Upozorňujeme, že výchozí finština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Finsko

Obsah zajišťuje
Finsko

Co je účelem trestního vyšetřování?

Policie má povinnost zahájit trestní vyšetřování, pokud existuje důvod se domnívat, že byl spáchán trestný čin. O podezření se policie může dozvědět od oběti trestného činu. K podezření, že došlo k trestným činům, může dospět i jinými způsoby a poté musí zahájit vyšetřování (například sama policie může zjistit, že byl spáchán trestný čin).

Jaké jsou fáze vyšetřování?

Cílem trestního vyšetřování je zjistit informace o spáchaném trestném činu a osobách, které jsou do něho zapojeny, a shromáždit důkazy, jež jsou potřeba při posuzování obvinění a později během soudního procesu. Trestní vyšetřování provádí policie nebo v některých případech finská pohraniční stráž, armáda či finský celní úřad. Všechny orgány, které smí vést vyšetřování, jsou v těchto informačních přehledech nazývány „policií“.

Výslech

Policie vás může vyzvat, abyste se dostavil na policejní stanici k výslechu. Policie vám může rovněž zatelefonovat a vyslýchat vás po telefonu. Účelem výslechu je zjistit, zda existuje důvod se domnívat, že došlo k trestnému činu a že jste ho spáchal.

Zatčení

Jste-li vyzván, abyste se dostavil/a k výslechu, musíte uposlechnout, a pokud tak neučiníte, může si policie pro vás kvůli výslechu přijet. Kromě toho vás policie může v takovém případě zatknout.

První jednání u soudu

Jestliže policie podá návrh na vaše vzetí do vazby, musí do čtyř dnů od vašeho zadržení proběhnout jednání o vzetí do vazby. Jednání o vzetí do vazby uspořádá soud, který rozhodne, zda na vás musí být uvalena vazba, nebo zda budete propuštěn. V případě vzetí do vazby soud rovněž nařizuje nejzazší datum, ke kterému musí být vznesena obžaloba.

Pokud policie nepožádá o uvalení vazby, může první soudní jednání ve vašem případě představovat faktický hlavní soudní proces.

Před hlavním líčením, kdy státní zástupce zvažuje obžalobu

Před hlavním líčením policie provede trestní vyšetřování a shromáždí veškerý materiál, ze kterého připraví spis trestního vyšetřování. Spis jde ke státnímu zástupci. Státní zástupce rozhodne, zda existují důvody se domnívat, že došlo k trestnému činu a že jste ho spáchal.

Policie vás a vašeho obhájce musí informovat o postupu trestního vyšetřování a o důkazech svědčících o vaší vině, které zjistila. Důkazy můžete rovněž shromažďovat sám nebo s pomocí svého obhájce, jenž bude vyvracet vaší vinu, a můžete požadovat, aby tyto důkazy byly zahrnuty do spisového materiálu.

Před faktickým hlavním líčením se může uskutečnit několik výslechů. Rovněž se může konat několik jednání o vzetí do vazby.

Moje práva během vyšetřování

Kliknutím na níže uvedené odkazy naleznete informace o svých právech během jednotlivých fází vyšetřování.

Výslech (1)

Proč mě může chtít policie vyslýchat?

Pokud se policie domnívá, že něco o údajném trestném činu víte, může vás vyslýchat. Účelem výslechu je zjistit informace o údajném trestném činu a osobě, která ho spáchala. Vyslýchán můžete být rovněž proto, že policie chce zjistit, jaký prospěch trestný čin představoval, a to i když z něho nejste podezřelý.

Co mi bude sděleno ohledně mých práv?

Policie vás musí co možná nejdříve a nejpozději před zahájením výslechu informovat o vaší pozici při výslechu (oběť/podezřelý/á/svědek). V zásadě, jste-li buď oběť, nebo podezřelý, máte právo mít při výslechu s sebou právního zástupce (obhájce). Pokud jste vyslýchán jako podezřelý, policie vám rovněž musí sdělit, z čeho vás podezírá.

Pokud vás policie zadržela, protože vás podezírá z trestného činu, nebo jste byl zatčen či vzat do vazby, musí vás neprodleně informovat o vašem právu mít obhájce. Zpravidla nemusíte odpovídat na žádnou otázku, dokud nebude váš obhájce přítomen, pokud jej požadujete. Vyšetřovateli však musíte vždy sdělit své správné osobní údaje, i když nebude váš obhájce přítomen.

