Obvinění (trestní řízení)

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

Co je účelem vyšetřování?

Účelem je shromáždit a zajistit důkazy a získat jakékoli stopy, které zůstaly na místě trestného činu.

Jaké jsou fáze vyšetřování?

Předběžné přezkoumání / předběžné trestní vyšetřování / trestní vyšetřování:

Během předběžného přezkoumání státní zástupce stanoví, zda je obvinění opodstatněné a jaká je pravděpodobnost, že byl spáchán trestný čin.

Předběžné trestní vyšetřování se provádí především u případů, kdy byl podezřelý přistižen při spáchání trestného činu, nebo pokud by prodlení ve vyšetřování mohlo představovat bezprostřední riziko.

Trestní vyšetřování se provádí pouze v případě závažnějších trestních činů.

Zatčení(zadržení) – omezení – vyšetřovací vazba:

Pokud podezřelá osoba buď byla přistižena při páchání trestného činu, nebo pokud je zadržena do jednoho dne po spáchání trestného činu, je možné ji zadržet bez zatykače.

Pokud podezřelá osoba nebyla přistižena při spáchání trestného činu, je pro zadržení zapotřebí zatykače.

Zadržená osoba je do 24 hodin předána státnímu zástupci.

Omezení (např. propuštění na kauci, povinnost obviněného se pravidelně hlásit na policejní stanici, zákaz opustit zemi) se ukládají, aby se předešlo páchání dalších trestních činů a aby se zajistilo, že se obviněný dostaví na policejní výslech a k soudu.

Vyšetřovací vazba: Pokud jsou výše uvedená omezení nedostatečná, mohou být podezřelí v případech závažnějších trestných činů vzati do vyšetřovací vazby. Vyšetřovací vazba může trvat až 18 měsíců u závažných trestných činů nebo 12 měsíců u méně závažných trestných činů a 6 měsíců u opakovaného zabití způsobeného z nedbalosti. Toto opatření se vykonává ve vězení.

Řízení před vyšetřujícími senáty

K vyšetřovacím senátům se můžete odvolat proti uložení výše uvedených omezení, nebo můžete požadovat zrušení vzetí do vazby, případně si můžete stěžovat na jakékoli nesrovnalosti během předsoudního řízení.

Kdo provádí řízení v jednotlivých fázích?

Předběžné přezkoumání provádějí policisté a státní zástupce.

Předběžné trestní vyšetřování vykonávají výše uvedené osoby spolu s vyšetřujícím soudcem, přičemž trestní vyšetřování nebo výslech vede výhradně vyšetřující soudce.

Zatčení nařizuje vyšetřující senát nebo vyšetřující soudce. V případech, kdy je podezřelý přistižen při spáchání trestného činu, mají vyšetřovatelé a příslušní policisté povinnost a všichni občané právo pachatele zadržet. Omezení osobní svobody a vzetí do vazby nařizují vyšetřující soudce se souhlasem státního zástupce a vyšetřující senát.

Řízení před vyšetřujícími senáty vedou tříčlenné soudní rady za přítomnosti státního zástupce.

Moje práva během vyšetřování

Kliknutím na níže uvedené odkazy naleznete podrobné informace o svých právech během vyšetřování.

Předběžné přezkoumání, předběžné trestní vyšetřování, trestní vyšetřování (1)

Co je účelem těchto řízení?

V rámci předběžného přezkoumání státní zástupce stanoví, zda je obvinění opodstatněné, a rozhodne o zahájení trestního řízení.

Předběžné trestní vyšetřování se provádí v případech, kdy byl podezřelý přistižen při činu, nebo pokud by prodlení mohlo představovat bezprostřední riziko (např. ztrátu stop nebo otisků prstů atd.).

Trestní vyšetřování se provádí pouze v případě závažných trestných činů nebo závažných přečinů. Předběžné trestní vyšetřování a trestní vyšetřování se provádějí s cílem zjistit, shromáždit a zachovat důkazy, jakož i opatřit stopy trestného činu.

Kdo je v této fázi odpovědným orgánem?

Předběžné přezkoumání provádějí vyšetřovatelé a státní zástupce.

Předběžné trestní vyšetřování vykonávají výše uvedené osoby spolu s vyšetřujícím soudcem.

Trestní vyšetřování vede výhradně vyšetřující soudce.

Na předběžné přezkoumání a předběžné vyšetřování dohlíží státní zástupce u soudu pro přečiny a na trestní vyšetřování státní zástupce u odvolacího soudu.

