Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Estonsko

Obsah zajišťuje
Estonsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Mohu se proti rozsudku odvolat?

Proti rozsudku můžete podat opravný prostředek (odvolání). Odvolání můžete podat jak proti výroku o vině, tak proti trestu. Odvolat se můžete proti celému rozsudku, či jeho části.

Jak mám podat odvolání?

Soud, který vás odsoudil, musíte informovat o tom, že chcete podat odvolání. Musíte tak učinit do 7 dnů od vynesení soudního rozhodnutí. Lze to učinit i faxem.

Opravný prostředek se podává u soudu, který vynesl rozsudek, do 15 dnů ode dne, kdy jste měli poprvé možnost se s rozsudkem seznámit. Opravný prostředek se podává písemně a zasílá se soudu poštou nebo faxem. Odvolání vyhotovená státním zastupitelstvím a právním poradcem se zasílají soudu rovněž elektronicky.

Soud, který rozsudek vynesl, postoupí opravný prostředek a trestní spis odvolacímu soudu.

Co se stane, pokud podám odvolání?

Jestliže podáte odvolání, nebude původní rozsudek vykonán, dokud o něm nerozhodne odvolací soud. Pokud jste byli před vynesením rozsudku nebo poté zatčeni, nebudete na základě podání odvolání propuštěni. Můžete být drženi ve vazbě do doby, než bude rozhodnuto o vašem odvolání. Zákon nestanoví pro odvolací řízení žádnou lhůtu, musí se však uskutečnit v přiměřené lhůtě.

Mohu v rámci odvolání předložit nové důkazní prostředky? Jaké podmínky platí?

V rámci odvolání můžete předložit nové důkazní prostředky, máte-li pádný důvod pro to, proč jste je nepředložili dříve.

Jak probíhá jednání u odvolacího soudu?

Při jednání u odvolacího soudu jsou posouzeny argumenty uvedené v odvolání. Jestliže se k soudu nedostavíte, může odvolací soud rozhodnout o odvolání ve vaší nepřítomnosti. Po projednání může odvolací soud:

  • odvolání zamítnout;
  • změnit rozsudek soudu prvního stupně nebo vynést nový rozsudek;
  • zrušit rozsudek prvního stupně a trestní řízení zastavit;
  • zrušit rozsudek prvního stupně a vrátit případ zpět tomuto soudu k novému projednání.

Je možný další opravný prostředek, není-li první odvolání úspěšné?

Proti rozhodnutí odvolacího soudu je možné podat u Nejvyššího soudu „kasační opravný prostředek“. „Kasační opravný prostředek“ lze podat pouze prostřednictvím obhájce.

Chcete-li podat „kasační opravný prostředek“, musíte o tom odvolací soud informovat do 7 dnů od vynesení rozhodnutí o odvolání.

Samotný „kasační opravný prostředek“ musí být podán do 30 dnů ode dne, kdy jste měli poprvé možnost seznámit se s rozhodnutím odvolacího soudu. „Kasační opravný prostředek“ se podává Nejvyššímu soudu prostřednictvím odvolacího soudu, který vydal rozhodnutí o odvolání.

Nejvyšší soud má právo rozhodnout o tom, zda „kasační opravný prostředek“ projedná, či nikoli. Rozhodnutí o přípustnosti či nepřípustnosti „kasačního opravné prostředku“ se neodůvodňuje.

Kdy je odsouzení pravomocné?

Odsouzení je pravomocné, jakmile rozsudek vstoupí v platnost. To nastává po uplynutí lhůty pro podání odvolání či kasačního opravného prostředku. V případě kasačního opravného prostředku rozsudek vstoupí v platnost poté, co Nejvyšší soud kasační řízení rozhodl o nepřípustnosti tohoto prostředku, nebo vynesl v dané věci své rozhodnutí.

Bude odsouzení zaznamenáno v rejstříku trestů, je-li opravný prostředek úspěšný?

Odsouzení bude v rejstříku trestů zaznamenáno pouze v případě výkonu rozsudku. Pokud Nejvyšší soud rozhodnutí soudu, který vás odsoudil, zruší, není odsouzení v rejstříku trestů zaznamenáno.

Jestliže bylo první rozhodnutí chybné, obdržím odškodnění?

Máte nárok na odškodnění újmy, která vám byla způsobena v případě, že jste byli bezdůvodně zbaveni svobody. O odškodnění můžete požádat písemně Ministerstvo financí ve lhůtě 6 měsíců od vstupu osvobozujícího rozsudku nebo rozhodnutí o zastavení trestního řízení v platnost.

Výše odškodnění je pevně stanovena a rovná se 7násobku platné minimální denní mzdy v Estonské republice za každý den, který jste strávili ve vězení. Mimoto můžete od státu požadovat uhrazení peněžních prostředků, které jste zaplatili svému obhájci.

Pocházím z jiné země. Mohu být po skončení soudního řízení vrácen do této země?

Jestliže jste zahraničním občanem, který žije v Estonsku legálně, a byli jste odsouzeni za úmyslný trestný čin a potrestáni odnětím svobody, může soud jako dodatečný trest rozhodnout o vašem vyhoštění z Estonska a zakázat vám vstup na území Estonska po dobu 10 let. Jelikož vyhoštění z Estonska rovněž představuje trest, můžete proti němu podat opravný prostředek.

Nemáte-li povolení k pobytu v Estonsku, dojde k vašemu vyhoštění z Estonska automaticky bez soudního rozhodnutí. Vyhoštění můžete napadnout, a to podáním odvolání u Správního soudu. Skutečnost, že jste vyhoštění napadli, nevede k jeho odkladu po dobu trvání soudního řízení.

Byl jsem odsouzen; může být vůči mně v souvislosti se stejným obviněním zahájeno nové soudní řízení?

Pokud jste byli odsouzeni, nemůže být vůči vám kvůli stejnému obvinění zahájeno nové soudní řízení.

Budou informace o mém odsouzení zaznamenány v rejstříku trestů a jak budou tyto údaje uchovávány?

Informace o odsouzení jsou zaznamenány rejstříku trestů. Rejstřík trestů vede Ministerstvo spravedlnosti a spravuje jej středisko pro rejstříky a informační systémy. Informace uvedené v rejstříku jsou veřejně přístupné, s výjimkou případů stanovených zákonem.

Informace lze předat státním orgánům cizích zemí, pokud to připouští mezinárodní dohody. Informace o vašem trestu jsou uchovávány bez vašeho souhlasu. Údaje budou vymazány po uplynutí zákonem stanovené lhůty (podle závažnosti trestného činu 1–15 let od výkonu trestu).

Související odkazy

Trestní řád

Trestní řád v angličtině (neobsahuje všechny změny)

Zákon o rejstříku trestů

Zákon o rejstříku trestů v angličtině (neobsahuje všechny změny)

Zákon o náhradě škody způsobené státem určité osobě neoprávněným zbavením svobody

Zákon o náhradě škody způsobené státem určité osobě neoprávněným zbavením svobody v angličtině (neobsahuje všechny změny)

Zákon o povinnosti odcestovat a o zákazu vstupu

Zákon o povinnosti odcestovat a o zákazu vstupu v angličtině (neobsahuje všechny změny)

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.