Obvinění (trestní řízení)

Francie

Tyto informační přehledy vysvětlují postup, pokud je někdo podezřelý nebo obviněný z trestného činu, který je předmětem soudního řízení. Pro získání informací o méně závažných protiprávních jednáních, jako jsou například dopravní přestupky, které se běžně trestají pevně stanoveným trestem, např. pokutou, viz informační přehled 5. Pokud jste obětí trestného činu, veškeré informace o svých právech naleznete zde.

Obsah zajišťuje
Francie

Všeobecný úvod

Věcně příslušné soudy jsou čtyři:

  • Přestupkový soud (Le tribunal de police)

Rozhoduje samosoudce a soudí zejména přestupky páté kategorie. Odvolání se koná před odvolacím senátem projednávajícím přečiny, avšak pouze v některých případech.

  • Místní soud (La juridiction de proximité)

Rozhoduje samosoudce. Řeší přestupky prvních čtyř kategorií.

Odvolání se řídí stejnými pravidly jako přestupkový soud.

  • Trestní soud pro přečiny (Le tribunal correctionnel)

Zpravidla se skládá ze tří soudců a řeší zejména přečiny.

Stíhání mohou být projednávána buď u soudu, v jehož obvodu byl skutek spáchán nebo u soudu, v jehož obvodu má bydliště stíhaná osoba nebo jedna ze stíhaných osob, nebo u soudu, v jehož obvodu byla stíhaná osoba zadržena.

Odvolání proti rozhodnutím první instance se řeší před odvolacím soudem v rámci odvolacího senátu projednávajícího přečiny.

  • Porotní soud (La cour d’assises)

Je příslušný pro souzení trestných činů spáchaných zletilými osobami, které nespadají pod zvláštní soudy.

Tvoří jej tři soudci z povolání a devět porotců vylosovaných z řad francouzských občanů.

Státní zástupce a odsouzený může proti rozsudku podat odvolání k porotnímu soudu, který tvoří dvanáct občanských porotců a tři soudci z povolání. Obžalovaný a nejvyšší státní zástupce se mohou proti rozhodnutí porotního soudu odvolat, a to proti odsuzujícímu i osvobozujícímu výroku. Občanskoprávní účastník řízení (poškozený) může podat odvolání pouze ve věci soudně vymezené náhrady škody a příslušenství.

Shrnutí trestního řízení

Níže naleznete shrnutí obvyklých etap trestního řízení.

Vyšetřování (L’enquête)

Vyšetřování vede policie nebo četnictvo. Jejich cílem je zjistit, zda došlo ke spáchání protiprávního jednání, shromáždit důkazy a pátrat po jeho pachatelích. Vyšetřování dozoruje státní zástupce. Je vedeno automaticky, jakmile státní zastupitelství zahájí trestní stíhání.

Existuje zejména vyšetřování flagrantních činů a předběžné vyšetřování, které vede příslušník kriminální policie z úřední moci nebo na pokyn státního zástupce.

Vyšetřování není veřejné a je nekontradiktorní.

Soudní vyšetřování (L’instruction)

Účelem vyšetřování, které vede vyšetřující soudce, je shromáždit důkazy o spáchání trestného činu a pátrat po jeho pachatelích. Stanoví, zda existuje dostatek důkazů pro postavení pachatele před příslušný soud. Připravuje podklady pro soudní řízení. Není veřejné, ale osoby, které jsou účastníky řízení, mají přístup ke spisu a mohou za určitých podmínek žádat o provedení vyšetřovacích úkonů.

Rozsudek

Ve fázi rozsudku je řízení kontradiktorní, veřejné a ústní. Soudci po zvážení vynesou rozhodnutí, proti němuž je přípustný opravný prostředek.

Podrobnosti o všech těchto etapách řízení a svých právech naleznete v informačních přehledech. Tyto informace nenahrazují právní poradenství a jsou určeny pouze pro orientaci.

Úloha Evropské komise

Vezměte prosím na vědomí, že Evropská komise nemá žádný vliv na trestní řízení v členských státech a nemůže vám pomoci při podání stížnosti. Tyto informační přehledy popisují, jakým způsobem a u koho můžete stížnost podat.

Kliknutím na níže uvedené odkazy naleznete požadované informace

1 – Konzultace u advokáta

2 – Moje práva během vyšetřování

  • Moje práva během vazby
  • Moje práva při výslechu u prvního dostavení se k soudu
  • Postavení obviněného a svědka v zastoupení
  • Ukončení vyšetřování
  • Evropský zatýkací rozkaz
  • Příprava obhajoby na soudní řízení

3 – Moje práva během soudního řízení

4 – Moje práva po soudním řízení

5 – Dopravní přestupky a další méně závažná protiprávní jednání

Související odkazy

Vaše práva

Poslední aktualizace: 06/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.