Obvinění (trestní řízení)

Itálie

Obsah zajišťuje
Itálie

Jak se řeší dopravní přestupky?

Existují dvě kategorie protiprávního jednání stanovené v silničním řádu / pravidlech silničního provozu: přestupky a porušení správních předpisů.

V případě závažných přestupků (například řízení pod vlivem alkoholu) se jejich posouzení a uložení sankcí řídí stejnými pravidly jako trestní věci.

V případě méně závažných přestupků (například překročení dovolené rychlosti nebo porušení pravidel parkování) existuje správní postup, jenž je objasněn v tomto informačním přehledu.

Kdo se řeší tyto přestupky?

Dopravními přestupky řeší dopravní policie, státní policie, „Carabinieri“, „Guardia di Finanza“ [finanční policie] a „Polizia Municipale“ [městská policie]. V určitých případech vám pokutu mohou uložit „ausiliari del traffico“ [dobrovolníci působící v oblasti silničního provozu].

Jaký je postup?

Je-li to možné, je neprodleně vypracován spis obsahující popis provinění, který je vám předán osobně.

Není-li tomu tak, bude vám protokol zaslán do 150 dnů od zjištění totožnosti pachatele nebo osoby, která odpovídá za zaplacení pokuty (obvykle majitel vozidla).

Jaké jsou sankce?

Obvykle se ukládá pokuta.

Mohou však existovat rovněž jiné správní postihy, můžete být například prohlášeni nezpůsobilým řídit motorové vozidlo nebo vám může být uložen zakáz řízení motorového vozidla na určitou dobu.

Pocházím z jiného členského státu. Existují v tomto případě zvláštní pravidla?

Pokud řídíte vozidlo s cizí státní poznávací značkou, můžete okamžitě zaplatit nižší blokovou pokutu (minimální sankce), je-li to přípustné. V těchto případech se nemůžete odvolat.

Jinou možností je, že složíte „cauzione“ [kauci], která se rovná výši minimální sankce, pokud bylo vozidlo zaregistrováno v jednom z členských států EU, nebo polovině částky maximální sankce v ostatních případech. I když jste složili „cauzione“, můžete se odvolat.

Pokud „cauzione“ nesložíte, bude vozidlo dočasně zabaveno. Pokud k tomu dojde, musíte zaplatit náklady na vzetí vozidla do úschovy a nemůžete je používat, dokud nezaplatíte jednu z výše uvedených částek.

Není-li vozidlo zabaveno, je osobám žijícím v zahraničí protokol doručen do 360 dnů od jeho vyhotovení.

Co je to „verbale“ [protokol dopravní policie]?

Verbale“ je protokol, v němž je uvedena skutková podstata a stanoveny sankce.

Jedná se o přímý důkaz skutečností nahlášených policejním úředníkem.

Můžete odmítnout jej podepsat nebo převzít. Toto odmítnutí je nutno oznámit, nemění však platnost protokolu.

Mohu podat opravný prostředek?

Osoba, jejíž jméno je uvedeno v protokolu, může podat opravný prostředek, a to bez ohledu na to, zda se jedná o pachatele nebo o majitele vozidla.

Opravný prostředek můžete podat prefektovi nebo smírčímu soudci.

Opravný prostředek podaný prefektovi je nutno doručit do 60 dnů osobně nebo doporučeným dopisem s doručenkou do kanceláře prefekta v místě, v němž došlo k dopravnímu přestupku, nebo orgánu, který jej přezkoumává.

Opravný prostředek podaný smírčímu soudci je nutno doručit do 60 dnů ode dne doručení spisu osobně nebo doporučeným dopisem s doručenkou do kanceláře smírčího soudce v místě, v němž došlo k dopravnímu přestupku. K soudu se musíte dostavit osobně, nebo musíte být zastoupeni právním zástupcem, jinak bude řízení zrušeno.

Objeví se tyto přestupky v rejstříku trestů?

Jelikož se jedná o správní přestupky, v rejstříku trestů se neobjeví.

Poslední aktualizace: 24/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.