Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Irsko

Obsah zajišťuje
Irsko

Jaký je účel trestního vyšetřování?

Účelem trestního vyšetřování je reagovat na oznámení trestného činu podané veřejností nebo prověřit podezření policie (Garda), že došlo k porušení trestního práva, a odhalit pachatele. Obvykle je tomu tak, že veřejnost ohlásí incident a Garda reaguje tím, že zahájí vyšetřování, zda skutečně došlo k jednání v rozporu s trestním právem, a pokud ano, začne záležitost dále prošetřovat.

Kdo provádí vyšetřování?

Téměř ve všech případech má právo vyšetřit trestný čin irská policie nazývaná Garda Síochána. Policie může obdržet právní pokyny ohledně toho, jak při vyšetřování postupovat co nejlépe, od úřadu právníků Nejvyššího státního zastupitelství (Chief Prosecution Solicitors Office) (Úřad ředitele státního zastupitelství), což jsou právníci, kteří vedou většinu trestních stíhání jménem irského státu.

Jaké jsou fáze trestního vyšetřování?

První fází trestního vyšetřování je podání trestního oznámení nebo zjištění podezření ze spáchání trestného činu příslušníkem irské policie. Policie se přesvědčí, zda je nahlášený incident trestným činem, a je-li tomu tak, zahájí vyšetřování tohoto trestného činu.

V této fázi policie rozhodne, zda se domnělý trestný čin bude považovat za „závažný“, či nikoli. Výraz „závažný“ znamená trestný čin, za nějž lze teoreticky uložit trest odnětí svobody v délce nejméně pěti let. Pokud trestný čin spadá do této kategorie, může jej vyšetřit policie a využít přitom svou pravomoc zatknout vás a zadržet na policejní stanici a během zadržení vás vyslechnout. Pravomoc zatknout, zadržet a vyslýchat budou v tomto informačním přehledu projednána později.

Jestliže se nejedná o závažný trestný čin, pak jsou pravomoci policie omezenější. Policie má obvykle pravomoc vyšetřit údajný trestný čin, nikoli však pravomoc zatknout vás a zadržet za účelem výslechu. Má pravomoc zatknout vás pouze za účelem sdělit vám obvinění ze spáchání domnělého trestného činu. Pokud vás nezatkne za závažný trestný čin, obvykle vás předvolá k soudu za účelem zahájení soudního řízení.

Třetí fázi vyšetřování bude shromažďování informací, které se v pozdějším soudním řízení mohou stát důkazními prostředky. Tento proces shromažďování informací může mít mnoho podob a práva policie týkající se získání těchto informací se budou odvíjet od povahy domnělého trestného činu. Právo policie zatknout vás a vyslechnout jí poskytuje rovněž omezenou pravomoc získat od vás forenzní a jiné formy možných důkazů, o kterých pojednává tento informační přehled.

Policie rozhodne, a to buď sama, nebo podle pokynů DPP (Úřad ředitele státního zastupitelství), o vašem obvinění a tom, z čeho vás obviní. Policie často rozhoduje o trestním stíhání trestných činů závažné a méně závažné povahy. Jedná-li se o trestný čin neobvyklé či zjevně závažné povahy nebo o trestný čin, který bude při trestním stíhání vyžadovat pomoc DPP, vyžádá si Gardaí obvykle pokyny od DPP.

Moje práva v průběhu vyšetřování

Pokud jde o více informací o vašich právech během jednotlivých fází vyšetřování, klikněte na následující odkazy.

Moje práva při zatčení (1)

Jedná-li se o „závažný“ trestný čin, má policie pravomoc zatknout vás a zadržet za účelem výslechu. To znamená, že vás vezme do vazby a po dobu zákonné vazby nemůžete odejít.

Potřebuje policie příkaz k mému zatčení?

Nikoli. Policie nemusí mít nutně příkaz k zatčení, jste-li podezřelí ze spáchání trestného činu, který vyšetřuje.

Kde mne může zatknout?

Policie vás může zatknout doma nebo na veřejném místě. Aby vás mohla policie zatknout, musí mít pouze důvodné podezření, že jste se dopustili trestného činu.

Musí mi být sdělen důvod zatčení?

Ano. Policie vám musí sdělit důvod vašeho zatčení.

Může policie použít při zatýkání sílu?

Ano. Policie může při zatýkání použít přiměřenou sílu.