Platí zde nějaké lhůty?

Předběžné přezkoumání trvá 4–8 měsíců. Trestní vyšetřování trvá maximálně 18 měsíců. Provádí-li se dodatečné vyšetřování, pak trvá 3–5 měsíců.

Ve větších městech lze tyto lhůty prodloužit. Nedodržení těchto lhůt se nijak nepostihuje.

Lhůta pro podání vysvětlení během předběžného přezkoumání a pro vznesení námitky během předběžného vyšetřování a během vyšetřování je nejméně 48 hodin a lze ji prodloužit.

V případě nedodržení lhůty, co se týče prvních dvou postupů, nehrozí žádné sankce. Avšak při nedodržení lhůty v případě trestního vyšetřování má vyšetřující soudce právo vydat soudní příkaz, aby si vynutil postavení obžalovaného před soud, a/nebo zatýkací rozkaz.

Budu informován o tom, co se děje?

Jakmile jste předvolán k účasti ve výše uvedených řízeních, máte právo:

 • na své náklady požádat vyšetřovatele o fotokopii všech příslušných právních dokumentů včetně popisu obvinění,
 • požádat o lhůtu nejméně 48 hodin a
 • požádat o obhájce.

Bude zajištěn tlumočník, pokud nemluvím daným jazykem?

Ano. Tlumočník bude překládat vaši výpověď vyšetřovatelům a stejně tak jejich otázky.

V jaké fázi budu moct mluvit s obhájcem?

Jakmile se ocitnete před vyšetřovatelem, můžete požádat, aby byl informován váš advokát, nebo aby vám bylo umožněno mu zatelefonovat. Rovněž máte právo odmítnout vypovídat, dokud se váš obhájce nedostaví.

Vyšetřující orgány jsou pouze povinny zajistit, aby byl tlumočník k dispozici během vašeho výslechu. Pokud jde o ostatní dobu, musíte domluvit se svým obhájcem, zda budete tlumočníka potřebovat.

Musím mít obhájce? Mohu si svého obhájce zvolit?

Povinnost mít obhájce platí pouze v případě závažných trestných činů. Volba obhájce je na vás. Pokud však v případě závažného trestného činu mít obhájce nebudete, vyšetřující soudce vám jej během vyšetřování přidělí.

Budu žádán o podání informaci? Měl bych informace poskytnout?

Můžete být dotazován na obvinění. Máte právo zčásti nebo zcela nevypovídat a právo nevypovídat ve vlastní neprospěch. Smíte odmítnout odpovídat na cokoli, co by vás mohlo poškodit.

Mohu kontaktovat rodinného příslušníka nebo přítele?

S rodinou nebo přáteli máte právo komunikovat po telefonu. Návštěvy rodinných příslušníků a výjimečně vašich přátel jsou dovolené.

Mohu navštívit lékaře, pokud to budu potřebovat?

Máte-li zdravotní potíže, můžete požádat o návštěvu lékaře.

Mohu kontaktovat velvyslanectví své země původu?

Ano, máte právo tak učinit.

Pocházím z jiné země. Musím být osobně přítomen během vyšetřování?

Ne, nemusíte.

Mohu se zúčastnit prostřednictvím audiovizuálního spojení?

Řecké právo neupravuje účast prostřednictvím audiovizuálních spojení.

Mohu být poslán zpátky do své země původu?

V této fázi nemůžete být vyhoštěn.

Za jakých okolností mohu být vzat do vazby nebo z ní být propuštěn?

Ve vazbě budete držen, pokud jsou jasné indicie toho, že jste spáchal závažný trestný čin, a pokud

 • nebude známa žádná vaše adresa v Řecku,
 • jste podnikl kroky, abyste opustil zemi,
 • jste v minulosti byl považován za osobu uprchlou,
 • jste byl usvědčený z útěku z vězení nebo z nápomoci zadržené osobě k útěku nebo z porušení omezení v místě bydliště, a stejně tak pokud
 • existují důvody domnívat se, že hodláte uprchnout,
 • byl jste již v minulosti odsouzen a vyplývá z toho pravděpodobnost, že budete páchat další trestné činnost.

Rovněž vám mohou být uloženy omezující podmínky, nebo můžete být z vazby propuštěn.

Jaká mám práva/povinnosti?

