Obvinění (trestní řízení)

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

Mohu se proti rozhodnutí a/nebo trestu odvolat?

Můžete podat odvolání proti výroku o vině. Právo na odvolání závisí na typu a přísnosti trestu, jakož i na soudu, který jej vynesl.

Například:

  • v případě soudu pro přečiny se samosoudcem (Misdemeanor Court) máte právo na odvolání, pokud trest zahrnuje odnětí svobody na více než 60 dní nebo peněžitý trest přesahující 1 000 euro;
  • v případě tříčlenného soudu pro přečiny (Misdemeanor Court) a soudu, který projednává odvolání proti rozhodnutím prvně jmenovaného soudu, máte právo na odvolání, pokud jste odsouzen/a k odnětí svobody na více než 4 měsíce nebo k peněžnímu trestu přesahujícímu 1 500 euro;
  • v případě smíšené velké poroty (Mixed Grand Jury) nebo tříčlenného soudu projednávajícího odvolání proti trestům za závažné trestné činy máte právo na odvolání, pokud trest ukládá odnětí svobody na více než 2 roky v případě závažných trestných činů nebo na více než 1 rok za přečiny.

Proti osvobozujícímu rozsudku se můžete odvolat pouze tehdy, pokud jste byl osvobozen na základě upřímné lítosti nebo jste byl obhájen díky své dobré pověsti.

Jak se mohu odvolat?

Je nutné odvolání sepsat a uvést v něm důvody odvolání, své bydliště a jméno svého obhájce, a podat jej v podatelně soudu, jenž vydal rozhodnutí.

Lhůta pro podání odvolání je 10 dní ode dne, ve které soud vydal rozsudek, nebo ke kterému vám byl rozsudek doručen, jestliže jste byl souzen v nepřítomnosti. Pokud však žijete v zahraničí a bylo vyneseno rozhodnutí pro zmeškání, nebo pokud není známo vaše bydliště, je lhůta prodloužena na 30 dní od data doručení příslušných písemností.

Jaké jsou odvolací důvody?

Odvolání může být založeno buď na skutkovém stavu, nebo na způsobu výkladu práva.

Co se stane, když podám odvolání?

Věc se bude znovu projednávat soudem druhé instance.

Co se stane, jestliže budu v době, kdy podám odvolání, ve vězení?

Odvolání bude předáno státnímu zastupitelství, stanoví se datum procesu a vy budete předvolán k soudu. Při splnění určitých zákonných podmínek můžete požádat, aby byl výkon trestu pozastaven, dokud nebude odvolání projednáno.

Jak dlouho potrvá, než se odvolání projedná?

Obyčejně mezi 1–3 roky v závislosti na druhu protiprávního jednání, místě soudu, nebo na skutečnosti, zda je obžalovaný ve vyšetřovací vazbě či nikoliv.

Mohu pro odvolání použít nové důkazy?

Ano, u odvolacího soudu můžete použít nové důkazy. Řízení je stejné, jako bylo při původním soudním procesu. Soudci, kteří případ projednávali u soudu první instance, jej nemohou rozhodovat u soudu druhé instance. Prověřovat se budou záležitosti, zda bylo odvolání řádně podáno a zda bylo podáno v předepsané lhůtě.

Co se děje při jednání o odvolání?

Pokud se nedostavíte buď osobně, nebo prostřednictvím svého obhájce, bude vaše odvolání zamítnuto a bude potvrzen trest nižšího soudu. Jestliže se dostavíte osobně nebo prostřednictvím svého obhájce, bude se případ znovu projednávat a vy můžete uvést nové důkazy.

Co může soud rozhodovat?

Odvolací soud nemá žádnou pravomoc ukládat přísnější trest, než jaký uložil nižší soud. Může vás však zprostit viny, nebo vám trest zmírnit, případně vám může uložit stejný trest, jaký vám uložil nižší soud.

Co se stane, jestliže bude odvolání vyhověno/nevyhověno?