Jakmile jste zatčeni –

budete předvedeni na policejní stanici za účelem výslechu nebo sdělení obvinění. Vaše práva na policejní stanici jsou chráněna zákonem a za vaše práva odpovídá pověřený příslušník. Doba zadržení na policejní stanici závisí na zákonné pravomoci, na jejímž základě vás policie zadržela. Pokud jde o další informace o vašich právech, viz Irish Council for Civil Liberties (ICCL) (Irská rada pro občanské svobody).

Výslech a policejní vyšetřování (2)

Budou mi sdělena má práva?

Ano. Jste-li zadrženi na základě jedné z těchto zákonných pravomocí, budou vám sdělena vaše práva ve vazbě. Toto sdělení je učiněno písemně a musí být přeloženo do vašeho mateřského jazyka, nerozumíte-li anglicky.

Mohu vyrozumět své velvyslanectví?

Ano. Nejste-li irským občanem, můžete nechat o svém zatčení vyrozumět své velvyslanectví nebo konzulát.

Pocházím z jiné země. Musím se během vyšetřování zdržovat v Irsku?

Ne nutně. Pokud nejste poté, co vaše zadržení skončilo, obviněni, můžete svobodně odejít a vycestovat ze země. Jestliže vás chce irský stát obvinit později, můžete se za tímto účelem vrátit dobrovolně, nebo můžete vydání napadnout ve svém domovském státě. Jste-li poté, co vaše zadržení skončilo, obviněni, musíte být předvedeni před příslušný soud. Soudce poté rozhodne, zda byste měli být propuštěni na kauci.

Budu moci hovořit se svým obhájcem?

Ano. Máte právo hovořit v soukromí se svým obhájcem. Pokud žádného obhájce neznáte, pomůže vám ho najít pověřený příslušník, a to ze seznamu vedeného na policejní stanici. (Viz rovněž Informační přehled č. 2)

Kdy mohu hovořit se svým obhájcem?

Pokud chcete hovořit se svým obhájcem, neměli byste být vyslechnuti, dokud se váš obhájce nedostaví, a poté by vám měl být okamžitě umožněn přístup k němu.

Může se obhájce účastnit mého výslechu?

Nikoli. Během výslechu však máte právo vyžádat si další právní rady, pokud se objeví něco, ohledně čeho si nejste jisti.

Co se stane v případě, nemohu-li si obhájce dovolit?

Jsou-li vaše finanční prostředky omezené, můžete mít nárok na uhrazení služeb obhájce na základě irského systému bezplatné právní pomoci (viz informační přehled č. 1). Vždy se však doporučuje vyžádat si právní radu a otázku finančních prostředků s obhájcem projednat v pozdější fázi řízení.

Jak dlouho mohu být během zadržení vyslýchán a jak budu vyslýchán?

Vyslýcháni můžete být až čtyři hodiny. Váš výslech musí probíhat korektně. Musí být zaznamenán na videokameru, ledaže to není proveditelné. Na obdržení kopie záznamu máte nárok pouze v případě, pokud jste trestně stíháni a soud vydá příkaz k vydání kopie vašemu právnímu zástupci. Při výslechu by měli být přítomni pouze dva příslušníci policie.

Musím odpovídat na dotazy?

Nikoli. Během celého výslechu můžete mlčet, měli byste si však být vědomi toho, že pokud mlčíte, může to být v určitých případech v následném soudním řízení použito jako důkaz proti vám. Pokud odmítnete odpovědět na určité otázky, lze toto odmítnutí použít spolu s ostatními důkazními prostředky k doložení vaší viny.

Pokud jsem požádán o určité informace, musím je poskytnout?

Musíte uvést své osobní údaje, aby mohla policie zjistit vaší totožnost. Dříve, než se rozhodnete poskytnout další informace, měli byste si vyžádat právní radu. Jste-li ve vazbě za účelem výslechu, pak jste podezřelí ze spáchání závažného trestného činu, a informace, které poskytnete, mohou být v následném soudním řízení použity jako důkazy proti vám.

Co se stane, pokud řeknu něco ve svůj neprospěch?

Máte právo nevypovídat ve svůj neprospěch. Jestliže vaše odpovědi hovoří proti vám, pak vás vaši právní zástupci poučí o důsledcích, kterými je zpravidla to, že to, co řeknete, se stává důkazem proti vám.

