Obvinění (trestní řízení)

Itálie

Obsah zajišťuje
Itálie

Co je to vyšetřování?

Vyšetřováním je řada úkonů prováděných státním zástupcem a kriminální policií po oznámení trestného činu. Oznámení trestního činu obdrží buď přímo státní zástupce, kriminální policie, nebo se uskuteční jinak, úkonem žalobce či jiných osob.

Jaký je účel trestního vyšetřování?

Účelem předběžného vyšetřování je zjistit, zda skutečně došlo ke spáchání trestného činu / přestupku, nalézt odpovědnou osobu a shromáždit důkazy, aby bylo možno skutek vyšetřit a stíhat.

Kdo provádí vyšetřování?

Vyšetřování provádí státní zástupce, kriminální policie a obhájce žalovaného. Pak existuje soudce příslušný pro předběžné vyšetřování, který zaručuje dodržování procesních předpisů a respektování práv účastníků řízení.

Jaké jsou hlavní fáze předběžného vyšetřování?

Shromažďování důkazů

Státní zástupce a kriminální policie mohou zorganizovat a provádět prohlídky, kontroly, zabavení věcí a dokumentů, výslech svědků, telefonní odposlechy, kontrolu elektronické pošty a prohlídku prostor. Účelem těchto úkonů je vyhledat a získat důkazy. Obhájce stíhané osoby může provádět pátrání za účelem nalezení důkazů svědčících v její prospěch.

Výslech

Podezřelá osoba může být kriminální policií nebo státním zástupcem předvolána k výslechu. Účelem výslechu je zjistit, zda se dotyčná osoba podílela na spáchání trestného činu / přestupku.

Zadržení, zatčení, vyšetřovací vazba a evropský zatýkací rozkaz

Policie může určitou osobu zadržet, je-li přistižena při páchání trestného činu / přestupku, nebo ji zatknout po spáchání trestného činu, pokud hrozí, že by mohla uprchnout. Účelem je zamezit páchání další trestné činnosti a vzít dotyčnou do cely předběžného zadržení. Účelem těchto opatření je rovněž zajistit, aby podezřelá osoba nemohla uprchnout.

Soudce příslušný pro předběžné vyšetřování může rozhodnout o tom, že by podezřelá osoba měla být vzata do vyšetřovací vazby ve vězení. Cílem je předejít páchání další trestné činnosti, umožnit získání potřebných důkazů a zabránit uprchnutí podezřelé osoby.

Policie může určitou osobu zatknout za účelem výkonu evropského zatýkacího rozkazu. Účelem tohoto zatýkacího rozkazu je vzetí dotyčné osoby do vazby v dožadujícím členském státě.

Ukončení předběžného vyšetřování a předběžné projednání obžaloby

Po skončení předběžného vyšetřování zahájí státní zástupce trestní stíhání, pokud nepožaduje odložení případu.

V případě nejzávažnějších trestných činů se před zahájením soudního řízení koná předběžné projednání obžaloby před soudcem. Toto projednání má působit jako určitý filtr s cílem posoudit důvody obvinění a zamezit zbytečnému soudnímu řízení. Stíhaný si může zvolit, zda chce být souzen v alternativním řízení, aby se vyhnul soudnímu řízení a v případě odsouzení si zajistil snížení trestu odnětí svobody.

Moje práva v průběhu vyšetřování

Pro zjištění, jaká práva máte během jednotlivých fází vyšetřování, klikněte na následující odkazy.

Shromažďování důkazů (1)

Může policie provést prohlídky a prohledat můj dům, vozidlo nebo obchodní prostory?

Ano. Policie může provádět prohlídky a pátrání na místě buď z vlastního podnětu, nebo na žádost státního zástupce, s cílem shromáždit a předat důkazy o spáchaném trestném činu / přestupku.

Může být provedena osobní prohlídka?

Ano. Musí existovat příkaz státního zástupce k osobní prohlídce. Policie však může určitou osobu zastavit a prohledat z vlastního podnětu.

