Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Defendants (criminal proceedings)

Řecko

These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court.

Obsah zajišťuje
Řecko

Summary of the criminal process

Investigation/institution of proceedings

This part of the process commences with the Prosecutor being notified that a crime has probably been committed.  It continues with criminal proceedings being instituted and ends with the defendant either being committed to stand trial or any charges being withdrawn.

This stage is aimed at unraveling the case as far as possible and determining whether there are strong indications that the defendant has committed the crime so as to commit them or not for trial by the competent court.

Court hearings

At this stage the case is tried until a verdict is reached and handed down.

Remedies

This refers to the means provided by law to a person to enable them to challenge the decision of a criminal court.

Such means are:

 • an appeal, aiming at the amendment or the quashing of the decision being challenged either on the facts or on points of law.
 • a fresh trial of the case, and a reversal of the judgment with a view to partially or fully annulling the decision being challenged on legal grounds.

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets.  This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for general guidance only.

For information on road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5.

If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission plays no part in the procedures for criminal prosecutions which are adopted in the various Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 – Getting legal advice

2 – My rights during the investigation of a crime and before the case goes to court

 • Preliminary examination/preliminary criminal investigation/criminal investigation.
 • Arrest/Restrictive terms/Custody
 • Proceedings before the Indictment Division
 • Searches, fingerprints and DNA

3 – My rights in court

4 – My rights after the court makes its decision

5 – Traffic violations and other minor offences

Last update: 17/11/2021

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 – Získání právní pomoci

Získat nezávislé právní poradenství je velmi důležité, jestliže jste nějakým způsobem zapojeni do trestního řízení. V informačních přehledech zjistíte, kdy a za jakých okolností máte nárok na obhájce. Rovněž se v nich dozvíte, co pro vás obhájce udělá. Tento přehled přináší informace, jak nalézt obhájce a jak se hradí náklady na obhájce, pokud je nemůžete sami zaplatit.

Vyhledání obhájce

Pokud potřebujete obhájce a nejste držen ve vazbě, můžete kontaktovat Odkaz se otevře v novém okně.aténskou advokátní komoru nebo advokátní komoru kraje, ve kterém se proces koná (např. Odkaz se otevře v novém okně.soluňskou advokátní komoru, Odkaz se otevře v novém okně.pireuskou advokátní komoru, Odkaz se otevře v novém okně.heraklionskou advokátní komoru atd.)

Pokud potřebujete obhájce a jste drženi ve vazbě, můžete požádat policii nebo vězeňské orgány, aby vám pomohly advokáta nalézt, nebo aby v souvislosti s vámi vyrozuměly některou z výše uvedených advokátních komor.

Placení obhájce

Pokud máte nízký příjem, můžete právní pomoc obdržet bezplatně. Bezplatná právní pomoc zahrnuje jmenování (ustanovení) advokáta, který vás bude zastupovat. Toto jmenování trvá do konce procesu nebo řízení soudů stejného stupně až do konce řízení o jakémkoliv odvolání proti rozhodnutí.

Obhájce může být jmenován:

 • během přípravy a podání obžaloby v případě některých výslovně definovaných trestných činů,
 • během fáze vyšetřování a projednávání případu, pokud se jedná o závažný trestný čin,
 • během projednávání věci u přečinů, o kterých rozhoduje tříčlenný soud pro přečiny (Misdemeanors Court), se kterými se pojí minimální trest odnětí svobody na šest měsíců,
 • aby podal odvolání a zastupoval vás během projednávání odvolání před soudem druhé instance, jestliže jste byl soudem první instance odsouzen k trestu odnětí svobody na nejméně šest měsíců,
 • aby podal kasační stížnost proti rozhodnutí, pokud vám byl uložen trest odnětí svobody na nejméně jeden rok,
 • aby požádal o obnovu řízení, pokud vám byl uložen trest odnětí svobody na nejméně šest měsíců.

Na bezplatnou právní pomoc máte nárok, i když váš příjem není příliš nízký, pokud prokážete, že nejste schopen zaplatit právní výlohy kvůli rozdílným životním nákladům mezi členským státem, ve kterém máte trvalé bydliště, a Řeckem.

O bezplatnou právní pomoc a jmenování právního zástupce musíte požádat soud, který bude případ projednávat, nebo soud, který se bude zabývat vaším odvoláním nebo žádostí o obnovu řízení.

Tato žádost se musí podat 15 dní před soudním procesem nebo jednáním, pro které žádáte o právní pomoc. Žádost musí obsahovat stručný popis předmětu soudního procesu nebo jednání, jakož i prokázání vaší způsobilosti pro bezplatnou právní pomoc a veškerou nezbytnou dokumentaci s ohledem na vaši finanční situaci (podrobnější informace viz zákon 3226/4-2-2004, úřední věstník 24/2004).

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Seznam advokátních komor

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

2 – Moje práva během vyšetřování trestného činu a předtím, než jde případ k soudu

Co je účelem vyšetřování?

Účelem je shromáždit a zajistit důkazy a získat jakékoli stopy, které zůstaly na místě trestného činu.

Jaké jsou fáze vyšetřování?

Předběžné přezkoumání / předběžné trestní vyšetřování / trestní vyšetřování:

Během předběžného přezkoumání státní zástupce stanoví, zda je obvinění opodstatněné a jaká je pravděpodobnost, že byl spáchán trestný čin.

Předběžné trestní vyšetřování se provádí především u případů, kdy byl podezřelý přistižen při spáchání trestného činu, nebo pokud by prodlení ve vyšetřování mohlo představovat bezprostřední riziko.

Trestní vyšetřování se provádí pouze v případě závažnějších trestních činů.

Zatčení(zadržení) – omezení – vyšetřovací vazba:

Pokud podezřelá osoba buď byla přistižena při páchání trestného činu, nebo pokud je zadržena do jednoho dne po spáchání trestného činu, je možné ji zadržet bez zatykače.

Pokud podezřelá osoba nebyla přistižena při spáchání trestného činu, je pro zadržení zapotřebí zatykače.

