Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Obvinění (trestní řízení)

Estonsko

Obsah zajišťuje
Estonsko

Kde se hlavní líčení koná?

Veškeré trestní věci projednávají okresní soudy. Rozhodnutí zpravidla vynáší samosoudce. Trestní věci, které se týkají trestných činů prvního stupně, řeší soud tvořený předsedou a dvěma přísedícími.

Je hlavní líčení veřejné?

Hlavní líčení je veřejné.

Soud může hlavní líčení prohlásit za částečně či zcela neveřejné v těchto případech:

  • na ochranu státního či obchodního tajemství,
  • na ochranu mravnosti, rodinného nebo soukromého života,
  • v zájmu nezletilé osoby,
  • v zájmu výkonu spravedlnosti, včetně případů, kdy by veřejné hlavní líčení mohlo ohrozit bezpečnost soudu, účastníků řízení nebo svědků.

Lze v průběhu hlavního líčení změnit obvinění obsažené v obžalobě?

Před skončením soudního jednání může státní zástupce body v obžalobě změnit či připojit další obvinění, která byla vůči vám vznesena. Pokud k tomu dojde, vyhotoví státní zástupce novou obžalobu. K tomu nedojde, pokud se obvinění změnilo ve váš prospěch. Došlo-li ke změně obvinění, můžete vy a váš obhájce požádat o odklad soudního řízení, abyste mohli připravit obhajobu.

Co se stane, pokud se v průběhu hlavního líčení přiznám k některým či ke všem obviněním?

Vaše přiznání je považováno za jeden z důkazů o spáchání trestného činu. I když se přiznáte, musí státní zástupce vaši vinu prokázat pomocí dalších důkazních prostředků.

Musím být přítomen během hlavního líčení? Může se hlavní líčení uskutečnit v mé nepřítomnosti?

Účast obžalovaného osoby na hlavním líčení je povinná. Výjimečně může hlavní líčení proběhnout ve vaší nepřítomnosti, a to v těchto případech:

  • pokud jste jednání soudu narušili a nedbali jste příkazů soudce a byli jste v důsledku toho vykázáni ze soudní síně,
  • pokud pobýváte mimo Estonskou republiku a nedostavíte se k soudu a danou věc lze projednat ve vaší nepřítomnosti,
  • pokud se po výslechu u soudu nacházíte ve stavu, který vám znemožňuje nadále se účastnit soudního řízení, a danou věc lze projednat ve vaší nepřítomnosti.

Pokud žiji v jiné zemi, mohu se řízení zúčastnit prostřednictvím audiovizuálního spojení?

Soud má právo povolit vám účast na hlavním líčení prostřednictvím audiovizuálního spojení, je-li pro vás obtížné dostavit se k soudu. Tato účast je možná pouze s vaším souhlasem.

Bude mi poskytnut překlad, jestliže nerozumím tomu, co se děje?

Pokud nerozumíte jazyku soudního řízení, musí vám soud během soudního řízení zajistit tlumočníka. Zajištěno je pouze tlumočení (nikoli písemný překlad).

Musím mít obhájce? Bude mi přidělen obhájce?

Musíte mít obhájce, a pokud jste si nezvolili obhájce sami, bude vám obhájce ustanoven Estonskou advokátní komorou (viz Přehled č. 1).

Mohu během soudního řízení vypovídat? Musím během soudního řízení vypovídat?

Během hlavního líčení můžete vypovídat a vyjádřit svůj názor na okolnosti vašeho případu. V průběhu hlavního líčení nemáte povinnost vypovídat a máte právo nevypovídat.

Co se stane, nebudu-li v průběhu hlavního líčení vypovídat pravdivě?

Obžalované osoby nemají povinnost vypovídat u soudu pravdivě. Pokud neřeknete pravdu, nemohou vám být uloženy žádné sankce. Jestliže se v průběhu hlavního líčení prokáže, že jste soudu lhali, může být celá vaše svědecká výpověď (včetně pravdivé části) považována za nevěrohodnou. V takovém případě není vaše svědecká výpověď považována za důkazní prostředek.

Mohu napadnout důkazní prostředky, které byly předloženy proti mně?

Proti důkazním prostředkům, které byly proti vám předloženy soudu, můžete vznést námitky. Důkazní prostředky nemohou být u soudu použity, pokud byly získány protiprávně. Můžete napadnout věrohodnost důkazních prostředků a rovněž jejich právní přípustnost.