Může policie zabavit dokumenty a předměty, které mám u sebe nebo které se nacházejí u mne doma, v mém vozidle či v obchodních prostorách?

Ano. Policie může zabavit dokumenty a předměty, které mohou být považovány za důkazy a které jsou nezbytné k prokázání skutečností, a to buď z vlastního podnětu, nebo na příkaz státního zástupce.

Jaká jsou má práva v případě prohlídky, osobní prohlídky a zabavení?

Pokud jste podrobeni osobní prohlídce, může vám být nápomocna důvěryhodná osoba, je-li bezprostředně k dispozici. Při osobní prohlídce musí být respektována vaše důstojnost.

V případě prohlídky nebo zabavení na základě příkazu vám policie musí předat kopii tohoto příkazu. Nejste-li přítomen, musí policie předat tuto kopii jiné osobě, která se v daném okamžiku nachází na místě. Máte právo na pomoc obhájce, policie však nemusí zavolat obhájce předem.

Mohu proti zabavení podat stížnost?

Ano, do deseti dnů ode dne vydání příkazu k zabavení / vzetí do úschovy můžete požádat o jeho přezkum. Rozhodnutí vydá příslušný soud.

Budu požádán o poskytnutí otisků prstů nebo o odběr vzorků DNA (např. vlasy, sliny, tělesné tekutiny)?

Ano. Jste-li podezřelí ze spáchání trestného činu, může policie požádat o odběr vzorků DNA a poskytnutí otisků prstů za účelem zjištění vaší totožnosti. Pokud s tím nesouhlasíte, může k tomu policie přistoupit poté, co jednoduše požádá státního zástupce o ústní souhlas s pořízením otisků prstů nebo odebráním vzorků.

Můžete být požádáni o poskytnutí otisků prstů a vzorků DNA jakožto důkazních prostředků, avšak pouze tehdy, jste-li podezřelí ze spáchání závažných trestných činů, přičemž je nezbytný příkaz soudce nebo v naléhavých případech státního zástupce, který je posléze schválen soudcem.

Mohu požádat o provedení vyšetřovacích úkonů za účelem své obhajoby?

Váš obhájce má právo provádět vyšetřování za účelem vaší obhajoby, a to i s využitím služeb soukromého detektiva.

Může rovněž zaznamenat výpovědi svědků, provádět obhlídky na místě, pověřit znalce a vyžádat si dokumenty od orgánů veřejné správy.

Prohlášení svědků a dokumenty může váš obhájce předložit soudci příslušnému pro předběžné vyšetřování, státnímu zástupci a „Tribunale del Riesame“ [zvláštní soud, jehož úkolem je na žádost žalovaného přezkoumat příkazy, které ukládají donucovací opatření, například domácí vězení nebo vyhoštění].

Tato prohlášení a dokumenty vezme soud v úvahu při rozhodování v dané věci.

Výslech (2)

Proč mohu být podroben výslechu?

Jste-li podezřelí z účasti na spáchání trestného činu, můžete být předvoláni k výslechu za účelem ověření tvrzení/obvinění.

O výslech můžete být rovněž požádáni za účelem objasnění vašeho postoje.

Jste-li zatčení nebo ve vazbě, klikněte sem.

Obdržím před výslechem informace o obvinění?

Ano. Popis skutků, z jejichž spáchání jste obviněn, je obsažen v předvolání k výslechu. Před zahájením výslechu vám bude sděleno, z čeho jste obviněni a jaké důkazy proti vám existují.

Musím odpovídat na dotazy?

Nikoli. Před zahájením výslechu vás musí policie a státní zástupce upozornit, že na otázky nemusíte odpovídat. Musíte však zodpovědět dotazy týkající se vašich osobních údajů a předchozích odsouzení.

Co se stane, pokud nerozumím místnímu jazyku?

Máte právo na bezplatnou pomoc tlumočníka. Tlumočník překládá otázky a vaše odpovědi.

