Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Obvinění (trestní řízení)

Německo

Pokud se vás nějakým způsobem týká trestní řízení, může být popř. výhodou vyžádat si nezávislou právní radu. Na těchto informačních stránkách se dozvíte, kdy a za jakých podmínek máte právo na obhajobu ze strany advokáta. Dále se dozvíte, jak najdete advokáta a jak můžete uhradit náklady s ním spojené, pokud si advokáta nemůžete dovolit.

Obsah zajišťuje
Německo

Jak najdete advokáta?

Pokud se dozvíte, že je proti vám vedeno vyšetřování, protože jste podezřelý ze spáchání trestného činu, můžete např. přes internet nalézt advokáty, kteří se specializují na trestní právo, tj. advokáty se specializací na trestní právo. Každý advokát zapsaný v Německu je oprávněný vystupovat jako obhájce v trestních věcech. Pokud je věc naléhavá, protože vám hrozí, že budete zatčen nebo u vás bude provedena prohlídka, můžete ve většině regionů Německa nalézt obhájce v trestních věcech prostřednictvím linky tísňového volání, jež funguje 24 hodin denně. Pokud jsou pro vás důležitá kritéria, jako jsou znalosti cizích jazyků či blízkost bydliště, můžete využít vyhledávací služby pracovního sdružení trestní právo (Arbeitsgemeinschaft Strafrecht) Svazu německých advokátů (Deutscher Anwaltverein) nebo vyhledávacích stránek regionálních advokátních komor. Od 1. ledna 2010 se sestavují regionální seznamy advokátů, kteří jsou ochotni převzít nutnou obhajobu. Informace o tom, kde takové seznamy naleznete a jak jsou přístupné, získáte prostřednictvím místních advokátních komor (mj. také zde).

Pokud jste byl zatčen nebo jste ve vyšetřovací vazbě, nemáte k takovým zdrojům informací přístup. Policie má povinnost vydat vám na požádání seznam advokátů nebo telefonní seznam. Policie má k dispozici rovněž telefonní čísla linek tísňového volání. Pokud vám policie neumožní kontakt s advokátem, měl byste tuto skutečnost bezpodmínečně sdělit soudu, až před něj budete předveden. Také soudy mají k dispozici seznamy advokátů, kteří jsou ochotni převzít nutnou obhajobu.

Kdo musí uhradit náklady na advokáta?

Náklady na advokáta musí uhradit stát, pokud budete zproštěn obžaloby. Pokud bude řízení zastaveno ve fázi přípravného řízení nebo pokud budete uznán vinným, musíte tyto náklady uhradit sám.

I v případě, že máte pouze malý nebo žádný příjem, nebude vám v trestním řízení zpravidla poskytnuta žádná státní finanční podpora. Pouze pokud jde o první poradenský rozhovor, můžete u okresního soudu, který je příslušný pro místo vašeho bydliště, zažádat o poradenskou pomoc.

Úhrada nákladů na advokáta je zvláštně upravena v případě nutné obhajoby. Pokud jde o nutnou obhajobu, advokáta platí nejprve stát. Advokát jako obhájce stanovený z úřední povinnosti ovšem obdrží honorář, který je určen zákonem a je nižší než honorář, jenž by advokát mohl požadovat v případě, že neobhajuje jako stanovený obhájce. Upozorňujeme vás, že pokud budete uznán vinným, budou vám náklady na nutnou obhajobu vyúčtovány po skončení řízení. Za předpokladu, že toho jste schopen, pak v takovém případě musíte státu splatit náklady na advokáta a kromě toho musíte advokátovi zaplatit náklady, které by mohl požadovat v případě, že by nešlo o nutnou obhajobu.

Poslední aktualizace: 30/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.