Vy a váš obhájce můžete důkazní prostředky napadnout ústně i písemně v kterékoli fázi projednávání dané věci, a to až do skončení hlavního líčení.

Jaký druh důkazních prostředků mohu předložit?

Soudu můžete předložit veškeré důkazní prostředky, které jsou důležité pro danou věc a které byly získány v souladu se zákonem.

Jaké podmínky platí pro mé důkazní prostředky?

Aby bylo možno předložit nové důkazní prostředky, je nutno po přezkoumání trestního spisu nebo nejméně 3 pracovní dny před zahájením přípravného soudního řízení podat žádost. Nové důkazní prostředky však lze předložit rovněž během hlavního líčení, pokud je nebylo možné z pádných důvodů předložit dříve.

Mohu za účelem shromáždění důkazů využít služeb soukromého detektiva?

Za účelem získání důkazních prostředků můžete využít služeb soukromého detektiva. Důkazní prostředky, které získal soukromý detektiv, jsou u soudu přípustné, pokud je soukromý detektiv získal v souladu se zákonem.

Mohu požádat svědky, aby vypovídali v můj prospěch?

Máte právo požádat, aby byly k soudu předvolány osoby, které mají k dispozici důležité informace, jež jsou nezbytné pro vyřešení vašeho případu.

Mohu já sám nebo můj obhájce klást otázky ostatním svědkům v mé věci? Mohu já nebo můj obhájce napadnout jejich výpověď?

Vy a váš obhájce můžete klást otázky všem svědkům. Máte právo vyslovit svůj názor na relevanci a pravdivost svědecké výpovědi. Můžete předložit důkazní prostředky, které prokazují nepravdivost svědecké výpovědi či zpochybňují její věrohodnost.

Bude se přihlížet k informacím o mých předchozích odsouzeních?

Soud může vzít v úvahu pouze informace o vašich předchozích odsouzeních, které jsou zaznamenány v rejstříku trestů a které z něj nebyly dosud vymazány (podle závažnosti trestného činu je trestný čin z rejstříku trestů vymazán po 1 až 5 letech od výkonu trestu).

V úvahu lze vzít rovněž informace z jiných zemí, které se týkají vašich odsouzení. Trestné činy, které má soud vzít v úvahu, musí být uvedeny v obžalovacím spisu. V případě některých trestných činů, které byly spáchány dříve, může mít podobný trestný čin za následek uložení přísnějšího trestu.

Jaký může být výsledek soudního řízení?

Po projednání dané věci v hlavním líčení vás soud buď zprostí obžaloby, nebo vás odsoudí. Zproštěni obžaloby budete v případě, nebylo-li během hlavního líčení prokázáno, že došlo ke spáchání trestného činu nebo že jste jej spáchali vy. Zproštěni viny budete rovněž v případě, že státní zástupce stáhne obžalobu. Odsouzeni budete v případě, je-li u soudu prokázáno, že jste se dopustili trestného činu.

Jste-li shledáni vinnými, soud vám uloží trest v souladu se zákonem. Uložit lze tyto tresty:

  • peněžitý trest, jehož výše může činit 30 až 500násobek vašeho průměrného denního příjmu,
  • trest odnětí svobody v délce 30 dnů až 20 let nebo odnětí svobody na doživotí.

Pokud s tím souhlasíte, může soud trest odnětí svobody nahradit uložením veřejně prospěšných prací.

V určitých případech může soud rozhodnout rovněž o uložení trestu podmíněného odnětí svobody se zkušební dobou. V tomto případě nemusíte původní trest vykonat, či jej musíte vykonat pouze částečně, pokud se ve zkušební době nedopustíte nové trestné činnosti. Zkušební doba činí 3 až 5 let.

Kromě hlavního trestu může soud uložit vedlejší tresty, může vám například zakázat výkon určitých činností nebo vás vyhostit z Estonska. Veškerý majetek související s trestnou činností může být zabaven.

Jaká je role poškozeného (oběti) v průběhu soudního řízení?

Oběť se může účastnit hlavního líčení, může učinit výpověď a předložit důkazní prostředky, požádat o náhradu škody za ztráty způsobené trestným činem a vyslovit svůj názor na trest, jehož uložení navrhl státní zástupce.

Související odkazy

Trestní řád

Trestní řád v angličtině (neobsahuje všechny změny)

Trestní zákoník

Trestní zákoník v angličtině (neobsahuje všechny změny)

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.