Policie je povinna s vámi během výslechu jednat klidným a rozumným způsobem. Policie nesmí uvádět žádná vědomě nepravdivá prohlášení, sliby nebo lži týkající se jakýchkoli zvláštních výhod, vyslýchanou osobu nesmí vyčerpávat, zastrašovat či donucovat a rovněž nesmí používat jakékoli nepřiměřené prostředky nebo metody s cílem ovlivnit vůli dotyčné osoby, její paměť, úsudek či svobodu úsudku a donutit ji tak k přiznání či dosáhnout určitého jejího prohlášení.

Co se stane, když nemluvím místním jazykem?

Pokud nemluvíte finsky nebo švédsky, policie vám zajistí tlumočníka, aby vám asistoval během výslechu. Více informací o jazykových právech naleznete v přehledu Jazyková práva (6). Někteří policisté jsou schopni během výslechu hovořit anglicky. Za tlumočníka nemusíte platit. Tlumočník musí překládat otázky policie a vaše odpovědi.

Na konci výslechu si spolu s tlumočníkem rovněž projdete protokol z výslechu a poté můžete policii upozornit, pokud zaznamenala něco nesprávně. Je důležité, abyste protokol prošel pečlivě s tlumočníkem, protože jeho obsah může být při procesu použit proti vám.

Mohu mít u sebe obhájce?

V zásadě máte vždy právo mít u sebe během výslechu obhájce, ať jste byl zatčen, či nikoliv. Obyčejně nemusíte odpovídat na žádnou otázku, dokud nebude váš obhájce přítomen. Pokud potřebujete tlumočníka, můžete jej rovněž použít při komunikaci se svým obhájcem.

Pokud znáte právníka, jehož služeb chcete využít, můžete požádat policii, aby ho kontaktovala. Pokud neznáte žádného právníka, policie vám jej může nalézt. Policie vám rovněž může dát seznam právníků, kteří vyřizují trestní případy, nebo vám může dát seznam právníků, kteří jsou členy finské advokátní komory. Obhájce si tak můžete vybrat sám a policie ho bude kontaktovat.

Musím odpovídat na otázky policie?

Policii vždy musíte sdělit své správné osobní údaje. Na žádné další otázky odpovídat nemusíte. Pokud znáte něco, co by mohlo pomoci vyřešit trestný čin a očistit se od podezření, může být rozumné na otázky odpovídat. O tom, zda byste měl na otázky odpovídat, či nikoliv, byste si měl promluvit svým obhájcem.

Policie se rovněž musí řídit právními předpisy, pokud jde o dobu, kdy jsou výslechy povoleny. Výslechy se zpravidla nesmí konat mezi 22. a 7. hodinou. Více informací o tom, kdy je výslech přípustný, naleznete zde.

Může policie provést tělesnou prohlídku a sejmout mi otisky prstů?

Pokud jste podezřelý z trestného činu, policie má právo vám sejmout otisky prstů. Police má právo provádět osobní prohlídku – to je zkontrolovat, co máte v oděvu či jinak na sobě –jste-li podezřelý z trestného činu, u kterého je horní hranice trestní sazby odnětí svobody na nejméně šest měsíců, nebo kdy údajný trestný čin je činem, jenž je uvedený v kapitole 5, oddílu 10 zákona o trestních opatřeních.

Police má právo provádět tělesnou prohlídku včetně odebrání vzorku krve či jiného vyšetření vašeho těla, pokud jste podezřelý z trestného činu, u kterého horní hranice trestní sazby je odnětí svobody na více než šest měsíců, nebo pokud trestný čin je činem, který je uvedený v kapitole 5, oddílu 11 zákona o trestních opatřeních. Trestné činy, u kterých lze provádět tělesnou prohlídku, jsou v praxi běžné trestné činy, jako je krádež, úmyslná újma na zdraví, nedovolený obchod s omamnými látkami, a v takovém případě se může odebrat i vzorek DNA.

Zatčení (2)

Proč mě může policie zatknout?

