Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Německo

Zastavení (1) Řízení o trestním příkazu (2) Zrychlené řízení (3) Nutná obhajoba (4) Údaje o vyšetřování / obžalobách / odsouzeních (5) Opravné prostředky ve vyšetřovacím řízení (6)

Obsah zajišťuje
Německo

Zastavení řízení (1)

Řízení může být zastaveno ve všech jeho fázích. Může jej zastavit buď státní zastupitelství, nebo – po podání obžaloby – soud. Existuje celá řada možností, jak zastavit řízení. V praxi jsou nejdůležitější tyto:

Řízení může být předběžně zastaveno např. proto, že jste delší dobu nepřítomen. K zastavení řízení dojde také tehdy, pokud vyšetřování nedala dostatečný podnět k podání obžaloby. V takovém případě však státní zastupitelství může vyšetřování kdykoli obnovit (až do okamžiku promlčení), např. pokud se objeví nové důkazy.

Řízení lze však také zastavit definitivně. To je možné v případě přečinů, u kterých je zavinění považováno za malé a neexistuje veřejný zájem jej stíhat. Zastavení řízení může být také podmíněno splněním určité povinnosti, např. zaplacením určité peněžní částky či vykonáním určitého příkazu (jako je např. účast na školení o bezpečnosti v dopravě).

Zvláštní způsob řízení: trestní příkaz (2)

V případě přečinu může státní zastupitelství na konci přípravného řízení vydat trestní příkaz (Strafbefehl) namísto toho, aby u soudu písemně požádalo o obžalobu. Pokud soud považuje důkazy, které jsou obsaženy ve spise, za postačující, vydá trestní příkaz. V trestním příkazu stručně popíše trestný čin a stanoví určitý trest. Pokud se proti trestnímu příkazu neodvoláte, má platnost jako pravomocný rozsudek.

Právní důsledky, které lze prostřednictvím trestního příkazu přikázat, jsou omezené. Jako trest se nejčastěji ukládá peněžitý trest. Také může být vysloven zákaz řízení. Pokud máte obhájce, lze uložit trest odnětí svobody, ovšem pouze v délce trvání do jednoho roku s podmíněným odkladem jeho výkonu.

V případě, že podáte odpor, máte dvě možnosti:

Pokud trestní příkaz stanoví peněžitý trest, můžete odpor omezit na výši denních sazeb. O této věci může soud rozhodnout s vaším souhlasem a se souhlasem státního zastupitelství, aniž by ji projednal v hlavním líčení.

Pokud odpor neomezíte, bude nařízeno hlavní líčení. Nemusíte se osobně dostavit, může vás zastupovat advokát. Ani svědkové se nemusí osobně dostavit. Protokoly z výslechu svědků mohou být s vaším souhlasem přečteny v případě, že se hlavního líčení účastníte osobně.

Na konci rozhodne soud vynesením rozsudku. Při projednávání věci není soud vázán trestem obsaženým v trestním příkazu. V mezích trestního rámce smí soud také uložit trest vyšší.

Zkrácené řízení (3)

Pokud jsou skutkové okolnosti jednoduché a důkazy jasné, může státní zastupitelství u soudu také požádat o zkrácené řízení. K takovým řízením se např. přistupuje tehdy, pokud nemáte v Německu bydliště a existuje obava, že byste se k soudnímu jednání, konanému k pozdějšímu datu, nedostavil.

Pokud státní zastupitelství takovou žádost podá, soud ve vaší věci ihned nebo v krátké lhůtě svolá hlavní líčení. V tomto případě – na rozdíl od obžaloby – není zapotřebí rozhodnutí o zahájení hlavního řízení. V rámci zrychleného řízení se obžaloba předběžně neprojednává.

V případě zkráceného řízení lze odmítnout návrhy na získání důkazů za zjednodušených podmínek.

Výše trestu, který lze v tomto řízení uložit, je kromě toho omezená. Soud může rozhodnout pouze o peněžitém trestu nebo o trestu odnětí svobody, ovšem pouze v délce trvání do jednoho roku. Mimo to vám soud může odebrat řidičské oprávnění.

Nutná obhajoba (4)

Pokud jste podezřelý ze spáchání trestného činu a můžete očekávat trest odnětí svobody v délce trvání více než jednoho roku, pokud jste ve vyšetřovací vazbě nebo se z jiných důvodů nemůžete sám obhajovat, má soud povinnost ustanovit vám obhájce, pokud ještě žádného nemáte. V případě zrychleného řízení vám bude obhájce ustanoven z moci úřední, pokud lze očekávat trest odnětí svobody v délce trvání šesti měsíců. Soud má povinnost přidělit vám obhájce bez ohledu na Vaše finanční poměry.