Máte právo na to, aby vám byl poskytnut čas na prostudování soudního spisu, a na jmenování až dvou obhájců. Na vyšetřování se musíte dostavit osobně, protože samotná přítomnost vašeho obhájce není dostatečná.

Pokud vyšetřující soudce rozhodne, že musíte být dočasně vzat do vazby, můžete se do 5 dnů odvolat k vyšetřujícímu senátu. Rovněž se můžete odvolat přímo k vyšetřujícímu soudci nebo k vyšetřujícímu senátu, aby rozhodnutí o vašem vzetí do vazby bylo zrušeno nebo nahrazeno jinými omezeními.

Mohu během vyšetřování opustit zemi?

Ano, můžete, pokud vám nebyly uloženy žádné podmínky, které by vám to zakazovaly.

Pátrání, otisky prstů a DNA

Více informací o svých právech naleznete v přehledu Pátrání, otisky prstů a DNA (4).

Mohu se odvolat?

Pokud bylo v rámci předsoudního řízení přijato nezákonné opatření, můžete se odvolat k vyšetřujícímu senátu se žádostí, aby opatření bylo zrušeno a předsoudní řízení se opakovalo.

Mohu před soudním procesem přiznat vinu u všech nebo některých bodů obžaloby?

Přiznáni viny můžete učinit v kterékoli fázi před soudním procesem. Přiznání viny můžete rovněž odvolat. Soud věrohodnost vašeho doznání posoudí.

Může se obžaloba před soudním procesem změnit?

Obžaloba se změnit nemůže. Možné je pouze upřesnění jejího znění. Žádný nový bod obžaloby nelze přidat.

Mohu být obžalován z trestného činu, ze kterého jsem již byl obžalován v jiném členském státě?

Můžete být obžalován, pokud byl trestný čin spáchán v cizí zemi vůči řeckému občanovi a v řeckém právu je klasifikován jako závažný trestný čin nebo přečin. V případě závažných trestných činů se řecké právní předpisy vztahují na kteroukoli osobu bez ohledu na platné předpisy v místě trestného činu.

Budu informován o svědcích, kteří učinili výpovědi v můj neprospěch?

Na takové informace máte právo, jelikož můžete obdržet veškeré dokumenty v soudním spise, jehož součástí jsou i svědecké výpovědi. Informace můžete obdržet před svoji obhajobou, jakož i po ní.

Obdržím informace o dalších důkazech v můj neprospěch?

Vyšetřovatel je povinen vám poskytnout fotokopie soudního spisu a ukázat všechny příslušné materiály dříve, než podáte vlastní výpověď.

Budu žádán, abych poskytl informace o své trestní minulosti?

Vyšetřující soudce zpravidla obdrží vaše záznamy v trestním rejstříku během trestního vyšetřování.

Zatčení(zadržení) / omezení svobody / vyšetřovací vazba (2)

Proč se přijímají tato opatření?

Pokud byl pachatel přistižen při páchání trestného činu, je cílem jeho zadržení zajistit, aby byl předán spravedlnosti. V ostatních případech má zatčení, vzetí do vazby a uložení omezení svobody pohybu zajistit, aby se obžalovaný dostavil před vyšetřující a soudní orgány.

Kdo je odpovědným orgánem?

Zatčení nařizuje buď vyšetřující senát, nebo vyšetřující soudce. Tytéž osoby rovněž nařizují vzetí do vazby a uložení omezujících podmínek. Pokud je pachatel přistižen při páchání trestných činů, zadržení vykonávají vyšetřovatelé nebo policisté.

Platí zde nějaké lhůty?

Jakmile budete zatčen či zatčen, musíte být do 24 hodin předán státnímu zástupci. Nedodržení této lhůty není spojeno, co se vás týče, s žádnými důsledky. Rovněž zde platí lhůta pro kteroukoli podmínku vyžadující vaše pravidelné hlášení se na policii. V případě nedodržení této lhůty, může být podmínka hlášení se na policii nahrazena vzetím do vazby.

Budu informován o tom, co se děje?

Budete-li přistižen při spáchání trestného činu, musejí vám policisté bezprostředně po zadržení sdělit, proč jste byl zadržen. Pokud budete předán vyšetřujícímu soudci, budete plně informován o obviněních proti vám. To samé platí v případě uložení podmínek omezujících vaši svobodu a v případě vzetí do vazby.

Od vyšetřujícího soudce byste měl obdržet veškeré příslušné právní dokumenty dříve, než se v daných věcech dospěje k jakémukoli rozhodnutí.

