Obvinění (trestní řízení)

Řecko

Získat nezávislé právní poradenství je velmi důležité, jestliže jste nějakým způsobem zapojeni do trestního řízení. V informačních přehledech zjistíte, kdy a za jakých okolností máte nárok na obhájce. Rovněž se v nich dozvíte, co pro vás obhájce udělá. Tento přehled přináší informace, jak nalézt obhájce a jak se hradí náklady na obhájce, pokud je nemůžete sami zaplatit.

Obsah zajišťuje
Řecko

Vyhledání obhájce

Pokud potřebujete obhájce a nejste držen ve vazbě, můžete kontaktovat aténskou advokátní komoru nebo advokátní komoru kraje, ve kterém se proces koná (např. soluňskou advokátní komoru, pireuskou advokátní komoru, heraklionskou advokátní komoru atd.)

Pokud potřebujete obhájce a jste drženi ve vazbě, můžete požádat policii nebo vězeňské orgány, aby vám pomohly advokáta nalézt, nebo aby v souvislosti s vámi vyrozuměly některou z výše uvedených advokátních komor.

Placení obhájce

Pokud máte nízký příjem, můžete právní pomoc obdržet bezplatně. Bezplatná právní pomoc zahrnuje jmenování (ustanovení) advokáta, který vás bude zastupovat. Toto jmenování trvá do konce procesu nebo řízení soudů stejného stupně až do konce řízení o jakémkoliv odvolání proti rozhodnutí.

Obhájce může být jmenován:

  • během přípravy a podání obžaloby v případě některých výslovně definovaných trestných činů,
  • během fáze vyšetřování a projednávání případu, pokud se jedná o závažný trestný čin,
  • během projednávání věci u přečinů, o kterých rozhoduje tříčlenný soud pro přečiny (Misdemeanors Court), se kterými se pojí minimální trest odnětí svobody na šest měsíců,
  • aby podal odvolání a zastupoval vás během projednávání odvolání před soudem druhé instance, jestliže jste byl soudem první instance odsouzen k trestu odnětí svobody na nejméně šest měsíců,
  • aby podal kasační stížnost proti rozhodnutí, pokud vám byl uložen trest odnětí svobody na nejméně jeden rok,
  • aby požádal o obnovu řízení, pokud vám byl uložen trest odnětí svobody na nejméně šest měsíců.

Na bezplatnou právní pomoc máte nárok, i když váš příjem není příliš nízký, pokud prokážete, že nejste schopen zaplatit právní výlohy kvůli rozdílným životním nákladům mezi členským státem, ve kterém máte trvalé bydliště, a Řeckem.

O bezplatnou právní pomoc a jmenování právního zástupce musíte požádat soud, který bude případ projednávat, nebo soud, který se bude zabývat vaším odvoláním nebo žádostí o obnovu řízení.

Tato žádost se musí podat 15 dní před soudním procesem nebo jednáním, pro které žádáte o právní pomoc. Žádost musí obsahovat stručný popis předmětu soudního procesu nebo jednání, jakož i prokázání vaší způsobilosti pro bezplatnou právní pomoc a veškerou nezbytnou dokumentaci s ohledem na vaši finanční situaci (podrobnější informace viz zákon 3226/4-2-2004, úřední věstník 24/2004).

Související odkazy

Seznam advokátních komor

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.