Zadržená osoba je do 24 hodin předána státnímu zástupci.

Omezení (např. propuštění na kauci, povinnost obviněného se pravidelně hlásit na policejní stanici, zákaz opustit zemi) se ukládají, aby se předešlo páchání dalších trestních činů a aby se zajistilo, že se obviněný dostaví na policejní výslech a k soudu.

Vyšetřovací vazba: Pokud jsou výše uvedená omezení nedostatečná, mohou být podezřelí v případech závažnějších trestných činů vzati do vyšetřovací vazby. Vyšetřovací vazba může trvat až 18 měsíců u závažných trestných činů nebo 12 měsíců u méně závažných trestných činů a 6 měsíců u opakovaného zabití způsobeného z nedbalosti. Toto opatření se vykonává ve vězení.

Řízení před vyšetřujícími senáty

K vyšetřovacím senátům se můžete odvolat proti uložení výše uvedených omezení, nebo můžete požadovat zrušení vzetí do vazby, případně si můžete stěžovat na jakékoli nesrovnalosti během předsoudního řízení.

Kdo provádí řízení v jednotlivých fázích?

Předběžné přezkoumání provádějí policisté a státní zástupce.

Předběžné trestní vyšetřování vykonávají výše uvedené osoby spolu s vyšetřujícím soudcem, přičemž trestní vyšetřování nebo výslech vede výhradně vyšetřující soudce.

Zatčení nařizuje vyšetřující senát nebo vyšetřující soudce. V případech, kdy je podezřelý přistižen při spáchání trestného činu, mají vyšetřovatelé a příslušní policisté povinnost a všichni občané právo pachatele zadržet. Omezení osobní svobody a vzetí do vazby nařizují vyšetřující soudce se souhlasem státního zástupce a vyšetřující senát.

Řízení před vyšetřujícími senáty vedou tříčlenné soudní rady za přítomnosti státního zástupce.

Moje práva během vyšetřování

Kliknutím na níže uvedené odkazy naleznete podrobné informace o svých právech během vyšetřování.

Předběžné přezkoumání, předběžné trestní vyšetřování, trestní vyšetřování (1)

Co je účelem těchto řízení?

V rámci předběžného přezkoumání státní zástupce stanoví, zda je obvinění opodstatněné, a rozhodne o zahájení trestního řízení.

Předběžné trestní vyšetřování se provádí v případech, kdy byl podezřelý přistižen při činu, nebo pokud by prodlení mohlo představovat bezprostřední riziko (např. ztrátu stop nebo otisků prstů atd.).

Trestní vyšetřování se provádí pouze v případě závažných trestných činů nebo závažných přečinů. Předběžné trestní vyšetřování a trestní vyšetřování se provádějí s cílem zjistit, shromáždit a zachovat důkazy, jakož i opatřit stopy trestného činu.

Kdo je v této fázi odpovědným orgánem?

Předběžné přezkoumání provádějí vyšetřovatelé a státní zástupce.

Předběžné trestní vyšetřování vykonávají výše uvedené osoby spolu s vyšetřujícím soudcem.

Trestní vyšetřování vede výhradně vyšetřující soudce.

Na předběžné přezkoumání a předběžné vyšetřování dohlíží státní zástupce u soudu pro přečiny a na trestní vyšetřování státní zástupce u odvolacího soudu.

Platí zde nějaké lhůty?

Předběžné přezkoumání trvá 4–8 měsíců. Trestní vyšetřování trvá maximálně 18 měsíců. Provádí-li se dodatečné vyšetřování, pak trvá 3–5 měsíců.

Ve větších městech lze tyto lhůty prodloužit. Nedodržení těchto lhůt se nijak nepostihuje.

Lhůta pro podání vysvětlení během předběžného přezkoumání a pro vznesení námitky během předběžného vyšetřování a během vyšetřování je nejméně 48 hodin a lze ji prodloužit.

V případě nedodržení lhůty, co se týče prvních dvou postupů, nehrozí žádné sankce. Avšak při nedodržení lhůty v případě trestního vyšetřování má vyšetřující soudce právo vydat soudní příkaz, aby si vynutil postavení obžalovaného před soud, a/nebo zatýkací rozkaz.

Budu informován o tom, co se děje?

Jakmile jste předvolán k účasti ve výše uvedených řízeních, máte právo:

 • na své náklady požádat vyšetřovatele o fotokopii všech příslušných právních dokumentů včetně popisu obvinění,
 • požádat o lhůtu nejméně 48 hodin a
 • požádat o obhájce.

Bude zajištěn tlumočník, pokud nemluvím daným jazykem?

Ano. Tlumočník bude překládat vaši výpověď vyšetřovatelům a stejně tak jejich otázky.

V jaké fázi budu moct mluvit s obhájcem?

Jakmile se ocitnete před vyšetřovatelem, můžete požádat, aby byl informován váš advokát, nebo aby vám bylo umožněno mu zatelefonovat. Rovněž máte právo odmítnout vypovídat, dokud se váš obhájce nedostaví.

Vyšetřující orgány jsou pouze povinny zajistit, aby byl tlumočník k dispozici během vašeho výslechu. Pokud jde o ostatní dobu, musíte domluvit se svým obhájcem, zda budete tlumočníka potřebovat.

Musím mít obhájce? Mohu si svého obhájce zvolit?

Povinnost mít obhájce platí pouze v případě závažných trestných činů. Volba obhájce je na vás. Pokud však v případě závažného trestného činu mít obhájce nebudete, vyšetřující soudce vám jej během vyšetřování přidělí.

Budu žádán o podání informaci? Měl bych informace poskytnout?

Můžete být dotazován na obvinění. Máte právo zčásti nebo zcela nevypovídat a právo nevypovídat ve vlastní neprospěch. Smíte odmítnout odpovídat na cokoli, co by vás mohlo poškodit.

Mohu kontaktovat rodinného příslušníka nebo přítele?

S rodinou nebo přáteli máte právo komunikovat po telefonu. Návštěvy rodinných příslušníků a výjimečně vašich přátel jsou dovolené.