Pokud se důvody odvolání potvrdí, může vás odvolací soud zprostit viny, nebo vám zmírnit trest; v ostatních případech zůstane zachováno rozhodnutí soudu první instance.

Existuje jiný opravný prostředek k dalšímu nebo vyššímu soudu?

Ne, usilovat lze jedině o zrušení rozhodnutí soudu druhé instance, pokud se zde vyskytly právní nesrovnalosti.

Pokud se potvrdí, že původní rozhodnutí bylo chybné, budu mít nárok na odškodnění?

Není upraveno žádné odškodnění při zrušení odsouzení soudem první instance, vyjma případů kdy obžalovaný byl ve vězení a v řízení o opravném prostředku byl poté zproštěn viny.

Pokud bude mému odvolání vyhověno, budou se uchovávat záznamy o mém odsouzení?

Uchová se pouze záznam rozhodnutí odvolacího soudu. Dřívější rozhodnutí se vyškrtne.

Kdy se odsouzení stane pravomocným?

Odsouzení se stává definitivní, pokud proti rozhodnutí soudu druhé instance není podán žádný kasační prostředek, nebo pokud byl podán kasační prostředek a poté byl nejvyšším kasačním soudem (Areios Pagos) zamítnut.

Pocházím z jiného členského státu. Mohu být do něho po procesu předán?

Můžete být předán do své země, pokud soud nařídí vaše vyhoštění. Abyste byl vyhoštěn, musel byste být odsouzen k trestu odnětí svobody na nejméně 3 měsíce, nebo by v rámci doplňujícího trestu musel být vydán příkaz k vyhoštění, nebo by musela být rozhodnuto o ochranných opatření. V případech odsouzení zejména za závažné trestné činy související s drogami je vyhoštění povinné a platné doživotně.

Uskuteční se předání okamžitě?

Ne, nejprve musíte vykonat svůj trest. V rámci mimořádného opatření, pokud jste byl odsouzen k trestu odnětí svobody až na 5 let a současně byl vydán příkaz k vašemu vyhoštění, může soud rozhodnout o pozastavení vašeho trestu a povolit vaše okamžité vyhoštění.

Vyhoštění musí být nařízeno jako součást soudního rozhodnutí, kdy trest nebyl pozastaven a byl vykonán.

Můžete podat odvolání, pokud byl příkaz vydán soudem první instance a pokud jste byl odsouzen k trestu odnětí svobody, proti kterému máte právo se odvolat. Odvolání se musí podat v podatelně soudu první instance.

Mohu být za stejný trestný čin znovu souzen v jiném členském státě?

To závisí na právních předpisech dotyčného státu.

Budou informace o obžalobě a/nebo odsouzeních týkajících se mé osoby zapsány do mého trestního rejstříku?

Do trestního rejstříku bude rozhodnutí o vašem odsouzení zaznamenáno pouze tehdy, bude-li nezvratné. Takové informace se oficiálně zapíší v ústředí rejstříku trestů.

Váš záznam v trestním rejstříku bude zahlazen:

  • po vaší smrti, nebo poté, kdy dosáhnete 80 let;
  • pokud budete odsouzen s podmíněným odkladem, bude záznam zničen po 5 letech od skončení odkladu za předpokladu, že odklad nebude mezitím zrušen nebo odvolán;
  • po uplynutí 10 let od výkonu trestu odnětí svobody do 1 měsíce za úmyslný delikt nebo 2 měsíců za delikt z nedbalosti, za předpokladu, že jste mezitím nebyl odsouzen za jiné trestné činy.

K uchování těchto informací není požadován váš souhlas.

V případě jakéhokoli sporu, můžete požádat o rozhodnutí státního zástupce pro soud pro přečiny. Do jednoho měsíce od doručení rozhodnutí pak proti němu můžete podat odvolání k vyšetřujícímu senátu soudu pro přečiny.

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.