Účelem zatčení je zajištění trestního vyšetřování. Policie vás může zatknout, pokud vás podezírá ze závažného trestného činu, u kterého je dolní hranice trestní sazby odnětí svobody na dva roky. V takovém případě policie nepotřebuje k zatčení kromě dostatečně závažného podezření, že jste spáchal trestný čin, žádné další zdůvodnění.

Pokud vás policie podezírá, že jste spáchal méně závažný trestný čin, jako je úmyslné způsobení zranění nebo krádež, může vás zatknout, jestliže má kromě podezření ze spáchání trestného činu důvod vás podezírat, že můžete:

  • utéct nebo se jinak vyhýbat vyšetřování,
  • ztěžovat vyšetřování v dané věci, nebo
  • pokračovat v páchání trestné činnosti.

Vedle toho vás policie může zatknout, pokud nezná vaši totožnost a vy jí odmítáte sdělit své jméno nebo adresu, nebo jí sdělíte evidentně nepravdivé jméno nebo adresu. Jestliže nemáte ve Finsku trvalé bydliště a je pravděpodobné, že byste mohl opustit zemi, abyste se vyhnul vyšetřování, soudnímu procesu nebo výkonu trestu, může vás policie rovněž zatknout.

Státní úředník, který má právo rozhodovat o zatčeních, rozhodne o vašem zatčení a soudní příkaz pak není potřebný. Státními úředníky, kteří mohou rozhodovat o zatčeních, jsou policisté s vyšší hodností, státní zástupce a příslušníci celní a pohraniční stráže s vyšší hodností. Právní ustanovení o státních úřednících oprávněných k zatýkání jsou obsažena v kapitole 1, oddílu 6 zákona o trestních opatřeních.

Co mi bude sděleno ohledně mého zatčení?

Při zadržení nebo zatčení na základě zatykače vám policie musí sdělit důvod zatčení. O vašem zatčení musí na vaši žádost rovněž informovat rodinného příslušníka nebo jinou blízkou osobu, pokud to nijak neztíží vyšetřování.

Nemluvím místním jazykem. Mám právo na tlumočníka?

Pokud nemluvíte finsky nebo švédsky, policie vám zajistí tlumočníka. Více informací o jazykových právech naleznete v přehledu Jazyková práva (6). V některých případech jsou policisté schopni vést výslech rovněž v angličtině, jestliže se budou obě strany domnívat, že jej v angličtině zvládnou. Dokud nebude přítomen tlumočník, nemusíte odpovídat na žádné otázky.

Mohu se setkat se svým obhájcem?

Jestliže jste byl zatčen, máte vždy právo se setkat se svým obhájcem. Na vaši žádost bude obhájce rovněž jmenován. Odměny pro takto ustanoveného obhájce hradí stát. Svého obhájce si můžete zvolit sám, musí však mít právnické vzdělání.

Se svým obhájcem máte právo hovořit bez přítomnosti policie a váš rozhovor nesmí být odposloucháván ani zaznamenáván. Pokud potřebujete tlumočníka, může být rovněž přítomen rozhovoru s vaším obhájcem.

Musím odpovídat na otázky policie?

S výjimkou osobních údajů nemusíte na otázky policie odpovídat. Někdy může být ve vašem zájmu, když budete na otázky odpovídat, protože tak můžete pomoci objasnit, co se stalo, a podezření vůči vám se mohou zmenšit. Až bude soud zvažovat vaši vinu, může přihlédnout k tomu, že jste na otázky nereagoval. Nicméně nevypovídání samo o sobě není nikdy dostatečným důvodem k odsouzení.

Co když sdělím skutečnosti, které mě mohou poškodit?

Vaším základním právem je, že nemusíte pomáhat při stanovování své vlastní viny. To znamená, že nemáte žádnou povinnost sdělovat skutečnosti podporující vaši vinu.

Pokud se však rozhodnete o skutečnostech hovořit pouze před soudem, musíte být připraven vysvětlit, proč jste dříve nic nevypověděl. Soud má právo mít na paměti, že jste skutečnost, že jste v době trestného činu byl někde jinde, sdělila pouze při soudním procesu. To může poškodit věrohodnost vaší výpovědi.

Pokud během výslechu uvedete skutečnosti, které vašemu případu později uškodí, může být vaše výpověď použita proti vám. Pokud při procesu uvedete jinou výpověď, než jakou jste sdělil během výslechu, musíte být schopen vysvětlit, proč tomu tak je, jinak se soud nemusí domnívat, že je vaše výpověď věrohodná.

