Upozorňujeme, že výchozí finština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Finsko

Obsah zajišťuje
Finsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jak se projednávají dopravní přestupky?

Nejběžnější sankcí za dopravní přestupky je pevně stanovená pokuta. Může být uložena za přestupky, u kterých nejpřísnější sankce představuje pokutu nebo odnětí svobody až na šest měsíců. Výše pevně stanovené pokuty může být v rozmezí 10–115 euro. Pevně stanovenou pokutu může uložit policista a příslušník pohraniční nebo celní stráže.

Pokud s uložením pevně stanovené pokuty nesouhlasíte, máte právo se v dané věci obrátit na okresní soud. V takovém případě musíte informovat podatelnu okresního soudu v místě, ve kterém k přestupku došlo. Učinit tak musíte do jednoho týdne od data, ke kterému jste obdržel oznámení o pevně stanovené pokutě. Proti rozhodnutí okresního soudu o pevně stanovené pokutě se nemůžete odvolat.

Pokud uložení pevně stanovené pokuty za předmětný dopravní přestupek není možné, může policie rovněž vydat trestní příkaz a poslat jej státnímu zástupci ke schválení. V takovém případě nebude výše pokuty pevně stanovena. Výše sankce se vypočítává na základě denních pokut. Proti trestnímu příkazu máte právo podat odpor. To učiníte tak, že svůj odpor oznámíte státnímu zástupci.

Pokud proti trestnímu příkazu podáte odpor a státní zástupce rozhodne o vznesení obžaloby, bude danou věc projednávat okresní soud jako běžnou trestní záležitost. V takovém případě máte právo se odvolat, jako je tomu u běžné trestní věci (viz informační přehled 4).

Pevně stanovené pokuty a trestní rozsudky ve zkráceném řízení vynesené za dopravní přestupky lze vymáhat i v jiném členském státě.

Pokud porušíte předpisy ohledně parkování vozidla, budete muset zaplatit blokovou pokutu za nesprávné parkování. Blokovou pokutu může udělit policie nebo městská dopravní hlídka. Výše blokové pokuty se pohybuje v rozmezí od 10 do 50 euro v závislosti na lokalitě. V Helsinkách se například platí 50 euro v centru města a 40 euro v ostatních částech.

Proti blokové pokutě za nesprávné parkování máte právo vznést námitku. V takovém případě musíte námitku podat v kanceláři dopravní hlídky do dvou týdnů od data žádosti o platbu. Pokud kancelář dopravní hlídky vaší námitce vyhoví, bude žádost o platbu stažena. Pokud námitce nebude vyhověno, máte právo napadnout udělení pokuty u správního soudu. Učinit tak musíte do 30 dnů od data, ke kterému jste obdržel oznámení o zamítavém rozhodnutí ve věci námitky. Proti rozhodnutí správního soudu se nelze odvolat.

Blokovou pokutu za nesprávné parkování nelze vymáhat v jiném členském státě, protože se považuje za správní sankci.

Zaznamenávají se takové přestupky do trestního rejstříku?

Pokuty se do trestního rejstříku nezaznamenávají. Pokud vám tedy bude uložena pevně stanovená pokuta nebo obdržíte trestní rozsudek ve zkráceném řízení, do vašeho trestního rejstříku zaznamenány nebudou. Bloková pokuta není pokuta v pravém slova smyslu, je to administrativní sankce a do trestního rejstříku tudíž rovněž nebude zaznamenána.

Související odkazy

Automatické sledování rychlosti

Poslední aktualizace: 15/01/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.