Mohu navštívit lékaře, pokud to budu potřebovat?

Máte-li zdravotní potíže, můžete požádat o návštěvu lékaře.

Mohu kontaktovat velvyslanectví své země původu?

Ano, máte právo tak učinit.

Pocházím z jiné země. Musím být osobně přítomen během vyšetřování?

Ne, nemusíte.

Mohu se zúčastnit prostřednictvím audiovizuálního spojení?

Řecké právo neupravuje účast prostřednictvím audiovizuálních spojení.

Mohu být poslán zpátky do své země původu?

V této fázi nemůžete být vyhoštěn.

Za jakých okolností mohu být vzat do vazby nebo z ní být propuštěn?

Ve vazbě budete držen, pokud jsou jasné indicie toho, že jste spáchal závažný trestný čin, a pokud

 • nebude známa žádná vaše adresa v Řecku,
 • jste podnikl kroky, abyste opustil zemi,
 • jste v minulosti byl považován za osobu uprchlou,
 • jste byl usvědčený z útěku z vězení nebo z nápomoci zadržené osobě k útěku nebo z porušení omezení v místě bydliště, a stejně tak pokud
 • existují důvody domnívat se, že hodláte uprchnout,
 • byl jste již v minulosti odsouzen a vyplývá z toho pravděpodobnost, že budete páchat další trestné činnost.

Rovněž vám mohou být uloženy omezující podmínky, nebo můžete být z vazby propuštěn.

Jaká mám práva/povinnosti?

Máte právo na to, aby vám byl poskytnut čas na prostudování soudního spisu, a na jmenování až dvou obhájců. Na vyšetřování se musíte dostavit osobně, protože samotná přítomnost vašeho obhájce není dostatečná.

Pokud vyšetřující soudce rozhodne, že musíte být dočasně vzat do vazby, můžete se do 5 dnů odvolat k vyšetřujícímu senátu. Rovněž se můžete odvolat přímo k vyšetřujícímu soudci nebo k vyšetřujícímu senátu, aby rozhodnutí o vašem vzetí do vazby bylo zrušeno nebo nahrazeno jinými omezeními.

Mohu během vyšetřování opustit zemi?

Ano, můžete, pokud vám nebyly uloženy žádné podmínky, které by vám to zakazovaly.

Pátrání, otisky prstů a DNA

Více informací o svých právech naleznete v přehledu Pátrání, otisky prstů a DNA (4).

Mohu se odvolat?

Pokud bylo v rámci předsoudního řízení přijato nezákonné opatření, můžete se odvolat k vyšetřujícímu senátu se žádostí, aby opatření bylo zrušeno a předsoudní řízení se opakovalo.

Mohu před soudním procesem přiznat vinu u všech nebo některých bodů obžaloby?

Přiznáni viny můžete učinit v kterékoli fázi před soudním procesem. Přiznání viny můžete rovněž odvolat. Soud věrohodnost vašeho doznání posoudí.

Může se obžaloba před soudním procesem změnit?

Obžaloba se změnit nemůže. Možné je pouze upřesnění jejího znění. Žádný nový bod obžaloby nelze přidat.

Mohu být obžalován z trestného činu, ze kterého jsem již byl obžalován v jiném členském státě?

Můžete být obžalován, pokud byl trestný čin spáchán v cizí zemi vůči řeckému občanovi a v řeckém právu je klasifikován jako závažný trestný čin nebo přečin. V případě závažných trestných činů se řecké právní předpisy vztahují na kteroukoli osobu bez ohledu na platné předpisy v místě trestného činu.

Budu informován o svědcích, kteří učinili výpovědi v můj neprospěch?

Na takové informace máte právo, jelikož můžete obdržet veškeré dokumenty v soudním spise, jehož součástí jsou i svědecké výpovědi. Informace můžete obdržet před svoji obhajobou, jakož i po ní.

Obdržím informace o dalších důkazech v můj neprospěch?

Vyšetřovatel je povinen vám poskytnout fotokopie soudního spisu a ukázat všechny příslušné materiály dříve, než podáte vlastní výpověď.

Budu žádán, abych poskytl informace o své trestní minulosti?

Vyšetřující soudce zpravidla obdrží vaše záznamy v trestním rejstříku během trestního vyšetřování.

Zatčení(zadržení) / omezení svobody / vyšetřovací vazba (2)

Proč se přijímají tato opatření?

Pokud byl pachatel přistižen při páchání trestného činu, je cílem jeho zadržení zajistit, aby byl předán spravedlnosti. V ostatních případech má zatčení, vzetí do vazby a uložení omezení svobody pohybu zajistit, aby se obžalovaný dostavil před vyšetřující a soudní orgány.

Kdo je odpovědným orgánem?

Zatčení nařizuje buď vyšetřující senát, nebo vyšetřující soudce. Tytéž osoby rovněž nařizují vzetí do vazby a uložení omezujících podmínek. Pokud je pachatel přistižen při páchání trestných činů, zadržení vykonávají vyšetřovatelé nebo policisté.

Platí zde nějaké lhůty?

Jakmile budete zatčen či zatčen, musíte být do 24 hodin předán státnímu zástupci. Nedodržení této lhůty není spojeno, co se vás týče, s žádnými důsledky. Rovněž zde platí lhůta pro kteroukoli podmínku vyžadující vaše pravidelné hlášení se na policii. V případě nedodržení této lhůty, může být podmínka hlášení se na policii nahrazena vzetím do vazby.

Budu informován o tom, co se děje?

Budete-li přistižen při spáchání trestného činu, musejí vám policisté bezprostředně po zadržení sdělit, proč jste byl zadržen. Pokud budete předán vyšetřujícímu soudci, budete plně informován o obviněních proti vám. To samé platí v případě uložení podmínek omezujících vaši svobodu a v případě vzetí do vazby.

Od vyšetřujícího soudce byste měl obdržet veškeré příslušné právní dokumenty dříve, než se v daných věcech dospěje k jakémukoli rozhodnutí.

