoba, nesmíte být vyslýcháni bez přítomnosti tzv. vhodné dospělé osoby (Appropriate Adult), jejíž přítomnost policie zajistí.

Tato osoba vám pomůže a poradí při komunikaci s policií. Nejedná se o právníka a neposkytne vám právní pomoc. Vhodná dospělá osoba může být rodinný příslušník, přítel nebo dobrovolník nebo pracovník sociální/zdravotní péče.

Může mě policie prohledat?

Policie vás může zastavit a prohledat vás i váš vůz, i když nejste zatčeni, ale musí mít důvodné podezření, že u sebe máte odcizené nebo zakázané věci nebo že jste spáchali trestný čin.

Může mi policie vzít otisky prstů nebo vzorek DNA?

Jestliže jste nebyli zatčeni, nemusíte poskytovat otisky prstů ani jiné vzorky a policie je nesmí odebrat bez vašeho svolení. Pokud jste však byli zatčeni, má policie právo vám odebrat vzorky krve, slin nebo jiných tělesných tkání i bez vašeho souhlasu.

Musím se účastnit předvedení osob k identifikaci?

Jestliže jste byli zatčeni, může vás policie požádat, abyste se zúčastnili předvedení osob k identifikaci. Pokud odmítnete, může být tato skutečnost u soudu použita proti vám. Obvykle to probíhá pouze formou překládání fotografií oběti nebo svědkovi (svědkům). Obhájce ustavený v rámci státního programu právní pomoci (duty solicitor) vám může poradit.

Může mi policie prohledat auto nebo byt?

Pokud jste byli zatčeni, může vám policie na základě povolení vydaného vyšším úředníkem prohledat auto a byt a zabavit jakýkoli majetek, pokud je to relevantní pro vyšetřování.

Mohu kontaktovat přítele nebo člena rodiny?

Ano, můžete jim říci, kde jste.

Mohu navštívit lékaře, pokud je to nutné?

Pokud budete potřebovat lékařskou pomoc, máte právo navštívit lékaře.

Pocházím z jiného členského státu. Mohu kontaktovat ambasádu?

Ano. Zástupce z ambasády se dostaví na policejní stanici nebo vás bude kontaktovat, aby zjistil, zda nepotřebujete pomoc. Policie je povinna kontaktovat konzuláty těchto zemí EU, pokud jste byli zatčeni nebo předběžně zadrženi – Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Španělsko nebo Švédsko.

Co se stane, pokud jsem zatčen na základě evropského zatýkacího rozkazu?

Pokud jeden členský stát vydá evropský zatýkací rozkaz, můžete být zatčeni i v jiném členském státě a po slyšení před soudcem předáni do příslušné země. Máte právo na právního zástupce a tlumočníka, pokud jej potřebujete. Viz Přehled 1.

Kdy bude podána obžaloba?

Jestliže policie dospěje k závěru, že proti vám existuje dostatek důkazů, budete obžalován ze spáchání trestného činu. Z obžaloby se dozvíte, který trestný čin je vám připisován. Jakmile jste obžalován, nemůže vás policie ohledně daného trestného činu vyslýchat.

Jak dlouho mě může policie po zatčení zadržovat?

Když vás policie zatkne, může vás na policejní stanici zadržet maximálně 24 hodin. Vyšší úředník může zadržení prodloužit na 36 hodin, pokud existují přiměřené důvody domnívat se, že je nezbytné shromáždit důkazy, jedná se o závažný trestný čin a vyšetřování probíhá řádným způsobem. Poté musíte být na vás podána obžaloba z trestného činu nebo musíte být propuštěni z policejní cely. Jestliže vás chce policie dále zadržovat, musí získat povolení od soudu (Magistrates' Court). Soud může tuto detenci prodloužit maximálně na 96 hodin.

Stížnosti na jednání policie

Jestliže máte pocit, že s vámi policie nejedná správně, můžete si stěžovat buď na policii nebo Nezávislé komisi pro stížnosti na policii (Independent Police Complaints Commission).

Výslech a obžaloba (2)

Kdy mohu být vyslýchán?