Mohu mít obhájce?

Jste-li předvolán k výslechu, bude vám sděleno, že vám může být nápomocen obhájce. Jestliže obhájce nemáte, ustanoví vám ho soud. Pokud jde o informace týkající se služeb obhájce, viz informační přehled č. 1.

Během celé doby výslechu vám musí být nápomocen obhájce, a to buď obhájce, kterého jste si zvolili sami, nebo obhájce, jenž vám byl ustanoven soudem.

Ihned po spáchání trestného činu vám policie může položit určité otázky i v nepřítomnosti vašeho obhájce, na tyto dotazy však nemusíte odpovídat. Pokud na ně odpovíte, mohou být vaše výpovědi použity jako důkazy pro účely dalšího vyšetřování.

Zadržení, zatčení, vyšetřovací vazba a evropský zatýkací rozkaz (3)

Proč mohu být zatčen?

Policie vás může zadržet, pokud jste přistiženi při páchání trestné činnosti, tj. v době, kdy se dopouštíte trestného činu, nebo pokud vás policie dopadla bezprostředně poté.

Policie vás může rovněž zadržet, pokud jste byli přistiženi při páchání trestné činnosti, jste-li podezřelí ze spáchání trestného činu a pokud hrozí reálné nebezpečí, že byste mohli uprchnout.

Soudce může v předběžném vyšetřování nařídit uvalení vyšetřovací vazby, existují-li závažné důkazy, že můžete být vinni ze spáchání trestného činu a hrozí-li nebezpečí, že byste mohli zasahovat do průběhu spravedlnosti či mu bránit nebo že byste se mohli dopustit další trestné činnosti či uprchnout.

Budu moci hovořit s obhájcem?

Ano. Ihned po zadržení či zatčení nebo uvalení vyšetřovací vazby vás musí policie informovat o tom, že si můžete zvolit obhájce. Policie musí neprodleně zavolat vašeho obhájce, nebo v případě, že obhájce nemáte, obhájce, který byl ustanoven soudem. Pokud jde o informace týkající se služeb obhájce, viz informační přehled č. 1.

Máte právo ihned hovořit se svým obhájcem.

Existují-li pro uvalení vazby mimořádné důvody, mohou soudní orgány odložit pohovor s vaším obhájcem nejvýše o 48 hodin v případě zatčení nebo zadržení a o 5 dnů v případě uvalení vazby.

Mohu kontaktovat rodinného příslušníka?

Ano. Policie bude kontaktovat vaše příbuzné, pakliže ji k tomu zmocníte.

Budu vyslýchán? Musím vypovídat?

Jste-li zatčeni nebo zadrženi, může vás policie vyslechnout v přítomnosti obhájce, na otázky však nemusíte odpovídat.

Budou vám sdělena obvinění a důkazy svědčící proti vám.

Při řízení o uvalení vazby vás může vyslechnout soudce, nemusíte však odpovídat. O výslech můžete rovněž požádat.

V případě vyšetřovací vazby ve vězení vás musí soudce vyslechnout do 5 dnů od uvalení vazby (tzv. výslech ve vazbě). Přítomnost vašeho obhájce a tlumočníka je povinná a na otázky nemusíte odpovídat.

Pokud jde o další informace, viz výslech (2).

Co se stane, pokud nerozumím místnímu jazyku?

Máte právo na bezplatnou pomoc tlumočníka. Tlumočník překládá otázky a vaše odpovědi.

Jak dlouho mohu být policií zadržován?

Po vašem zatčení nebo zadržení můžete být drženi na policejním komisařství po dobu 24 hodin. Během této lhůty vás policie musí vsadit do cely. Jednání za účelem uvalení vazby se před soudcem koná do 48 hodin od zatčení či zadržení. Po skončení jednání může soudce nařídit, abyste byli okamžitě propuštěni, nebo rozhodnout o uvalení vazby.