Musím poskytnout otisky prstů a nechat se vyfotografovat?

Ano. K poskytnutí otisků prstů a pořízení fotografie můžete být donuceni, pokud jste byli zadrženi na základě zákonné pravomoci. Bránění pořízení otisků prstů nebo fotografií představuje trestný čin.

Může policie uchovávat mé otisky prstů navždy?

Ano. Vy nebo váš právní zástupce se však můžete obrátit na policii písemně a požádat, aby byly pořízené materiály zničeny, nedojde-li k trestnímu stíhání nebo pokud jste byli v soudním řízení zproštěni viny.

Musím poskytnout DNA nebo jiné intimnější tělesné vzorky?

Jste-li zadrženi na základě zákonné pravomoci, pak policie potřebuje k odebrání intimních vzorků, jako je DNA, sliny, odstřižky nehtů, materiál nalezený pod nehty nebo výtěr dutiny ústní, povolení nadřízeného úředníka. Pokud s tím nesouhlasíte, nelze bez povolení pořídit otisk nohou, vzorek z oblasti genitálií nebo tělesného otvoru.

Lze pohledat můj dům nebo byt, obchodní prostory, vozidlo či jiný majetek?

Ano. Irská ústava a Evropská úmluva o lidských právech vyžadují, aby byla respektována vaše tělesná integrita a soukromí, tato práva jsou však omezena. Policie může prohledat váš dům nebo byt s vaším souhlasem, či bez něj, má-li příkaz k domovní prohlídce nebo jestliže se k vám dostavila za účelem vašeho zatčení. Pokud jde o více informací o prohlídkách, viz prohlídky (3).

Mohu v případě porušení mých práv podat stížnost?

O případném porušení vašich práv byste měl informovat své právní zástupce, kteří vám poradí, jak a kdy podat na takovéto porušení práv stížnost.

Kdo je pověřený příslušník (Member in Charge)?

Pověřeným příslušníkem je příslušník policie, který odpovídá za vaše blaho a ochranu vašich práv. Každá policejní stanice musí mít jednoho takovéhoto příslušníka. Máte-li během vazby problémy, měli byste požádat o možnost mluvit s pověřeným příslušníkem.

Mohu hovořit se svou rodinou?

Máte právo nechat vyrozumět některého příbuzného o skutečnosti, že jste byli zadrženi, nikoli však nutně s ním hovořit.

Co když se necítím dobře a co mé právo na odpočinek a občerstvení?

Během zadržení máte v případě potřeby právo na lékařské ošetření a na náležité doby odpočinku a občerstvení.

Bude veden záznam o době vazby?

Bude veden záznam o době vazby u policie a vy nebo váš právní zástupce jste oprávněni obdržet kopii tohoto záznamu.

Co se stane, pokud nehovořím či nerozumím anglicky?

Máte nárok na tlumočníka, aby vám překládal. Vy nebo váš právní zástupce byste měli trvat na tom, aby tlumočník, který tlumočí případné soukromé konzultace mezi vámi a vaším obhájcem, nebyl týž jako tlumočník, jenž tlumočí vaše otázky a odpovědi při jednání s policií. Tlumočník by měl být k dispozici kdykoli, když chce s vámi váš obhájce nebo Gardaí komunikovat.

Jak dlouho mohu být zadržen?

To závisí na pravomoci, která určuje vaše zadržení. Podle irského práva může nejdelší doba zadržení činit sedm dnů.

Prohlídky (3)

Musí mi být sděleno, proč je prohledáván můj majetek?

Můžete se dotázat a mělo by vám být sděleno, proč se provádí prohlídka a na základě jaké pravomoci. Je-li prohledáván váš majetek, máte nárok na obdržení kopie příkazu k prohlídce v pozdější fázi.

Jak provádí policie prohlídku?

Musí prohlídku provádět tak, aby bylo dodrženo vaše právo na to, abyste nebyli ponižováni.

Může si policie odnést něco s sebou?

Ano. Může zabavit jakékoli předměty, o nichž se důvodně domnívá, že mohou být použity jako důkazy. Může rovněž odnést předměty, jež nebyly v příkazu uvedeny, mohou však svědčit o jiném trestném činu.

Mohu zůstat ve svém domě nebo bytě, když policie provádí prohlídku?

Ano. Nesmíte dělat nic, co by mohlo bránit zákonné prohlídce, můžete však prohlídce přihlížet.

