Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Německo

Tyto stránky obsahují informace o tom, jaký je postup, pokud jste podezřelý z trestného činu.

Obsah zajišťuje
Německo
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Informace o dopravních deliktech, které jsou za určitých okolností trestány pouze peněžitou pokutou, naleznete v informační stránce 6.

Pokud hledáte informace jakožto poškozený, naleznete podrobné informace o vašich právech zde.

Krátký popis trestního řízení

Níže je uvedený stručný popis fází trestního řízení

Trestní řízení se dělí do třech částí: vyšetřovací (přípravné) řízení, předběžné projednání obžaloby a hlavní řízení (včetně opravného a vykonávacího řízení).

  • Vyšetřovací řízení: Orgány činné v trestním řízení (státní zastupitelství nebo policie) proti vám zahájí přípravné řízení, pokud existuje podezření, že jste spáchal trestný čin. Přitom je třeba objasnit, zda je podezření vůči vám důvodné či nikoli. Za tímto účelem je možné uskutečnit různé vyšetřovací úkony, jako např. prohlídka vašeho bytu. Po ukončení vyšetřování státní zástupce rozhodne, zda bude řízení zastaveno pro nedostatek důkazů, nebo zda bude proti Vám podána obžaloba.
  • Předběžné projednání obžaloby: Při předběžném projednání obžaloby soud přezkoumá obžalobu a rozhodne, zda řízení bude zastaveno nebo vedeno dále. Pokud soud považuje s ohledem na důkazy ve spise odsouzení za pravděpodobné, zahájí hlavní řízení.
  • Hlavní řízení: V hlavním řízení soud připraví hlavní líčení a toto dále vede. Skutek, který je předmětem obžaloby, je v ústním řízení přezkoumáván s ohledem na dostupné důkazy (svědci, listiny atd.). Také vy máte možnost popsat skutek, který je předmětem obžaloby, z vašeho pohledu, resp. se k němu vyjádřit. Pokud se podezření potvrdí, budete odsouzen k určitému trestu. Pokud se podezření nepotvrdí, budete zproštěn obžaloby. Během určitých lhůt můžete proti odsuzujícímu rozsudku podat opravný prostředek. V odvolacím řízení je vyšším soudem znovu provedeno hlavní líčení. V dovolacím řízení se rozsudek přezkoumává pouze s ohledem na právní vady.

Z tohoto postupu existují výjimky. Nejdůležitějšími jsou řízení o trestním příkazu, zastavení řízení a zkrácené řízení.

Podrobnosti k jednotlivým úkonům v trestním řízení a k vašim právům naleznete na informačních stránkách. Tyto informace nenahrazují právní poradenství a slouží pouze k orientaci.

Úloha Evropské komise

Prosím vezměte na vědomí, že Evropská komise nemá žádnou funkci v trestním řízení v členských státech a nemůže Vám pomoci, pokud byste si chtěli stěžovat.

Klikněte na níže uvedené odkazy. Naleznete tam informace, které hledáte.

1 – Vysvětlení

2 – Jak získáte radu advokáta

3 – Moje práva během přípravného řízení

  • Výslech obviněného
  • Zjištění osobních a biometrických údajů
  • Prohlídka / odnětí věci / odposlech
  • Zadržení
  • Vyšetřovací vazba
  • Obžaloba

4 – Moje práva v řízení před soudem

5 – Moje práva po skončení hlavního líčení

6 – Dopravní delikty a méně závažné přečiny

Související odkazy

Trestní řád (německy) (anglické znění)

Poslední aktualizace: 30/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.