Obvinění (trestní řízení)

Itálie

Obdržení nezávislé právní pomoci je velmi důležité, pokud se nějakým způsobem podílíte na trestním řízení. Informační přehledy vám objasní, kdy a za jakých podmínek vás může zastupovat obhájce. Rovněž vás informují o tom, co pro vás obhájce udělá. Tento obecný informační přehled vám sdělí, jak nalézt obhájce a jak budou uhrazeny náklady na obhájce, pokud si nemůžete dovolit zaplatit za právní poradenství.

Obsah zajišťuje
Itálie

Nalezení obhájce

Jste-li zatčeni nebo zadrženi či ve vazbě, můžete si neprodleně sami zvolit svého soukromého obhájce a sejít se s ním ihned po zatčení, zadržení nebo uvalení vazby.

Pokud jste byli propuštěni na kauci, můžete si zvolit soukromého obhájce a kdykoli s ním hovořit.

Obhájce můžete nalézt pomocí těchto odkazů:

Národní advokátní komora

Vícejazyčné trestní právo

Italská komora obhájců v trestních věcech

Pokud si nezvolíte obhájce sami, ustanoví vám obhájce ze zvláštního rejstříku soudní orgán.

Uhrazení nákladů na obhájce

Obecně se předpokládá, že obhájci, který je vám nápomocen, zaplatíte bez ohledu na to, zda jste si ho zvolili sami, nebo zda vám byl ustanoven soudem.

Mohu obdržet služby obhájce bezplatně?

O poskytnutí právní pomoci hrazené vládou můžete požádat v případě, že váš zdanitelný příjem nepřesahuje 10 628,16 EUR. Pokud žijete ve společné domácnosti s manželem/manželkou či jinými příbuznými, vypočítá se zdanitelný příjem sečtením všech příjmů každého z rodinných příslušníků. V tomto případě se hranice příjmu zvyšuje o částku 1 032,91 EUR a vypočítává se pro každého rodinného příslušníka, který žije ve společné domácnosti s dotyčnou osobou.

Za jakých okolností je právní pomoc vyloučena?

Právní pomoc je vyloučena:

  • v trestním řízení v souvislosti s daňovými úniky;
  • pokud je žadateli nápomocen více než jeden obhájce;
  • u osob, které byly pravomocně odsouzeny za trestné činy související s činností mafie a pašováním tabákových výrobků a nedovoleným obchodem s drogami.

Co mohu udělat pro to, abych obdržel právní pomoc?

Musíte podat žádost soudní kanceláři soudce, který danou věc projednává.

Musíte vyplnit a podepsat žádost a poskytnout tyto informace:

  • žádost o poskytnutí právní pomoci;
  • jméno, příjmení, místo a datum narození, daňové identifikační číslo vaše a všech rodinných příslušníků;
  • potvrzení o vašem příjmu za rok předcházející roku podání žádosti (písemné prohlášení);
  • závazek, že oznámíte příslušné změny příjmu za účelem poskytnutí dávek.

Žádost můžete doručit osobně s přiložením kopie platného průkazu totožnosti, nebo ji můžete podat prostřednictvím svého obhájce, který musí úředně ověřit váš podpis. Můžete ji rovněž zaslat doporučeným dopisem s doručenkou s přiloženou kopií vašeho průkazu totožnosti.

Pokud jste byli zadrženi, můžete žádost podat z vězení.

Jste-li v domácím vězení nebo ve vazbě, můžete žádost předat úředníkovi kriminální policie.

Jste-li cizím státním příslušníkem pocházejícím ze zemí mimo EU, musíte ke své žádosti přiložit potvrzení příslušného konzulárního úřadu dokládající váš příjem v zahraničí a potvrzující pravdivost údajů, které jste uvedli v žádosti.

Není-li to možné, lze toto potvrzení nahradit vlastním osvědčením. Jestliže jste cizím státním příslušníkem a byli jste zadrženi a uvězněni z bezpečnostních důvodů, nebo jste-li ve vazbě či v domácím vězení, může být potvrzení vašeho konzulátu doručeno do dvaceti dnů od podání žádosti buď vašim obhájcem, nebo vašim příbuzným nebo může být rovněž nahrazeno písemným prohlášením.

Co se stane, je-li mi poskytnuta právní pomoc?

Pokud soudce vaši žádost schválí, můžete si svého obhájce vybrat z obhájců uvedených ve zvláštních rejstřících vedených advokátní komorou. Do těchto rejstříků můžete nahlédnout v úřadě každé advokátní komory.

Náklady spojené s právní pomocí a veškeré výdaje související s řízením, včetně služeb tlumočníka, uhradí vláda.

Související odkazy

Dobrovolní obhájci

Ministerstvo vnitra

Italská komora obhájců v trestních věcech

Advokátní komora Triveneto

Poslední aktualizace: 24/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.