Obvinění (trestní řízení)

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

Jak se projednávají dopravní přestupky?

Porušení dopravních předpisů, jako je překročení rychlosti, řízení pod vlivem alkoholu, nepoužití bezpečnostních pásů, nezastavení na červenou na křižovatce se světelným signalizačním zařízením nebo u dopravní značky STOP, nedodržení předpisů pro zastavení nebo stání, používání mobilního telefonu při řízení atd., se většinou projednávají administrativně. Zpravidla je vyřizuje příslušný policejní orgán.

Jaký je postup?

Bude vám doručen rozhodnutí o spáchání přestupku. V rozhodnutí bude uvedeno správní opatření a/nebo pokuta, které vám byly uloženy, a vy se následně musíte dostavit před příslušný policejní orgán.

Jaké jsou možné postihy?

Osoby, které se dopustily dopravních přestupků, jsou obyčejně potrestány správními pokutami (v rozmezí od 40 do 2 000 EUR) a uložením dalších správních opatření, jako je odebrání řidičského průkazu na určitou dobu nebo jiných dokladů, např. technického průkazu vozidla a registračních značek.

Postihují se příslušníci jiných členských států za přestupky tohoto typu?

Pokud se přestupku dopustili v Řecku, jsou za tyto přestupky postihováni.

Mohu vznést námitky?

Své námitky proti správní pokutě můžete podat do tří dnů bezprostředně nadřízenému orgánu policisty, který vám pokutu uložil. Pokud není vašim námitkám vyhověno, musíte příslušnému orgánu místního úřadu zaplatit odpovídající částku.

Pokud vám kromě toho bylo uloženo správní opatření, můžete se dostavit před příslušný policejní orgán a vyjádřit zde své námitky.

Objeví se tyto přestupky v mém trestním rejstříku?

Do vašeho rejstříku trestů zaznamenány nebudou, protože se vyřizují na správní úrovni a ukládá se pouze správní pokuta.

Související odkazy

Ministerstvo infrastruktury, dopravy a sítí

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.