Jestliže jste zatčeni a zadržováni na policejní stanici, musí vazební důstojník zajistit, abyste byli duševně a fyzicky způsobilí k výslechu. Během každých 24 hodin musíte mít minimálně 8 hodin v kuse na odpočinek, kdy nesmí probíhat výslech. Během výslechu vám musí každé 2 hodiny povolit 15minutovou přestávku. Běžně máte právo na to, aby byl při výslechu přítomen právní zástupce.

Musím policii na otázky odpovídat?

Na otázky nemusíte odpovídat. Pokud vás policie podezírá z trestného činu, musí vám před tím, než vám začnou klást otázky, sdělit formální poučení (upozornění). Upozorní vás, že nemusíte na otázky odpovídat, ale že cokoli řeknete, může být proti vám použito jako důkaz u soudu. Musí vás rovněž informovat o tom, že pokud neřeknete něco, o co se později chcete opřít u soudu, může být skutečnost, že jste to sdělili policii, u soudu použita proti vám.

Jak probíhá policejní výslech?

Výslechy na policejní stanici se provádějí ve vyšetřovací místnosti a vždy se nahrávají. Před výslechem musíte být o nahrávání informováni.

Kdy bude podána obžaloba?

Jestliže policie dospěje k závěru, že proti vám existuje dostatek důkazů, můžete být obžalován z trestného činu. Poté vám již policie nesmí klást žádné otázky související s daným trestným činem. Body obžaloby lze v pozdějším stadiu trestního řízení změnit.

Předvolání k soudu před procesem (3)

Kdy mě poprvé předvolají k soudu?

Pokud jste v policejní cele, musíte být předvedeni před soud následující den jeho zasedání. Obvykle se první slyšení uskuteční před soudem – Magistrates’ Court.

Mám právo na právního zástupce?

Ano, u soudu máte právo na právního zástupce. Pokud nemáte vlastního právního zástupce, bude vás zastupovat obhájce ustanovený v rámci státního programu právní pomoci (duty solicitor). Viz Přehled 1.

Budu mít k dispozici tlumočníka, pokud neumím jazyk?

Pokud nemluvíte anglicky, bude vám zdarma poskytnut tlumočník, který vám bude tlumočit celé soudní řízení.

Mohu být z vazby propuštěn?

Jestliže jste drženi ve vazbě, můžete požádat soud o propuštění na kauci. Pokud jste propuštěni na kauci, může se stát, že nebudete muset skládat žádnou částku.

Na kauci budete zpravidla propuštěni, pokud nemáte záznam v trestním rejstříku a soud se domnívá, že nejste nebezpeční pro společnost, nebudete působit na svědky a dostavíte se k soudu, kdy bude potřeba. Propuštění na kauci může být podmíněno například tím, že se budete zdržovat na určité adrese, odevzdáte policii pas nebo budete nosit elektronický náramek.

Jestliže soud vaše propuštění na kauci zamítne, budete ve vazbě až do procesu.

Mohu se proti rozhodnutí o uvalení vazby až do procesu odvolat?

Ano. Poraďte se se svým právním zástupcem.

Budu předvolán k soudu znovu před procesem?

Ano. Váš právní zástupce vám poskytne potřebné informace.

Jak dlouho mohu být před procesem uvězněn?

Pokud jste uvězněni, musí se proces konat v určité lhůtě.

Proces u Korunního soudu (Crown Court) by se měl konat obvykle do 182 dnů od vašeho uvěznění. Pokud to tak není, můžete požádat o propuštění na kauci. V případech méně závažných trestných činů se proces musí konat do 56 dnů. Pokud to tak není, budete propuštěni na kauci.

Příprava případu před procesem (4)

Co se děje před procesem?

V období před procesem pokračuje Královská prokuratura (Crown Prosecution Service) (CPS) v posuzování, jestli jsou fakta v případu dostatečná pro stíhání. Žalobce předloží vašemu právnímu zástupci důkazy, které proti vám budou použity u soudu. Například, pokud budou u soudu svědčit svědci, dostanete jejich písemná prohlášení. Žalobce vám musí také předložit jakýkoli materiál, který by mohl znevýhodnit obžalobu a zvýhodnit obhajobu. Žalobce musí důkazy průběžně posuzovat a předkládat vám veškeré relevantní materiály.