Bude zajištěn tlumočník, pokud nemluvím daným jazykem?

Pokud nemluvíte daným jazykem, musíte tuto skutečnost ihned sdělit a požádat o tlumočníka. Tlumočník bude překládat vše, co budete říkat, všechny vám kladené otázky a všechny vám předložené dokumenty.

V jaké fázi budu moct mluvit s obhájcem?

Budete-li zadržen či zatčen, můžete požádat, aby byl okamžitě informován váš obhájce, nebo aby vám bylo umožněno mu zatelefonovat. Kromě toho máte právo odmítnout odpovídat na otázky, pokud se obhájce nedostaví.

Pokud neznáte žádného právníka, který by mohl být vašim obhájcem, můžete se obrátit na své velvyslanectví nebo na místní advokátní komoru. Zajištění tlumočníka, abyste mohl komunikovat se svým obhájcem, je záležitostí vaší, nikoliv vyšetřujících orgánů. V případě uložení podmínek omezujících váš pohyb nebo v případě vzetí do vazby si nejprve promluvte se svým obhájcem. Ten bude zastupovat vaše zájmy a bude přítomen během trestního vyšetřování.

Musím mít obhájce? Mohu si svého obhájce zvolit?

Obhájce musíte mít pouze v případě závažných trestných činů. Máte právo na výběr svého obhájce. Pokud však v případě závažného trestného činu nebudete mít obhájce, vyšetřující soudce vám jej během vyšetřování přidělí.

Mohou být po mne žádány jakýkoli informace? Musím poskytnout veškeré informace, o které jsem žádán?

Budete dotazován na obvinění. Smíte odmítnout odpovídat na cokoli, co by vás mohlo poškodit.

Mohu kontaktovat rodinného příslušníka nebo přítele?

Máte právo požádat vyšetřovatele, aby vám umožnili je kontaktovat.

Mohu navštívit lékaře, pokud to potřebuji?

Ano, máte-li zdravotní potíže.

Mohu kontaktovat své velvyslanectví, pokud jsem z jiné země?

Ano, máte právo tak učinit.

Pocházím z jiné země. Musím být osobně přítomen během vyšetřování?

Nejste povinen být přítomen, ledaže by byla vyžadována osobní prohlídka.

Mohu se zúčastnit prostřednictvím audiovizuálního spojení?

Vyšetřování trestného činu prostřednictvím audiovizuálního spojení nebylo dosud upraveno zákonem.

Mohu být poslán zpátky do své země původu?

V této fázi nemůžete být vyhoštěn.

Za jakých okolností mohu být vzat do vyšetřovací vazby nebo z ní propuštěn?

Do vyšetřovací vazby budete vzat, pokud se na tom shodne vyšetřující soudce se státním zástupcem, nebo pokud tak nařídí vyšetřující senát. Do vyšetřovací vazby budete vzat, pokud budou existovat jasné indicie, že jste spáchal závažný trestný čin, a pokud

 • nebude známa žádná vaše adresa v Řecku,
 • jste podnikl kroky, abyste opustil zemi,
 • jste v minulosti byl považován za osobu uprchlou,
 • jste byl usvědčený z útěku z vězení nebo z nápomoci zadržené osobě k útěku nebo z porušení omezení v místě bydliště, a stejně tak pokud
 • existují důvody domnívat se, že hodláte uprchnout,
 • jste byl v minulosti odsouzen.

Rovněž vám mohou být uloženy omezující podmínky, nebo můžete být z vazby propuštěn.

Jaká jsou moje práva a povinnosti?

Máte právo na to, aby vám byl poskytnut čas na prostudování soudního spisu, a na jmenování až dvou obhájců. Pokud budete vzat do vazby, můžete se proti tomuto rozhodnutí vyšetřujícího soudce do 5 dnů odvolat k vyšetřujícímu senátu. Rovněž se můžete odvolat přímo k vyšetřujícímu soudci nebo k vyšetřujícímu senátu, aby rozhodnutí o vašem vzetí do vazby bylo zrušeno nebo nahrazeno jinými omezeními svobody pohybu.

Mohu během vyšetřování opustit zemi?

Můžete tak učinit po skončení doby zadržení a za předpokladu, že vám nebyly uloženy žádné podmínky zakazující vám opustit Řecko.

Pátrání, otisky prstů a DNA

Více informací o svých právech naleznete v přehledu Pátrání, otisky prstů a DNA (4).

Mohu se odvolat?

Pokud bylo v rámci předsoudního řízení přijato nezákonné opatření, můžete se odvolat k vyšetřujícímu senátu se žádostí, aby opatření bylo zrušeno a předsoudní řízení se opakovalo.

Mohu před soudním řízením přiznat vinu u všech nebo některých bodu obžaloby?

Máte právo učinit přiznání viny, ze kterého by pro vaše práva neměly vyplývat žádné kladné ani záporné důsledky, pokud tak učiníte.

Může se obžaloba před soudním procesem změnit?

Obžaloba se změnit nemůže, možné je pouze upřesnění jejího znění. Žádné nové body obžaloby nelze přidat.

Mohu být obžalován z trestného činu, ze kterého jsem již byl obžalován v jiném členském státě?

Můžete být obžalován, pokud byl trestný čin spáchán v cizí zemi vůči řeckému občanovi. V případě závažných trestných činů se řecké právní předpisy vztahují na kteroukoli osobu bez ohledu na platné předpisy v místě trestného činu.

Budu informován o svědcích, kteří učinili výpovědi v můj neprospěch?

Ano. Jakmile budete zadržen a předán k předběžnému vyšetřování nebo vyšetřování, musíte obdržet tyto informace dříve, než podáte vlastní výpověď.

Obdržím informace o dalších důkazech v můj neprospěch?

Vyšetřovatel je povinen vám poskytnout fotokopie všech dokumentů v soudním spisu, než podáte vlastní výpověď.

Budu žádán, abych poskytl informace o své trestní minulosti?

Ne. Tyto informace budou zjišťovány od příslušného úřadu.

