Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Německo

Obsah zajišťuje
Německo

Jak jsou projednávány dopravní delikty?

Méně závažné dopravní delikty, jako např. překročení povolené rychlosti, jsou stíhány správním úřadem. Toto nejsou trestné činy, nýbrž přestupky. Naproti tomu se u obzvláště závažných dopravních deliktů, zejména u těch, kterými jsou ohroženy nebo zraněny třetí osoby, jedná většinou o trestné činy.

Vyšetřovací řízení vedou u méně závažných dopravních deliktů správní úřady. Během řízení můžete písemně uvést váš pohled na věc. U méně závažných dopravních deliktů (např. nesprávné parkování) je vám sdělena výstraha a je vám nabídnuto, abyste zaplatil blokovou pokutu, která může činiti až 35 EUR. Pokud ji zaplatíte, řízení tím skončí; pokud ji nezaplatíte a správní úřad vás shledá vinným ze spáchání přestupku, může ve váš neprospěch vydat rozhodnutí o uložení pokuty, v němž se vám ukládá zaplatit pokutu. V řízení o pokutě může být vysloven také zákaz řízení. Výše pokuty a trvání zákazu řízení je pro dopravní přestupky stanoveno v katalogu.

Proti rozhodnutí o uložení pokuty můžete podat odpor. Řízení bude následně státním zastupitelstvím předloženo soudu. Soudem bude v zásadě vedeno hlavní řízení, jak je popsáno na informační stránce 4. Soud všam může rozhodnout také usnesením, pokud nepovažuje hlavní řízení za nutné a vy a státní zastupitelství proti tomuto druhu řízení nic nenamítáte. Proti rozsudku nebo usnesení v takovém řízení můžete podat stížnost, o níž rozhoduje vrchní soud (Oberlandesgericht).  Tento opravný prostředek je však přípustný pouze, pokud vám byla uložena pokuta vyšší než 250 EUR nebo věc slouží tvorbě práva.

Jsou takové delikty stíhány u státních příslušníků jiných členských států? Jak?

Takové delikty jsou stíhány také u státních příslušníků jiných členských států. Pokud budete přistižen při spáchání dopravního deliktu, mohou vám být přímo na místě uloženy pokuta nebo zaplacení peněžité záruky. Zaplacená peněžitá záruka je na konci řízení započtena na pokutu, která vám byla uložena. Pokud nejste při spáchání deliktu přistižen na místě, můžete být stíhán, pokud váš domovský stát předává Německu údaje o držiteli vozidla. Německo se pravděpodobně od podzimu 2010 zapojí do systému výkonu pokut. To znamená, že pokuty uložené v Německu mohou být vymáhány vaším domovským státem.Takové delikty jsou stíhány také u státních příslušníků jiných členských států. Pokud budete přistižen při spáchání dopravního deliktu, mohou vám být přímo na místě uloženy pokuta nebo zaplacení peněžité záruky. Pokud nejste při spáchání deliktu přistižen na místě, můžete být stíhán, pokud váš domovský stát předává Německu údaje o držiteli vozidla. Německo se pravděpodobně od podzimu 2010 zapojí do systému výkonu pokut. To znamená, že pokuty uložené v Německu mohou být vymáhány vaším domovským státem.

Evidují se tyto delikty v trestním rejstříku?

Méně závažné dopravní delikty nejsou evidovány ve Spolkovém ústředním rejstříku trestů, nýbrž v dopravním ústředním rejstříku. V dopravním ústředním rejstříku se ukládají údaje

o všech osobách, které jsou s německým nebo zahraničním řidičským oprávněním evidovány při deliktu v silničním provozu v Německu. Ukládají se dopravní delikty, za něž byla uložena pokuta ve výši 40 EUR nebo vyšší. Podle závažnosti deliktu se ukládá určitý počet bodů. Od počtu 18 bodů je zadrženo německé řidičské oprávnění, u zahraničního řidičského oprávnění zaniká právo řídit v Německu.

Další informace

Delikty v silničním provozu a příslušná řízení jsou upraveny v zákoně o silničním provozu (Straßenverkehrsgesetz), v nařízení o silničním provozu (Straßenverkehrsordnung) a v zákoně o přestupcích.

Poslední aktualizace: 30/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.