Mohu být podroben osobní prohlídce?

Ano. Má-li policie důvodné podezření, že jste se dopustili trestného činu, má pravomoc vás prohledat i bez vašeho souhlasu.

Musí mne nejprve zatknout?

Ne. Můžete být prohledán před zatčením.

Musí mi být sdělen důvod prohlídky?

Ano. Policie by vám měla sdělit důvod prohlídky a to, na základě jaké pravomoci vás prohledává.

Mohu být podroben tělesné prohlídce s odložením oděvu?

Ano. Tělesné prohlídce s odložením oděvu byste měli být podrobeni pouze v případě, je-li to nezbytné. Takováto prohlídka by se měla uskutečnit v soukromém prostoru policejní stanice a tak, aby vás neobtěžovala. Prohlídku by měl pokud možno provést lékař.

Provede prohlídku osoba stejného pohlaví?

Jestliže má být prohlídka zahrnovat více, než jen prohlídku oděvu, pak by prohlídku měla provést osoba stejného pohlaví.

První projednání u soudu (4)

Mohu být držen ve vazbě nebo propuštěn?

Pokud jste byli zadržení policií a předvedeni před soud a soud zamítl vaše propuštění na kauci, můžete být vzati do vazby.

Mohu požádat o propuštění na kauci?

Ve většině případů můžete požádat o propuštění na kauci při prvním dostavení se k okresnímu soudu (soud nižšího stupně). V omezených případech (například v případě obvinění z vraždy) musíte podat žádost Vrchnímu soudu, a před podáním žádosti budete proto muset strávit určitý čas ve vazbě.

Máte nárok na obhájce a v závislosti na vašem příjmu bude toto zastupování hrazeno v rámci systému bezplatné právní pomoci.

Může mi být sděleno, proč policie vznesla námitky proti propuštění na kauci?

Ano. Musí vám být předem sděleny důvody, proč má policie námitky vůči vašemu propuštění na kauci. Máte právo na propuštění na kauci, toto právo však není absolutní. Propuštění na kauci lze zamítnout, pokud soudce zastává názor, že se po propuštění na kauci nedostavíte k soudnímu řízení, budete ovlivňovat svědky nebo se dopouštět další závažné trestné činnosti.

Mohu být propuštěn na kauci podmínečně?

Ano. Můžete být propuštěni na kauci po splnění podmínek, jako je odevzdání cestovního pasu, pobyt v Irsku po dobu čekání na soudní řízení a pravidelné hlášení se na policejní stanici, aby bylo zajištěno, že tyto podmínky dodržujete. Soud může rovněž požadovat, abyste složili peněžní hotovost, nebo může nařídit zmrazení účtu vašeho rodinného příslušníka či přítele v irské bance jako záruku, že dodržíte podmínky propuštění na kauci.

 

Příprava na soudní řízení nebo přiznání viny před zahájením soudního řízení (5)

Mohu se před zahájením soudního řízení přiznat ke všem či k některým obviněním?

Ano. Vaše věc bude předána k soudnímu řízení pouze tehdy, pokud se k obvinění nepřiznáte. Jestliže se přiznáte, nebude vaše věc předána k soudnímu řízení, nýbrž se uskuteční jednání za účelem uložení trestu.

Co se stane?

Pokud nepožadujete soudní řízení, pak uznáváte jeden či několik trestných činů, z jejichž spáchání jste byli obviněni. V Irsku nemá přiznání viny žádný právní základ, v praxi však může DPP přijmout přiznání viny v některých bodech obžaloby a souhlasit se stažením ostatních obvinění. Pokud přiznáte vinu, budete odsouzeni později a před jednáním za účelem uložení trestu musíte či nemusíte být vzati do vazby.

Co se děje při jednání za účelem uložení trestu?

Nejde-li o pevně stanovený závazný trest jako doživotí v případě vraždy, máte právo na jednání za účelem uložení trestu a na to, aby váš obhájce soud informoval o vašem podílu na trestném činu a o vaší osobní situaci.

Lze obvinění v obžalobě před zahájením soudního řízení změnit?

Ano. DPP může další obvinění přidávat až do dne zahájení soudního řízení a v jeho průběhu. Do data zahájení soudního řízení může rovněž obvinění stáhnout. DPP má právo předkládat až do zahájení soudního řízení a v jeho průběhu dodatečné důkazy. DPP musí jednat v souladu se zásadou spravedlivého procesu a nemůže zadržovat důkazy nebo neposkytnout materiály, které má k dispozici a které jsou důležité pro vás a vaše obhájce.