Bude zajištěn tlumočník, pokud nemluvím daným jazykem?

Pokud nemluvíte daným jazykem, musíte tuto skutečnost ihned sdělit a požádat o tlumočníka. Tlumočník bude překládat vše, co budete říkat, všechny vám kladené otázky a všechny vám předložené dokumenty.

V jaké fázi budu moct mluvit s obhájcem?

Budete-li zadržen či zatčen, můžete požádat, aby byl okamžitě informován váš obhájce, nebo aby vám bylo umožněno mu zatelefonovat. Kromě toho máte právo odmítnout odpovídat na otázky, pokud se obhájce nedostaví.

Pokud neznáte žádného právníka, který by mohl být vašim obhájcem, můžete se obrátit na své velvyslanectví nebo na místní advokátní komoru. Zajištění tlumočníka, abyste mohl komunikovat se svým obhájcem, je záležitostí vaší, nikoliv vyšetřujících orgánů. V případě uložení podmínek omezujících váš pohyb nebo v případě vzetí do vazby si nejprve promluvte se svým obhájcem. Ten bude zastupovat vaše zájmy a bude přítomen během trestního vyšetřování.

Musím mít obhájce? Mohu si svého obhájce zvolit?

Obhájce musíte mít pouze v případě závažných trestných činů. Máte právo na výběr svého obhájce. Pokud však v případě závažného trestného činu nebudete mít obhájce, vyšetřující soudce vám jej během vyšetřování přidělí.

Mohou být po mne žádány jakýkoli informace? Musím poskytnout veškeré informace, o které jsem žádán?

Budete dotazován na obvinění. Smíte odmítnout odpovídat na cokoli, co by vás mohlo poškodit.

Mohu kontaktovat rodinného příslušníka nebo přítele?

Máte právo požádat vyšetřovatele, aby vám umožnili je kontaktovat.

Mohu navštívit lékaře, pokud to potřebuji?

Ano, máte-li zdravotní potíže.

Mohu kontaktovat své velvyslanectví, pokud jsem z jiné země?

Ano, máte právo tak učinit.

Pocházím z jiné země. Musím být osobně přítomen během vyšetřování?

Nejste povinen být přítomen, ledaže by byla vyžadována osobní prohlídka.

Mohu se zúčastnit prostřednictvím audiovizuálního spojení?

Vyšetřování trestného činu prostřednictvím audiovizuálního spojení nebylo dosud upraveno zákonem.

Mohu být poslán zpátky do své země původu?

V této fázi nemůžete být vyhoštěn.

Za jakých okolností mohu být vzat do vyšetřovací vazby nebo z ní propuštěn?

Do vyšetřovací vazby budete vzat, pokud se na tom shodne vyšetřující soudce se státním zástupcem, nebo pokud tak nařídí vyšetřující senát. Do vyšetřovací vazby budete vzat, pokud budou existovat jasné indicie, že jste spáchal závažný trestný čin, a pokud

 • nebude známa žádná vaše adresa v Řecku,
 • jste podnikl kroky, abyste opustil zemi,
 • jste v minulosti byl považován za osobu uprchlou,
 • jste byl usvědčený z útěku z vězení nebo z nápomoci zadržené osobě k útěku nebo z porušení omezení v místě bydliště, a stejně tak pokud
 • existují důvody domnívat se, že hodláte uprchnout,
 • jste byl v minulosti odsouzen.

Rovněž vám mohou být uloženy omezující podmínky, nebo můžete být z vazby propuštěn.

Jaká jsou moje práva a povinnosti?

Máte právo na to, aby vám byl poskytnut čas na prostudování soudního spisu, a na jmenování až dvou obhájců. Pokud budete vzat do vazby, můžete se proti tomuto rozhodnutí vyšetřujícího soudce do 5 dnů odvolat k vyšetřujícímu senátu. Rovněž se můžete odvolat přímo k vyšetřujícímu soudci nebo k vyšetřujícímu senátu, aby rozhodnutí o vašem vzetí do vazby bylo zrušeno nebo nahrazeno jinými omezeními svobody pohybu.

Mohu během vyšetřování opustit zemi?

Můžete tak učinit po skončení doby zadržení a za předpokladu, že vám nebyly uloženy žádné podmínky zakazující vám opustit Řecko.

Pátrání, otisky prstů a DNA

Více informací o svých právech naleznete v přehledu Pátrání, otisky prstů a DNA (4).