Mohu kontaktovat rodinné příslušníky?

Máte právo být v kontaktu se svými blízkými příbuznými, jako jsou příslušníci nejbližší rodiny, ledaže by policie měla vážný důvod vaše kontakty omezit. Policie rovněž musí o vašem zatčení neprodleně informovat vašeho nejbližšího příbuzného, pokud to neztíží vyšetřování.

Pocházím z jiného členského státu. Mohu kontaktovat své velvyslanectví?

Máte právo kontaktovat své velvyslanectví, ledaže by policie měla vážný důvod vaše kontakty omezit. Velvyslanectví je obyčejně informováno nejpozději do doby, kdy policie podá návrh na vaše vzetí do vazby.

Smí mi policie sejmout otisky prstů? Smí být evidován můj vzorek DNA?

Pokud jste byl zatčen, může vám policie obecně sejmout otisky prstů a evidovat vaše DNA.

Může mi policie provést osobní prohlídku?

Policie může nařídit, abyste byl podroben prohlídce. Může se jednat o osobní prohlídku, aby se zjistilo, co máte v šatech nebo jinak na sobě, nebo o tělesnou prohlídku, která zahrnuje prohlídku vašeho těla, odběr vzorku krve či jiné vyšetření vašeho těla.

Pokud tělesná prohlídka vyžaduje lékařskou odbornost, smí ji provést pouze lékař. V ostatních případech ji provede policie nebo zdravotní pracovník.

V právních předpisech je stanoveno, za jakých podmínek je tělesná prohlídka přípustná, např. závažnost podezření. V praxi smí policie provádět tělesnou prohlídku v souvislosti se všemi běžnými trestnými činy (krádež, úmyslná újma na zdraví a nedovolený obchod s omamnými látkami).

Co se stane, když budu zatčen na základě evropského zatýkacího rozkazu?

Pokud na vás jiný členský stát vydal evropský zatýkací rozkaz, můžete být zatčen a vzat do vazby za účelem vydání do státu, jenž zatýkací rozkaz vydal. Během řízení o vzetí do vazby máte právo mít obhájce a tlumočníka. Stát uhradí jejich odměny a vy je nemusíte státu splácet. Svého právního zástupce si můžete vybrat sám stejným způsobem jako v případě jiného podezření z trestného činu.

První jednání u soudu (3)

Proč se koná první soudní jednání?

Pokud policie podá návrh na vaše vzetí do vazby, musí o uvalení vazby rozhodnout soud. Pokud jste nebyl zatčen a policie nepodá návrh na vzetí do vazby, bude první soudní jednání obyčejně představovat faktický hlavní proces ve věci.

Pokud jste byl zatčen, musí policie co nejdříve podat návrh na vzetí do vazby, nejpozději však do dvanácti hodin třetího dne po vašem zadržení. Pokud tak neučiní, musíte být propuštěn. Soud musí projednat návrh na vzetí do vazby bez prodlení.

Pokud jste zatčen, musí být návrh na vzetí do vazby projednán nejpozději do čtyř dnů ode dne, ke kterému jste byl zadržen. Soud uspořádá jednání o vzetí do vazby a rozhodne, zda na vás bude uvalena vazba, nebo budete propuštěn. Místo uvalení vazby vám soud smí rovněž uložit zákaz vycestování.

Spolu s uvalením vazby může soud rovněž nařídit omezení vašich kontaktů. To znamená, že během začátku pobytu ve vazbě nesmíte kontaktovat nikoho jiného než svého obhájce.

Ve Finsku neexistuje systém kaucí, jinými slovy u soudu nemůžete složit určitou peněžní částku, která by vám umožnila čekat na hlavní proces na svobodě.

Mám právo na obhájce?

Pří řízení o vzetí do vazby máte právo na obhájce. Na vaši žádost může být váš obhájce ustanoveným obhájcem, což znamená, že jeho odměny zaplatí nejdříve přímo stát. Rovněž máte právo hájit se sám, pokud však policie podá návrh na vzetí do vazby, doporučuje se, abyste využil služeb obhájce. Svého obhájce si můžete vybrat sám.