Řízení před vyšetřujícími senáty (3)

Co je účelem této fáze?

Vyšetřující senáty představují soudní orgány příslušné k předsoudnímu řízení. Dohlížejí na zákonnost procesních úkonů prováděných vyšetřovateli, rozhodují, zda by měl být pachatel vzat do vyšetřovací vazby či nikoliv, zda by měly být uloženy podmínky omezující svobodu pohybu či nikoliv, přijímají rozhodnutí ohledně dalších citlivých otázek ovlivňujících předsoudní řízení a rozhodují, zda by měl být pachatel souzen nebo propuštěn.

Kdo je v této fázi odpovědným orgánem?

Vyšetřující senáty sestávají z 3 soudců a jsou jimi vyšetřující senát soudu pro přečiny, vyšetřující senát odvolacího soudu a vyšetřující senát kasačního soudu.

Platí zde nějaké lhůty?

Ano, lhůty zde platí, a pokud je nedodržíte, nebudete moct uplatnit svá práva.

Budu informován o tom, co se děje?

Informace o vývoji vašeho případu můžete obdržet v sekretariátu rad (senátů) s tím, že o všech rozhodnutích budete řádně informován.

Bude zajištěn tlumočník, pokud nemluvím daným jazykem?

Jakmile se dostavíte před senát, máte nárok na tlumočníka.

V jaké fázi budu moct mluvit s obhájcem?

Máte právo na právní pomoc a se svým obhájcem smíte komunikovat v kterékoli fázi řízení. Pokud vyvstane nějaká sporná otázka v souvislosti s překladem, měl byste ji řešit vy nebo váš obhájce.

Musím mít obhájce? Mohu si zvolit vlastního obhájce?

Neplatí zde povinnost mít obhájce. Pokud si to budete přát, můžete se obhajovat sám, nebo se můžete nechat obhajovat svým obhájcem. Máte právo zvolit si svého vlastního obhájce, pokud vám nebyl přidělen.

Mohou být po mne žádány jakýkoli informace? Musím poskytnout veškeré informace, o které jsem žádán?

Můžete být žádán, abyste podal informace ohledně trestného činu, ze kterého jste obviněn. Máte právo nevypovídat a právo nevypovídat ve vlastní neprospěch. Smíte odmítnout odpovídat na jakoukoli otázku, která by vás mohla poškodit.

Mohu kontaktovat rodinného příslušníka nebo přítele?

Ano, můžete. Pokud budete ve vyšetřovací vazbě, můžete tak učinit během návštěvních hodin.

Mohu navštívit lékaře, pokud to potřebuji?

Ano, máte-li zdravotní potíže.

Mohu kontaktovat své velvyslanectví, pokud jsem z jiné země?

Ano, máte právo tak učinit.

Pocházím z jiné země. Musím být přítomen během vyšetřování?

Pouze pokud o to požádáte a soud to dovolí.

Mohu se zúčastnit prostřednictvím audiovizuálního spojení?

Řízení prostřednictvím audiovizuálního spojení nebyla dosud upravena zákonem.

Mohu být poslán zpátky do své země původu?

V této fázi nemůžete být vyhoštěn.

Budu držen ve vyšetřovací vazbě, nebo propuštěn? Za jakých okolností?

Do vyšetřovací vazby budete vzat, pokud to nařídí vyšetřující senát. Rovněž vám mohou být uloženy podmínky omezující vaši svobodu pohybu, nebo můžete být z vazby propuštěn.

Mohu během vyšetřování opustit zemi?

Můžete tak učinit po ukončení doby zadržení a za předpokladu, že vám nebyly uloženy žádné podmínky zakazující vám opustit Řecko.

Budu žádán, abych poskytl otisky prstů, vzorky svého genetického materiálu (DNA, např. vlasů, slin) nebo jiných tělesných tekutin?

Vyšetřující senát to může nařídit.

Mohu být podroben tělesné prohlídce?

Nikoliv z nařízení senátu, nařídit to však mohou vyšetřovatelé nebo úředníci předběžného vyšetřování. V jakémkoli takovém případě smíte požadovat, aby během prohlídky byl přítomen váš obhájce.

Může být prohledán můj dům, obchodní prostory, vozidlo atd.?

Ve fázi, které se účastní vyšetřující senáty, nemohou být žádné takové prohlídky nařízeny.

Mohu se odvolat?

Existují opravné prostředky, prostřednictvím kterých se můžete odvolat proti rozhodnutím vyšetřujícího senátu.

Mohu před soudním řízením přiznat vinu u všech nebo některých bodů obžaloby?

Máte právo přiznat vinu a můžete tak učinit prostřednictvím zprávy, kterou předložíte radám. Tato prohlášení jsou závazná a mohou ovlivnit rozsudek.

Může se obžaloba před soudním procesem změnit?

Obžaloba se změnit nemůže. Vyšetřující senáty mohou pouze upřesnit její znění. Žádné nové body obžaloby nelze přidat.

Mohu být obžalován z trestného činu, ze kterého jsem již byl obžalován v jiném členském státě?

Můžete být obžalován, pokud byl trestný čin spáchán vůči řeckému občanovi. V případě závažných trestných činů se řecké právní předpisy vztahují na kteroukoli osobu bez ohledu na platné předpisy v místě trestného činu.

Budu informován o svědcích, kteří učinili výpovědi v můj neprospěch?

Zajisté, informace můžete obdržet jak před touto fází, tak i po ní. Máte právo obdržet informace o jakékoli podrobnosti v soudním spisu.

Budou ode mne požadovány informace o mé trestní minulosti?

Ne. Tyto informace budou zjišťovány od příslušného úřadu.

Pátrání, otisky prstů a DNA (4)

Budu žádán, abych poskytl otisky prstů, vzorky svého genetického materiálu (DNA, např. vlasů, slin) nebo jiných tělesných tekutin?

Budete-li zatčen (zadržen), budete požádán, abyste poskytl otisky prstů, a budete povinen tak učinit. Povinné je rovněž poskytnutí vzorku DNA, existují-li jasné indicie, že jste spáchal závažný trestný čin. V případě pozitivního výsledku testu DNA máte právo požádat o opakování testu; pokud tak neučiníte, bude odebraný genetický materiál zničen.

