Obvinění (trestní řízení)

Francie

Obsah zajišťuje
Francie

Pokud jste zletilá osoba, uznáváte skutečnosti, které vám jsou vytýkány a jedná se o přečin trestající se pokutou nebo odnětím svobody ve výši maximálně pěti let, pak byste mohl využít institutu zkráceného trestního řízení s předběžným uznáním viny (comparution immédiate sur reconnaissance préalable de culpabilité). Povinně musíte být zastoupeni advokáta. Toto zkrácené řízení může přinést mírnější tresty.

Kde se soudní řízení bude konat?

Příslušnost soudu záleží na povaze trestného činu a místní příslušnosti. Pro přestupky bude příslušným soudem přestupkový soud (tribunal de police) nebo soud, soud v místě spáchání skutků nebo v místě vašeho bydliště.

Pro přečiny bude příslušným soudem trestní soud pro přečiny (tribunal correctionnel) v místě spáchání skutků, v místě vašeho bydliště nebo vašeho zadržení.

A konečně pro trestné činy bude příslušným soudem porotní soud (cour d’assises) v místě spáchání skutků, v místě vašeho bydliště nebo vašeho zadržení.

Trestní řízení je ústní a veřejné. Výjimečně se řízení koná s vyloučením veřejnosti, a to v případě mladistvých pachatelů nebo na žádost poškozených stran při znásilnění, mučení a barbarském jednání se sexuálním násilím.

Při jednání o přečinech a přestupcích rozhoduje jeden nebo více soudců z povolání, zatímco porotní soud, který tvoří devět porotců z řad občanů a tři soudci z povolání, rozhoduje kvalifikovanou většinou osmi osob.

Mohou být během soudního řízení změněny body obžaloby nebo obvinění?

Soud projednává pouze skutečnosti uvedené v rozhodnutí o zahájení trestního stíhání. Jinými skutečnostmi se zabývat nemůže.

Soud však má právo projednávané skutečnosti v průběhu přelíčení překvalifikovat, a to pod podmínkou, že jste se k novým bodům obžaloby mohl vyjádřit. Pokud takové překvalifikování vyžaduje rozšíření jednání o nové skutečnosti, musíte se dobrovolně dostavit před soud, který je projednává.

Ve Francii neexistuje institut uznání viny. V případě některých přečinů je pouze možné požádat o použití zkráceného řízení o předběžném uznání viny, a to před zahájením soudního řízení. Pokud učiníte doznání, budou předmětem soudní rozpravy a posouzení, stejně jako každý jiný důkazní podklad.

Jaká mám během soudního řízení práva?

Musíte se povinně účastnit celého soudního řízení. Bez přiměřeného odůvodnění budete souzen v nepřítomnosti, s výjimkou případu, kdy soud souhlasí s odročením líčení do doby vašeho návratu. Soud však takové žádosti nemusí vyhovět. Pokud je ovšem přítomen váš advokát, může být vyslechnut a zastupovat vás. V trestních věcech na vás může být vydán zatýkací rozkaz.

Ve Francii lze použít videokonferenční prostředky pouze při výslechu svědků, poškozených stran a znalců.

Pokud nerozumíte jazyku soudního jednání, bude vám z moci úřední přidělen tlumočník.

V trestních věcech je povinnost použít obhájce advokáta. Ve věcech přečinů a přestupků je to dobrovolné. Během soudního řízení můžete advokáta vyměnit.

V průběhu soudního řízení vám bude uděleno slovo. Po celou dobu řízení však můžete mlčet. Takové jednání může mít vliv na vnitřní přesvědčení soudců.

Můžete být odsouzen i za to, že jste při líčení lhal. Lež ovlivní soudní rozhodnutí. Kromě toho by to mohlo poškodit taktiku vašeho advokáta.

Jaká jsou moje práva vzhledem k důkazům vzneseným proti mně?

Veškeré důkazní podklady řízení budou předmětem kontradiktorních debat, abyste o nich mohl diskutovat. Ve francouzském trestním právu je dokazování neomezené a důkazy lze předkládat za každých okolností. Budete tedy moci předkládat veškeré důkazy, včetně těch, které zjistí soukromý detektiv, jediným omezením je zákonnost důkazu.

Budete moci požádat o výslech svědků. Během líčení budete moci přímo nebo prostřednictvím svého advokáta klást dotazy svědkům a všemi prostředky zpochybňovat jejich svědectví.

Budou vzaty v úvahu informace obsažené v mém trestním rejstříku?

Obsah vašeho trestního rejstříku bude k dispozici soudu. Po celou dobu řízení je součástí spisu výpis. Příslušný justiční orgán pověřený spisem bude případně moci požádat jiný členský stát o výpis z vašeho trestního rejstříku.

Co se stane na konci soudního řízení?

Advokát vás již dříve seznámí s možným výsledkem soudního řízení za podmínky, že jej zcela seznámíte se svou situací. Půjde zejména o zproštění viny, osvobození nebo odsouzení.

V případě odsouzení existují následující tresty:

Tresty odnětí svobody:

  • U trestných činů, trest odnětí svobody na doživotí nebo na stanovenou dobu. Trestní zákoník stanoví maximální sazby dob trvání trestu odnětí svobody. Sazba se pohybuje mezi 10 a 30 lety.
  • U přečinů (délits), maximální trvání odnětí svobody je 10 let.

Trest odnětí svobody může být změněn například na podmínečné propuštění, výkon trestu zčásti na svobodě nebo prominut, pokud to není ze zákona vyloučeno.

Další tresty:

  • V každé věci lze rozhodnout o udělení pokuty, jejíž výše je pro každý trestný čin stanovena.
  • V případě přečinů nebo přestupků lze rozhodnout o uložení „sankce/nápravy“ za účelem nápravy újmy, kterou utrpěla poškozená strana.
  • Mohou být uloženy i vedlejší sankce. Může se jednat o veřejně prospěšné práce (s vaším souhlasem), tresty spojené s pozbytím oprávnění (řidičský průkaz…), konfiskaci majetku, uzavření podniku, zbavení občanských práv (volební právo…) nebo zákaz vydávání šeků. Kromě toho může být rozhodnuto o zákazu vstupu na francouzské území (jste-li cizinec) nebo o zákazu pobytu.

Jakou úlohu má během soudního řízení oběť?

Oběť se soudního řízení může účastnit, nebo se může nechat zastupovat. Dále se může vzdát řízení. Může iniciovat stíhání. Účast oběti (poškozeného) nebo účast jejího právního zástupce během řízení umožní zajistit její zájmy a požadovat nápravu utrpěné újmy.

Poslední aktualizace: 06/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.