Mohu se odvolat?

Pokud bylo v rámci předsoudního řízení přijato nezákonné opatření, můžete se odvolat k vyšetřujícímu senátu se žádostí, aby opatření bylo zrušeno a předsoudní řízení se opakovalo.

Mohu před soudním řízením přiznat vinu u všech nebo některých bodu obžaloby?

Máte právo učinit přiznání viny, ze kterého by pro vaše práva neměly vyplývat žádné kladné ani záporné důsledky, pokud tak učiníte.

Může se obžaloba před soudním procesem změnit?

Obžaloba se změnit nemůže, možné je pouze upřesnění jejího znění. Žádné nové body obžaloby nelze přidat.

Mohu být obžalován z trestného činu, ze kterého jsem již byl obžalován v jiném členském státě?

Můžete být obžalován, pokud byl trestný čin spáchán v cizí zemi vůči řeckému občanovi. V případě závažných trestných činů se řecké právní předpisy vztahují na kteroukoli osobu bez ohledu na platné předpisy v místě trestného činu.

Budu informován o svědcích, kteří učinili výpovědi v můj neprospěch?

Ano. Jakmile budete zadržen a předán k předběžnému vyšetřování nebo vyšetřování, musíte obdržet tyto informace dříve, než podáte vlastní výpověď.

Obdržím informace o dalších důkazech v můj neprospěch?

Vyšetřovatel je povinen vám poskytnout fotokopie všech dokumentů v soudním spisu, než podáte vlastní výpověď.

Budu žádán, abych poskytl informace o své trestní minulosti?

Ne. Tyto informace budou zjišťovány od příslušného úřadu.

Řízení před vyšetřujícími senáty (3)

Co je účelem této fáze?

Vyšetřující senáty představují soudní orgány příslušné k předsoudnímu řízení. Dohlížejí na zákonnost procesních úkonů prováděných vyšetřovateli, rozhodují, zda by měl být pachatel vzat do vyšetřovací vazby či nikoliv, zda by měly být uloženy podmínky omezující svobodu pohybu či nikoliv, přijímají rozhodnutí ohledně dalších citlivých otázek ovlivňujících předsoudní řízení a rozhodují, zda by měl být pachatel souzen nebo propuštěn.

Kdo je v této fázi odpovědným orgánem?

Vyšetřující senáty sestávají z 3 soudců a jsou jimi vyšetřující senát soudu pro přečiny, vyšetřující senát odvolacího soudu a vyšetřující senát kasačního soudu.

Platí zde nějaké lhůty?

Ano, lhůty zde platí, a pokud je nedodržíte, nebudete moct uplatnit svá práva.

Budu informován o tom, co se děje?

Informace o vývoji vašeho případu můžete obdržet v sekretariátu rad (senátů) s tím, že o všech rozhodnutích budete řádně informován.

Bude zajištěn tlumočník, pokud nemluvím daným jazykem?

Jakmile se dostavíte před senát, máte nárok na tlumočníka.

V jaké fázi budu moct mluvit s obhájcem?

Máte právo na právní pomoc a se svým obhájcem smíte komunikovat v kterékoli fázi řízení. Pokud vyvstane nějaká sporná otázka v souvislosti s překladem, měl byste ji řešit vy nebo váš obhájce.

Musím mít obhájce? Mohu si zvolit vlastního obhájce?

Neplatí zde povinnost mít obhájce. Pokud si to budete přát, můžete se obhajovat sám, nebo se můžete nechat obhajovat svým obhájcem. Máte právo zvolit si svého vlastního obhájce, pokud vám nebyl přidělen.

Mohou být po mne žádány jakýkoli informace? Musím poskytnout veškeré informace, o které jsem žádán?

Můžete být žádán, abyste podal informace ohledně trestného činu, ze kterého jste obviněn. Máte právo nevypovídat a právo nevypovídat ve vlastní neprospěch. Smíte odmítnout odpovídat na jakoukoli otázku, která by vás mohla poškodit.

Mohu kontaktovat rodinného příslušníka nebo přítele?

Ano, můžete. Pokud budete ve vyšetřovací vazbě, můžete tak učinit během návštěvních hodin.

Mohu navštívit lékaře, pokud to potřebuji?

Ano, máte-li zdravotní potíže.

Mohu kontaktovat své velvyslanectví, pokud jsem z jiné země?

Ano, máte právo tak učinit.