Mohu být podroben tělesné prohlídce?

Je možné, že budete muset podstoupit tělesnou prohlídku, bude-li ji osoba vykonávající vyšetřování považovat za nezbytnou. Prohlídka nesmí zasahovat do vaší důstojnosti a musí být provedena v soukromí. Jste-li žena, musí prohlídku provádět žena. Jste-li požádán, abyste odevzdal určitý předmět nebo dokument, a vy tak učiníte, neměl byste být osobní prohlídce podroben .

Může být prohledán můj dům, obchodní prostory, vozidlo atd.?

Váš dům může být prohledán pod podmínkou, že prohlídku provádí úředník soudu a vyšetřovatel v souvislosti s vyšetřováním nebo předběžným vyšetřováním. Vozidla se prohlížejí, pokud existuje vážné podezření, že byl spáchán trestný čin, nebo pokud je to naprosto nezbytné.

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

3 – Moje práva u soudu

Předběžné řízení

Kdo a jakou formou mě upozorní, abych se dostavil k soudu?

Státní zástupce sepíše obžalobu, stanoví datum soudního procesu a nejméně 15 dní před procesem, respektive 30 dní, žijí-li účastníci řízení v jiných evropských zemích, předvolá obžalovaného, stěžovatele (poškozeného) a svědky.

Postup při projednávání

Jaký soud bude případ projednávat?

Hlavními trestními soudy jsou nejnižší soud pro přestupky (Magistrates’ Court), soud pro přečiny (Misdemeanour Court) a tříčlenný trestní odvolací soud, případně smíšená velká porota (Mixed Grand Jury) pro závažné trestné činy. Příslušný soud je v zásadě soud, v jehož soudním obvodu byl skutek spáchán.

Bude soudní proces veřejný?

Ano, ledaže by veřejné projednání mohlo mít nežádoucí dopad na veřejné mravy nebo by existovaly důvody pro ochranu soukromí účastníků řízení.

Kdo bude případ rozhodovat?

U nižších soudů rozhodují soudci a u smíšených velkých porot je přijímá porota složená ze soudců a přísedících.

Mohou se v průběhu soudního procesu změnit body obžaloby?

Obžaloba se může pozměnit. Je na samotném soudu, aby rozhodl o správné právní kvalifikaci skutečností, které tvoří předmět věci, případně o jejich co nejpřesnějším vymezení.

Co se stane, když v průběhu soudního procesu přiznám u některých nebo všech bodů obžaloby vinu?

Jestliže u konkrétních bodů obžaloby přiznáte vinu, soud vás potrestá s ohledem na tato doznání. Může to být bráno jako polehčující okolnost při ukládání trestu.

Jaká jsou moje práva během soudního procesu?

Musím být osobně přítomen během procesu?

Ne, nemusíte být osobně přítomen. Můžete se nechat zastupovat svým obhájcem, pokud soud nebude považovat vaší přítomnost za nezbytnou.

Pokud žiji v jiném členském státě, mohu se zúčastnit prostřednictvím audiovizuálního spojení?

Nemůžete, protože tato forma účasti nebyla dosud upravena zákonem.

Budu přítomen po celou dobu procesu?

To nemusíte. Můžete se dostavit a následně odejít a dále se nechat zastupovat svým obhájcem.

Budu mít k dispozici tlumočníka, pokud nebudu rozumět, o čem se jedná?

Jestliže nebudete rozumět jazyku soudu, je soud povinen zajistit tlumočníka.

Musím mít obhájce? Bude mi obhájce přidělen? Mohu si svého obhájce změnit?

Obhájce musíte mít pouze v případě závažných trestných činů a u kasačního soudu. Pokud nebudete schopen si sám jmenovat obhájce, je soud povinen vám jej ustanovit. Svého obhájce máte právo si změnit, pokud vám u vyšších soudů nebyl ustanoven samotným soudem (z moci úřední).

Smím oslovovat soud? Musím během procesu vypovídat?

Smíte, ale nemusíte. Máte právo nevypovídat.

Jaké důsledky má, pokud nebudu během procesu vypovídat pravdivě?

Máte právo neříkat pravdu. Podat nepravdivou vlastní výpověď nepředstavuje pro obžalovaného protiprávní jednání.

Jaká mám práva ve vztahu k důkazům v můj neprospěch?

Mohu důkazy v můj neprospěch napadnout?

Můžete a máte právo tak učinit během své obhajoby nebo podáním vlastního svědectví, předložením protidůkazů či povoláním vlastních svědků.

Jaké důkazy mohu ve své obhajobě soudu předložit?

Můžete předložit listinné důkazy a povolat laické svědky a soudní znalce.

Za jakých okolností mohu takové důkazy předložit?

Žádné předběžné podmínky neexistují; důkazy můžete soudu předložit, aniž byste o nich předem kohokoli informoval.

Mohu si najmout soukromého detektiva, aby hledal důkazy v můj prospěch? Jsou takové důkazy přípustné?

Můžete tak učinit a tyto důkazy jsou přípustné, pokud byly získány zákonným způsobem.

Mohu ve své obhajobě předvolat svědky?

Můžete předvolat tolik svědků, kolik si budete přát, přičemž soud musí umožnit výslech nanejvýš tolika svědků obhajoby, kolik je svědků obžaloby.

Mohu já nebo můj obhájce vyslýchat ostatní svědky? Mohu já nebo můj obhájce zpochybnit jejich výpověď?

Oba můžete ostatním svědkům pokládat otázky a zpochybňovat to, co uvádějí ve svých výpovědích.

Budou zohledněny informace o z mého trestního rejstříku?

Zohledněna budou odsouzení k odnětí svobody v celkové délce překračující 6 měsíců, jestliže bude vyřčen výrok o vině a soud rozhoduje o trestu.

Budou brána v úvahu předchozí odsouzení v jiném členském státě?