Mám právo na tlumočníka, pokud nerozumím místnímu jazyku?

Pokud nerozumíte finsky nebo švédsky, soud vám nalezne tlumočníka. Odměny pro tlumočníka zaplatí stát. Více informací o jazykových právech naleznete v přehledu Jazyková práva (6). Během jednání vám bude přeložen návrh na vzetí do vazby, pokud jste si jej před projednáváním se svým obhájcem a tlumočníkem neprošel . Během jednání se budou všechny projevy v případě potřeby překládat.

Musím u soudu mluvit?

U soudu nemusíte mluvit. Pokud budete mít obhájce, může na návrh na vzetí do vazby reagovat ve vašem zájmu on. Nicméně máte právo být osobně vyslechnuta, budete-li si to přát.

Musím u soudu sdělit další informace?

U soudu – stejně jako během trestního vyšetřování – nemusíte sdělovat žádné informace o údajném trestném činu. Nicméně tyto informace mohou být často prospěšné. Váš obhájce vám pomůže se rozhodnout, zda bude lepší hovořit a poskytnout informace.

Budu po skončení jednání vzat do vazby, nebo propuštěn?

Pokud soud rozhodne, že existuje důvod na vás uvalit vazbu a že zákaz vycestování není dostatečný, budete vzat do vazby. Pokud nemáte ve Finsku trvalé bydliště, není zákaz vycestování prakticky možný.

Pokud soud rozhodne, že důvody k uvalení vazby neexistují, nařídí, že musíte být okamžitě propuštěn. Ve Finsku není možné složit určitou peněžní částku jako záruku. Na konci jednání o vzetí do vazby na vás bude buď uvalena vazba, nebo vám bude uložen zákaz vycestování, nebo budete propuštěn. Do vazby nesmíte být vzat, i kdyby tak soud rozhodl, pokud by to bylo nepřiměřené vzhledem např. k vašemu zdravotnímu stavu.

Jestliže budete vzat do vazby, soud stanoví datum, do kterého musí státní zástupce vznést obžalobu. Toto datum se může posunout, pokud to bude státní zástupce požadovat. Pro vznesení obžaloby není stanovena maximální lhůta, nemůže však být delší, než je nezbytná pro dokončení trestního vyšetřování a přípravu obžaloby.

Pokud se ukáže, že lhůta stanovená pro vznesení obžaloby je příliš krátká, může ji soud na žádost státního zástupce prodloužit. Soud vám a vašemu obhájci musí kvůli této žádosti poskytnout příležitost ke slyšení.

Je jednání o vzetí do vazby veřejné?

Soudní jednání jsou zpravidla veřejná a to platí rovněž pro jednání o vzetí do vazby. Obecně však policie může požádat z důvodů vyšetřování, aby se jednání o vzetí do vazby konalo s vyloučením veřejnosti a aby materiál případu zůstal utajen do té doby, než budou posouzena obvinění. Konečný výsledek jednání je vždy veřejný.

Mohu se odvolat, pokud soud rozhodne o mém vzetí do vazby?

Proti rozhodnutí o vzetí do vazby můžete podat stížnost k odvolacímu soudu bez stanovené lhůty pro podání stížnosti. Odvolací soud posoudí vaši stížnost jako naléhavou záležitost. Řízení u odvolacího soudu zpravidla probíhají písemně.

Soud musí rovněž na vaši žádost znovu přezkoumat vaše vzetí do vazby, a to i když proti rozhodnutí o vazbě nepodáte stížnost. Nicméně přezkoumání rozhodnutí o vzetí do vazby se může uskutečnit až dva týdny po prvním jednání. Více informací o podmínkách, za jakých pro vás může být vhodné požadovat přezkoumání, vám sdělí váš obhájce. Až se bude rozhodnutí o vašem vzetí do vazby přezkoumávat, může se uskutečnit prostřednictvím audiovizuálního spojení. Vy budete buď sám, nebo se svým obhájcem ve vězení a soudce bude buď sám, nebo v přítomnosti vašeho obhájce sedět u soudu a komunikovat budete prostřednictvím audiovizuálního spojení.

Mohu před soudním procesem opustit zemi?