Pocházím z jiné země. Musím být přítomen během vyšetřování?

Pouze pokud o to požádáte a soud to dovolí.

Mohu se zúčastnit prostřednictvím audiovizuálního spojení?

Řízení prostřednictvím audiovizuálního spojení nebyla dosud upravena zákonem.

Mohu být poslán zpátky do své země původu?

V této fázi nemůžete být vyhoštěn.

Budu držen ve vyšetřovací vazbě, nebo propuštěn? Za jakých okolností?

Do vyšetřovací vazby budete vzat, pokud to nařídí vyšetřující senát. Rovněž vám mohou být uloženy podmínky omezující vaši svobodu pohybu, nebo můžete být z vazby propuštěn.

Mohu během vyšetřování opustit zemi?

Můžete tak učinit po ukončení doby zadržení a za předpokladu, že vám nebyly uloženy žádné podmínky zakazující vám opustit Řecko.

Budu žádán, abych poskytl otisky prstů, vzorky svého genetického materiálu (DNA, např. vlasů, slin) nebo jiných tělesných tekutin?

Vyšetřující senát to může nařídit.

Mohu být podroben tělesné prohlídce?

Nikoliv z nařízení senátu, nařídit to však mohou vyšetřovatelé nebo úředníci předběžného vyšetřování. V jakémkoli takovém případě smíte požadovat, aby během prohlídky byl přítomen váš obhájce.

Může být prohledán můj dům, obchodní prostory, vozidlo atd.?

Ve fázi, které se účastní vyšetřující senáty, nemohou být žádné takové prohlídky nařízeny.

Mohu se odvolat?

Existují opravné prostředky, prostřednictvím kterých se můžete odvolat proti rozhodnutím vyšetřujícího senátu.

Mohu před soudním řízením přiznat vinu u všech nebo některých bodů obžaloby?

Máte právo přiznat vinu a můžete tak učinit prostřednictvím zprávy, kterou předložíte radám. Tato prohlášení jsou závazná a mohou ovlivnit rozsudek.

Může se obžaloba před soudním procesem změnit?

Obžaloba se změnit nemůže. Vyšetřující senáty mohou pouze upřesnit její znění. Žádné nové body obžaloby nelze přidat.

Mohu být obžalován z trestného činu, ze kterého jsem již byl obžalován v jiném členském státě?

Můžete být obžalován, pokud byl trestný čin spáchán vůči řeckému občanovi. V případě závažných trestných činů se řecké právní předpisy vztahují na kteroukoli osobu bez ohledu na platné předpisy v místě trestného činu.

Budu informován o svědcích, kteří učinili výpovědi v můj neprospěch?

Zajisté, informace můžete obdržet jak před touto fází, tak i po ní. Máte právo obdržet informace o jakékoli podrobnosti v soudním spisu.

Budou ode mne požadovány informace o mé trestní minulosti?

Ne. Tyto informace budou zjišťovány od příslušného úřadu.

Pátrání, otisky prstů a DNA (4)

Budu žádán, abych poskytl otisky prstů, vzorky svého genetického materiálu (DNA, např. vlasů, slin) nebo jiných tělesných tekutin?

Budete-li zatčen (zadržen), budete požádán, abyste poskytl otisky prstů, a budete povinen tak učinit. Povinné je rovněž poskytnutí vzorku DNA, existují-li jasné indicie, že jste spáchal závažný trestný čin. V případě pozitivního výsledku testu DNA máte právo požádat o opakování testu; pokud tak neučiníte, bude odebraný genetický materiál zničen.

Mohu být podroben tělesné prohlídce?

Je možné, že budete muset podstoupit tělesnou prohlídku, bude-li ji osoba vykonávající vyšetřování považovat za nezbytnou. Prohlídka nesmí zasahovat do vaší důstojnosti a musí být provedena v soukromí. Jste-li žena, musí prohlídku provádět žena. Jste-li požádán, abyste odevzdal určitý předmět nebo dokument, a vy tak učiníte, neměl byste být osobní prohlídce podroben .

Může být prohledán můj dům, obchodní prostory, vozidlo atd.?

Váš dům může být prohledán pod podmínkou, že prohlídku provádí úředník soudu a vyšetřovatel v souvislosti s vyšetřováním nebo předběžným vyšetřováním. Vozidla se prohlížejí, pokud existuje vážné podezření, že byl spáchán trestný čin, nebo pokud je to naprosto nezbytné.

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.