Obvinění (trestní řízení)

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

Předběžné řízení

Kdo a jakou formou mě upozorní, abych se dostavil k soudu?

Státní zástupce sepíše obžalobu, stanoví datum soudního procesu a nejméně 15 dní před procesem, respektive 30 dní, žijí-li účastníci řízení v jiných evropských zemích, předvolá obžalovaného, stěžovatele (poškozeného) a svědky.

Postup při projednávání

Jaký soud bude případ projednávat?

Hlavními trestními soudy jsou nejnižší soud pro přestupky (Magistrates’ Court), soud pro přečiny (Misdemeanour Court) a tříčlenný trestní odvolací soud, případně smíšená velká porota (Mixed Grand Jury) pro závažné trestné činy. Příslušný soud je v zásadě soud, v jehož soudním obvodu byl skutek spáchán.

Bude soudní proces veřejný?

Ano, ledaže by veřejné projednání mohlo mít nežádoucí dopad na veřejné mravy nebo by existovaly důvody pro ochranu soukromí účastníků řízení.

Kdo bude případ rozhodovat?

U nižších soudů rozhodují soudci a u smíšených velkých porot je přijímá porota složená ze soudců a přísedících.

Mohou se v průběhu soudního procesu změnit body obžaloby?

Obžaloba se může pozměnit. Je na samotném soudu, aby rozhodl o správné právní kvalifikaci skutečností, které tvoří předmět věci, případně o jejich co nejpřesnějším vymezení.

Co se stane, když v průběhu soudního procesu přiznám u některých nebo všech bodů obžaloby vinu?

Jestliže u konkrétních bodů obžaloby přiznáte vinu, soud vás potrestá s ohledem na tato doznání. Může to být bráno jako polehčující okolnost při ukládání trestu.

Jaká jsou moje práva během soudního procesu?

Musím být osobně přítomen během procesu?

Ne, nemusíte být osobně přítomen. Můžete se nechat zastupovat svým obhájcem, pokud soud nebude považovat vaší přítomnost za nezbytnou.

Pokud žiji v jiném členském státě, mohu se zúčastnit prostřednictvím audiovizuálního spojení?

Nemůžete, protože tato forma účasti nebyla dosud upravena zákonem.

Budu přítomen po celou dobu procesu?

To nemusíte. Můžete se dostavit a následně odejít a dále se nechat zastupovat svým obhájcem.

Budu mít k dispozici tlumočníka, pokud nebudu rozumět, o čem se jedná?

Jestliže nebudete rozumět jazyku soudu, je soud povinen zajistit tlumočníka.

Musím mít obhájce? Bude mi obhájce přidělen? Mohu si svého obhájce změnit?

Obhájce musíte mít pouze v případě závažných trestných činů a u kasačního soudu. Pokud nebudete schopen si sám jmenovat obhájce, je soud povinen vám jej ustanovit. Svého obhájce máte právo si změnit, pokud vám u vyšších soudů nebyl ustanoven samotným soudem (z moci úřední).

Smím oslovovat soud? Musím během procesu vypovídat?

Smíte, ale nemusíte. Máte právo nevypovídat.

Jaké důsledky má, pokud nebudu během procesu vypovídat pravdivě?

Máte právo neříkat pravdu. Podat nepravdivou vlastní výpověď nepředstavuje pro obžalovaného protiprávní jednání.

Jaká mám práva ve vztahu k důkazům v můj neprospěch?

Mohu důkazy v můj neprospěch napadnout?

Můžete a máte právo tak učinit během své obhajoby nebo podáním vlastního svědectví, předložením protidůkazů či povoláním vlastních svědků.

Jaké důkazy mohu ve své obhajobě soudu předložit?

Můžete předložit listinné důkazy a povolat laické svědky a soudní znalce.

Za jakých okolností mohu takové důkazy předložit?

Žádné předběžné podmínky neexistují; důkazy můžete soudu předložit, aniž byste o nich předem kohokoli informoval.

Mohu si najmout soukromého detektiva, aby hledal důkazy v můj prospěch? Jsou takové důkazy přípustné?

Můžete tak učinit a tyto důkazy jsou přípustné, pokud byly získány zákonným způsobem.

Mohu ve své obhajobě předvolat svědky?

Můžete předvolat tolik svědků, kolik si budete přát, přičemž soud musí umožnit výslech nanejvýš tolika svědků obhajoby, kolik je svědků obžaloby.

Mohu já nebo můj obhájce vyslýchat ostatní svědky? Mohu já nebo můj obhájce zpochybnit jejich výpověď?

Oba můžete ostatním svědkům pokládat otázky a zpochybňovat to, co uvádějí ve svých výpovědích.

Budou zohledněny informace o z mého trestního rejstříku?

Zohledněna budou odsouzení k odnětí svobody v celkové délce překračující 6 měsíců, jestliže bude vyřčen výrok o vině a soud rozhoduje o trestu.

Budou brána v úvahu předchozí odsouzení v jiném členském státě?

Pouze pokud vám byla zanesena do rejstříku trestů.

Co se bude dít na konci soudního procesu?

Jaké jsou možné závěry procesu?

Osvobození obžalovaného, pokud soud nebude přesvědčený nebo bude mít pochybnosti o tom, že obžalovaný spáchal trestný čin, nebo z jiných právních důvodů, a pokud budou existovat důvody k upuštění od trestu (např. v případě upřímné lítosti).

Odsouzení obžalovaného a uložení trestu, pokud bude soud přesvědčený, že obžalovaný spáchal trestný čin.

Zastavení trestního řízení v případě, kdy obžalovaný zemře, oběť stáhne obvinění, trestný čin je promlčený, nebo se samotné protiprávní jednání stane předmětem amnestie.

Prohlášení trestního stíhání za nepřípustné, jestliže tomu bude předcházet příslušné rozhodnutí, nebo nebude existovat žádné obvinění (je-li vyžadováno), nárok či pověření k soudnímu stíhání.

Shrnutí možných trestů

Hlavní tresty: Odnětí svobody (na doživotí nebo na dobu 5–20 let), uvěznění (10 dní – 5 let), detence (1 den – 1 měsíc), peněžitý trest (150–15 000 euro), pokuta (29–590 euro), zadržení ve vazebním zařízení pro mladistvé delikventy nebo zadržení v ústavu pro duševně postižené.

Doplňující tresty: Zbavení občanských práv, zákaz výkonu povolání, zveřejnění odsouzení.

Ochranná opatření: Zadržení pachatelů, kteří nemají trestní odpovědnost, nařízená ústavní léčba závislosti osobám závislým na alkoholu a drogách, předání do pracovních středisek, zákaz pobytu v určité oblasti, vyhoštění cizích státních příslušníků a zabavení majetku.

Jaká je úloha oběti během soudního procesu?

Oběť vystupuje buď jako strana sporu (poškozený), nebo jako svědek. Jako strana sporu (nebo jako „civilní žalobce předkládající protidůkazy“) se procesu účastní s úmyslem dosáhnout vyrovnání formou finanční náhrady za citovou či duševní újmu, v úloze svědka pak vystupuje na podporu obžaloby. Pokud se oběť procesu chce účastnit jako civilní žalobce s občanskoprávním nárokem, musí tuto skutečnost uvést před výzvou k předložení důkazů.

Poslední aktualizace: 24/08/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.