Pokud v rámci jednání o vzetí do vazby soud rozhodne, že musíte být propuštěn, můžete svobodně opustit zemi. Pokud vám soud uloží zákaz vycestování, bude v soudním rozhodnutí stanoven rozsah zákazu. Jestliže bude vyšetřování v souvislosti s vámi pokračovat a vy mezitím opustíte zemi, můžete být v případě nutnosti zadržen v nepřítomnosti, a nebudete-li k dostižení, bude na vás vydán evropský zatýkací rozkaz.

Před hlavním řízením, kdy státní zástupce zvažuje obžalobu (4)

Co se děje před hlavním líčením?

Policie povede trestní vyšetřování a po jeho skončení zašle spis státnímu zástupci. Jestliže budete mít ustanoveného obhájce, zašle záznam rovněž jemu.

Vy a váš obhájce máte právo požadovat provedení dalších vyšetřovacích úkonů, pokud se budete domnívat, že vyšetřování není v určitém ohledu úplné. Máte právo obdržet kopii vyšetřovacího spisu. Jestliže nebudete mít ustanoveného obhájce, nebude vám a vašemu zvolenému obhájci vyšetřovací spis zaslán automaticky.

Poté státní zástupce rozhodne o vznesení obžaloby. Pokud bude obžaloba vznesena, obdržíte kopii návrhu na předvolání a rovněž budete předvolán k hlavnímu líčení. V návrhu na předvolání budou uvedeny body obžaloby, jakož i důkazy a svědci, které státní zástupce přizve, aby mimo jakoukoli rozumnou pochybnost prokázal vaši vinu.

Vy máte právo uvést své vlastní svědky nebo důkazy. Obvykle je lepší, jestliže policie vyslechne osoby před soudním řízením během trestního vyšetřování. Měl byste se zeptat svého obhájce, jak postupovat, jestliže chcete jako svědka předvolat osobu, kterou neuvedl státní zástupce.

Bude se hlavní líčení konat v každém případě?

Pokud státní zástupce zjistí, že skutečnosti svědčící o vaší vině nejsou průkazné, rozhodne o zastavení trestního stíhání (nevznesení obžaloby), a záležitost se zde obyčejně zastaví. Pokud k tomuto dojde a vy budete ve vazbě, budete okamžitě propuštěn.

Státní zástupce může rovněž rozhodnout o zastavení trestního stíhání, přestože má za to, že jste vinný. V takovém případě se státní zástupce domnívá, že soudní proces není nezbytný. Důvodem může být menší závažnost trestného činu nebo váš nízký věk. Pokud se domníváte, že nejste vinen z trestného činu, přestože si státní zástupce myslí, že ano, máte právo záležitost předložit soudu k rozhodnutí.

Oběť má rovněž právo podat samostatnou žalobu, jestliže státní zástupce rozhodl o zastavení vašeho trestního stíhání.

Některé méně závažné trestné činy lze rovněž projednat v písemném řízení, což znamená, že se neuskuteční žádné faktické hlavní líčení. Písemné řízení se může uskutečnit, jestliže jste například přiznal svoji vinu a s daným postupem souhlasíte.

Mohu přiznat svoji vinu před soudním procesem?

Policii můžete přiznat, že jste vinen z trestného činu. Váš případ může být stále postoupen do hlavního líčení, pokud státní zástupce vznese obžalobu a písemné řízení nebude možné. V některých případech může vaše přiznání a nápomoc při vyšetřování trestného činu přispět ke snížení vašeho trestu, to ale záleží na úvaze soudu.

Přiznání nemá vliv na vaše právo na odvolání a své přiznání rovněž můžete kdykoli odvolat. Nicméně i když své přiznání odvoláte, soud k němu může při posuzování vaší viny přihlédnout.

Mohou se body obžaloby před soudním procesem změnit?

V závislosti na průběhu vyšetřování se body obžaloby mohou během trestního vyšetřování změnit. Státní zástupce vás rovněž může obžalovat z jiného trestného činu, než ze kterého jste podezírán, pokud hlavní elementy trestného činu byly stanoveny během trestního vyšetřování (např. policie vás podezírala z vraždy, ale státní zástupce vás obžaluje ze zabití). Státní zástupce může k obžalobě připojit více podrobností, a to i poté, co byla vznesena.

Mohu být obžalován z trestného činu, ze kterého jsem již byl obžalován v jiném členském státě?