Mohu být obviněn z trestného činu, z jehož spáchání jsem již byl obviněn v jiném členském státě?

Pokud jste byli v jednom členském státě obviněni a souzeni kvůli určitému trestnému činu, nemůžete být ze spáchání téhož trestného činu obviněni v jiném členském státě. Pokud jste však byli obviněni v jednom členském státě, obvinění však bylo staženo, můžete být z tohoto trestného činu obviněni v Irsku.

Budou mi poskytnuty informace o důkazech svědčících proti mně?

Ano. Musí vám být poskytnuty dokumenty (obvykle nazývané „kniha doličná“ – „book of evidence“), které obsahují důkazy proti vám. Musí vám být rovněž poskytnuty materiály, jež byly vyhotoveny v důsledku vyšetřování údajného trestného činu, které však státní zastupitelství nemá v úmyslu použít.

Budou mi poskytnuty informace o svědcích svědčících proti mně?

Ano. Obdržíte určité omezené informace o svědcích, kteří svědčí proti vám. Máte právo vědět, zda mají záznam v rejstříku trestů. Máte právo vyžádat si od nich informace v průběhu soudního řízení při křížovém výslechu vedeném vašim obhájcem nebo prostřednictvím soukromého vyšetřování vedeného vašimi právními zástupci.

Nemáte nárok na úplný seznam osobních údajů svědků. Nemůžete ovlivňovat svědky způsobem, který lze považovat za pokus o zastrašování nebo o zvrácení průběhu spravedlnosti, a takovéto jednání může vést k tomu, že bude zamítnuto propuštění na kauci nebo budete čelit dodatečným a následným zvláštním obviněním.

Kdy mi bude poskytnuta kniha doličná?

Máte-li být souzeni kvůli obvinění ze spáchání závažného trestného činu, měly by vám být tyto dokumenty předány do 42 dnů ode dne, kdy vám bylo sděleno obvinění. Soud může rozhodnout o prodloužení lhůty, v níž vám stát musí tyto dokumenty poskytnout.

Co mi bude poskytnuto?

Bude vám doručena kniha dokumentů, která obsahuje základ důkazů státu proti vám. Kniha není úplným přehledem důkazů státu a státní zastupitelství může až do zahájení soudního řízení a v jeho průběhu předkládat další důkazy. Důkazy, z nichž musí stát vycházet, aby zajistil odsouzení, budou muset být ve většině případů poskytnuty svědky u soudu ústně pod přísahou.

Jak získám „knihu doličnou“?

„Knihu doličnou“ obdržíte tak, že vám bude předána na soudě příslušníkem Gardaí. Dodatečné důkazy budou zpravidla doručeny vašemu obhájci v jeho kanceláři nebo u soudu.

Budou vyžádány informace o mých záznamech v rejstříku trestů?

Ano. Policie je oprávněna vyžádat si informace o vaší předchozí pověsti za účelem vyšetřování a vydání rozhodnutí o vaší vhodnosti pro propuštění na kauci, budete-li obviněni. Policie může rovněž odkázat na váš záznam v rejstříku trestů, pokud jste byli odsouzeni, aby soudce (soudci) mohl (mohli) uložit odpovídající trest. Je přípustný záznam o odsouzení v zahraničí.

Existují nějaká omezení, pokud se odkazuje na mou předchozí pověst?

Ano. Na vaši předchozí pověst nelze odkazovat v průběhu soudního řízení, pokud vaši obhájci nezmíní vaši pověst při křížovém výslechu nebo v podáních soudu.

Související odkazy

Podrobnější údaje o pravomocích týkajících se prohlídky, zadržení a obvinění

Podrobnější informace o úloze policie Garda Síochána http://www.garda.ie/

Úřad právníků nejvyššího státního zastupitelství a úřad ředitele státního zastupitelství

Podrobnější údaje o právních předpisech

http://www.irishstatutebook.ie/Zákon o trestním soudnictví z roku 1984 (zacházení s osobami ve vazbě na policejních stanicích) předpisy z roku 1987

Irish Council of Civil Liberties (Irská rada pro občanské svobody)

Poslední aktualizace: 12/04/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.