Upozorňujeme, že výchozí italština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Itálie

Tyto informační přehledy objasňují, co se stane, je-li určitá osoba podezřelá či obviněna z trestného činu.

Obsah zajišťuje
Itálie

Shrnutí trestního řízení

Níže je uvedeno shrnutí běžných fází trestního řízení vedeného proti dospělým osobám.

Podrobné údaje o všech těchto fázích řízení a o vašich právech jsou uvedeny v informačních přehledech. Tyto informace nenahrazují právní poradenství a jsou určeny pouze pro orientaci.

Řízení začíná, jakmile se policie nebo státní zástupce dozví o skutečnostech, které lze považovat za přestupek nebo trestný čin.

Jakmile je ukončeno vyšetřování, zahájí státní zástupce trestní stíhání za účelem vedení trestního řízení, pokud se nedomnívá, že by se případ měl odložit.

V případě trestných činů, které musí projednat senát, porotní soud („Assise“) [podobný korunnímu soudu ve Spojeném království; federálnímu soudu v USA] a v některých případech projednávaných samosoudcem podá státní zástupce soudci příslušnému pro předběžné projednání obžaloby.

Po skončení předběžného projednání může soudce obviněného odeslat k soudnímu řízení, nebo trestní stíhání zastavit.

V případě trestných činů, které spadají do pravomoci samosoudce či smírčího soudce, doručí státní zástupce předvolání ke hlavnímu líčení.

Existují rovněž určitá zvláštní řízení: zkrácené řízení, uložení trestu požadovaného účastníky řízení (přiznání viny), okamžitý nebo rozsudek ve zkráceném řízení, řízení o rozhodnutí o odsouzení.

Trestní řízení obvykle probíhá ve třech fázích: u soudu prvního stupně (porotní soud („Assise“), senát, samosoudce a smírčí soudce), odvolacího soudu a kasačního soudu [nejvyšší soud].

Při řízení v prvním stupni jsou získány veškeré důkazní prostředky (svědci a dokumenty) a toto řízení končí odsouzením, nebo zproštěním viny.

Proti rozsudku v prvním stupni můžete podat odvolání.

Odvolací soud vydá rozhodnutí, které buď potvrzuje rozsudek soudu prvního stupně, nebo jej zcela či částečně zvrátí, nebo jej může zrušit a předat danou věc zpět prvnímu soudci.

Rozhodnutí odvolacího soudu můžete napadnout kasačním opravným prostředkem [Nejvyšší soud].

Kasační soud vynese rozsudek, v němž uvede, že kasační opravný prostředek není přípustný, nebo jej zamítne, či rozsudek zruší, aniž by jej vrátil zpět, nebo může rozsudek zrušit a vrátit danou věc zpět soudci, který rozsudek vynesl.

Po skončení všech fází řízení je rozsudek pravomocný. Je-li v rozsudku uložen trest, je tento trest v tomto okamžiku vykonatelný.

Podrobné informace o všech těchto fázích řízení a o vašich právech jsou uvedeny v informačních přehledech. Tyto informace nenahrazují právní poradenství a jsou určeny pouze pro orientaci.

Pokud jde o menší přestupky, například dopravní přestupky, které se obvykle řeší uložením blokové pokuty, viz Informační přehled č. 5.

Jste-li obětí trestného činu, naleznete veškeré informace o svých právech zde.

Úloha Evropské komise

Upozorňuje se, že Evropská komise nehraje v trestních řízeních vedených v členských státech žádnou úlohu a nemůže vám poskytnout pomoc, pokud si chcete stěžovat. Informace o tom, jak si stěžovat a komu, jsou uvedeny v informačních přehledech.

Pro získání potřebných informací klikněte na níže uvedené odkazy

1 - Získání právní pomoci

2 - Moje práva v průběhu vyšetřování trestného činu

  • Shromažďování důkazů
  • Výslech
  • Zatčení, zadržení, vyšetřovací vazba a evropský zatýkací rozkaz
  • Ukončení předběžného vyšetřování a předběžné projednání

3 – Moje práva během soudního řízení

4 – Moje práva po skončení soudního řízení

5 - Dopravní a jiné menší přestupky

Související odkazy

Ministerstvo spravedlnosti

Otázky obecného práva

Otázky trestního práva

Italská komora obhájců v trestních věcech

Lidská práva

Poslední aktualizace: 18/01/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.