Obvinění (trestní řízení)

Francie

Ve Francii řeší celou řadu méně závažných protiprávních jednání přímo státní správa, a nikoliv soudní orgány. Jedná se zejména o dopravní přestupky. V těchto zvláštních druzích řízení musí být dodržována vaše základní práva, zejména právo na obhajobu. Správní postih navíc nikdy nemůže vyústit v odnětí svobody. Postih je proti vám uložen ze zákona příslušným správním orgánem, který zjistil porušení právní povinnosti. Každé rozhodnutí o udělení postihu musí obsahovat odůvodnění a můžete jej napadnout. Udělený postih je ihned vykonatelný, i když se rozhodnete podat opravný prostředek.

Obsah zajišťuje
Francie

Jak se řeší méně závažné dopravní přestupky?

Dopravní přestupky řeší přímo úředník správního orgánu, strážník nebo četník. Při zjištění přestupku vám bude ihned uložen příslušný postih. Předtím vám bude vysvětlen důvod postihu, ke kterému se budete moci vyjádřit. Dostanete protokol s uvedením zjištěného přestupku a uděleném postihu. Postihu se musíte podrobit ihned po jeho udělení.

Postihy mají podobu pokuty s pevně stanovenou částkou a případně zabavení vozidla.

Jakožto státní občan jiného členského státu, který nedodržel zákon o silničním provozu, budete potrestán ve Francii. Pokud se před návratem do své země tomuto postihu nepodrobíte, může proti vám být zahájeno stíhání.

V případě nesouhlasu můžete proti tomuto rozhodnutí do dvou měsíců vznést námitku. V takovém případě budete mít záruku, že postih proti vám nebude touto námitkou zpřísněn.

Námitky se řeší přímo se státní správou a bez soudního řízení. Tato námitka se nejprve podává přímo osobě, která postih udělila (žádost o milost) a v případě zamítnutí ji podáte nadřízenému orgánu (správní odvolání).

Další postup vám bude vysvětlen přímo v zápisu, který obdržíte.

Teprve po vyčerpání těchto opravných prostředků se budete moci obrátit na soudce správního soudu.

Jak se řeší jiné méně závažná protiprávní jednání?

Další státní správou řešená protiprávní jednání jsou závažnější, souvisejí s právní úpravou finančních trhů, předpisy o hospodářské soutěži nebo daňovými nebo imigračními předpisy.

Budou tato protiprávní jednání zaznamenána v mém trestním rejstříku?

Přestupky, které ve Francii řeší státní správa, zejména dopravní přestupky, nebudou do vašeho trestního rejstříku zaznamenány.

Poslední aktualizace: 30/01/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.