Pouze pokud vám byla zanesena do rejstříku trestů.

Co se bude dít na konci soudního procesu?

Jaké jsou možné závěry procesu?

Osvobození obžalovaného, pokud soud nebude přesvědčený nebo bude mít pochybnosti o tom, že obžalovaný spáchal trestný čin, nebo z jiných právních důvodů, a pokud budou existovat důvody k upuštění od trestu (např. v případě upřímné lítosti).

Odsouzení obžalovaného a uložení trestu, pokud bude soud přesvědčený, že obžalovaný spáchal trestný čin.

Zastavení trestního řízení v případě, kdy obžalovaný zemře, oběť stáhne obvinění, trestný čin je promlčený, nebo se samotné protiprávní jednání stane předmětem amnestie.

Prohlášení trestního stíhání za nepřípustné, jestliže tomu bude předcházet příslušné rozhodnutí, nebo nebude existovat žádné obvinění (je-li vyžadováno), nárok či pověření k soudnímu stíhání.

Shrnutí možných trestů

Hlavní tresty: Odnětí svobody (na doživotí nebo na dobu 5–20 let), uvěznění (10 dní – 5 let), detence (1 den – 1 měsíc), peněžitý trest (150–15 000 euro), pokuta (29–590 euro), zadržení ve vazebním zařízení pro mladistvé delikventy nebo zadržení v ústavu pro duševně postižené.

Doplňující tresty: Zbavení občanských práv, zákaz výkonu povolání, zveřejnění odsouzení.

Ochranná opatření: Zadržení pachatelů, kteří nemají trestní odpovědnost, nařízená ústavní léčba závislosti osobám závislým na alkoholu a drogách, předání do pracovních středisek, zákaz pobytu v určité oblasti, vyhoštění cizích státních příslušníků a zabavení majetku.

Jaká je úloha oběti během soudního procesu?

Oběť vystupuje buď jako strana sporu (poškozený), nebo jako svědek. Jako strana sporu (nebo jako „civilní žalobce předkládající protidůkazy“) se procesu účastní s úmyslem dosáhnout vyrovnání formou finanční náhrady za citovou či duševní újmu, v úloze svědka pak vystupuje na podporu obžaloby. Pokud se oběť procesu chce účastnit jako civilní žalobce s občanskoprávním nárokem, musí tuto skutečnost uvést před výzvou k předložení důkazů.

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

4 – Moje práva po vynesení rozsudku

Mohu se proti rozhodnutí a/nebo trestu odvolat?

Můžete podat odvolání proti výroku o vině. Právo na odvolání závisí na typu a přísnosti trestu, jakož i na soudu, který jej vynesl.

Například:

 • v případě soudu pro přečiny se samosoudcem (Misdemeanor Court) máte právo na odvolání, pokud trest zahrnuje odnětí svobody na více než 60 dní nebo peněžitý trest přesahující 1 000 euro;
 • v případě tříčlenného soudu pro přečiny (Misdemeanor Court) a soudu, který projednává odvolání proti rozhodnutím prvně jmenovaného soudu, máte právo na odvolání, pokud jste odsouzen/a k odnětí svobody na více než 4 měsíce nebo k peněžnímu trestu přesahujícímu 1 500 euro;
 • v případě smíšené velké poroty (Mixed Grand Jury) nebo tříčlenného soudu projednávajícího odvolání proti trestům za závažné trestné činy máte právo na odvolání, pokud trest ukládá odnětí svobody na více než 2 roky v případě závažných trestných činů nebo na více než 1 rok za přečiny.

Proti osvobozujícímu rozsudku se můžete odvolat pouze tehdy, pokud jste byl osvobozen na základě upřímné lítosti nebo jste byl obhájen díky své dobré pověsti.

Jak se mohu odvolat?

Je nutné odvolání sepsat a uvést v něm důvody odvolání, své bydliště a jméno svého obhájce, a podat jej v podatelně soudu, jenž vydal rozhodnutí.

Lhůta pro podání odvolání je 10 dní ode dne, ve které soud vydal rozsudek, nebo ke kterému vám byl rozsudek doručen, jestliže jste byl souzen v nepřítomnosti. Pokud však žijete v zahraničí a bylo vyneseno rozhodnutí pro zmeškání, nebo pokud není známo vaše bydliště, je lhůta prodloužena na 30 dní od data doručení příslušných písemností.

Jaké jsou odvolací důvody?

Odvolání může být založeno buď na skutkovém stavu, nebo na způsobu výkladu práva.

Co se stane, když podám odvolání?

Věc se bude znovu projednávat soudem druhé instance.

Co se stane, jestliže budu v době, kdy podám odvolání, ve vězení?

Odvolání bude předáno státnímu zastupitelství, stanoví se datum procesu a vy budete předvolán k soudu. Při splnění určitých zákonných podmínek můžete požádat, aby byl výkon trestu pozastaven, dokud nebude odvolání projednáno.

Jak dlouho potrvá, než se odvolání projedná?

Obyčejně mezi 1–3 roky v závislosti na druhu protiprávního jednání, místě soudu, nebo na skutečnosti, zda je obžalovaný ve vyšetřovací vazbě či nikoliv.

Mohu pro odvolání použít nové důkazy?

Ano, u odvolacího soudu můžete použít nové důkazy. Řízení je stejné, jako bylo při původním soudním procesu. Soudci, kteří případ projednávali u soudu první instance, jej nemohou rozhodovat u soudu druhé instance. Prověřovat se budou záležitosti, zda bylo odvolání řádně podáno a zda bylo podáno v předepsané lhůtě.

Co se děje při jednání o odvolání?

Pokud se nedostavíte buď osobně, nebo prostřednictvím svého obhájce, bude vaše odvolání zamítnuto a bude potvrzen trest nižšího soudu. Jestliže se dostavíte osobně nebo prostřednictvím svého obhájce, bude se případ znovu projednávat a vy můžete uvést nové důkazy.

Co může soud rozhodovat?