O tom, který advokát Vám bude přidělen jako ustanovený obhájce, rozhoduje soud. Soud vám však má umožnit, abyste si pro ustanovení obhájce z moci úřední advokáta sám zvolil a uvedl jeho jméno soudu. Pokud soudu žádného advokáta neuvedete, vybere vám advokáta soud.

Změnit ustanoveného obhájce je možné pouze ve výjimečných případech. Můžete však pověřit jiného advokáta, kterého si sám vyberete; v takovém případě pak musíte pravidelně rušit přidělení ustanoveného obhájce. Pokud nebude vysloven zprošťující výrok a náklady řízení tedy nepřevezme stát, musíte vámi zvoleného obhájce sami zaplatit.

Údaje o vyšetřováních / obžalobách / odsouzeních (5)

Jaké údaje se uchovávají?

Údaje o vyšetřovacím řízení ukládá policie ve vlastních databázích.

Během probíhajícího vyšetřovacího řízení a po jeho ukončení uchovává údaje také státní zastupitelství. Mimo to se údaje o vyšetřovacím řízení uchovávají v příslušném centrálním rejstříku státního zastupitelství. Pro vymazání údajů existují určité lhůty, které upravuje zákon.

Pravomocná odsouzení se zapisují do spolkového ústředního rejstříku trestů. Údaje budou zapsány bez ohledu na to, zda s tím souhlasíte. Po stanovené době budou údaje o odsouzení vymazány, pokud mezitím nedošlo k novým odsouzením. Tato doba se určuje podle délky vysloveného trestu.

Jaké údaje se zjišťují v trestním řízení a kdy?

Policie a státní zastupitelství mohou kdykoli využít svých databází. Vy sami nemáte ke spolkovému ústřednímu rejstříku přístup. Pro přípravu hlavního líčení si soud vyžádá výpis z rejstříku.

Jsou tyto údaje důležité pro vyšetřovací řízení?

Pokud se zjistí vyšetřovací řízení v minulosti, musí státní zastupitelství tuto skutečnost zohlednit, např. při zkoumání možnosti zastavit řízení podle §§ 153, 153a německého trestního řádu.

Jsou tyto údaje důležité pro odsouzení?

Zákon stanoví, že dřívější odsouzení, která jsou obsažena ve spolkovém centrálním rejstříku, lze konstatovat v hlavním líčení. Pokud byla zjištěna předchozí odsouzení, může to mít negativní vliv na výměru trestu. Údaje, které uchovává pouze státní zastupitelství a policie, se v případě odsouzení nesmí při výměře trestu zohlednit.

Jak zjistím, jaké údaje se ohledně mé osoby uchovávají, a jak můžu takovému uchování údajů zabránit?

Jaké údaje se o vás uchovávají, zjistíte tak, že požádáte o informace příslušné orgány, která údaje zapisují.

Orgán, který uchovává vaše osobní údaje, můžete požádat o jejich výmaz. Pokud výmaz odmítne, můžete požádat o přezkoumání soud.

Další informace

Právní ustanovení o spolkovém centrálním rejstříku trestů naleznete na těchto internetových stránkách: zákon o spolkovém ústředním rejstříku; uchovávání dat vyšetřujícím státním zastupitelstvím upravuje §§ 483 ff. německého trestního řádu (Strafprozessordnung); centrální rejstřík řízení státního zastupitelství (zentrale staatsanwaltschaftliche Verfahrensregister) upravuje § 492 odst. 1 německého trestního řádu (trestní řád) a přesněji jej určuje toto nařízení. Právní úpravu údajů z policejních spisů obsahuje zákon o Spolkovém kriminálním úřadu zákon o Spolkovém kriminálním úřadu a řada zákonů o policii spolkových zemí.

Opravné prostředky ve vyšetřovacím řízení (6)

Opatření přijatá ve vyšetřovacím řízení máte právo napadnout. Můžete využít tyto opravné prostředky: podat stížnost na služební dohled ((Dienstaufsichts-)Beschwerde) nebo návrh na soudní rozhodnutí (Antrag auf gerichtliche Entscheidung).

Proti rozhodnutí soudu můžete podat stížnost (Beschwerde).

Pokud policie nebo státní zastupitelství přijaly určité opatření, aniž by to nařídil soudce, máte možnost nechat dané opatření dodatečně přezkoumat soudem. Pokud podáte odpor proti zabavení věci, bude věc předložena soudci, aniž byste o to musel požádat.

Poslední aktualizace: 30/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.