Mohu proti nařízení vazby podat opravný prostředek?

Ano. Do 10 dnů od počátku jeho můžete příslušný senát požádat o přezkum rozhodnutí o uvalení vazby. Bude se konat jednání, jehož se můžete zúčastnit a můžete požádat o vyslechnutí. Proti rozhodnutí soudu můžete do 10 dnů od vydání rozhodnutí podat opravný prostředek kasačnímu soudu.

Co se stane, jsem-li zatčen na základě evropského zatýkacího rozkazu?

Pokud jeden členský stát vydal evropský zatýkací rozkaz, můžete být zatčeni v jiném členském státě a po projednání u odvolacího soudu předání dožadujícímu státu. Zatčeni můžete být policií z jejího vlastního podnětu, nebo na základě příkazu k uvalení vazby, který vydal odvolací soud.

Máte právo zvolit si obhájce. Jestliže nemáte svého obhájce, ustanoví vám obhájce soud. Váš obhájce a velvyslanectví musí být bezodkladně kontaktováni.

Do 48 hodin od zatčení policií či do 5 dnů ode dne výkonu příkazu k uvalení vazby vás soudce vyslechne v přítomnosti vašeho obhájce a tlumočníka.

Projednávání u odvolacího soudu se uskuteční do 20 dnů od vašeho zatčení. Při tomto jednání bude vydáno rozhodnutí, zda budete předáni do dožadujícího státu, či nikoli. Proti tomuto rozhodnutí můžete podat opravný prostředek kasačnímu soudu.

Ukončení předběžného vyšetřování a předběžné projednání obžaloby (4)

Co se stane po ukončení předběžného vyšetřování?

Pokud státní zástupce nepožádá o odložení věci, vyrozumí vás o ukončení předběžného vyšetřování. Vyrozuměni nebudete v případě, spadá-li trestný čin do pravomoci smírčího soudu.

Můžete nahlédnout do záznamů z předběžného vyšetřování a seznámit se s popisem důkazů svědčících proti vám. Můžete předložit informace a důkazy na svou obhajobu a můžete požádat o opětovný výslech.

Po vyrozumění o ukončení předběžného vyšetřování zahájí státní zástupce trestní stíhání, pokud nepožádal o odložení věci. V případě menších přestupků vás státní zástupce předvolá k hlavními líčení přímo k soudnímu řízení. V ostatních případech požádá o zahájení soudního řízení soudce příslušného pro předběžné vyšetřování.

Co je to předběžné projednání obžaloby?

Účelem předběžného projednání obžaloby je ověřit obvinění, jež byla vůči vám vznesena.

Toto jednání je neveřejné a koná se za účasti státního zástupce a vašeho obhájce, a jestliže si to přejete, můžete se jej rovněž zúčastnit a být vyslechnuti. Soudce může vyslechnout svědky a pořídit dokumentaci. Na konci jednání může soudce případ odložit, nebo jej odeslat k soudnímu řízení u soudu či porotního soudu („Assise“).

Mám právo na obhájce?

Ano, pomoc obhájce je povinná.

Pokud jde o více informací, viz informační přehled č. 1.

Co se stane, pokud nerozumím místnímu jazyku?

Obžaloba a obvinění musí být přeloženy do vašeho mateřského jazyka. Pokud se účastníte jednání, bude vám zajištěn tlumočník.

Musím se účastnit jednání?

Nikoli. Můžete se rozhodnout, že se jej nezúčastníte.

Mohu se vyhnout soudnímu řízení?

Ano. Při předběžném projednávání obžaloby můžete soudce požádat o projednání dané věci ve zkráceném řízení. Jednání je neveřejné a rozhodnutí je vydáno na základě písemných důkazních prostředků. Pokud budete odsouzeni, sníží se trest o třetinu.

Soudnímu řízení se můžete vyhnout rovněž tak, že se se státním zástupcem dohodnete na nižším trestu (přiznání viny).

Poslední aktualizace: 24/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.