Odvolací soud nemá žádnou pravomoc ukládat přísnější trest, než jaký uložil nižší soud. Může vás však zprostit viny, nebo vám trest zmírnit, případně vám může uložit stejný trest, jaký vám uložil nižší soud.

Co se stane, jestliže bude odvolání vyhověno/nevyhověno?

Pokud se důvody odvolání potvrdí, může vás odvolací soud zprostit viny, nebo vám zmírnit trest; v ostatních případech zůstane zachováno rozhodnutí soudu první instance.

Existuje jiný opravný prostředek k dalšímu nebo vyššímu soudu?

Ne, usilovat lze jedině o zrušení rozhodnutí soudu druhé instance, pokud se zde vyskytly právní nesrovnalosti.

Pokud se potvrdí, že původní rozhodnutí bylo chybné, budu mít nárok na odškodnění?

Není upraveno žádné odškodnění při zrušení odsouzení soudem první instance, vyjma případů kdy obžalovaný byl ve vězení a v řízení o opravném prostředku byl poté zproštěn viny.

Pokud bude mému odvolání vyhověno, budou se uchovávat záznamy o mém odsouzení?

Uchová se pouze záznam rozhodnutí odvolacího soudu. Dřívější rozhodnutí se vyškrtne.

Kdy se odsouzení stane pravomocným?

Odsouzení se stává definitivní, pokud proti rozhodnutí soudu druhé instance není podán žádný kasační prostředek, nebo pokud byl podán kasační prostředek a poté byl nejvyšším kasačním soudem (Areios Pagos) zamítnut.

Pocházím z jiného členského státu. Mohu být do něho po procesu předán?

Můžete být předán do své země, pokud soud nařídí vaše vyhoštění. Abyste byl vyhoštěn, musel byste být odsouzen k trestu odnětí svobody na nejméně 3 měsíce, nebo by v rámci doplňujícího trestu musel být vydán příkaz k vyhoštění, nebo by musela být rozhodnuto o ochranných opatření. V případech odsouzení zejména za závažné trestné činy související s drogami je vyhoštění povinné a platné doživotně.

Uskuteční se předání okamžitě?

Ne, nejprve musíte vykonat svůj trest. V rámci mimořádného opatření, pokud jste byl odsouzen k trestu odnětí svobody až na 5 let a současně byl vydán příkaz k vašemu vyhoštění, může soud rozhodnout o pozastavení vašeho trestu a povolit vaše okamžité vyhoštění.

Vyhoštění musí být nařízeno jako součást soudního rozhodnutí, kdy trest nebyl pozastaven a byl vykonán.

Můžete podat odvolání, pokud byl příkaz vydán soudem první instance a pokud jste byl odsouzen k trestu odnětí svobody, proti kterému máte právo se odvolat. Odvolání se musí podat v podatelně soudu první instance.

Mohu být za stejný trestný čin znovu souzen v jiném členském státě?

To závisí na právních předpisech dotyčného státu.

Budou informace o obžalobě a/nebo odsouzeních týkajících se mé osoby zapsány do mého trestního rejstříku?

Do trestního rejstříku bude rozhodnutí o vašem odsouzení zaznamenáno pouze tehdy, bude-li nezvratné. Takové informace se oficiálně zapíší v ústředí rejstříku trestů.

Váš záznam v trestním rejstříku bude zahlazen:

 • po vaší smrti, nebo poté, kdy dosáhnete 80 let;
 • pokud budete odsouzen s podmíněným odkladem, bude záznam zničen po 5 letech od skončení odkladu za předpokladu, že odklad nebude mezitím zrušen nebo odvolán;
 • po uplynutí 10 let od výkonu trestu odnětí svobody do 1 měsíce za úmyslný delikt nebo 2 měsíců za delikt z nedbalosti, za předpokladu, že jste mezitím nebyl odsouzen za jiné trestné činy.

K uchování těchto informací není požadován váš souhlas.

V případě jakéhokoli sporu, můžete požádat o rozhodnutí státního zástupce pro soud pro přečiny. Do jednoho měsíce od doručení rozhodnutí pak proti němu můžete podat odvolání k vyšetřujícímu senátu soudu pro přečiny.

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

5 - Dopravní přestupky

Jak se projednávají dopravní přestupky?

Porušení dopravních předpisů, jako je překročení rychlosti, řízení pod vlivem alkoholu, nepoužití bezpečnostních pásů, nezastavení na červenou na křižovatce se světelným signalizačním zařízením nebo u dopravní značky STOP, nedodržení předpisů pro zastavení nebo stání, používání mobilního telefonu při řízení atd., se většinou projednávají administrativně. Zpravidla je vyřizuje příslušný policejní orgán.

Jaký je postup?

Bude vám doručen rozhodnutí o spáchání přestupku. V rozhodnutí bude uvedeno správní opatření a/nebo pokuta, které vám byly uloženy, a vy se následně musíte dostavit před příslušný policejní orgán.

Jaké jsou možné postihy?

Osoby, které se dopustily dopravních přestupků, jsou obyčejně potrestány správními pokutami (v rozmezí od 40 do 2 000 EUR) a uložením dalších správních opatření, jako je odebrání řidičského průkazu na určitou dobu nebo jiných dokladů, např. technického průkazu vozidla a registračních značek.

Postihují se příslušníci jiných členských států za přestupky tohoto typu?

Pokud se přestupku dopustili v Řecku, jsou za tyto přestupky postihováni.

Mohu vznést námitky?

Své námitky proti správní pokutě můžete podat do tří dnů bezprostředně nadřízenému orgánu policisty, který vám pokutu uložil. Pokud není vašim námitkám vyhověno, musíte příslušnému orgánu místního úřadu zaplatit odpovídající částku.

Pokud vám kromě toho bylo uloženo správní opatření, můžete se dostavit před příslušný policejní orgán a vyjádřit zde své námitky.

Objeví se tyto přestupky v mém trestním rejstříku?

Do vašeho rejstříku trestů zaznamenány nebudou, protože se vyřizují na správní úrovni a ukládá se pouze správní pokuta.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo infrastruktury, dopravy a sítí

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.