Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Irsko

Obsah zajišťuje
Irsko

Co se děje před tím, než se můj případ dostane k soudu?

Než se váš případ dostane k soudu, soudce rozhodne o tom, zda byste měli být propuštěni na kauci. Obvykle budete mít právo na propuštění na kauci. Propuštění na kauci může být zamítnuto, jestliže není pravděpodobné, že se dostavíte k soudnímu řízení, nebo pokud jste se pokusili nebo mohli byste se pokusit vyhrožovat svědkovi nebo je-li pravděpodobné, že budete páchat další závažnou trestnou činnost.

Jestliže chcete v soudním řízení využít alibi (tj. určitá osoba potvrdí, že s vámi byla v době, kdy došlo ke spáchání trestného činu), soudce vám sdělí, že musíte o totožnosti této osoby informovat státní zastupitelství.

Máte právo dovědět se před zahájením soudního řízení, z čeho jste obviněni. Pokud o to požádáte, budou vám poskytnuty informace o důkazech svědčících proti vám v obžalobě.

Kde se bude soudní řízení konat?

Bude vám sdělen název a místo soudu, u něhož bude soudní řízení vedeno. Irská soudní služba (Courts Service of Ireland) má na starosti všechny soudy a pomůže vám vyhledat příslušný soud.

Méně závažná obvinění projednávají okresní soudy, u nichž soudci rozhodují o případech sami. Závažnější obvinění projednávají obvodní soudy nebo ústřední trestní soud, kde výrok vyhlašuje porota.

Soudy jsou otevřené veřejnosti. Je-li však obviněným dítě nebo jedná-li se o sexuálně motivovaný trestný čin, je daná věc projednávána neveřejně.

Lze v průběhu soudního řízení změnit body obžaloby?

Ve většině případů nelze obvinění v obžalobě v průběhu soudního řízení změnit. Určitá obvinění lze změnit, pokud to připouští zákon. Například obvinění z nebezpečného řízení se může změnit na méně závažné obvinění z nepozorného řízení, pokud soudce rozhodne, že jste řídili nepozorně, avšak nikoliv nebezpečně.

Pokud se během soudního řízení přiznáte ke všem obviněním v obžalobě, soudce rozhodne o trestu, který vám uloží. Aby mohl soudce vynést rozhodnutí, uváží, nakolik je daný trestný čin závažný a jaká je vaše osobní situace. Přiznání viny by vám mělo být přičteno k dobru.

Můžete se rovněž přiznat k některým obviněním a k ostatním nikoli. Soudce nebo porota rozhodne o obviněních, která jste popřeli. Poté budete odsouzeni za obvinění, k nimž jste se přiznali, a za obvinění, s ohledem na něž jste byli shledáni vinnými.

Jaká jsou má práva během soudního řízení?

Ve většině případů se musíte soudního řízení osobně zúčastnit. Pokud se k soudu nedostavíte, může soudce vydat příkaz k zatčení a k předvedení k soudu ve vazbě. Soudní řízení může příležitostně pokračovat i bez vaší účasti a budete odsouzeni v nepřítomnosti.

Jestliže se nemůžete k soudu dostavit kvůli úrazu nebo nemoci, měli byste to sdělit svému obhájci a poskytnout mu lékařské potvrzení, které vysvětluje vaší nepřítomnost.

Pokud nerozumíte tomu co se děje, máte právo na tlumočení. Jste-li neslyšící, máte právo na tlumočení do znakového jazyka.

Během soudního řízení máte právo se hájit, pokud chcete. Jestliže si nemůžete obhájce dovolit, bude vám obhájce ustanoven v rámci systému poskytování právní pomoci v trestních věcech v závislosti na tom, jaký trestný čin je vám přičítán. Máte právo zvolit si svého obhájce sami. Pokud žádného obhájce neznáte, může vám obhájce vybrat soudce. Nejste-li se svým obhájcem spokojeni, můžete jej změnit.

Během soudního řízení můžete vypovídat, avšak nemusíte. Lhaní při výpovědi pod přísahou je trestným činem.

Jaká jsou má práva ve vztahu k důkazům svědčícím proti mně?

Důkazy svědčící proti vám můžete zpochybnit, pokud byly získány nezákonně. Jestliže například policie vnikla do vašeho domu bez příkazu k domovní prohlídce, nebudou případné důkazy, které získala, obvykle přípustné.

Důkazy můžete zpochybnit rovněž tak, že položíte svědkům otázky s cílem prokázat, že lžou nebo se mýlí. Můžete svědky rovněž požádat, aby předložili důkazy, které jsou důležité pro vaši obhajobu nebo které prokazují, že svědci státního zastupitelství lžou nebo se mýlí.

Můžete si najmout soukromého detektiva, abyste získali důkazy svědčící ve váš prospěch. Tyto důkazní prostředky jsou přípustné, pokud nebyly získány nezákonně.

Bude se přihlížet k informacím o mé předchozí trestní minulosti?

Během soudního řízení nemohou být důkazy o vašem předchozím odsouzení obvykle brány v potaz.

Když však soudci rozhodují o tom, jaký trest vám uloží, mohou vzít vaše předchozí odsouzení v úvahu. To může zahrnovat předchozí odsouzení v jiných zemích.

Co se stane na konci soudního řízení?

Pokud jste byli shledáni nevinnými, soudní řízení končí a můžete svobodně odejít.

Jste-li shledáni vinnými, nebo pokud přiznáte svou vinu, soudce rozhodne, jaký trest vám uloží. Můžete zaplatit pokutu nebo si odpykat trest odnětí svobody. Soudce může výkon trestu podmíněně odložit.

Před uložením trestu může soudce požádat Probační službu, aby o vás vyhotovila zprávu. Probační služba soudci sdělí, zda vás považuje za vhodného pro dohled, při kterém byste řešili problémy způsobené vaší trestnou činností.

Na žádost Probační služba soudci sdělí, zda jste schopni vykonávat veřejně prospěšné práce. Soudce vám pak může místo trestu odnětí svobody nařídit až 240 hodin neplacené práce.

Jaká je úloha oběti v průběhu soudního řízení?

Úlohou oběti během soudního řízení je svědčit pro státní zastupitelství. Ve vztahu k obvinění v obžalobě podají oběti svědectví o tom, co se stalo.

Pokud jste odsouzení nebo přiznáte svou vinu, vezme soudce v úvahu dopad trestného činu na oběť.

Související odkazy

Databáze irských právních předpisů

Databáze irské a britské judikatury

Poslední aktualizace: 12/04/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.