Upozorňujeme, že výchozí finština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Finsko

Obsah zajišťuje
Finsko

Kde se soudní proces koná?

Trestní procesy se obvykle konají u obecného soudu první instance. Nazývají se okresními soudy. Případ zpravidla projednává soud, v jehož okrese byl údajný trestný čin spáchán. Hlavní líčení jsou obyčejně veřejná. To znamená, že vašemu hlavnímu líčení může být kdokoli přítomen. Nicméně soud může nařídit, aby určité případy, např. ve věci týkající se sexuálních trestných činů, byly celé nebo zčásti projednávány s vyloučením veřejnosti. To samé platí, pokud vám v době projednávání věci nebylo osmnáct let.

Složení soudu závisí na povaze věci. Váš případ může projednávat samosoudce nebo jeden soudce a tři laičtí soudci nebo dva soudci a tři či čtyři laičtí soudci nebo tři soudci. Složení zpravidla závisí na závažnosti trestného činu.

Může se obžaloba během soudního procesu změnit?

Obžaloba se obyčejně nemůže změnit poté, co byla vznesena. Nicméně státní zástupce může obžalobu rozšířit, aby jí pokryl další čin, pokud to bude soud vzhledem k předloženým důkazům považovat za účelné.

Obžaloba se nepovažuje za změněnou: jestliže státní zástupce žalobu omezí, nebo oznámí nový oddíl právních předpisů, jenž nebyl uveden v návrhu na předvolání, nebo jestliže na podporu obžaloby uvede nové skutečnosti.

Pokud během procesu přiznáte u všech nebo některých bodů obžaloby vinu, soud nemusí projednávat tolik důkazů. U jednoduchých trestních věcí je pachatelovo přiznání obyčejně dostatečné pro vynesení rozsudku. Čím je však trestní čin závažnější, tím více důkazů je kromě přiznání potřeba.

Jaká jsou moje práva během soudního procesu?

Máte vždy právo být přítomen u procesu, ledaže by se váš případ rozhodoval v senátech v písemném řízení. V takovém případě můžete být odsouzena nejvýše k trestu odnětí svobody na devět měsíců. Nicméně pokud je trest vyšší než odnětí svobody na šest měsíců, musí vám soud umožnit učinit ústní prohlášení.

U některých méně závažných trestných činů můžete být odsouzen i v nepřítomnosti. V takovém případě může trest představovat pokutu nebo odnětí svobody na nejvýše tři měsíce a propadnutí nejvýše 10 000 EUR.

Pokud budete předvolán, abyste se osobně dostavil k hlavnímu líčení, musíte být přítomen po celou jeho dobu, ledaže by vám soud dovolil jej opustit. Pokud budete potřebovat tlumočníka, bude vám zajištěn. Více informací o jazykových právech naleznete v informačním přehledu 2.

Máte právo se hájit sám. Máte rovněž právo využít služeb obhájce. Pokud se k soudu dostavíte bez obhájce a soud shledá, že nejste schopen se sám hájit, může vám ustanovit obhájce, a to i proti vaší vůli. V zásadě máte právo si svého obhájce kdykoli změnit.

Máte právo, nikoliv však povinnost, při procesu vypovídat. Jako pachatel nemusíte soudu pomáhat stanovit vaši vinu. Pokud chcete být v případu vyslechnut, nemusíte vyjma svých osobních údajů a svého příjmu říkat pravdu. Soud porovná vaši výpověď s výpověďmi ostatních osob vyslechnutých v případu a s důkazy a poté zváží, nakolik je vaše výpověď věrohodná.

Jaká jsou moje práva ve vztahu k důkazům v můj neprospěch?

Máte právo si důkazy prostudovat, pokud to neuškodí trestnímu vyšetřování. U soudu se v zásadě může použít jakýkoli důkaz ve váš neprospěch. Nicméně soud má právo omezit předkládání důkazů nebo vyslýchání svědků, pokud tyto důkazy zjevně nemohou ovlivnit rozhodnutí.

Máte rovněž právo předložit své důkazy nebo vyslechnout své vlastní svědky. Takové důkazy nebo svědky byste měl předložit co možná nejdříve, předložit je však můžete poprvé i během hlavního líčení nebo dokonce během odvolání. Nicméně pokud předvedete nové svědky nebo důkazy ve velmi pozdním stádiu, může mít soud při zvažování vaší viny určité pochybnosti o jejich důležitosti.

Spolu s vaším obhájcem máte právo vyslechnout všechny svědky ve věci. Pokud budete mít obhájce, bude otázky u soudu obyčejně pokládat vaším jménem on.

Finské soudy mohou k důkazům přistupovat na základě volného uvážení. To znamená, že o důležitosti každého jednotlivého důkazu nebo svědka rozhoduje soud.

Budou zohledněny informace v mém trestním rejstříku?

