Obvinění (trestní řízení)

Německo

Jestliže vás soud odsoudí, můžete proti rozsudku podat opravný prostředek. V případě, že budete zproštěn obžaloby, nemáte k dispozici žádný opravný prostředek, i kdybyste s odůvodněním rozsudku nesouhlasil. Soud vás musí poučit o opravných prostředcích, kterých můžete využít. Proti rozsudku okresního soudu (Amtsgericht) můžete podat dva typy opravných prostředků: odvolání a dovolání. Proti rozsudkům krajského soudu (Landgericht) můžete využít pouze dovolání.

Obsah zajišťuje
Německo

Mohu podat opravný prostředek?

Ihned po vyhlášení rozsudku můžete vy nebo váš advokát nechat zapsat do protokolu, že podáte opravný prostředek. Opravný prostředek můžete rovněž podat do jednoho týdne po vyhlášení rozsudku. Můžete jej podat písemně nebo ústně do protokolu v podatelně soudu. Opravný prostředek můžete podat i v případě, že rozsudku předcházela dohoda.

Opravným prostředkem se můžete bránit proti rozsudku samotnému nebo pouze proti výši trestu.

Pokud podáte odvolání, je na vašem rozhodnutí, zda jej odůvodníte.

Dovolání musí být odůvodněno, a to nejpozději měsíc poté, co jste obdržel písemné odůvodnění rozsudku. Dovolání nemůžete odůvodnit sám, nýbrž k tomu potřebujete advokáta.

Co se stane, když podám opravný prostředek?

Pokud proti rozsudku podáte opravný prostředek, rozsudek nejprve nenabude právní moci a nebude vykonán. To znamená, že uložený peněžitý trest nejprve nemusíte zaplatit či nemusíte nastoupit do výkonu vazby. Pokud se však nacházíte ve vyšetřovací vazbě, nebudete ani propuštěn. Abyste mohl být propuštěn z vyšetřovací vazby, musí soud zrušit příkaz k předání do vyšetřovací vazby nebo vás vyšetřovací vazby ušetřit.

Konkrétní lhůty, během kterých musí být ohledně vašeho opravného prostředku rozhodnuto, neexistují. Obecně však platí zásada urychlení, tj. zásada, že trestní řízení má být provedeno co nejrychleji.

V případě odvolání hlavní líčení provede krajský soud, který je nyní příslušný. Odvolací soud sám rozhodne, jaké důkazy považuje za důležité. Může se jednat o stejné důkazy jako u soudu, který rozhodl v prvním stupni. Může jít ovšem i o jiné důkazy. Nové návrhy na důkazy můžete podat rovněž vy sám.

V rámci dovolání se neprovádí žádné nové důkazy. Daný rozsudek a řízení se přezkoumají pouze, pokud jde o právní chyby.

Co se děje během řízení o opravném prostředku?

Řízení o opravném prostředku u krajského soudu probíhá podle stejně jako řízení před okresním soudem. Krajský soud vydá svůj vlastní rozsudek. Jinak je tomu pouze v případě, že se odvoláváte jen ohledně výše trestu. V takovém případě provádí soud pouze důkazy, které jsou důležité pro určení trestu, např. důkazy ohledně vašich pohnutek a osobních poměrů.

O dovolání může být rozhodnuto rovněž bez ústního líčení.

Co se stane, když opravný prostředek bude úspěšný / nebude úspěšný?

Pokud bylo vaše odvolání úspěšné, budete na konci líčení o odvolání zproštěn obžaloby nebo odsouzen k mírnějšímu trestu. Nebudete-li zproštěn obžaloby, můžete proti rozsudku odvolacího soudu podat dovolání.

Pokud bylo dovolání úspěšné, existují dvě možnosti: Dovolací soud může za určitých podmínek vydat ve věci své rozhodnutí ve věci samé, např. vás může zprostit obžaloby. V určitých případech však musí dovolací soud napadený rozsudek zrušit a věc vrátit zpět soudu nižšího stupně.

Zrušený odsuzující rozsudek nesmí být zanesen do rejstříku trestů.

Rozsudek nabude právní moci v případě, že nikdo ze zúčastněných – tj. vy, státní zástupce a případný vedlejší žalobce – nepodá během lhůty pro opravné prostředky žádný opravný prostředek.

Jsem z jiného členského státu. Mohu být po skončení hlavního líčení poslán zpět?

Jako občan EU můžete být z Německa vykázán a odsunut pouze za přísně vymezených podmínek. Podrobnosti jsou uvedeny v zákoně EU o volném pohybu. Pokud se obáváte, že budete vyhoštěn, můžete konzultovat advokáta.

Budu-li odsouzen, mohu být kvůli stejnému trestnému činu postaven před soud ještě jednou?

Kvůli stejnému trestnému činu v zásadě nesmíte být odsouzen dvakrát. Ovšem posoudit otázku, zda se odsuzující rozsudek týká skutečně stejného trestného činu, je z právního hlediska komplikované.

Poslední aktualizace: 30/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.