Z trestného činu, ze kterého jste již byl obžalován v jiném členském státě, zpravidla nemůžete být obžalován. Podmínkou však je, že rozhodnutí vydané v jiném členském státě je pravomocné a platí jedna z následujících skutečností:

  • obžaloba byla zamítnuta,
  • byl jste shledán vinným, ale nebyl jste odsouzen k trestu,
  • trest byl vykonán nebo je vykonáván, nebo
  • trest je promlčený podle právních předpisů země, ve které byl vynesen.

Pokud se domníváte, že jste obžalován z trestného činu, ze kterého jste již byl obžalován v jiném členském státě, měl byste si o tom rozhodně promluvit se svým obhájcem.

Podání stížnosti na postupy policie (5)

Mám pocit, že policie postupovala ve vztahu ke mně nesprávně. Komu si mohu stěžovat?

Pokud se domníváte, že policista při výkonu svých povinnosti postupoval ve vztahu k vám nesprávně, můžete podat správní stížnost. Jeho postup bude následně prošetřen.

Správní stížnost se podává policistovi s vyšší hodnosti nebo nejvyššímu ochránci práv. Nejvyššími ochránci práv jsou ochránce veřejných práv a parlamentní ombudsman. Stížnost se musí učinit písemně, jinak je její forma libovolná.

Pokud máte podezření, že se policista dopustil trestného činu, můžete na něj podat trestní oznámení. Policie má vždy povinnost takovéto oznámení na základě vašich informací zaznamenat. Pokud je z trestného činu podezírán policista, vede vyšetřování vždy státní zástupce. V takovém případě je pouze státní zástupce oprávněn rozhodnout, zda je důvodné předpokládat, že došlo k trestnému činu, a zda se bude muset vést trestní vyšetřování. Policie musí neprodleně zaslat kopii trestního oznámení příslušnému státnímu zástupci, aby mohl být jmenován vyšetřovatel pověřený daným případem. Máte rovněž právo vědět, zda bylo zahájeno trestní vyšetřování a jak vyšetřování postupuje.

Pokud s vámi policie bude jednat nepřiměřeně, měl byste se vždy poradit se svým obhájcem, co byste měl učinit.

Jazyková práva (6)

Jste-li podezřelý z trestného činu, máte právo mluvit finsky nebo švédsky ve všech fázích trestního řízení. Pokud finsky ani švédsky nemluvíte, bude vám zajištěn tlumočník jak pro výslech, tak i soudní proces. Na tlumočníka máte rovněž právo při komunikaci se svým obhájcem v souvislosti s výslechy. Za tlumočníka nemusíte platit.

Někteří policisté jsou schopni během výslechu mluvit anglicky, ve výjimečných případech mohou ovládat i jiné jazyky. Pokud budete mít pocit, že si s policistou vzájemně nerozumíte kvůli jazykové bariéře, máte právo požadovat tlumočníka. Je velmi důležité, abyste rozuměl obsahu výslechu a mohl tak svým jménem podepsat protokol o výslechu.

Orgány nemusejí překládat všechen materiál, který během trestního vyšetřování shromáždí, do jazyka, jemuž rozumíte. Obyčejně se materiál vzešlý z trestního vyšetřování nepřekládá. Proto je důležité, abyste měl obhájce, který ovládá jazyk používaný při trestním vyšetřování. Návrh na předvolání vám bude buď přeložen, nebo ústně přetlumočen.

Související odkazy

Soudní systém

Ministerstvo spravedlnosti

Zákon o trestním vyšetřování ve švédštině

Zákon o trestním řízení

Zákon o trestním řízení ve švédštině (neoficiální překlad)

Zákon o trestních opatřeních ve švédštině

Policiehttps://www.poliisi.fi/en

Zákon o vyšetřovací vazbě ve švédštině

Zákon o vydání na základě trestného činu mezi Finskem a členskými státy Evropské unie

Zákon o vydání ve švédštině (neoficiální překlad)

Více informací o trestních opatřeních

Více informací o trestních opatřeních ve švédštině

Podání stížnosti na postupy policie

Podání stížnosti na postupy policie (ve švédštině)

Brožura o jazykovém zákoně ve švédštině

Poslední aktualizace: 15/01/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.