Pokud máte záznam ve finském trestním rejstříku, bude při rozhodování o trestu zohledněn. Trestní rejstřík může ovlivnit, zda budete odsouzen/a k nepodmíněnému nebo podmíněnému odnětí svobody. Kromě toho může být váš trest tvrdší, pokud se soud bude domnívat, že vaše předchozí trestná činnost ukazuje, že nerespektujete právní předpisy.

Dřívější trest ve Finsku může váš trest rovněž zmírnit, pokud by se právě projednávaná obžaloba mohla projednat společně s dřívější obžalobou. Soud rovněž může při stanovování trestu zohlednit nepodmíněný trest odnětí svobody a odsouzení k veřejně prospěšným pracím v jiném členském státě.

Co se bude dít na konci soudního procesu?

Soudní proces končí rozsudkem, který je vynesen buď téhož dne, nebo později v senátech. V rozhodnutí můžete být shledán vinným ze všech nebo některých trestných činů uvedených v obžalobě, nebo obžaloba může být zamítnuta.

Pokud vás soud shledá vinným, jsou možné tyto tresty:

Nepodmíněný trest odnětí svobody

Nepodmíněné odnětí svobody může být na dobu v rozmezí od čtrnácti dní až po doživotí. Pokud je trest vyšší než odnětí svobody na dva roky, jde vždy o nepodmíněný trest.

Podmíněný trest odnětí svobody

Trest odnětí svobody na měně než dva roky lze odložit, pokud soud rozhodne, že je to přiměřené. Můžete být odsouzen k peněžitému trestu, jakož i k podmíněnému trestu odnětí svobody, nebo pokud je podmíněný trest odnětí svobody delší než jeden rok, k 20–90 hodinám veřejných prací.

Podmíněný trest odnětí svobody je spojený se zkušební dobou nejméně jednoho roku a nejvýše tří let. Pokud během tohoto období nespácháte další trestné činy, nebude trest odnětí svobody vykonán. Pokud během tohoto období spácháte nový trestný čin, za který budete odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, může soud nařídit, aby byl váš podmíněný trest rovněž vykonán.

Veřejně prospěšné práce

Nepodmíněný trest odnětí svobody na méně než osm měsíců lze změnit na veřejně prospěšné práce. To zpravidla vyžaduje, abyste měl ve Finsku bydliště. Veřejně prospěšné práce nejsou možné, pokud jste byl dříve odsouzen k nepodmíněnému odnětí svobody nebo veřejně prospěšným pracím.

Tresty pro mladistvé

Pokud jste mladší osmnácti let a spácháte trestný čin, můžete být odsouzen k trestu pro mladistvé. Jde o zvláštní trest pro mladé pachatele. Je tvrdší než peněžitý trest, avšak mírnější než nepodmíněné odnětí svobody.

Peněžitý trest

Za méně závažné trestné činy můžete být odsouzen k peněžitému trestu. Peněžité tresty se ukládají formou denních pokut. Minimální počet denních pokut je jedna a maximální 120. Pokud jste odsouzen k peněžitému trestu za několik trestných činů současně, může být maximální počet vyšší.

Výše jedné denní pokuty závisí na vašem příjmu v době soudního procesu. Nejnižší denní pokuta v současné době činí šest euro.

Pokud soudem uložený peněžitý trest nezaplatíte, změní se tento trest na trest odnětí svobody. Tři nezaplacené denní pokuty odpovídají jednomu dni odnětí svobody.

Jaká je úloha oběti během soudního procesu?

Úloha oběti nebo poškozené osoby během soudního procesu je ve Finsku poměrně silná. Poškozená osoba se může připojit k obžalobě vznesené státním zástupcem nebo předložit jinou obžalobu. Oběť má rovněž právo podat samostatnou žalobu, jestliže státní zástupce rozhodne o zastavení trestního stíhání. Kromě toho může poškozená osoba požadovat od osoby podezřelé z trestného činu náhradu škody.

Poškozená strana je během trestního vyšetřování obvykle dotázána, zda požaduje trest pro podezřelou osobu a/nebo náhradu škody způsobené trestným činem. Své požadavky může rovněž uvést při hlavním líčení.

Související odkazy

Zákon o zásadě veřejnosti soudních řízení u obecných soudů (v angličtině) a ve švédštině (neoficiální překlad)

Zákon o trestním řízení (v angličtině) a ve švédštině (neoficiální překlad)

Trestní zákoník (v angličtině) a ve švédštině (neoficiální překlad)

Brožura ministerstva spravedlnosti o trestních řízeních u okresních soudů (ve švédštině)

Brožura ministerstva spravedlnosti pro oběti trestných činů

Občanský soudní řád a ve švédštině (neoficiální překlad)

Ústředí trestního rejstříku

Poslední aktualizace: 15/01/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.