Jsem z jiného členského státu. Musím před procesem zůstat v Anglii nebo Walesu?

Jestliže nejste ve vazbě nebo jste byli propuštěni na kauci, můžete se vrátit do vaší země. Může se ale stát, že vás nepropustí na kauci, pokud žalobce požaduje, abyste zůstali v Anglii nebo Walesu, dokud neskončí vyšetřování. Soud vás může propustit na kauci pod podmínkou, že zůstanete v Anglii. Když tuto podmínku porušíte, jedná se o trestný čin. Jestliže vás propustí na kauci, musíte udat adresu ve Spojeném království, na které vás mohou kontaktovat. Může to být adresa vašeho právního zástupce.

Pokud jsem se vrátil do členského státu, ve kterém žiji, musím se do Anglie a Walesu vrátit před procesem?

Pravděpodobně ano. U některých předběžných slyšení může váš právní zástupce požádat, abyste se jich nemuseli účastnit, nebo se můžete účastnit pomocí video přenosu.

Dostane se můj případ vždy k soudu?

Váš případ se nemusí dostat k soudu vždy. CPS může rozhodnout, že od stíhání upustí nebo může navrhnout podmínečné varování, které může zahrnovat pokutu. Pokud souhlasíte, připustíte, že jste spáchali trestný čin. Bude zaznamenán v trestním rejstříku a nebudete mít právo na odvolání.

Jaké důkazy bude strana obžaloby shromažďovat?

Policie vyslechne svědky a může rovněž shromáždit fyzické a forenzní důkazy. Mohou například zajistit dokumenty z vašeho bytu nebo pracoviště, prohledat vám auto nebo odebrat vzorky DNA (např. vlasy, sliny atd.).

Mohu zabránit orgánu obžaloby v zajištění určitých důkazů?

Někdy je policie povinna získat povolení k domovní prohlídce, což můžete napadnout. V takovém povolení obvykle musí být konkrétně stanoveno, co se může prohledat a proč. Pokud policie povolení nedodrží, je možné, že takto získané důkazy nebudou u soudu přípustné.

Budou požadovány informace o mém záznamu v trestním rejstříku?

Žalobce může vyhledat informace o vašem záznamu v trestním rejstříku, včetně odsouzení mimo Spojené království.

Mohou se body obžaloby před procesem změnit?

Ano. To záleží na tom, jak žalobce posoudí důkazy. O změnu bodů obžaloby může požádat i váš právní zástupce.

Co když jsem již byl souzen za stejný trestný čin v jiném členském státě?

Pokud soud v jiném členském státě vynesl pravomocné rozhodnutí, nemůžete být souzeni znovu za stejný trestný čin v dalším členském státě.

Mohu doznat vinu před procesem?

Ve většině případů můžete přiznat vinu před procesem, pokud chcete. Pokud se přiznáte, zpravidla dostanete mnohem nižší trest, než když budete v procesu vinu popírat. Když se rozhodnete přiznat vinu, obvykle se proti rozsudku nebudete moci odvolat a bude zaznamenán v trestním rejstříku.

Související odkazy

Zákon o trestním řízení a vyšetřování trestných činů z roku 1996 (Criminal Procedure and Investigations Act 1996) (ve znění pozdějších předpisů)

Zákon o trestním soudnictví z roku 2003 (Criminal Justice Act 2003) (ve znění pozdějších předpisů)

Zákon o policii a trestních důkazech z roku 1984 (Police and Criminal Evidence Act 1984)

Seznam zásad (Codes of Practice)

Zákon o propuštění na kauci z roku 1976 (Bail Act 1976) (ve znění pozdějších předpisů)

Zákon o trestním stíhání z roku 1985 (Prosecution of Offences Act 1985), paragraf 22 (ve znění pozdějších předpisů)

Zákon o závažném organizovaném zločinu a policii z roku 2005 (Serious Organised Crime and Police Act 2005)

Zákon o terorismu z roku 2000 (Terrorism Act 2000)

Poslední aktualizace: 01/12/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.